Gemeentebelang ontwikkelt door

Voorzitter Dennis van Loenhout: ‘GB is Benaderbaar en Betrokken’

In de afgelopen jaren is Gemeentebelang gegroeid naar een brede lokale partij. In de verkiezingsperiode hadden we een grote, hechte en enthousiaste club. Daarvoor zijn we door de inwoners beloond met 5 zetels. Het ledenaantal is gestegen en er zijn ook meer actieve leden bij. We vergaderen soms met wel 15 à 20 personen.

Gemeentebelang is dus in ontwikkeling. Om dit te sturen is een stevig bestuur nodig. In de krant lees je regelmatig over de politieke zaken vanuit de fractie en wethouder, maar zelden hoor je iets over de personen die zich op de achtergrond ook inzetten om de gemeente een fijnere woonplek te maken. In de komende tijd zul je meer kunnen lezen over de mensen die mede de partij maken. Het draait bij ons namelijk om het ‘samen doen’. Vandaag beginnen we bij het bestuur. Gemeentebelang heeft sinds enkele maanden een nieuwe voorzitter: Dennis van Loenhout. Dennis aan het woord:

Beste lezer, het is een bijzondere tijd om voorzitter te worden van een van de grootste politieke partijen van onze gemeente. Er spelen nu veel belangrijke onderwerpen die ons wonen en werken zullen beïnvloeden. Denk dan aan de centrumplannen van Rijen en Gilze, de spoorzone in Rijen, de invoering van de ondergrondse afvalinzameling en momenteel een ‘hot item’, de energietransitie. Ik zie dat de raad moeite heeft om alle plannen die op hen afkomen te overzien. Dit soort zware onderwerpen verdienen tijd en aandacht, zodat de voorstellen goed afgewogen en verbeterd kunnen worden.

Bij Gemeentebelang nemen we die tijd. En heel belangrijk, we praten met de inwoners over de plannen. We zijn betrokken en benaderbaar! Een vast thema dat ik persoonlijk organiseer is de maandelijkse “Praat op Straat”. We staan op elke eerste zaterdag van de maand van tien tot half één op het Wilhelminaplein, om je de gelegenheid te geven met ons te praten. En wist je dat je ook bij de voorvergaderingen van de fractie en commissies kunt aanschuiven? Op woensdagavond (20:00 uur) voorafgaand aan de week met commissievergaderingen, vergadert Gemeentebelang in De Boodschap. Heb je een onderwerp om te bespreken, neem dan contact op met de fractie via fractie@gemeentebelang.org. Vaak wordt mij gevraagd, ‘Wat zijn de onderwerpen waar jullie over vergaderen en hoe weet ik wat het beste moment is om met jullie te praten?’ Bijna alle stukken waar de raad en de commissies over vergaderen zijn openbaar. Ze zijn te vinden op deze website: https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/. Ongeveer een week voor de vergaderingen worden vergaderstukken op de website gezet en alles van eerdere vergaderingen kun je daar ook inzien.

Ik vind dat de gemeente daar zelf ook meer aandacht aan mag geven. Het is namelijk mijn overtuiging dat je door mensen te betrekken tot betere plannen komt. Wat dat betreft ben ik trots op zo veel betrokken mensen bij Gemeentebelang. Wat we ook doen, we doen het samen. Dus ook voor jou staat mijn deur open. Zit je met een onderwerp dat je graag wilt delen en bespreken met Gemeentebelang stuur dan een mailtje aan mij via dennis@gemeentebelang.org. Of als je een politieke vraag hebt dan kun die je mailen naar fractie@gemeentebelang.org.

Dennis van Loenhout, Voorzitter Gemeentebelang

Ongelijkheid dienstverlening ABG moet worden aangepakt

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. Op dinsdag 6 november werden de fractievoorzitters geïnformeerd over de scheefgroei van de inzet van de ambtelijke uren per gemeente.

Tot onze grote verbazing, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang, is uit intern onderzoek gebleken dat aan onze gemeente 1,2 miljoen euro minder geleverd is aan inzet uren dan volgens de verdeelsleutel is afgesproken. Daar staat tegenover dat de twee andere ABG gemeenten, Baarle Nassau en Alphen-Chaam, respectievelijk 0,8 en 0,4 miljoen teveel aan ambtelijke capaciteit hebben gehad!

Gemeentebelang is van mening dat het niet anders kan, dat met het missen van de inzet van omgerekend 15 fulltime medewerkers er veel werk in Gilze en Rijen is blijven liggen, dossiers niet konden worden opgepakt en misschien wel aan kwaliteit is ingeboet. En dit alles zonder dat dit de medewerkers van de ABG-organisatie is aan te rekenen.

Deze informatie was voor Gemeentebelang reden om vragen te stellen in het vragenuurtje van de Raad. In de vragen zijn we ingegaan op de oorzaak maar nog meer op het vervolg. Hoe is dit ontstaan en is het mogelijk dit te verhalen? Op welke wijze denkt de directie en het bestuur van de ABG deze scheefgroei zo spoedig mogelijk te stoppen zodat we in Gilze en Rijen krijgen waar we binnen de ABG-organisatie voor betalen? En hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst goed geregeld is en blijft? Het mag duidelijk zijn dat er direct actie ondernomen moet worden.

In de beantwoording werd bevestigd dat ook het bestuur van de ABG geschrokken en zelfs onaangenaam verrast was. Er werd bij monde van burgemeester Boelhouwer aangegeven dat het streven is om zo spoedig mogelijk, als datum werd begin 2019 genoemd, te komen tot een juiste inzet van uren. Dat betekent dat onze ambitie en plannen zoals vastgesteld in de begroting geen aanpassingen behoeven. Daarnaast werd gezegd dat er vanuit gegaan wordt dat ook beide andere gemeenten streven naar een juiste verdeling van uren en capaciteit op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Helaas werd compensatie van de 1,2 miljoen euro niet als een reële optie beschouwd. Mogelijk komen wij hier later nog op terug.

Gemeentebelang blijft de zaak nauwlettend volgen want 100% zekerheid hebben we niet. Gilze en Rijen is namelijk afhankelijk van de opstelling van de twee andere gemeenten. Nog maar zeer recent hebben zij een andere concrete afspraak die in 2016 gemaakt is, namelijk een onderzoek naar de huisvesting van de ABG ambtenaren op drie locaties, uitgesteld. Maar naar aanleiding van de antwoorden hebben wij er vertrouwen in dat onze vertegenwoordiging in het bestuur van de ABG er alles aan zal doen om dit recht te trekken en in de toekomst te voorkomen.

Begroting 2019 doet recht aan het coalitieakkoord

Begroting 2019 doet recht aan het coalitieakkoord
Gemeentebelang maakt zich zorgen over “beloften” uit Den Haag

De begroting voor het jaar 2019 is afgelopen week besproken in de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter Johan Manders, heeft hierop positief gereageerd maar begon met het benoemen van een groot punt van zorg dat ons allemaal raakt.

Dat zorgenpunt gaat over de onbetrouwbaarheid van de landelijke politiek. In de troonrede wordt het volgende gezegd: “De groei van het gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren.” En met hen worden de gemeenten bedoeld. Maar wat is de realiteit? We krijgen er de komende jaren nog meer taken bij, we krijgen geen mogelijkheden om de kosten in toom te houden en in plaats van geld erbij, zoals beloofd in de troonrede, worden we als gemeente juist weer flink gekort! Eind september kreeg onze gemeente dan ook het onbegrijpelijke bericht dat we weer voor vele tonnen gekort werden. Het college stond voor de keus te kiezen: een pas op de plaats maken of de OZB iets meer dan trendmatig te verhogen. Omdat we willen blijven investeren in de centrumplannen, scholen, sport en spoor en we daarnaast willen zorgen dat het in onze gemeente goed wonen is, wordt voor het laatste gekozen.

Vervolgens zijn een aantal speerpunten door Johan benoemd. Over de centrumplannen zegt Johan: “Het zou mooi zijn geweest als beide centrumplannen er al letterlijk hadden gestaan, maar we hebben het idee dat deze goed lopen. In Gilze is er een contract gesloten met de projectontwikkelaar om binnen een jaar met een goed plan te komen. In Rijen hebben we ook ons verlies genomen, zodat we door kunnen stappen naar realisatie.”

Het volgende grote project is de Spoorzone. De spreekwoordelijke stoomlocomotief is op gang gekomen, geeft de fractievoorzitter aan, er is een aanvang gemaakt van een lang en ingewikkeld traject. Als Gemeentebelang blijven we het proces op de voet volgen. En hij vervolgt: “We pleiten voor een grote mate van zorgvuldigheid. De effecten zijn groot, als gemeenteraad hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid omdat we keuzes maken voor onze bewoners, maar ook voor de middenstand, de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de spoorzone in het totaal. Een spoorzone waar veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid met betrekking tot geluid en trillingen belangrijke factoren zijn.” Kortom, er is nog veel te onderzoeken voordat er een definitief besluit door de Raad kan worden genomen.

Een ander voor Gemeentebelang zeer belangrijk speerpunt is en blijft duurzaamheid. Uiteraard kunnen we als gemeente maar beperkt bijdragen aan zo’n groot onderwerp, maar aangezien alles helpt, is het goed om hier in 2019 weer flink op in te zetten. Als Gemeentebelang kijken we positief naar de nieuwe manier van inzamelen, maar hebben ook begrip voor de vele vragen en opmerkingen die er zijn geweest. Dit heeft het hele proces scherper gemaakt waardoor er een beter resultaat bereikt kan worden. We spreken de wens uit dat de opgelegde landelijke doelstellingen gehaald gaan worden en we meer grondstoffen ophalen en minder restafval gaan krijgen. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar de, door onze wethouder Ariane Zwarts, nieuw te ontwikkelen duurzaamheidsvisie met daarin de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Het laatste onderwerp dat door Johan werd aangehaald betrof onze leefomgeving. Of zoals hij dit verwoord, “we hebben een mooie groene infrastructuur, welke we vooral willen behouden en versterken. De impact van de leefomgeving gaat wel steeds meer vragen. Dorpskernen worden groter waardoor woongebieden kunnen gaan botsen met gezondheid en leefbaarheid. Tot slot spreekt hij de wens uit om met de Gemeenteraad en het college op een respectvolle manier te werken aan onze gemeente. Waar we in een mooie en duurzame omgeving kunnen blijven wonen, werken en ons veilig kunnen verplaatsen, “…want waar je woont moet het goed zijn!”

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org of mail naar secretariaat@gemeentebelang.org

Bekijk het met een ‘open mind’

Wandelt u vanuit het centrum van Rijen wel eens naar Rijen-Zuid? Wat valt u dan op? De woningboulevard, de bedrijvigheid, de smalle Hoofdstraat, het lint of het erfgoed, of het station dat al sinds 1863 op de grens Stationsstraat en Julianastraat ligt? Leden van Gemeentebelang hebben al talloze malen bij de spoorwegovergang staan debatteren. Moet hier die tunnel komen? Wat is de sociale impact?

De Spoorzone is een echt knooppunt van verkeer, altijd al geweest, en voor Gilze en Rijen een economische welvaartsbron. Zou u het station ‘Gilze-Rijen’ willen missen? Het is een vraag die nauwelijks gesteld wordt, toch is dat een van de beweegredenen waar het om ging in de commissie Ruimte van 25 oktober 2018.

In de nota RailTechniek van ProRail van 31 mei 2018 stond te lezen dat we maar moesten kiezen voor een ‘auto te gast-tunnel’. ProRail schreef het volgende:

“de inpassing van een tunnel tussen de bebouwing aan de Stationsstraat en de Julianastraat is problematischer naarmate de tunnel breder is. De inpasbaarheid van zowel bij de langzaam verkeerstunnel als de auto te gast-tunnel tussen de bestaande bebouwing is problematisch. Voor de toerit aan de zuidzijde in de Julianastraat is het noodzakelijk bebouwing aan de west-of de oostzijde (deels) te amoveren. Voor de autotunnel is het noodzakelijk zowel aan de Stationsstraat als aan de Julianastraat aanliggende bebouwing te amoveren (= slopen). De inpassing van de autotunnel is dus ingrijpender dan van de auto te gast-tunnel.”

In bovengenoemd stukje staat: een tunnel inpassen is ‘problematisch’.Dan is nadenken, overwegen, met de betrokken burgers spreken aan de orde. En dat hebben wij als raads-en commissieleden van alle partijen dan ook gedaan. Op 10 september 2018 hebben we als GB in de raad aangegeven, dat onze voorkeur uitgaat naar de ‘kleinst mogelijke ondertunneling’, want de Noord-Zuid-verbinding in Rijen is belangrijk. We vroegen naar een integrale visie op de Spoorzone, en niet dat we iedere keer geconfronteerd zouden worden met gefaseerde besluitvorming (deelbeslissingen). De gemeente vroeg eerst toestemming om aan de zuidzijde de WVG-aanschrijving toe te passen, dat betekent dat de Wet voorkeursrecht Gemeenten in het kader van het algemene belang rechtsbescherming zou bieden. Voor betrokken burgers en bedrijven is dat een belangrijk besluit. In de commissievergadering van donderdag 25 oktober 2018 werd weer een stap gevraagd, weer WVG-aanwijzingen, maar nu ook met het verzoek te kiezen tussen een west of oost-variant. Nu komt het individuele belang om de hoek kijken. Dat gaat Gemeentebelang wat te snel.

We willen eerst een gedegen onderbouwing, eerst weten of de Vijf Eiken-tunnel er komt, en of de financiële ‘businesscase’ wel rond te krijgen is, want we missen op dat punt nog veel informatie. De bewoners uit de Spoorzone, onder andere verenigd in ‘Rijen Ontspoort’, hebben de toezegging om nog niet te slopen binnen. Blijft de raad op de hoogte?, was een van onze vragen, want wethouder Dols wilde nu in stilte gaan werken om te kijken of een tunnel haalbaar is. Gemeentebelang wil vooral gedegen vergelijkend onderzoek op alle terreinen, en de allerhoogste waarborgen voor voetgangers en fietsers.

Week van de Duurzaamheid, want waar je woont, moet het duurzaam zijn!

Afgelopen week is een bijzondere week geweest. We hebben als gemeente in het kader van de Dag van de Duurzaamheid voor de tweede maal een Week van de Duurzaamheid kunnen organiseren. Een week waarin we met vele partners op verschillende gebieden duurzaamheid en bewustwording op diverse manieren onder de aandacht van onze, ook jeugdige, inwoners hebben kunnen brengen.

De afgelopen week was ook bijzonder om een andere reden. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat men in Den Haag worstelt met de Klimaatopgave en de doelstellingen die het zichzelf gesteld heeft. De regeringspartijen worden het niet eens over de klimaatmaatregelen voor burgers en bedrijven. Het ambitieuze klimaat- en energieakkoord zoals aangekondigd bij de start van dit kabinet gaat er dit jaar in ieder geval niet komen.

Daarnaast is er de uitspraak van het hof waarin klimaatorganisatie Urgenda opnieuw in het gelijk wordt gesteld in hun eis dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Wat betekenen deze twee schijnbare tegenstrijdigheden voor het halen van de klimaatdoelstellingen zoals die zijn verwoord in Parijs? Uitstel of ervoor gaan? En wat betekent dit voor ons, gemeente, lokale ondernemer en inwoner?

De rechter was duidelijk: het argument dat Nederland maar klein is en dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is ontslaat ons niet van de verplichting om naar vermogen inspanningen te leveren die bescherming bieden tegen klimaatverandering. Naar vermogen inspanning te leveren, een betere wereld begint dus bij onszelf. Vanuit eigen kracht een bijdrage leveren aan een beter milieu, hoe mooi is dat? Tijdens de Week van de Duurzaamheid zagen we als Gemeentebelang al vele mooie initiatieven die in onze gemeente uitgerold worden door o.a. Natuurlijk Gilze en Rijen, Energie Gilze Rijen en huurdersvereniging Leystromen. Ook de allereerste MVO-challenge in onze gemeente heeft laten zien dat we al veel ondernemers en bedrijven hebben die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar kunnen we veel van leren. Door dit alles met elkaar te delen hoeven we niet af te wachten maar kunnen we lokaal, met inwoners en andere betrokkenen, aan de slag om werk te maken van de uitdagingen die ons te wachten staan: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Dat zijn voor Gemeentebelang de belangrijkste duurzame speerpunten om aan te gaan werken. Heb je zelf suggesties of ideeën? Die horen we graag. Mail ons: secretariaat@gemeentebelang.org of bezoek onze Facebook pagina.

Bij de buren op bezoek

Afgelopen zaterdag 22 september organiseerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Vluchtelingenwerk Nederland een open dag op asielzoekerscentrum (AZC) Prinsenbosch in onze gemeente. Gemeentebelang ging net zoals veel andere bezoekers op visite.

We werden keurig ontvangen op de parkeerplaats, en een djembé-groep verwelkomde ons met West-Afrikaanse muziek. Dat swingt meteen. In de ontvangstruimte kregen we een plattegrond met een looproute over het terrein. Alle voorzieningen – centrale keuken, dokterspost, de basisschool – waren in de route opgenomen. Hier zijn beroepskrachten de spil van de activiteiten. Verderop het terrein liggen een fietsenwerkplaats, een naaiatelier en een tweedehands kledingzaak, en daar zijn het de vrijwilligers van het AZC die de zaken runnen.

De eerste bewoner die we tegenkwamen, zat geconcentreerd te kalligraferen, krullen met inkt getrokken. Naast hem stond de deur open van de bibliotheek, even verderop gaven bewoners of vrijwilligers uitleg over hun werk. Een bewoner uit Eritrea probeerde ons zijn alfabet te leren uitspreken, in vlot Engels en met veel geduld, want die taal is voor ons nog niet zo gemakkelijk.

De begeleider van het COA, die voor het bosweggetje naar de sobere woningen stond, vertelde dat in AZC Prinsenbosch voornamelijk gezinnen gehuisvest waren. De opvang is verre van luxe te noemen.

In de fietsenwerkplaats kregen we een staaltje van organisatiekunst te zien. Geheel op eigen kracht wisten de drie vrijwilligers op belangeloze wijze al tien jaar lang een fietsenzaak te bestieren. Geen subsidie, nee met eigen verdiende middelen de fietsen opknappen zodat de asielzoekers tegen een laag bedrag een fiets kunnen kopen. Van de gemeente Geertruidenberg, maar ook van de gemeentelijke werf van Gilze en Rijen krijgen ze afgedankte fietsen die zij met veel vernuft weten te repareren. Een oud-Philipsman liet op zijn iPhone zien hoe je dat aanpakt. Zijn motto: ‘doorzetten’, net zo lang proberen tot de karretjes rijvaardig zijn. Knappe prestatie!

Wat ons opviel was het enthousiasme, de in praktijk gebrachte duurzame economie, maar ook dat ze dikwijls handen en spullen te kort kwamen. Dus als u thuis lappen stof, rits-sluitingen en naaigaren of fietsmateriaal overheeft, dan zouden deze vrijwilligers daar heel gelukkig mee zijn. U kunt die spullen afgeven bij het AZC.

De basisschool is pas vernieuwd en ziet er kleurrijk en warm uit. Er is aanstekelijk lesmateriaal. Kinderen voelen zich hier thuis en uit alles blijkt dat het onderwijspersoneel een geweldige taak verricht. Ze maken jonge mensen wegwijs in de Nederlandse samenleving door hen onder te dompelen in taal en cultuur.

Op de route waren nog veel kraampjes met informatie, hapjes en drankjes. Ze werden goed bezocht. Al met al een leerzame dag En we er werden warm ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Ben Beljaars en Peter van Seters van Gemeentebelang

 

Klaar voor het nieuwe seizoen

De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn begonnen. De raads- en commissieleden zijn terug van hun zomerreces. Ze zijn uitgerust en gingen de eerste zaterdag van september alweer fris van start met “Praat op straat”.

Ook deze keer wisten Rijenaren ons te vinden op de eerste zaterdag van de maand bij onze tent op het Wilhelminaplein. Gemeentebelang staat daar klaar om vragen te beantwoorden. We krijgen er suggesties voor zaken die aangepakt moeten worden. We doen nieuwe ideeën op en proberen voor iedereen klaar te staan. Deze keer waren de vragen weer heel divers. Zo wilden mensen weten waar de 30 tot 60 ondergrondse containers straks komen en zijn er parkeerproblemen bij de nieuwe pinlocatie van de Rabobank. Natuurlijk kunnen we niet altijd alle vragen meteen beantwoorden, maar dan gaan we uitzoeken hoe het zit. Kortom, het was weer een geslaagde zaterdagmorgen met Dennis, Sukran, Peter en Paul.

Het politieke seizoen 2018/2019 geeft tal van uitdagingen om onze gemeente beter en mooier te maken. We willen onze samenleving duurzamer maken. De spoorzone, de centrumplannen en de woningbouw vragen aandacht. En dan zijn er nog vraagstukken op het gebied van de Wmo en op andere sociale terreinen. Zo hebben ook schuldhulpverlening, beschermd wonen en de aanpak van armoede onze aandacht. Binnenkort hebben we een werkbezoek en een presentatie over schuldhulpverlening en armoede.

Deze onderwerpen zijn veelomvattend, maar Gemeentebelang heeft ook altijd aandacht voor individuele, soms eenvoudige, maar niet minder belangrijke vragen van inwoners. We zijn dan ook blij dat mensen ons weten te vinden als dat nodig is. Dat doen onze inwoners met de telefoon, via onze website, via Facebook, per e-mail, maar dus ook tijdens Praat op straat op het Wilhelminaplein. En daar gaan we natuurlijk mee door, Gemeentebelang wil dichtbij en bereikbaar zijn. Dus we horen graag van je wat jij belangrijk vindt en tegen welke problemen je aanloopt.