Werkbezoek aan Sociaal Team indrukwekkend

Gemeentebelang: integrale aanpak is het beste

Afgelopen vrijdag waren fractievoorzitter Johan Manders en raadslid Maud van der Meer al om half 8 aanwezig op een werkbezoek aan het Sociaal Team van de gemeente Gilze en Rijen. Het Sociaal Team had commissie- en raadsleden uitgenodigd om meer te weten te komen over de werkwijze maar ook met welke problematiek het team te maken krijgt.

De gemeente heeft met de overdracht van diverse taken in het sociaal domein, zoals jeugdzorg, gekozen om te gaan werken met een Sociaal Team. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat bij complexe hulpvragen waarbij vaak ook specialistische kennis en kunde nodig is, te zorgen dat dit zo goed mogelijk ingezet wordt. Voorkomen moet worden dat allerlei instanties met hetzelfde probleem bezig zijn, dat men het overzicht kwijtraakt en dat daarmee het gezin of degene met de hulpvraag niet goed geholpen kan worden. De gemeente werkt dus vanuit de opzet: één gezin, één plan, één regisseur.

Het Sociaal Team bestaat uit diverse professionals van verschillende organisaties, die samenwerken op het gebied van zorg als er sprake is van een complexe hulpvraag. De bedoeling is om te kijken wat het beste voor het gezin zou kunnen zijn. Samen met de hulpvrager en de regisseur wordt het probleem verder in kaart gebracht en wordt er besproken welke mogelijkheden er zijn om tot goede oplossingen te komen. Er wordt ook gekeken welke andere partijen betrokken moeten worden zoals Leystromen, Schuldhulpverlening of huisarts.

Johan en Maud waren onder de indruk van de enorme betrokkenheid van de professionals in het Sociaal Team. De werkdruk is enorm hoog en zowel de hoeveelheid hulpvragen als de complexiteit ervan neemt toe. Toch zetten zij hun schouders eronder, zodat iedereen wordt voorzien van de juiste hulp of de weg ernaartoe. Voor onze raadsleden werd het duidelijk dat het zorglandschap zelf ook complex is geworden. De bezuinigingen, tekorten op Jeugdzorg, personeelsgebrek en het verbinden van ingewikkelde vraagstukken maakt dat het werken in het Sociaal Team niet gemakkelijk is.

Voor Johan en Maud was de ontbijtsessie een verhelderend bezoek omdat zij hierdoor meer inzicht kregen in wat en waar het Sociaal Team mee te maken heeft. Met deze input kan Gemeentebelang kijken waarmee we het Sociaal Team kunnen ondersteunen om te zorgen dat onze inwoners hiermee zo optimaal mogelijk geholpen worden. Heb je een hulpvraag? Mail dan naar sociaaldomein@abg.nl of bel naar 140161. Maar je kunt ook eens kijken op de website https://www.zorgklikgilzerijen.nl/. Op deze nieuwe website staan heel veel instellingen, organisaties, hulpverleners of lokale instanties die in onze gemeente onze inwoners helpen als ze ondersteuning nodig hebben.

Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Aandacht voor vrouwenkiesrecht blijft actueel

Gemeentebelang: van oudsher een partij met veel actieve vrouwen

De werkgroep Vrouw in Vrijheid heeft samen met de dames uit de Gemeenteraad diverse activiteiten georganiseerd rondom het thema 100 jaar Vrouwenkiesrecht. Tijdens de Kunstweek zijn er diverse mooie activiteiten georganiseerd. Maar het begon al eerder met een lezing van voormalig Eerste Kamerlid Sophie van Bijsterveld. Met de invoering van het vrouwenkiesrecht werd een begin gemaakt met een toekomst van gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen. Gemeentebelang wil daarom aangeven waarom het belangrijk is hierbij stil te staan.

Nog steeds actueel

Voorafgaand aan de lezing van Sofie van Bijsterveld, vroeg onze wethouder Ariane Zwarts zich hardop af hoe actueel een wet uit 1919 nog kan zijn. En wat is dan de link tussen vrouwenrechten en het vrouwenkiesrecht? Ariane stelde in haar betoog dat vrouwenrechten nog steeds onder druk staan. Politici doen uitspraken over vrouwen en hun positie in de samenleving. Denk maar aan abortus of het glazen plafond. En ze vervolgt:“we moeten waken dat er besluiten worden genomen die vrouwen aangaan in een door mannen gedomineerd politiek spectrum. Dat kan alleen als we het evenwicht vinden die gaat over vrijheden, rechten en toekomstperspectief van vrouwen. Dat vrouwen niet alleen gebruik maken van hun kiesrecht maar ook hiermee een actieve bijdrage leveren aan de positie van vrouwen, voor hun dochters en de samenleving.”

Kiesrecht actief

Ariane Zwarts bij de portretten van Hanneke van Heusen

Nog sterker zouden vrouwen staan als dit evenwicht ook zichtbaar werd, in Den Haag, de Provincie maar ook hier, in dit gemeentehuis. Daar hebben we nu ook een Aletta Jacobs bij nodig, een Mathilde Wibaut of een Wilhelmina Drucker, vrouwen die aan de wieg hebben gestaan van het vrouwenkiesrecht. Het is daarom goed om dit te vieren in het besef dat niets vanzelfsprekend is, ook niet na 100 jaar. Gemeentebelang is altijd een partij geweest met een sterke vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke arena. Dat willen we graag zo houden want een goede vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, geeft een evenwichtig debat en besluitvorming. Dus heb je zin om mee te doen? Laat het ons weten dan nemen we gauw contact met je op.

Tot slot willen we de werkgroep Vrouw in Vrijheid bedanken voor hun ideeën, inzet en uitvoeren van alle mooie activiteiten. Activiteiten die door veel kunstenaars, betrokken vrouwen en anderen niet mogelijke was geweest. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.