Johan Manders, fractieleider Gemeenttebelang

Rijen moet veiliger en duurzamer worden

Afgelopen twee weken hebben de twee raadsvergaderingen over de begroting voor 2016 plaatsgevonden. Dat is het moment waarop elke partij aandacht vraagt voor zijn politieke positie in combinatie met de begroting. Na de schriftelijke ronde mogen alle fracties gedurende 15 minuten hun pleidooi houden. Ook deze toespraak is te lezen op onze site!

Tijdens de jaarmarkt hebben veel inwoners ons erop gewezen dat het kruispunt Stationsstraat – Constance Gerlingstraat aangepakt moet worden. Lees hierover meer in het artikel op de site van Gemeentebelang. Gemeentebelang heeft er dan ook voor gekozen om het hierover te hebben en aan te kondigen dat wij snel actie willen. Bij de stemronde over moties heeft Gemeentebelang de problemen rond dit kruispunt aangekaart en uiteraard voor aanpak van dit kruispunt gestemd. Het gevolg is dat dit kruispunt komend jaar op de begroting staat en zal worden aangepakt!

Daarnaast heeft Gemeentebelang ook gestemd voor een nieuw Gemeentelijk VerVoersPlan voor 2016. In dat plan wordt het wegennet in kaart gebracht en komt er en aanpak voor onveilige plekken, dus ook voor het Raadhuisplein, en voor wegen met achterstallig onderhoud.

Rijen krijgt een nieuw zwembad, dat weten we allemaal. Enige tijd geleden hebben we verschillende locaties bekeken om ons een beeld te vormen. En nu heeft Gemeentebelang er aandacht voor gevraagd om het zwembad zo duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet gaan zorgen dat er zo energiezuinig mogelijk gebouwd wordt. Het liefst hadden we gehad dat het zwembad energieneutraal zou worden: dan wekt het zijn eigen energie op. Dat bleek echter te hoog gegrepen. De motie dringt er nu op aan om met zo energiezuinig mogelijke voorstellen te komen.

U kunt vaststellen dat Gemeentebelang opkomt voor de belangen van de burgers en het milieu, want waar je woont, moet het goed zijn…

Hebt u vragen of opmerkingen, stuur ze naar ons via Contact. Wil je lid worden en meepraten en meebeslissen over onze standpunten? Ga naar Contact en meld je aan!

Samenwerking, want waar je woont, moet het goed zijn!

Gemeentebelang is op koers!

Door de beslommeringen van de dag vergeet je weleens om terug te kijken naar je werk of even een pas op de plaats te maken en je af te vragen waarom doen we het ook al weer? En is wat we doen ook datgene wat we wilden? In de politiek wordt dat eigenlijk bijna nooit gedaan. Maar wij van Gemeentebelang vinden het wel degelijk belangrijk, omdat je toch het mandaat van je kiezers hebt gevraagd. Heb je ze dan gegeven wat men verwachtte?

In ieder geval beschikt Gemeentebelang over een hardwerkende en enthousiaste club mensen die hun verantwoordelijkheid pakken en de discussie aan durven te gaan. Het is ons gelukt om onze achterban te betrekken bij de discussies. We hebben mensen met verstand van zaken aan ons weten te binden om ons te adviseren. We overleggen met bewoners, omdat wij hen het belangrijkste vinden.

En we kunnen zelfs van successen spreken, omdat wij horen wat mensen belangrijk vinden. We noemen enkele voorbeelden. De prikpost van de Tilburgse ziekenhuizen zou zowel in Rijen als Gilze verdwijnen, maar is door de inzet van Gemeentebelang gewoon blijven bestaan. Dan is er de discussie met de inwoners over het spoor. Een megaproject met grote gevolgen. Het staat nog in de kinderschoenen, al loopt het al jaren. Maar mede door  Gemeentebelang wordt er nog steeds rekening gehouden met de bewoners aan het spoor.

Ook voor het moeilijke dossier van het zwembad zijn wij niet weggelopen. Dat het oude zwembad niet mocht worden opgeknapt, bleek al beslist zijn. Toch hebben wij de handschoen opgepakt om voor Rijen een zwembad en sporthal op maat te bouwen. Zoals men van ons gewend is, doet onze wethouder dat door naar veel mensen te luisteren en dan de knoop door te hakken. De opzet blijft om deze bestuursperiode alles af te ronden.

De Kring heeft zijn nieuwe schoolgebouw. Dit was voor ons een zwaar programmapunt bij de verkiezingen. Het is er gekomen zoals wij dat voor ogen hadden: een brede school voor een nog betere toekomst van onze jeugd.

Vergeet de decentralisaties niet, o.a. bij de Jeugdzorg en de Wmo. Daarover hebben we contact met vele groeperingen. Ook daar horen we positieve reacties over. Voor Gemeentebelang is het erg belangrijk om juist die groepen alle aandacht te geven.

Voor Gemeentebelang is communicatie eigenlijk het belangrijkste. Daarom heeft onze wethouder dat ook in haar portefeuille. Niet voor niets overlegt ze met zoveel mensen voordat het subsidiebeleid wordt vastgesteld.

En weet u nog dat Gemeentebelang in de vorige raadsperiode veel kritiek had op de inrichting van de begroting en boos was over hoe men met de centen omsprong? Er is een kentering: de Kring is toch maar mooi gebouwd binnen het gevraagde krediet. Financiële afspraken worden beter nageleefd en gecontroleerd.

Op onze zomerreisactie kregen we veel positieve reacties. Rijenaren weten wie voor hen opkomt. De gemeenteraadsfractie werkt keihard en in een prima sfeer.  Een uitstekend begin! En dat betekent dat we in de resterende raadsperiode nog veel uit ons programma kunnen verwezenlijken.

U weet het: Waar je woont, moet het goed zijn…! We werken er hard aan, maar mochten er verbeterpunten zijn, klik dan op Contact en meld ze aan ons.

Locatiekeuze zwembad/sporthal is helder

Johan Manders, fractieleider Gemeentebelang

Johan Manders, fractieleider Gemeentebelang

Op de agenda van de raadsvergadering van 3 november stond een voor Gemeentebelang belangrijk onderwerp: de locatiekeuze voor het zwembad met de daaraan gekoppelde sporthal. Het college had een onderzoek gedaan en stelde voor om het sportcomplex te bouwen aan Den Butter in de wijk Vliegende vennen.

Voor Gemeentebelang was al eerder duidelijk dat de locatie Den Butter de voorkeur moest krijgen en dat daar een combinatie van zwembad en sporthal gerealiseerd zou moeten worden. De combinatie is goedkoper uit te voeren en maakt de exploitatie van het geheel haalbaar en aantrekkelijk. In het Toekomstplan binnensportaccommodaties werd al aangegeven dat er behoefte is aan een dergelijke voorziening. Toekomstige gebruikers zijn daarom ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

De nieuwe sporthal gaat gebruikt worden door basisschool De Kring. Daar moet die dus in de buurt komen. Daarom zouden alle drie de geopperde locaties in aanmerking kunnen komen. Gemeentebelang vindt veiligheid voor alle kinderen heel belangrijk, dus ook voor de kinderen van De Kring. Mede daarom heeft de locatie aan Den Butter de voorkeur van Gemeentebelang. De locatie aan de Moerstraat bij de rotonde aan de Margrieten is onwenselijk, omdat het een flink eind lopen is (waardoor sportlessen dreigen uit te vallen) én omdat er rondom deze rotonde te veel verkeer is.

Gemeentebelang vindt met de andere partijen dat het Toekomstplan binnensportaccommodaties opnieuw bekeken moet worden. Klopt alles nog wel? En voldoet het plan aan de huidige behoefte? We denken niet dat het plan erg gaat veranderen. Misschien moeten er meer of minder sportzaal-delen gepland worden. Daarbij is van belang welke rol de Margriethal blijft spelen in het voorzieningenpakket. Maar voor Gemeentebelang blijft de keuze aan Den Butter overeind. Deze locatie moet nu als enige locatie uitgewerkt worden in een projectplan. In dat projectplan moet de voortgang steeds getoetst kunnen worden op haalbaarheid. Hierbij spelen ook de financiële kaders een rol.

Gemeentebelang wil dat de buurtbewoners actief worden betrokken bij de totstandkoming van het zwembad/sportcomplex. Wij begrijpen hun vrees voor verkeersoverlast en hebben wethouder Ariane Zwarts gevraagd goed te onderzoeken, samen met de buurt, op welke manier een veilige woonomgeving gewaarborgd kan worden.

Wilt u over bovenstaand onderwerp met ons van gedachten wisselen of hebt u ideeën over onderwerpen die u aangepakt wilt zien? Neem dan contact op met een van onze raadsleden. Klik op Contact en reageer! Want waar je woont, moet het goed zijn…

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Gemeentebelang en de plaats voor het nieuwe zwembad

De voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad met sporthal in Rijen is en blijft Vliegende Vennen (Den Butter). Gemeentebelang heeft er geen doekjes om gewonden: de locatie Den Butter is gewoon de beste. We staan dan ook pal achter onze wethouder  die, vinden wij, de plannen voortvarend heeft opgepakt.

Wethouder Ariane Zwarts heeft daarbij niet klakkeloos alles overgenomen wat er lag om tot een besluitvorming te komen. Ze heeft nieuwe afwegingen gemaakt en haar voorstel aan het college gepresenteerd. Unaniem is het college akkoord gegaan met de locatiekeuze Vliegende Vennen.

Dat er nadien nog veel vragen in de commissie kwamen, is natuurlijk logisch. De keuzes voor zo’n gebouw worden voor jaren gemaakt. Ook Gemeentebelang heeft de vragen bekeken, maar die hebben er niet toe geleid dat de plannen aangepast zouden moeten worden. Het gaat inderdaad om een paar zaken die goed afgewogen moeten worden zoals:

  • Ligt de nieuwe sportaccommodatie  op een haalbare afstand voor de school die er het meeste gebruik van moet maken?
  • Is de sportaccommodatie voor alle gebruikers veilig te bereiken?
  • Is er voldoende parkeergelegenheid?
  • Kan de accommodatie mooi ingepast worden met behoud van het groen?

De antwoorden waren voor alle drie de locaties of hetzelfde of in het voordeel van Den Butter. Gemeentebelang was dan ook blij dat basisschool De Kring de proef op de som nam en het gewoon eens uitprobeerde om van de locatie van de nieuwe school naar de locatie aan de Moerstraat te lopen. Wettelijk was het allemaal in orde. Maar de GB’ers die meegelopen hebben ondervonden het toen zelf ook: de afstand was wel erg groot en de route niet echt veilig.

Ook De Kring hoopt dat iedereen zich achter de locatie Den Butter schaart. Bovendien is het veel prettiger als er unaniem voor de locatie Vliegende Vennen wordt gekozen.

Gemeentebelang vindt dat ook, want voor het vervolg van het traject, de bouw van zwembad en sporthal, is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang.

kring-wandeling4kring-wandeling2

Zwembad

zwembad

Weekblad 24-12-2013

Krediet nog geen automatische keus voor nieuw zwembad

Gemeentebelang houdt alle opties open

De afgelopen week is er veel gebeurd rond het zwemmen in Rijen. De gebruikersgroep die voor behoud van het huidige zwembad is, heeft flink van zich laten horen. Niet alleen door de enorme opkomst van de vele sympathisanten aan het begin van de raadsvergadering, maar ook letterlijk, met een lied en gedicht. Gemeentebelang wil alle opties open houden.

In de afgelopen raadsvergadering stond op de agenda een voorstel voor het vaststellen van een krediet om een nieuw zwembad te bouwen. Gemeentebelang is van mening dat het zwembaddossier op diverse punten dun is, continue in beweging is door telkens wisselende uitgangspunten en dat daardoor een eenzijdig beeld kan ontstaan. Daarnaast is niemand in Rijen ontevreden over het huidige zwembad, getuige de meer dan 3.000 handtekeningen. Bovendien is een aantal bewoners van de Vliegende Vennen ongerust over de plaats waar het eventueel nieuwe zwembad in deze woonwijk gaat komen.

Dit alles is een reden voor Gemeentebelang om alle opties open te houden. Dat is helaas niet goed overgekomen in de krant! Gemeentebelang blijft kijken naar de mogelijkheden die Tropical mogelijk ook kan bieden. Gemeentebelang heeft daarom voorgesteld om het krediet beschikbaar te stellen, maar daarbij wel alle opties te bekijken. Helaas was Gemeentebelang de enige partij in de raad die er op deze wijze over denkt.

Gemeentebelang is kritisch over de nieuwbouwplannen. De ingeschatte exploitatiekosten en verwachtingen zullen immers voor 100% gehaald moeten worden, als men het doel wil bereiken: bezuiniging op de exploitatiekosten. Wordt dat doel niet gehaald, dan is een nieuw zwembad overbodig. We wachten de uitkomsten af en zullen ondertussen ons best blijven doen andere mogelijkheden niet uit het oog te verliezen.

Gemeente luistert slecht naar inwoners
In het gemeentehuis is veel gesproken over het zwemmen in Rijen. De inwoners zijn hierbij overgeslagen. Op initiatief van Gemeentebelang wordt er een klankbordgroep opgericht. Maar dat gebeurt pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over een nieuwe locatie voor het zwembad. Dit is echter de verkeerde volgorde en daarom hield Gemeentebelang afgelopen donderdag in het sportcafé een extra discussieavond voor de inwoners van Rijen. Gemeentebelang vindt het vanzelfsprekend om de mening van inwoners vooraf te peilen.

Er was een gezellige sfeer en er werd flink gediscussieerd. Iedereen kon zijn mening geven. Ook konden de inwoners via de website een enquête invullen. De uitkomst is helder. De voorkeur gaat uit naar de huidige locatie met verbouw of nieuwbouw. Als tweede keus komt de Vliegende Vennen, maar daar zijn de omwonenden wel fel op tegen. Heel opvallend is dat niemand zit te wachten op een nieuw zwembad op het bedrijventerrein. Dit zou sociaal onveilig zijn en dat is voldoende reden om daar niet naar toe te gaan. Ook kregen we nieuwe informatie over het zwembad. Zo is het zwemwater warmer (30 graden) dan in andere baden zodat het geschikt is voor speciale doelgroepen. En de energiekosten kunnen eenvoudig omlaag met een warmtepomp. Gemeentebelang zal de uitkomsten van de gesprekken meenemen in de politieke discussies die nog gaan komen.

En wat vindt u van zwemmen in Rijen? Mail uw mening naar Gemeentebelang via ZwemmeninRijen@gemeentebelang.org. Want ook waar je zwemt, moet het goed zijn!

Zwemmen in Rijen

Gemeentebelang organiseert thema-avond

Zwembad Tropical in Rijen is een belangrijke accommodatie in Rijen. Veel mensen maken gebruik van dit zwembad. Niet alleen jonge zwemmertjes die proberen hun zwemdiploma te halen, maken er gebruik van, maar ook verenigingen, senioren, jeugd en families.

Het zwembad biedt veel plezier aan iedereen en daarom is het belangrijk dat er een goed besluit wordt genomen over de toekomst van het bad. Nieuw bouwen? En waar dan? Of renoveren? Maar wat mag dat de gemeente dan kosten?

TropicalGelukkig heeft de gemeenteraad een motie van Gemeentebelang aangenomen en dus komt er nu een klankbordgroep. Zo kunnen inwoners en betrokkenen meedenken. Maar in het voortraject over de toekomst van het zwembad horen wij graag de mening van zoveel mogelijk betrokken inwoners. Gemeentebelang nodigt u daarom uit voor een thema-avond in het Sportcafé.

Wij horen graag wat u prettig vindt in het huidige bad, wat u vindt over de toekomst van een zwemaccommodatie en welke plaats volgens u geschikt zou zijn voor een nieuw bad. Uw antwoorden op onze vragen helpen Gemeentebelang om keuzes te kunnen maken.

U bent van harte welkom op donderdag 19 december in het Sport-café bij het zwembad van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Discussieer mee! U kunt uw mening al eerder aan doorgeven door de enquête in te vullen op deze website. De uitslag van deze enquête gebruiken we als basis voor de thema-avond.

Ga hier naar de enquête.