Tijd voor een nieuw, gezellig Wilhelminaplein

Gemeentebelang: de afronding is in zicht voor centrum Rijen

Gemeentebelang leest de laatste tijd vaak dat “onze inwoners iets verdienen” als het gaat om bijvoorbeeld een nieuwe sporthal of skatebaan. Wij vinden dat goede voorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie voor onze inwoners. Die hoef je niet te verdienen, daar zorgen we als gemeente voor.

Dit gaat volgens Gemeentebelang ook op voor het Wilhelminaplein en het Centrumplan Rijen Oost. Het is ons een doorn in het oog dat de definitieve handtekening voor het realiseren van het centrumplan nog steeds op zich laat wachten. Natuurlijk zijn daar diverse oorzaken voor, maar dat neemt niet weg dat de schop nu echt eens de grond in moet. Dus Lidl, projectontwikkelaar, hou eens op met dat getreuzel en maak goede afspraken met elkaar! Rijen heeft lang genoeg gewacht. Ondertussen gaan we als gemeente gelukkig wel door met de herinrichting van het Wilhelminaplein. Een geheel afgerond plein waar markt, horeca, groen, inclusiviteit en vooral gezelligheid samen moeten komen. Gemeentebelang heeft in de raadsvergadering van 31 januari het raadsvoorstel waarmee geld beschikbaar werd gesteld om een plan te gaan maken voor het Wilhelminaplein van harte gesteund.

Maud van der Meer op het Wilhelminaplein

Samen zal met belanghebbenden zoals de middenstand en omwonenden ideeën ontwikkeld worden hoe het Wilhelminaplein er uit moet komen te zien. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat het Wilhelminaplein een fijne plek is om te verblijven. Met veel groen en door een waterelement toe te voegen kan het Wilhelminaplein hittestress aan. We willen geen versteend plein meer. En het watertappunt, dat op initiatief van Gemeentebelang geplaatst is, zal ook ergens weer een plek moeten krijgen. De onhandige fietsenrekken kunnen dan eindelijk verdwijnen en plaats maken voor goede. En een elektrisch oplaadpunt voor fietsen zou ook een welkome toevoeging zijn, je fiets opladen terwijl je iets drinkt op het terras! Een belangrijk onderdeel van het nieuwe centrumplan zal wat voor Gemeentebelang betreft de beschikbaarheid van een openbaar toilet zijn. Onze motie om een openbaar toilet te realiseren is breed gesteund.

Het nieuwe centrumplan en Wilhelminaplein hebben ook invloed op de directe omgeving. Gemeentebelang heeft bijvoorbeeld aangedrongen op een goede aansluiting van de Marijkestraat en verbinding van de nieuwe stationsomgeving met het centrum. Als partij hebben we onze ideeën al bekend gemaakt in de raad en commissie. Nu zijn de betrokkenen aan zet. Het wordt vast een fantastisch middelpunt in Rijen. Gemeentebelang is vaak op het Wilhelminaplein te vinden. Ook zaterdag 5 februari zijn we weer aanwezig met onze “Praat op Straat”, zoals elke eerste zaterdag van de maand de afgelopen jaren. Kom je ook even langs om wensen te delen over het Wilhelminaplein? Of mail ons op info@gemeentebelang.org.

Huishoudboekje Gilze en Rijen krijgt een dikke 8

Gemeentebelang: Benchmark BDO laat zien dat uitdagingen groter worden

In de onlangs verschenen Benchmark Nederlandse Gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs werden de jaarrekeningen 2020 van alle 355 gemeenten met elkaar vergeleken. Ook de begrotingen voor 2022 zijn beoordeeld. En wat blijkt? De gemeente Gilze en Rijen krijgt als rapportcijfer een dikke 8.

Johan Manders, raadslid van Gemeentebelang

Velen onder ons zouden in onze schooltijd erg blij geweest zijn om met een 8 thuis te komen. Ook in dit geval vinden wij dit iets waar we deze bestuursperiode met trots kunnen afronden. Ondanks de steeds repeterende betogen van D66 die dit college een dikke onvoldoende geven. Wij zijn van mening dat een rapportcijfer gebaseerd op een degelijk onderzoek en benchmark van meer waarde is dan een optelsom van cijfers zoals D66 dat doet: hoe hen dat zelf het beste uitkomt, doorspekt van aannames en verdraaide feiten.

Dat neemt niet weg dat de gemeenten het lastig hebben. Gemeenten worden in de steek gelaten door het Rijk doordat we steeds minder geld krijgen uit het Gemeentefonds, gemeenten er steeds meer taken bij krijgen zonder voldoende middelen zoals bij Beschermd Wonen en de Energietransitie en dat er flinke bezuinigingen zijn doorgevoerd met name voor Jeugdzorg en WMO. Dat houdt in dat er ook door onze gemeente flink uit eigen zak bijgeplust moet worden. Maar ondanks dat hebben we niet hoeven bezuinigen op zorg en ondersteuning, hebben we kunnen investeren in scholen, sport en onze samenleving. En dan zijn we nog steeds een van de goedkoopste gemeente!

Ook neemt Gemeentebelang de aanbevelingen van BDO zeer serieus. Een nieuwe lange termijn visie is noodzakelijk voor het behoud van een structureel gezonde gemeente. Daar is ook een stabiel landelijk overheidsbeleid voor nodig vanuit Den Haag. Het ge-jojo met bedragen die elke keer een Russische roulette blijken te zijn maken een degelijk gemeentelijk financieel beleid haast onmogelijk. Misschien kunnen de lokale partijen die in de landelijke coalitie zitten: CDA, VVD en D66 hun partijgenoten hier op aanspreken. Want we onderschrijven dan ook de stelling van BDO dat met de energietransitie, de woningbouwopgaven, stijgende zorgkosten, de digitale transformatie en de nog onvoorspelbare gevolgen van de coronacrisis de uitdagingen van gemeenten groter is dan ooit.

Wat hebben we nodig om dit allemaal het hoofd te beiden? Dat is vooral een politiek klimaat waarin dialoog, vertrouwen en stabiliteit van groot belang zijn. En zoals Gemeentebelang al eens eerder aangegeven heeft, roeptoeteren, polariseren en persoonlijke aanvallen draagt niet bij aan een politiek klimaat zoals wij dat voor ogen hebben. Wil je het onderzoek en de uitkomsten graag zelf lezen? Kijk dan op www.bdo.nl.  Meer weten? Mail ons op info@gemeentebelang.org

De Spoorzone is meer dan alleen de ondertunneling

Gemeentebelang: veel verbeteringen maar ook financiële zorgen

De ontwikkeling van de Spoorzone in Rijen is een groot en ingrijpend project dat Gemeentebelang op de voet volgt. Tijdens een speciale raadsinformatiebijeenkomst is de raad ingelicht over de actuele stand van zaken.

Een paar onderdelen van de presentatie trokken de aandacht. Door een bouwkundige aanpassing is het mogelijk om de onderdoorgang een halve meter minder diep te maken en daardoor kan de rijbaan ook korter worden. Dat betekent meer comfort voor de fietsers. Deze aanpassing past bij het uitgangspunt van Gemeentebelang dat de onderdoorgang zo klein mogelijk wordt. Ook is in het ontwerp een voetgangersbrug toegevoegd. Hierdoor kunnen de bewoners van Rijen-zuid het station en de onderdoorgang veel beter bereiken.

Het project behelst niet alleen de ondertunneling. Zo zagen we dat er overal meer groen is aangebracht. Op het perron worden geluidswerende maatregelen “ingepakt” in beukenhagen die de veiligheid niet in de weg staan. Nu het gevaarlijke middenperron weggaat wordt er ook geluiddempende middengeleiding aan het ontwerp toegevoegd. Ook is er veel aandacht voor de trillingen, een punt dat Gemeentebelang van groot belang vindt. Verder zijn er ook aanpassingen gedaan aan toegankelijkheid door middel van de twee liften en de trappen. Verbeteringen die passen in de uitgangspunten die Gemeentebelang vanaf het begin gesteld heeft.

Een andere nieuwe ontwikkeling is de inrichting van de Julianastraat. Deze wordt ingrijpend veranderd met twee rijbanen en het opheffen van de ventweg. Hierdoor wordt de straat verkeersluw en zal het doorgaande verkeer richting de Ericssonstraat geleid worden. Daarnaast wordt de straat veel groener dan het nu is, met betere parkeerplaatsen.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

De ontwikkeling van de spoorzone is een groot en intensief project en kost veel geld. Zoals bekend is er een tekort van 15 miljoen. Dit geprognotiseerde tekort komt niet zomaar op het bordje van de gemeente. Er zijn gesprekken gaande met de andere partners in dit project, de Provincie en het Rijk, over hoe het ontbrekende bedrag kan worden opgevangen. Gemeentebelang vindt dat een eventuele bijdrage voor de gemeente nul of zo klein mogelijk moet zijn. Het is aan wethouder Stienenbosch om een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor onze gemeente. Hiermee komen we tegemoet aan een ander uitgangspunt van Gemeentebelang: het project moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Een dergelijk project is er een van voortdurend voortschrijdend inzicht waarbij mee- en tegenvallers een rol spelen. Maar laten we niet uit het oog verliezen waar het allemaal om begonnen is: het behoud van ons station, de stremmingen in het dorp door het toenemende treinverkeer opheffen en de veiligheid en leefbaarheid vergroten. Het vergt een grote verantwoordelijkheid om dit alles in het belang van de gemeente af te wegen. We staan dan ook open voor alle opmerkingen, zorgen en suggesties: secretariaat@gemeentebelang.org

Met een populistische poppenkast komen we geen stap verder

Gemeentebelang: politiek is samenwerken en verbinden

De politieke arena is de afgelopen raadsperiode verhard en bol komen te staan van tegenstellingen. Met als dieptepunt de raadsvergadering waarin wethouder Annette Stinenbosch werd geïnstalleerd. De inbreng van onze fractievoorzitter Maud van der Meer was dan ook stevig en duidelijk.

Gemeentebelang had ook liever gezien dat wethouder Sandra Diepstraten deze bestuursperiode had afgemaakt. Zeker met nog een paar maanden te gaan tot de verkiezingen. Daarom is gesproken met het CDA, collegeleden en met GB-ers. Het werd Gemeentebelang duidelijk dat er geen sprake kon zijn van vertraging in de portefeuille van de vorige wethouder. Er staan veel woningbouwprojecten op de planning, vertraging op de Spoorzone kost veel geld, het Centrumplan Rijen, de Omgevingswet en het Luchthavenbesluit moeten door. En als je het takenpakket van een wethouder serieus neemt doe je dit er niet “even bij”. Ook niet voor een paar maanden. Kortom, het zo snel mogelijk aanstellen van een ervaren wethouder zou voor de minste vertraging zorgen en daarmee wordt tijd en geld bespaard.

Gemeentebelang houdt niet van polariseren, zoekt naar verbinding en wil luisteren naar andermans argumenten. In de afgelopen raadsvergadering bleek echter dat lijsttrekker Antonet Krol van D66 van alles wil behalve verbinden en luisteren maar steeds de confrontatie opzoekt. Zoals in de media aangekondigd heeft zij namens D66 de nieuw te benoemen wethouder moedwillig persoonlijk willen beschadigen en in de raad uitspraken gedaan die een raadslid en D66 niet waardig zijn. Gemeentebelang heeft hier met veel verontwaardiging op geageerd. En wij waren de enige niet. Ook burgemeester Alssema wees Antonet Krol terecht door te zeggen dat haar woordkeuze en optreden niet in onze raadzaal thuishoort.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Daarnaast bleek D66 wederom niet te willen investeren in de toekomst van onze gemeente. Na jarenlange vruchteloze pogingen van D66 om te bezuinigen op de ABG, de medewerkers met honderden onzinnige vragen te bestoken en al het werk af te kraken was de partij ineens “bezorgd” om de werkdruk voor de medewerkers door de komst van een nieuwe wethouder. Het tegendeel is echter waar: de medewerkers zijn blij met de snelle benoeming van een nieuwe bestuurder zodat ze hun werk voortvarend voor onze inwoners kunnen blijven uitvoeren.

Gemeentebelang heeft zich altijd positief en verbindend ingezet voor onze gemeente. Maar voor Gemeentebelang worden er nu grenzen overschreden. Polariseren, fulmineren in de media en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken horen er niet bij. Gemeentebelang blijft de bruggenbouwer die we steeds zijn geweest en zullen dat blijven, ongeacht of er verkiezingen op komst zijn of niet. Want “waar je woont, moet het goed zijn!”