Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders

Gemeentebelang: doorgaan met steun van de leden

Van turbulente periode naar positieve toekomst

De afgelopen drie weken is een zware periode geweest voor Gemeentebelang, een zwarte bladzijde in onze bestaansgeschiedenis. Het onverwachte verlies van twee zetels is pijnlijk maar niet onoverkomelijk. De huidige fractie gaat met veel enthousiasme, samen met commissieleden en bestuur verder op de ingeslagen weg.

Vertrek wethouder

Het vertrek van een wethouder heeft voor meer beroering gezorgd dan menigeen zich kon bedenken. Voor Gemeentebelang stond vanaf het begin vast dat deze verandering niet ten koste mocht gaan van een krachtig bestuur van onze gemeente om de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te waarborgen. Uiteindelijk bleek dat een versterking van het college hiervoor de beste keuze zou zijn.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering van afgelopen week heeft het bestuur de leden uitgebreid ingelicht over de afgelopen periode. Met een feitenrelaas werd duidelijkheid verschaft over de genomen stappen en besluiten. Daar gingen vele dilemma’s aan vooraf. Het bestuur heeft steeds getracht om zo zuiver mogelijk alle leden te vertegenwoordigen zodat alle standpunten volledig tot hun recht konden komen op de ALV. Ondanks dat alle informatie met alle betrokkenen is gedeeld en communicatielijnen altijd open stonden hebben twee fractieleden besloten de ALV niet af te wachten en uit de partij stappen.

Morele verplichting

Met verbazing heeft Gemeentebelang kennis genomen van het feit dat de twee zetels ingezet worden voor een nieuwe partij, Groen Gilze Rijen. Deze zetels komen toe aan Gemeentebelang, ze zijn behaald door de inzet van iedereen binnen onze partij. Helaas voelden de heren Van Seters en Beljaars niet de morele verplichting deze zetels terug te geven.

Steun van de leden

Tijdens de ALV schaarden de leden zich achter de gekozen route van het bestuur. Een marsroute welke moest leiden tot een standpunt over uitbreiding van het huidige college. Met zeer ruime meerderheid van stemmen en met complimenten over de gedegen koers stemden de leden in met deze uitbreiding. De fractie kreeg de taak om verder te onderhandelen over een coalitieakkoord waarbij het huidige als basis blijft dienen en aangepast wordt met actuele onderwerpen waar nodig. Aan alle leden is gevraagd om hiervoor input aan te leveren. In een tweede ALV wordt het definitieve coalitieakkoord met elkaar besproken en zal erover worden gestemd.

Positief en energiek

Het bestuur en de fractie van Gemeentebelang ziet de toekomst, samen met Ariane onze wethouder, positief en energiek tegemoet. We kijken niet meer achterom maar vooruit. Gemeentebelang wil de energie steken in zaken die ons echt raken zoals de energietransitie, klimaat, jeugdzorg, spoortunnel, luchthavenbesluit en de centrumplannen.

Want waar je woont moet het goed zijn! Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org. Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.

Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders
Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan

De laatste puntjes op de I voor Den Butter

Gemeentebelang: Werkbezoek geeft doorkijk naar de toekomst

Den Butter is volop in bedrijf. De exploitant Optisport vond het daarom tijd om raads- en commissieleden uit te nodigen voor een werkbezoek. Zo was iedereen in de gelegenheid om het complex weer eens zelf te bekijken en te horen hoe het er voor staat. Maar vooral, wat staat er nog allemaal op het programma? Gemeentebelang was aangenaam verrast!

Het complex is nu ongeveer 10 maanden geopend. Genoeg om een eerste balans op te maken want er waren best wat kinderziekten op te lossen die soms ook groter waren dan verwacht. Het gebouw zit immers vol techniek. Daarnaast stond er een nieuw team dat moest wennen aan het nieuwe gebouw en werkzaamheden die afgestemd moesten worden aan onze enthousiaste gebruikers. Dat hier nog slagen in te maken waren is ook Gemeentebelang niet ontgaan.

Tijdens het werkbezoek hebben we gehoord wat Optisport doet met alle punten die bezoekers aan hen meegeven. Ze houden regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek middels een enquête. Er zijn, mede naar aanleiding van deze enquête, input van de gemeente en gebruikers diverse grote en kleine stappen gezet. Het aanstellen van een teamleider zal de wisselwerking tussen gebruiker/sporter en exploitant een enorme impuls geven. De hardware van de regelsystemen in het gebouw zijn geheel vervangen. Daarnaast worden nog andere zaken aangepast zoals de aanplant en de verlichting buiten, en ook de automatische deuropeners voor mensen met een beperking.

Peter van Seters, raadslid Gemeentebelang

Gemeentebelang was ook aangenaam verrast door de vele activiteiten die Optisport samen met andere verengingen of partners opzet. De zwemvierdaagse en naschoolse activiteiten, met buurtsportcoaches, met de seniorenvereniging, met een fysiotherapiepraktijk,  met Thebe, de lijst was veel langer. Kortom, het is een zwembad en sporthal in ontwikkeling. Een ontwikkeling die we voor ogen hadden omdat we in onze gemeente graag een zwembad en grote sporthal wilden houden. Voor spel, sport, plezier en gezondheid. Gemeentebelang heeft gezien dat er hard gewerkt is aan het overwinnen van de opstartproblemen en dat we trots kunnen zijn op dit mooie, sfeervolle complex. Laten we er vooral veel plezier aan beleven!

Bomen doen er toe

Gemeentebelang: zorg om tekorten op jeugdzorg.

In de media is veel geschreven over de enorme tekorten in de jeugdzorg. Bijna elke gemeente heeft ermee te maken. Ook in onze gemeente worden we nu geconfronteerd met bedragen die bijna onbeheersbaar lijken te zijn. Waarom is dat?

Daar waar we in 2017 € 120.000,- in de plus bleven komen we, hoogstwaarschijnlijk, nu € 1.100.000,- tekort. Dat is een enorm verschil. De inzet van jeugdzorg is een financieel complex verhaal en te verdelen in drie elementen:

De middelen voor de Wet Langdurige Zorg wordt vanuit de Rijksoverheid beschikbaar gesteld. Als gemeente ben je afhankelijk hoeveel je daarvan krijgt toebedeeld. Daarnaast wordt de basiszorg betaald door de zorgverzekeraars. En tot slot: alles wat niet onder een of twee valt, komt bij de gemeente terecht. En hier wordt ieder jaar fors op bezuinigd terwijl de vraag naar zorg juist toeneemt!

In de gemeente Gilze en Rijen worden aanvragen voor jeugdzorg behandeld door een gespecialiseerd team, het Sociaal Team. De zorg kan gegeven worden in de vorm van ‘zorg in natura’. Hierbij heeft de gemeente de regie over de zorgverlening. Er zijn ook hulpvragers die zelf de benodigde zorg willen regelen met een Persoons Gebonden Budget. Daar waar de gemeente de regie heeft, wordt kostenbewust goede zorg ingekocht. Door monitoren en bijsturen geven we hier invulling aan. Ook wordt door data-analyse getracht meer grip te krijgen op kosten. Daar waar hulpvragers zelf de regie voeren is dat niet eenvoudig in kaart te brengen. Daarnaast is het verkrijgen van inzicht in het kostenverloop nog lastiger omdat verschillende zorgverleners meer dan een jaar gewacht hebben met het indienen van hun declaraties. Dat is niet bevorderlijk voor een inzicht in de actuele stand van zaken.

Verder constateren we in 2018 een verandering in het verwijzen naar de jeugdhulp. We zien een terugloop bij het Sociaal Team en een groei bij het verwijzen door de huisarts. Ook hier zijn we als Gemeentebelang bezorgd over. Want als gemeente hebben we hier geen inzicht over deze inzet, die vaak direct overgaat naar gespecialiseerde, en daarmee zeer dure, zorg. Maar als gemeente betalen we wel de rekening. Ook dit leidt tot een toename van de kosten. Als gemeente Gilze en Rijen zijn we verantwoordelijk voor een goede jeugdzorg, ook Gemeentebelang staat daar volledig achter. Wat nodig is moet ingezet worden. Maar wij vinden ook dat alle zorgaanbieders een aandeel hebben om de kosten beheersbaar te houden. Gemeentebelang maakt zich daarom grote zorgen over de betaalbaarheid van de jeugdzorg en het voortdurend bezuinigen door de landelijke partijen in Den Haag op de jeugdzorg. Mocht je opmerkingen hebben, dan gaan wij graag met je in gesprek. Want, waar je woont moet het goed zijn.

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org. Heeft u vragen of opmerkingen nav dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.

Bomen in onze gemeente, zoeken naar de balans


‘Gilze en Rijen, gemeente in het groen’, je hoeft maar door de gemeente te lopen en je ziet waar deze slogan vandaan komt. In onze gemeente staan veel bomen: fraai, van belang voor de kwaliteit van de lucht die je inademt en voor de verkoeling van de gebouwde omgeving op hete dagen. Maar veel bomen kunnen ook zorgen met zich mee brengen, denk aan overlast door worteldruk zoals slecht begaanbare trottoirs.

Het is zoeken naar de balans tussen de voordelen van bomen, en de nadelen die ze met zich mee kunnen brengen. Bomen kappen alleen omdat deze blaadjes laten vallen vindt Gemeentebelang niet aan de orde. Maar als parkeerplekken niet meer gebruikt worden omdat niemand de auto onder plakkerig spul vandaan wil halen, hebben de bomen een negatief effect op de leefbaarheid in de wijk. Wanneer dat het geval is zal er gezocht moeten worden naar een oplossing. Naast kappen kan ook beter onderhoud een oplossing zijn.

Verschillende bewoners(groepen) vinden hun weg naar ‘de politiek’ en dus ook naar Gemeentebelang. Zelf zien wij ook voorbeelden van prachtige bomen op misschien de verkeerde plek, en plaatsen zonder groen waar wel een boompje bij kan. Ons doel is het behouden van een mooie en groene gemeente, zonder ernstige overlast voor de buurt. Daar zal het herplant-, onderhouds- en kapbeleid op afgestemd moeten worden.

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org. Heeft u vragen of opmerkingen nav dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.

Duurzaamheidsvisie krijgt vorm samen met inwoners

Het ligt niet alleen aan het nieuwe Klimaatakkoord dat eraan zit te komen. De huidige duurzaamheidsvisie liep tot en met 2018 en inmiddels is er al veel veranderd. Een nieuwe visie geeft koers en richting in wat we met elkaar in onze gemeente willen bereiken op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie.

Deze drie onderwerpen zijn de pijlers waarop de nieuwe duurzaamheidsvisie gebaseerd wordt. Gemeentebelang is van mening dat deze drie onderwerpen een goed fundament vormen om op verschillende belangrijke terreinen aan de slag te gaan. En vooral, om resultaat te boeken!

De nieuwe visie komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Onze wethouder Ariane Zwarts is aan de slag gegaan om voor de komende duurzaamheidsvisie van zoveel mogelijk kanten input te krijgen. Afgelopen maandag hebben de raads- en commissieleden hun mening en visie gegeven. Tijdens een informatieve avond werd duidelijk wat er van ons als gemeente vanuit het Klimaatakkoord gevraagd gaat worden. Maar ook taken als klimaat en circulaire economie vragen om aandacht  en actie. Daarnaast werd toegelicht wat er de afgelopen tijd al in gang is gezet om een ambitieuze duurzaamheidsvisie aan de Raad aan te bieden. Er is gesproken met veel partijen die milieu en duurzaamheid nastreven of een warm hart toedragen. Te denken valt aan NLGR, EGR, ZLTO. Maar ook diverse bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan onze ambities en opgave zijn gehoord.

En natuurlijk onze inwoners. Wat vinden zij belangrijk waar wij ons de komende jaren op moeten focussen? Waar maken zij zich zorgen om? Wat vinden hun kinderen belangrijk? Daarvoor is een enquête uitgezet om iedereen de kans te geven om op een makkelijke manier je mening te geven. Daarnaast is er op 29 januari een thema-avond waar Ariane graag persoonlijk van je hoort en met je in gesprek wil gaan. Op deze manier wordt veel informatie verzameld vanuit de diverse invalshoeken in onze gemeente,  en kunnen de verzamelde gegevens verwerkt worden in de nieuwe duurzaamheidsvisie. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar het eindresultaat. Maar ziet je ook graag op de duurzaamheidsbijeenkomst op dinsdag 29 januari 2019 in De Boodschap in Rijen. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom. Kom ook en denk en praat mee. Voor een duurzame toekomst die haalbaar en betaalbaar is.