Bekijk het met een ‘open mind’

Wandelt u vanuit het centrum van Rijen wel eens naar Rijen-Zuid? Wat valt u dan op? De woningboulevard, de bedrijvigheid, de smalle Hoofdstraat, het lint of het erfgoed, of het station dat al sinds 1863 op de grens Stationsstraat en Julianastraat ligt? Leden van Gemeentebelang hebben al talloze malen bij de spoorwegovergang staan debatteren. Moet hier die tunnel komen? Wat is de sociale impact?

De Spoorzone is een echt knooppunt van verkeer, altijd al geweest, en voor Gilze en Rijen een economische welvaartsbron. Zou u het station ‘Gilze-Rijen’ willen missen? Het is een vraag die nauwelijks gesteld wordt, toch is dat een van de beweegredenen waar het om ging in de commissie Ruimte van 25 oktober 2018.

In de nota RailTechniek van ProRail van 31 mei 2018 stond te lezen dat we maar moesten kiezen voor een ‘auto te gast-tunnel’. ProRail schreef het volgende:

“de inpassing van een tunnel tussen de bebouwing aan de Stationsstraat en de Julianastraat is problematischer naarmate de tunnel breder is. De inpasbaarheid van zowel bij de langzaam verkeerstunnel als de auto te gast-tunnel tussen de bestaande bebouwing is problematisch. Voor de toerit aan de zuidzijde in de Julianastraat is het noodzakelijk bebouwing aan de west-of de oostzijde (deels) te amoveren. Voor de autotunnel is het noodzakelijk zowel aan de Stationsstraat als aan de Julianastraat aanliggende bebouwing te amoveren (= slopen). De inpassing van de autotunnel is dus ingrijpender dan van de auto te gast-tunnel.”

In bovengenoemd stukje staat: een tunnel inpassen is ‘problematisch’.Dan is nadenken, overwegen, met de betrokken burgers spreken aan de orde. En dat hebben wij als raads-en commissieleden van alle partijen dan ook gedaan. Op 10 september 2018 hebben we als GB in de raad aangegeven, dat onze voorkeur uitgaat naar de ‘kleinst mogelijke ondertunneling’, want de Noord-Zuid-verbinding in Rijen is belangrijk. We vroegen naar een integrale visie op de Spoorzone, en niet dat we iedere keer geconfronteerd zouden worden met gefaseerde besluitvorming (deelbeslissingen). De gemeente vroeg eerst toestemming om aan de zuidzijde de WVG-aanschrijving toe te passen, dat betekent dat de Wet voorkeursrecht Gemeenten in het kader van het algemene belang rechtsbescherming zou bieden. Voor betrokken burgers en bedrijven is dat een belangrijk besluit. In de commissievergadering van donderdag 25 oktober 2018 werd weer een stap gevraagd, weer WVG-aanwijzingen, maar nu ook met het verzoek te kiezen tussen een west of oost-variant. Nu komt het individuele belang om de hoek kijken. Dat gaat Gemeentebelang wat te snel.

We willen eerst een gedegen onderbouwing, eerst weten of de Vijf Eiken-tunnel er komt, en of de financiële ‘businesscase’ wel rond te krijgen is, want we missen op dat punt nog veel informatie. De bewoners uit de Spoorzone, onder andere verenigd in ‘Rijen Ontspoort’, hebben de toezegging om nog niet te slopen binnen. Blijft de raad op de hoogte?, was een van onze vragen, want wethouder Dols wilde nu in stilte gaan werken om te kijken of een tunnel haalbaar is. Gemeentebelang wil vooral gedegen vergelijkend onderzoek op alle terreinen, en de allerhoogste waarborgen voor voetgangers en fietsers.

Week van de Duurzaamheid, want waar je woont, moet het duurzaam zijn!

Afgelopen week is een bijzondere week geweest. We hebben als gemeente in het kader van de Dag van de Duurzaamheid voor de tweede maal een Week van de Duurzaamheid kunnen organiseren. Een week waarin we met vele partners op verschillende gebieden duurzaamheid en bewustwording op diverse manieren onder de aandacht van onze, ook jeugdige, inwoners hebben kunnen brengen.

De afgelopen week was ook bijzonder om een andere reden. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat men in Den Haag worstelt met de Klimaatopgave en de doelstellingen die het zichzelf gesteld heeft. De regeringspartijen worden het niet eens over de klimaatmaatregelen voor burgers en bedrijven. Het ambitieuze klimaat- en energieakkoord zoals aangekondigd bij de start van dit kabinet gaat er dit jaar in ieder geval niet komen.

Daarnaast is er de uitspraak van het hof waarin klimaatorganisatie Urgenda opnieuw in het gelijk wordt gesteld in hun eis dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Wat betekenen deze twee schijnbare tegenstrijdigheden voor het halen van de klimaatdoelstellingen zoals die zijn verwoord in Parijs? Uitstel of ervoor gaan? En wat betekent dit voor ons, gemeente, lokale ondernemer en inwoner?

De rechter was duidelijk: het argument dat Nederland maar klein is en dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is ontslaat ons niet van de verplichting om naar vermogen inspanningen te leveren die bescherming bieden tegen klimaatverandering. Naar vermogen inspanning te leveren, een betere wereld begint dus bij onszelf. Vanuit eigen kracht een bijdrage leveren aan een beter milieu, hoe mooi is dat? Tijdens de Week van de Duurzaamheid zagen we als Gemeentebelang al vele mooie initiatieven die in onze gemeente uitgerold worden door o.a. Natuurlijk Gilze en Rijen, Energie Gilze Rijen en huurdersvereniging Leystromen. Ook de allereerste MVO-challenge in onze gemeente heeft laten zien dat we al veel ondernemers en bedrijven hebben die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar kunnen we veel van leren. Door dit alles met elkaar te delen hoeven we niet af te wachten maar kunnen we lokaal, met inwoners en andere betrokkenen, aan de slag om werk te maken van de uitdagingen die ons te wachten staan: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Dat zijn voor Gemeentebelang de belangrijkste duurzame speerpunten om aan te gaan werken. Heb je zelf suggesties of ideeën? Die horen we graag. Mail ons: secretariaat@gemeentebelang.org of bezoek onze Facebook pagina.