Gemeentebelang en de plaats voor het nieuwe zwembad

De voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad met sporthal in Rijen is en blijft Vliegende Vennen (Den Butter). Gemeentebelang heeft er geen doekjes om gewonden: de locatie Den Butter is gewoon de beste. We staan dan ook pal achter onze wethouder  die, vinden wij, de plannen voortvarend heeft opgepakt.

Wethouder Ariane Zwarts heeft daarbij niet klakkeloos alles overgenomen wat er lag om tot een besluitvorming te komen. Ze heeft nieuwe afwegingen gemaakt en haar voorstel aan het college gepresenteerd. Unaniem is het college akkoord gegaan met de locatiekeuze Vliegende Vennen.

Dat er nadien nog veel vragen in de commissie kwamen, is natuurlijk logisch. De keuzes voor zo’n gebouw worden voor jaren gemaakt. Ook Gemeentebelang heeft de vragen bekeken, maar die hebben er niet toe geleid dat de plannen aangepast zouden moeten worden. Het gaat inderdaad om een paar zaken die goed afgewogen moeten worden zoals:

  • Ligt de nieuwe sportaccommodatie  op een haalbare afstand voor de school die er het meeste gebruik van moet maken?
  • Is de sportaccommodatie voor alle gebruikers veilig te bereiken?
  • Is er voldoende parkeergelegenheid?
  • Kan de accommodatie mooi ingepast worden met behoud van het groen?

De antwoorden waren voor alle drie de locaties of hetzelfde of in het voordeel van Den Butter. Gemeentebelang was dan ook blij dat basisschool De Kring de proef op de som nam en het gewoon eens uitprobeerde om van de locatie van de nieuwe school naar de locatie aan de Moerstraat te lopen. Wettelijk was het allemaal in orde. Maar de GB’ers die meegelopen hebben ondervonden het toen zelf ook: de afstand was wel erg groot en de route niet echt veilig.

Ook De Kring hoopt dat iedereen zich achter de locatie Den Butter schaart. Bovendien is het veel prettiger als er unaniem voor de locatie Vliegende Vennen wordt gekozen.

Gemeentebelang vindt dat ook, want voor het vervolg van het traject, de bouw van zwembad en sporthal, is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang.

kring-wandeling4kring-wandeling2

Zwembad

zwembad

Weekblad 24-12-2013

Krediet nog geen automatische keus voor nieuw zwembad

Gemeentebelang houdt alle opties open

De afgelopen week is er veel gebeurd rond het zwemmen in Rijen. De gebruikersgroep die voor behoud van het huidige zwembad is, heeft flink van zich laten horen. Niet alleen door de enorme opkomst van de vele sympathisanten aan het begin van de raadsvergadering, maar ook letterlijk, met een lied en gedicht. Gemeentebelang wil alle opties open houden.

In de afgelopen raadsvergadering stond op de agenda een voorstel voor het vaststellen van een krediet om een nieuw zwembad te bouwen. Gemeentebelang is van mening dat het zwembaddossier op diverse punten dun is, continue in beweging is door telkens wisselende uitgangspunten en dat daardoor een eenzijdig beeld kan ontstaan. Daarnaast is niemand in Rijen ontevreden over het huidige zwembad, getuige de meer dan 3.000 handtekeningen. Bovendien is een aantal bewoners van de Vliegende Vennen ongerust over de plaats waar het eventueel nieuwe zwembad in deze woonwijk gaat komen.

Dit alles is een reden voor Gemeentebelang om alle opties open te houden. Dat is helaas niet goed overgekomen in de krant! Gemeentebelang blijft kijken naar de mogelijkheden die Tropical mogelijk ook kan bieden. Gemeentebelang heeft daarom voorgesteld om het krediet beschikbaar te stellen, maar daarbij wel alle opties te bekijken. Helaas was Gemeentebelang de enige partij in de raad die er op deze wijze over denkt.

Gemeentebelang is kritisch over de nieuwbouwplannen. De ingeschatte exploitatiekosten en verwachtingen zullen immers voor 100% gehaald moeten worden, als men het doel wil bereiken: bezuiniging op de exploitatiekosten. Wordt dat doel niet gehaald, dan is een nieuw zwembad overbodig. We wachten de uitkomsten af en zullen ondertussen ons best blijven doen andere mogelijkheden niet uit het oog te verliezen.

Gemeente luistert slecht naar inwoners
In het gemeentehuis is veel gesproken over het zwemmen in Rijen. De inwoners zijn hierbij overgeslagen. Op initiatief van Gemeentebelang wordt er een klankbordgroep opgericht. Maar dat gebeurt pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over een nieuwe locatie voor het zwembad. Dit is echter de verkeerde volgorde en daarom hield Gemeentebelang afgelopen donderdag in het sportcafé een extra discussieavond voor de inwoners van Rijen. Gemeentebelang vindt het vanzelfsprekend om de mening van inwoners vooraf te peilen.

Er was een gezellige sfeer en er werd flink gediscussieerd. Iedereen kon zijn mening geven. Ook konden de inwoners via de website een enquête invullen. De uitkomst is helder. De voorkeur gaat uit naar de huidige locatie met verbouw of nieuwbouw. Als tweede keus komt de Vliegende Vennen, maar daar zijn de omwonenden wel fel op tegen. Heel opvallend is dat niemand zit te wachten op een nieuw zwembad op het bedrijventerrein. Dit zou sociaal onveilig zijn en dat is voldoende reden om daar niet naar toe te gaan. Ook kregen we nieuwe informatie over het zwembad. Zo is het zwemwater warmer (30 graden) dan in andere baden zodat het geschikt is voor speciale doelgroepen. En de energiekosten kunnen eenvoudig omlaag met een warmtepomp. Gemeentebelang zal de uitkomsten van de gesprekken meenemen in de politieke discussies die nog gaan komen.

En wat vindt u van zwemmen in Rijen? Mail uw mening naar Gemeentebelang via ZwemmeninRijen@gemeentebelang.org. Want ook waar je zwemt, moet het goed zijn!

Zwemmen in Rijen

Gemeentebelang organiseert thema-avond

Zwembad Tropical in Rijen is een belangrijke accommodatie in Rijen. Veel mensen maken gebruik van dit zwembad. Niet alleen jonge zwemmertjes die proberen hun zwemdiploma te halen, maken er gebruik van, maar ook verenigingen, senioren, jeugd en families.

Het zwembad biedt veel plezier aan iedereen en daarom is het belangrijk dat er een goed besluit wordt genomen over de toekomst van het bad. Nieuw bouwen? En waar dan? Of renoveren? Maar wat mag dat de gemeente dan kosten?

TropicalGelukkig heeft de gemeenteraad een motie van Gemeentebelang aangenomen en dus komt er nu een klankbordgroep. Zo kunnen inwoners en betrokkenen meedenken. Maar in het voortraject over de toekomst van het zwembad horen wij graag de mening van zoveel mogelijk betrokken inwoners. Gemeentebelang nodigt u daarom uit voor een thema-avond in het Sportcafé.

Wij horen graag wat u prettig vindt in het huidige bad, wat u vindt over de toekomst van een zwemaccommodatie en welke plaats volgens u geschikt zou zijn voor een nieuw bad. Uw antwoorden op onze vragen helpen Gemeentebelang om keuzes te kunnen maken.

U bent van harte welkom op donderdag 19 december in het Sport-café bij het zwembad van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Discussieer mee! U kunt uw mening al eerder aan doorgeven door de enquête in te vullen op deze website. De uitslag van deze enquête gebruiken we als basis voor de thema-avond.

Ga hier naar de enquête.

 

 

Zwembad

Zwembad

BN de Stem – 8 november 2013

“Je kunt ons zwembad in Rijen niet zomaar sluiten!”

Raadslid Marieke Bosscher: “Men onderschat het maatschappelijk belang van het zwembad.”

Zelfs in de vakantieperiode blijft Gemeentebelang actief, want ook de ontwikkelingen voor de toekomst van het zwembad Tropical in Rijen gaan gewoon door. Vandaar dat Gemeentebelang graag inging op de uitnodiging van de onlangs opgerichte Gebruikersgroep Tropical. We wilden graag horen waarom die groep zich zorgen maakt over de zwemgelegenheid in Rijen.

Het huidige zwembad maakt roerige tijden door. Het contract met de huidige exploitant is opgezegd. Het financiële plaatje voor de toekomst van het zwembad is ongunstig. Er wordt gesproken over het bouwen van een totaal nieuw zwembad, maar dan wel een zonder de huidige voorzieningen. Het zou een eenvoudig doelgroepenbad gaan worden. Gebruikers hebben een comité gevormd, omdat zij zich zorgen maken over de invulling van die nieuwe zwemgelegenheid in Rijen. Gemeentebelang ging met hen praten om te horen wat deze betrokken burgers en bewoners uit Rijen ervan vinden.

Tijdens dit gesprek werd ons duidelijk dat het huidige zwembad vele faciliteiten biedt en dat vele, heel diverse doelgroepen er gebruik van maken. Gemeentebelang ziet in dat dit verder reikt dan we aanvankelijk dachten. Het zwembad wordt duidelijk niet alleen gebruikt door verenigingen of voor zwemlessen, ook zoeken mensen er ontspanning. Door de verschillende baden met daarin de specifieke elementen als de stroming en de massagestralen wordt het zwembad nu ook zeer veel gebruikt door senioren om optimaal in beweging te blijven of te revalideren na een blessure. Het gezondheidsaspect en het recreatieve aspect zijn dus van groot belang volgens deze groep gebruikers en dient daarom in de toekomst gewaarborgd te blijven.

De groep pleit daarom voor het behoud van het bad. Als je wilt weten wat de waarde van een zwembad is voor een gemeente, moet je niet alleen naar de cijfers kijken. Ook de recreatieve mogelijkheden, sociale achtergronden en gezondheidsaspecten spelen een rol van betekenis.

De afweging van de kosten en baten, en het nemen van een beslissing over het voortbestaan, over opknappen of nieuwbouw zal geen gemakkelijke keuze zijn. Gemeentebelang is van mening dat een dergelijke keuze niet zomaar een, twee, drie te maken is. Zijn alle alternatieven goed onderzocht? Zijn er nog andere opties? En wat vindt u ervan? Gemeentebelang hoort graag uw mening! Geef uw mening hieronder.

Ons zwembad

Zwembad