Roeien met de riemen die we hebben

Gemeentebelang: perspectiefnota, dit resultaat mag er zijn! 

Vorige week is in de raad de perspectiefnota voor 2019-2023 besproken. Een perspectiefnota die naast een nieuwe opzet en werkwijze ook een aanpak van de groeiende tekorten laat zien. Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld, we hebben tijdens een extra avond in carrouselvorm vragen aan de desbetreffende ambtenaren kunnen stellen. Voor wat GB betreft is dit experiment geslaagd.

Inhoudelijk gezien hebben we opgemerkt dat:

  • Wij het uitermate belangrijk vinden dat bij de gemaakte keuzes onze inwoners zoveel mogelijk worden ontzien als het gaat om lastenverzwaring. Het is vervelend dat de lasten omhoog gaan maar ondanks deze lastenverzwaring is onze gemeente nog steeds een van de goedkopere gemeenten is Nederland. En dan is nog niet meegenomen dat er vele gemeenten zijn die nog met bezuinigingen moeten beginnen. Het voorstel in de raad om onze inwoners een nog hogere OZB voor te schotelen ten gunste van een minder stijgende toeristenbelasting hebben wij niet ondersteund.
  • Deze perspectiefnota realistisch van aard is en daar waar nodig conservatief. Neem bijvoorbeeld de besparingen op de jeugdzorg: De voorgestelde verlaging van 10% is aangepast naar 5%. Zeker nu we pas geleden hebben gehoord dat de kosten wederom met €400.000 stijgen, lijkt dat het maximaal haalbare.
  • Pijn is er natuurlijk door het uitstellen van activiteiten, denk aan het IPV, het integraal verkeersplan. De toekomst zal moeten leren of we voldoende middelen hebben om ze alsnog naar voren te halen of dat we aan dit schema moeten vasthouden.
  • Naast dit alles voorziet deze perspectiefnota ons ook van de mogelijkheid om toekomstige tegenvallers of onvoorziene uitgaven op te vangen. Dat is wederom een wijze van werken waar wij ons als GB uitstekend in kunnen vinden. 

Bij de bespreking van de perspectiefnota in de commissie middelen zijn verschillende opties door andere partijen naar voren gekomen waarop ik op een tweetal wil reageren:

  • Er is voorgesteld om leningen niet over te sluiten en het bedrag van 2,5 miljoen dat daarvoor nodig is, te gebruiken voor andere zaken. Ik wil er op wijzen dat het vrijgekomen bedrag enkel gebruikt mag worden voor incidentele uitgaven.
  • Bezuinigen op ambtelijke formatie is ook een slecht voorstel. We hebben namelijk op verschillende fronten medewerkers ingehuurd die van essentieel belang zijn voor het slagen van de projecten zoals groen, spoorzone, centrumplannen en duurzaamheid. De ABG heeft zichzelf een bezuinigingsdoelstelling opgelegd voor de komende jaren. N.a.v. het rapport Beerenschot hebben we juist besloten om nu te investeren om straks goedkoper uit te kunnen zijn.

Tot slot vinden wij dan ook voor nu dat deze perspectiefnota die voor ons ligt de basis moet zijn om de begroting 2020 en de daarop volgende jaren te gaan maken. Dit allemaal met als doel: “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Onderdoorgang mogelijk volgens onderzoeken

Gemeentebelang: alles zorgvuldig afgewogen

Vorige week schreef Gemeentebelang over het project Spoorzone in Rijen. De afgelopen tijd heeft de onderdoorgang daarin de meeste aandacht gehad. Dat is uiteraard ook een belangrijk onderdeel van de spoorzone maar Gemeentebelang wilde ook laten zien dat het project uit meer bestaat dan alleen de ondertunneling.

De zorg van omwonenden over een leefbare woonomgeving begrijpen wij. Daarom zijn zij in een vroeg stadium meegenomen in het traject en heeft de gemeenteraad besloten om de eigenaren van diverse woningen de mogelijkheid te bieden deze te verkopen. Daarnaast heeft er een uitgebreid inpassingsonderzoek plaatsgevonden zodat snel duidelijk werd of een auto-te-gast-tunnel mogelijk zou zijn. Gemeentebelang verwachtte dat de voorgestelde ondertunneling niet mogelijk zou zijn. Uit het onderzoek blijkt dat ondertunneling wel mogelijk is.

Francesco Beterams, Maud van der Meer en Johan Manders

Er zijn onderzoeken uitgevoerd door gerenommeerde bureaus om de ondertunneling op diverse vlakken goed in kaart te brengen. Gemeentebelang hecht daar veel waarde aan want het gaat niet alleen om veel geld maar het is ook onomkeerbaar. Als uit de onderzoeken was gebleken dat de voorgestelde tunnel niet mogelijk zou zijn om bouw- of verkeerstechnische redenen, dan was de keuze gemakkelijk geweest. Dat is echter niet het geval. De ondertunneling is haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar. Daarnaast heeft ook de Verkeerscommissie van de gemeente positief geoordeeld. Daarbij de kanttekening dat de fietsersbond liever een andere inrichting van het wegdek zou zien.

Het project is doorgerekend door specialisten. Wij menen dat we mogen vertrouwen op hun kennis en expertise. Het is ten slotte niet de eerste tunnel in Nederland. Mogelijke problemen met waterafvoer, sterkte, hellingvlak, veiligheid en nog meer zijn wat Gemeentebelang betreft voldoende onderzocht.

Natuurlijk begrijpen wij dat je ook een andere kijk op de ondertunneling kan hebben. De discussie gaat feitelijk over het al of niet doorgang verlenen van auto’s. Ook hier is bij Gemeentebelang lang over gesproken. Wij vinden het van belang dat Rijen-Zuid een directe toegang blijft houden tot de kern van het dorp. Ook inwoners van dit deel van het dorp moeten scholen, winkels en andere voorzieningen op een adequate manier kunnen bereiken. Een knip zou Rijen-Zuid niet alleen afzonderen maar ook, heel belangrijk, niet tijdig bereikbaar maken voor brandweer en andere hulpdiensten.

Alles overwegende heeft Gemeentebelang besloten om de ingezette koers van het college te volgen. Het algemeen belang is groot, de bereikbaarheid tussen de woonwijken blijft gewaarborgd en de onderzoeken wijzen uit dat de plannen veilig en uitvoerbaar zijn. We blijven alert om ervoor te zorgen dat de omwonenden goed en tijdig geïnformeerd worden en dat alle vervolgstappen in lijn zijn met het beoogde resultaat; een goede en duurzame spoorzone voor Rijen.

Spoorzone, meer dan tunnel alleen

Gemeentebelang: afwegen van belangen en integraal beoordelen

Het dossier spoorzone komt nu in de fase dat er besluiten moeten worden genomen. In de speciale Commissie Ruimte van afgelopen week werd ook duidelijk dat emoties een grote rol spelen. Dat is gelet op de grote impact, die met name de ondertunneling voor direct belanghebbenden heeft, niet vreemd. Maar Gemeentebelang is wel van mening dat politieke besluitvorming moet plaatsvinden in het belang van de gemeenschap.

Tunnels

In de afgelopen jaren werd de kern Rijen geconfronteerd met een steeds meer dichtslibbend wegennet vanwege de oplopende wachttijden voor de twee overgangen aan de Stationsstraat en de Vijf Eikenweg. Als gemeente zijn we erin geslaagd om Provincie, Ministerie en ProRail te overtuigen dat de problematiek zo nijpend is dat zij participeren in de aaneg van de twee tunnels en deze ook mee financieren.

Perron

Het perron zoals we die in Rijen kennen is er een van het gevaarlijke type, dat in Nederland nagenoeg niet meer voorkomt. Het oversteken van het spoor heeft al gezorgd voor diverse ongelukken. Daarnaast ligt er een ongebruikt wachtspoor dat opgeheven kan worden. Dit geeft meer ruimte om het perron aan te passen en veiliger te maken.

Spoorzone

Het station is belangrijk voor onze inwoners van Rijen om op een duurzame te kunnen reizen. Maar het is ook van belang voor bedrijven en ondernemers. Rijen dankt hier zijn groei aan. Ook hier wordt in de nieuwe spoorplannen aandacht aan besteed en niet alleen aan meer adequate parkeerplaatsen. In de nieuwe stationsomgeving wordt een grote overdekte fietsenstalling gerealiseerd in een bestaand gebouw. Daarnaast zorgt een snelfietsroute en andere fietspaden richting bedrijventerrein en centrum voor een goede verbinding tussen openbaar en eigen vervoer.

Stationsgebouw en klimaatbestendige omgeving

Besluit spoorzone: meer dan tunnel alleen

Het unieke stationsgebouw wordt door vrijwilligers gerund zodat reizigers er op een fijne manier kunnen wachten en zelfs van een toilet gebruik kunnen maken. Daarnaast wordt het gebruikt voor diverse activiteiten. We hopen dan ook dat het gebouw door de herontwikkeling van de spoorzone flink gerenoveerd zal worden. Daarnaast vindt Gemeentebelang dat ook het klimaat niet vergeten mag worden. We houden de plannen op dit punt scherp in de gaten zodat aspecten als hittestress en waterproblematiek vanuit de klimaatgedachte meegenomen wordt in de totale planvorming.

Verantwoordelijk besluit

Gemeentebelang is van mening dat de gemeenteraad in het algemeen belang moeten oordelen over de plannen Spoorzone. Het is een omvangrijk project waar het om meer gaat dan alleen de tunnel Stationsstraat. Als het totale project aansluit om de problemen op een verantwoorde wijze opgelost te krijgen en zelfs meer toekomstbestendig te maken dan zal Gemeentebelang daar op basis van feiten, cijfers, onderzoek en afweging van belangen haar verantwoordelijkheid nemen. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Overlast? Nieuwe overlastregisseur pakt het op

Gemeentebelang: lang gewacht en toch gekomen

Als overlast veel voorkomt of lang aanhoudt, dan wordt het vervelend. Het woongenot of het gevoel van veiligheid kan aangetast worden. Dat schreef Gemeentebelang in 2013 in haar rapportage over overlast in onze gemeente.

Het rapport was opgesteld naar aanleiding van meldingen van inwoners die op verschillende gebieden overlast ervoeren. Maar zij vonden vooral dat er niet adequaat met de melding werd omgegaan. Gemeentebelang pleitte in het rapport dan ook voor 1 centraal punt waar overlast gemeld kan worden. Zo stond in ons artikel in het weekblad destijds: “wijs een persoon aan die de melding behandelt, coördineert en zorg draagt voor de afwikkeling ervan”. Helaas werd destijds niets met onze aanbeveling gedaan. Maar tijden veranderen en goede ideeën blijven hangen.

fractie Gemeentebelang

In de tussentijdse rapportage Programma Veiligheid staat dat de overlastregisseur per 1 mei jl. is begonnen. In deze rapportage wordt verder vermeld dat de prioriteit van de overlastregisseur ligt bij jeugdoverlastlocaties, met name bij winkelcentrum De Laverije, zwembad Den Butter, sportparken, skatebanen en de Boodschap/A16. De overlastmeldingen die dagelijks uit de systemen komen zoals via de website, telefonisch en de BuitenBeter app komen bij de overlastregisseur terecht. Daarna wordt gezorgd dat er door de juiste persoon opvolging wordt gegeven aan de meldingen door BOA’s, buitendienst, politie, jongerenwerk, Leystromen of Contour de Twern. De gemeente probeert daarin, zo kunnen we lezen, waar het wenselijk is zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. De meeste meldingen gaan over (zwerf)afval, stankoverlast, parkeeroverlast, vandalisme, ongedierte en overlast door of van arbeidsmigranten. Gemeentebelang is dan ook blij met de komst van de overlastregisseur in onze gemeente want het is precies waar we indertijd voor gepleit hebben.

Heb je een melding met betrekking tot overlast dan kun je die doorgeven aan de gemeente via de bekende kanalen zoals de website, WhatsApp, telefonisch of de BuitenBeter app. Wil je Gemeentebelang iets doorgeven? Dan kan dat via ons secretariaat info@gemeentebelang.org. Of kijk op onze website, www.gemeentebelang.org. Want: “Waar je woont, moet het goed zijn”.

Bezuinigen met oog op de toekomst

Gemeentebelang: aan de slag met de Perspectiefnota

De zomervakantie zit er voor de meesten weer op, scholen zijn weer begonnen. Ook de raads- en commissieleden van Gemeentebelang zijn weer opgestart. Want de komende tijd komen er al belangrijke zaken aan de orde zoals het profiel voor onze nieuwe burgemeester, de uitkomsten van de onderzoeken Spoortunnel en ook het oplossen van de financiële tekorten. Kortom, we gaan gelijk beginnen.

Tekorten
Als eerste staat de inventarisatie van de mogelijkheden om de tekorten op te vangen op de agenda. Voor de zomervakantie is er een eerste verkennende sessie geweest in de commissie middelen. Door veel minder geld van het Rijk, tekorten op Jeugdzorg en andere grote kostenposten is het een forse opgave om het financiële tekort weg te werken. Wat Gemeentebelang betreft zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten. In het coalitieprogramma staat dat we tot de 20% goedkoopste gemeenten willen blijven behoren. Onlangs werd bekend dat we zelfs de goedkoopste gemeente zijn. Dit punt uit het coalitieprogramma moeten we dus vast kunnen houden.

Dienstverlenend
Een gemeente staat ook ten dienste van de inwoners. Een gemeente doet meer dan een paspoort uitreiken. De gemeente zorgt dat je een traplift krijgt of zorg voor je kind, dat er nieuwe huizen gebouwd kunnen worden, straten aangelegd, vuil opgehaald, de groenvoorziening bij gehouden wordt en de weekmarkt gehouden kan worden. Het is een dienstverlenende organisatie voor onze inwoners. Door de complexiteit van de ABG en de druk vanuit het groeiend aantal hulpvragen in het sociaal domein en oplevende economie moeten we juist onze inwoners en gemeente goed blijven bedienen met voldoende personeel om onze inwoners ten dienste te kunnen zijn.

Voorzieningen
Daarnaast vinden we het belangrijk dat voorzieningen in stand blijven voor onze inwoners. We hebben juist veel geïnvesteerd in alle scholen, sportvoorzieningen, een nieuw zwembad met sporthal, een nieuwe inrichting voor de bibliotheek, en straks een nieuwe sporthal in Rijen en minimaal een gerenoveerde in Gilze. Dit soort voorzieningen zijn belangrijk voor veel inwoners, zowel voor sportief als maatschappelijk gebruik. Ook de inzet van onze vrijwilligers en mantelzorgers moet blijvend beloond worden.

Opties
Maar dat betekent dat we goed moeten kijken naar de opties die er zijn. Willen we in de toekomst een duurzame gemeente zijn waar we kunnen sporten, wonen, naar school kunnen gaan, activiteiten kunnen ontplooien, dan zal dat ook betaald moeten worden. We kunnen niet langer voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Maar met juiste keuzes kunnen we de toekomst een goed en mooi perspectief geven zodat dit allemaal behouden kan blijven. Heb je zelf ideeën hierover? Dan horen we dat graag via info@gemeentebelang.org. Of kijk op onze website, www.gemeentebelang.org. Want: “Waar je woont, moet het goed zijn”.

we gaan gelijk beginnen

Nieuwe voorzitter voor Gemeentebelang

Gemeentebelang: ook profiel nieuwe burgemeester actueel op de ALV

Vorige week heeft Gemeentebelang op de valreep voor de echte zomervakantiekoorts losbarstte, een Algemene Ledenvergadering gehouden. Niet alleen stond de benoeming van een nieuwe voorzitter op de agenda, ook wilde het bestuur graag de mening van de leden peilen over drie actuele thema’s.

Henk Jan Hofsteenge

De leden van Gemeentebelang hebben unaniem Henk Jan Hofsteenge benoemd tot onze nieuwe voorzitter. Henk Jan heeft als interim-voorzitter gedurende de afgelopen periode de belangen van Gemeentebelang op een waardige en vooral integere wijze behartigd. Met oog voor de diverse belangen heeft hij, samen met het bestuur, Gemeentebelang door een moeilijke tijd geloodst. Gemeentebelang is daarom blij dat Henk Jan deze taak op zich wil nemen en zich sterk wil maken voor onze partij.

Drie thema’s

Naast dit belangrijke agendapunt hebben de leden tijdens de ALV ook met elkaar van gedachten gewisseld over drie thema’s: het centrumplan Rijen, de energietransitie en het profiel voor de nieuwe burgemeester. Onze huidige burgemeester neemt in het voorjaar van 2020 afscheid en de procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester is inmiddels gestart. Een burgemeester is belangrijk voor onze inwoners. Want een burgemeester moet invulling geven aan het burgervaderschap, maar hij (of zij) moet ook optreden als vertegenwoordiger van onze gemeente. Bijzonder was dat enkele voorgangers van onze huidige burgemeester de revue passeerden om te ontdekken welke eigenschappen we belangrijk vinden. Een ding stond voor de leden al vast: de nieuwe burgemeester moet echt in onze gemeente komen wonen! Met de plussen en minnen uit het verleden en de wensen voor de toekomst hebben de leden van Gemeentebelang een mooie lijst opgesteld voor de commissie die de profielschets gaat opstellen. Na de zomervakantie kun je via de gemeente ook zelf je inbreng geven. Tegen die tijd zul je horen op welke wijze dat kan. Mocht je zelf hier nu al via Gemeentebelang iets over willen zeggen, laat ons gerust iets weten via info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Ruim een jaar in de raad, ‘dit heb ik nog nooit meegemaakt’.

Maud van der Meer vertelt.

Toen ik anderhalf jaar geleden in de gemeenteraad kwam, was het al vrij snel duidelijk: er was iets veranderd. Want niet ik als nieuweling zei vaak: ‘dit heb ik nog nooit meegemaakt’ of een variant op ‘vroeger was het anders’. Nee, deze uitspraken werden gedaan door collega raadsleden die al langer meedraaien dan 1 raadsperiode.

Er was ook wel degelijk iets veranderd. De zetelverdeling zag er anders uit, er was een partij bijgekomen, nieuwe mensen op de stoelen, van alles. Maar eerlijk is eerlijk, ik kon het op een gegeven moment niet meer horen.

Ik had niet gedacht dat ik na anderhalf jaar diezelfde woorden uit zou spreken. Maar tijdens de extra commissie middelen waarin we als raad vragen konden stellen over de bezuinigingsopties was het zo ver. De volledige oppositie koos ervoor om 1 oppositielid een brief voor te laten lezen, en vervolgens de beraadslaging te verlaten. Ontevreden met alles, heeft de oppositie de vergadering gevolgd vanaf de tribune.

Ik begreep en begrijp er nog steeds niks van, je bent gekozen als volksvertegenwoordiger, en kiest ervoor om niks te zeggen. Zelfs na herhaaldelijke uitnodigingen van de wethouder en andere partijen, koos de oppositie ervoor om in ganzenpas richting de tribune te gaan. Dit had ik nog nooit meegemaakt.

Nadat mijn verbazing en ongeloof is gezakt weet ik het inmiddels zeker: ik zit aan de goede kant van de tafel, tussen de juiste mensen. Alleen door met elkaar in overleg te gaan, en naar elkaar te luisteren kunnen we mooie dingen doen voor onze gemeente. Zeker als het gaat om bezuinigingen, ik blijf aan de vergadertafel zitten!