Naam, zetel, aard, doel en duur

1.1 De vereniging heeft de naam “Gemeentebelang”. Zij is opgericht op zestien september negentienhonderd twee en tachtig. In deze statuten wordt zij ook wel genoemd: “de vereniging”. Zij is gevestigd in de gemeente Gilze en Rijen ten huize van de secretaris.

1.2 Gemeentebelang is een politieke groepering die binnen de gemeente Gilze en Rijen ijvert voor verbetering van de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord voor alle inwoners van de gemeente.

1.3 Gemeentebelang streeft ernaar, de ingezetenen van de gemeente Gilze en Rijen zoveel mogelijk bij de plaatselijke politiek te betrekken.

2 Gemeentebelang tracht het haar gestelde doel te bereiken door:
a het onderhouden van contacten met de ingezetenen van de gemeente Gilze en Rijen,
b het houden van openbare vergaderingen,
c het verstrekken van informatie,
d het verzamelen van gegevens,
e het instellen van commissies,
f het deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen,
g andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen.

3 Op aangeven van de inwoners van de gemeente maakt het bestuur zonodig zaken aanhangig binnen het gemeentebestuur of bij andere instanties. In voorkomende gevallen wordt een beroep gedaan op fractieleden van Gemeentebelang en/of andere leden van de gemeenteraad.

4 De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

5 De vereniging kent leden. Leden zijn natuurlijke personen vanaf zestien jaar, waarvan contributiebetaling door de penningmeester is ontvangen.

6 Het bestuur beslist over toelating. Bij niet toelaten door het bestuur kan men binnen veertien dagen na mededeling van het betreffende bestuursbesluit in beroep gaan bij de algemene vergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.

7.1 Het lidmaatschap eindigt
a door overlijden van het lid,
b door opzegging door het lid,
c door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen namens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d door ontzetting.

7.2 Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris. Opzegging door het lid ontslaat het lid niet van de financiële verplichting voor het lopende kalenderjaar.

7.3 Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door de secretaris.

7.4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met deze statuten of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste tien leden. Het betreffende besluit wordt genomen door de algemene vergadering in een gewone of buitengewone vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

7.5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

8.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a contributies,
b schenkingen,
c bijdragen van raadsleden en wethouders,
d andere wettige middelen.

8.2 Ieder lid betaalt jaarlijks een contributie. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering. De hoogte van de bijdragen van raadsleden en wethouders wordt om de vier jaar door de algemene vergadering vastgesteld.

8.3 Tijdstip en wijze van betaling van de contributie en andere door de leden verschuldigde bedragen worden door de penningmeester geregeld. De inning van de contributie zal in het algemeen plaatsvinden in het eerste kwartaal van het kalenderjaar, waarin de contributie verschuldigd is.

Bestuur

9.1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch minstens vijf meerderjarige leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

9.2 De bestuurders worden door de algemene vergadering gekozen uit de leden met dien verstande dat de voorzitter van het bestuur in functie wordt gekozen.

9.3 Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Beide laatstgenoemde functies worden door de gekozen bestuursleden onderling verdeeld, waarbij deze twee functies, zij het van tijdelijke aard, in één persoon kunnen worden verenigd voor de tijd van maximaal zes maanden; in dat geval wijst het bestuur uit zijn midden nog een derde bestuurslid aan dat dan tezamen met de voorzitter en de secretaris-penningmeester het dagelijks bestuur vormt.

9.4 Het dagelijks bestuur van de vereniging is bevoegd in aangelegenheden welke spoed vereisen, zelfstandig beslissingen te nemen, zo mogelijk en zo nodig in overleg met de overige bestuursleden. Hierover moet op de eerstvolgende bestuursvergadering verslag worden uitgebracht.

9.5 De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

9.6 Jaarlijks treedt een/derde van het totaal aantal bestuursleden af, afgerond naar beneden, volgens een door het bestuur daartoe te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter en de secretaris kunnen nooit tegelijk aftredend zijn. Bij het ontstaan van een of meer vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreding geplaatst op de plaats van het lid dat zij vervangen.

9.7 Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

9.8 Het bestuur kan leden aan de algemene vergadering voordragen voor een bestuurslidmaatschap.

9.9 Leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuurslidmaatschap. Dit dient tenminste zeven dagen voor de betreffende algemene vergadering aan het secretariaat doorgegeven te worden.

9.10 Een bestuursfunctie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad.

10.1 Het bestuur is belast met de algemene leiding en het besturen van de vereniging en het draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

10.2 Twee leden van het dagelijks bestuur zijn gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

10.3 Het bestuur houdt een ledenlijst bij, waarin alle leden van de vereniging worden ingeschreven.

11.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit nodig achten.

11.2 Bestuursbesluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, wordt onmiddellijk daarna een tweede stemming gehouden: staken de stemmen andermaal, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

11.3 Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen, indien tenminste drievijfde van het aantal in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

12 De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden, regelt de volgorde van behandeling van de op de vergadering af te handelen zaken en zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van de vereniging en het bestuur.

13 De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen van de vergadering bij, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent. Hij houdt presentielijsten bij van de aanwezige leden op de vergaderingen, welke elk aanwezig lid verplicht is te tekenen. Hij zorgt voor de verspreiding van alle oproepingen voor alle algemene en bestuursvergaderingen. Jaarlijks stelt hij omtrent de toestand van de vereniging een verslag samen, dat na goedkeuring door het bestuur in de algemene vergadering aan de orde wordt gesteld.

14 De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering van de contributies is aan hem opgedragen. Hij is belast met het bijhouden van het kasboek. Hij legt ter vergadering een volledige rekening en verantwoording af onder overlegging van bijlagen over ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

15.1 Het bestuur van de vereniging is bevoegd om commissies te benoemen en zonodig op te heffen.

15.2 Van elke commissie wordt het voorzitterschap bekleed door een bestuurslid, tenzij anders wordt overeengekomen.

15.3 Bestuursleden mogen geen deel uitmaken van de kascommissie (zie art.18.3)

Algemene vergaderingen

16.1 De algemene vergadering, ook wel ledenvergadering genoemd, is het besluitvormend orgaan van de vereniging.

16.2 Tenminste tweemaal per jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden. De algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het belang van de vereniging dit vordert, ter beoordeling van het bestuur of tenminste tien andere leden van de vereniging.

16.3 De oproeping tot de algemene vergadering door middel van een aan alle leden toe te zenden schriftelijke mededeling met vermelding van tijd, plaats en agenda van de vergadering geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen door de secretaris, of bij diens weigering, ontstentenis of belet, door de voorzitter, respectievelijk diegenen die bevoegd zijn te vorderen dat een vergadering gehouden wordt.

16.4 Als voorzitter van de vergadering fungeert de voorzitter van het bestuur. Bij diens weigering, ontstentenis of belet voorziet het bestuur in een vervanging.

16.5 Elk lid wordt geacht de vergaderingen bij te wonen.

17.1 In de algemene vergadering heeft ieder lid van de vereniging, mits hij de presentielijst heeft getekend, recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

17.2 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Stemming bij acclamatie is steeds toegestaan.

17.3 Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk, met ongetekende briefjes, gestemd. Indien de stemmen staken, wordt, indien het voorstel zaken betreft, onmiddellijk daarna een tweede stemming gehouden. Staken de stemmen andermaal, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Betreft de stemming personen, dan wordt na staking der stemmen een tweede stemming gehouden tussen die twee personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen die bij de tweede stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Staken de stemmen andermaal, dan beslist het lot.

17.4 Van het verhandelde ter vergadering worden door de secretaris of diens vervanger notulen gemaakt die worden ingeschreven in het daartoe bestemde register en na goedkeuring door de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

18.1 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

18.2 Na afloop van elk boekjaar worden de boeken van de vereniging afgesloten en in de eerstvolgende jaarvergadering legt de penningmeester rekening en verantwoording af van zijn beheer in het afgelopen boekjaar onder overlegging van zijn financieel verslag omtrent inkomsten en uitgaven en eventueel een balans per een en dertig december van dat jaar.

18.3 De controle van de boekhouding, de kas en verdere bescheiden wordt jaarlijks uitgevoerd door een kascommissie. Deze bestaat uit drie leden, die zijn benoemd door de algemene vergadering. Elk jaar treedt een lid af. De kascommissie brengt op grond van haar bevindingen aan de algemene vergadering advies uit, de jaarstukken al dan niet goed te keuren.

18.4 Goedkeuring van het financieel verslag en de balans door de algemene vergadering strekt de penningmeester en de andere bestuursleden tot decharge (dat wil zeggen: ontheft hen van hun verantwoordelijkheid dienaangaande).

Wijkvertegenwoordigers

19.1 Uit de gewone leden worden door het bestuur wijkvertegenwoordigers voor­gedragen. De wijkvertegenwoordigers tezamen vormen binnen Gemeentebelang een bijzondere commissie onder voorzitterschap van een lid van het bestuur van de vereniging (tenzij anders wordt overeengekomen). De commissie van wijkvertegenwoordigers vergadert tenminste twee keer per jaar, zonodig tezamen met het bestuur van de vereniging en de raadsfractie.

19.2 Onder een wijkvertegenwoordiger wordt verstaan een lid, dat binnen een omschreven gebied binnen de gemeente Gilze en Rijen de navolgende taken verricht in overleg met bestuur:
a Signaleren van problemen binnen de hem/haar toegewezen wijk;
b aanspreekbaar zijn voor en overleggen met de wijkbewoners;
c verrichten van onderzoek binnen de wijk;
d verzorgen van informatie aan wijkbewoners namens Gemeentebelang.

Raadsleden en wethouders

20.1 Deelname aan gemeenteraads­verkiezingen onder de naam Gemeente­belang staat open voor leden die de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt en minimaal een jaar lid zijn van Gemeente­belang. Raadskandidaten worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering gekozen met een gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt de volgorde van de kandidaten op de kieslijst.

20.2 Raadskandidaten worden gekozen tenminste vijf maanden voordat de verkiezingen worden gehouden.

20.3 Raadskandidaten worden geacht deel te nemen aan de openbare raadsvoorbereidingen zodra zij hun kandidatuur hebben aanvaard.

21 Eenmaal per kwartaal vindt overleg plaats tussen het verenigingsbestuur, de raadsleden en de (eventuele) wethouder(s). Zaken die dan aan de orde zullen komen, zijn o.a. gemeentelijk bestuur, gemeentelijk beleid en beleid van Gemeentebelang.

22 In de week voorafgaande aan de raadsvergadering vindt een openbare raadsvoorbereiding plaats, waarbij de raadsleden en de eventuele wethouder(s) aanwezig zijn. Deze vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of degene die daarvoor door het bestuur wordt verzocht.

Statuten, wijziging en ontbinding

23 Nadere zaken betreffende organisatie en werkwijze van de vereniging kunnen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering in een huishoudelijk reglement, welk huishoudelijk reglement niet in strijd mag zijn met de wet en deze statuten.

24.1 Wijziging van deze statuten of ontbinding van de vereniging kan slecht plaatsvinden krachtens een besluit van de algemene vergadering, waarin blijkens de getekende presentielijst tenminste tweederde van het aantal leden aanwezig is, met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het voorstel tot wijziging van de statuten en/of ontbinden van de vereniging moet tegelijk met de oproeping voor de vergadering aan alle leden worden meegedeeld. Voor statutenwijziging moet de letterlijke tekst van de wijziging worden vermeld.

24.2 Als op zodanige vergadering niet tenminste tweederde van het aantal ingeschreven leden aanwezig is, wordt niet eerder dan acht dagen en niet later dan veertien dagen daarna een nieuwe algemene vergadering gehouden die het besluit tot wijziging of ontbinding kan nemen, ongeacht het aanwezige aantal leden, mits met een meerderheid van stemmen zoals in het eerste lid van dit artikel bepaald.

25 In gevallen waarin deze statuten niet mochten voorzien, of bij enig geschil omtrent de toepassing beslist in spoedeisende zaken het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Aldus vastgelegd op 8 december 1989 te Oosterhout in een notariële akte, die is ondertekend door:
M.C.M. van Bijsterveldt (voorzitter), M.L.J. Kertzman-Wijsen (secretaris) en Mr. F.M. Jansen (notaris).