Sukran Arslan meteen aan de slag!

Sukran Arslan is nog maar net geïnstalleerd als commissielid Samenleving voor Gemeentebelang en ze heeft al een mooi begin gemaakt. Sukran heeft namelijk de eerste contacten gelegd tussen de kerngroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) en het bestuur van de Moskee Imami Azam. De bedoeling is om een bijzondere bijeenkomst te organiseren voor inwoners met een allochtone achtergrond die te maken hebben met dementie. De kerngroep DVG en het moskeebestuur waren het snel met elkaar eens: iedereen kent wel iemand die te maken heeft met dementie.

De ziekte dementie is vreselijk voor iedereen die erdoor getroffen wordt. Voor familie, partners, vrienden en andere naasten is het vaak moeilijk om dementie te herkennen en erkennen. Ook het erover praten is niet eenvoudig: schaamte en/of onwetendheid maken het er niet makkelijker op. De kerngroep DVG is al een paar jaar aan de slag om dementie onder de aandacht te brengen in verschillende soorten bijeenkomsten. Het percentage migranten met dementie stijgt twee keer zo snel dan het percentage niet-allochtonen. Dat komt omdat de migranten van de eerste generatie, die in jaren zestig en zeventig naar Nederland kwamen, nu snel vergrijzen. Daarom is het belangrijk om zo’n bijeenkomst ook te organiseren voor onze inwoners met een allochtone achtergrond.

Om deze doelgroep bekend te maken met deze ziekte wordt voorlichting gegeven in de eigen taal. Hiervoor is het Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB) gevraagd om een middag te organiseren in De Boodschap. Die informatiemiddag is vrij toegankelijk. Belangstellenden zijn harte welkom op zondag 4 maart. De inloop is vanaf 13.30. Om 14.00 uur opent wethouder Ariane Zwarts de bijeenkomst. Zowel de kerngroep DVG als het moskeebestuur rekenen op een mooie opkomst!

Foto: Wethouder Ariane Zwarts en commissielid Samenleving Sukran Arslan van Gemeentebelang

Gemeentebelang trots op kieslijst met 50 kandidaten!

De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg, maar achter de schermen is al hard gewerkt. Het bestuur van Gemeentebelang is er dan ook trots op zowel een mooi partijprogramma als een flinke kieslijst te kunnen presenteren. Met de woorden van Gemeentebelangvoorzitter Ingrid Scheifes: “We hebben een goed programma en de juiste mensen op de kandidatenlijst!”

In gesprekken met leden, groepen inwoners en professionals heeft Gemeentebelang plannen gemaakt voor onze gemeente. Die staan nu in ons fraai vormgegeven partijprogramma met als titel: “Dit gaan we doen, want waar je woont, moet het goed zijn!” Met dit programma werken we aan de toekomst van onze gemeente. Nieuwe plannen, veranderingen, maar ook vasthouden aan zaken waar we waarde aan hechten en waarin onze gemeente goed is. Met belangrijke thema’s: veilig zijn en voelen, zorgen voor en met elkaar, en een duurzame toekomst als basis voor een nieuwe periode.

Gemeentebelang gaat de verkiezingen van 2018 in met maar liefst 50 kandidaten! En daar zijn we erg  blij mee. Gemeentebelang is als partij dan ook behoorlijk gegroeid. We verwelkomden veel nieuwe leden. We hebben enkele nieuwe commissieleden en een volle kandidatenlijst. Met dit aanbod kunnen we de wisselingen ruimschoots opvangen die na de gemeenteraadsverkiezingen gaan plaatsvinden. Zo’n grote ploeg is niet alleen goed voor de continuïteit, maar brengt ook frisse ideeën. We hebben mensen met verschillende achtergronden en interesses uit allerlei geledingen en groepen van onze bevolking. En wat wij ook erg leuk vinden is dat onze jongste kandidate 17 jaar is en de oudste 82, maar allebei zeer betrokken bij onze samenleving. Gemeentebelang kan mede hierdoor voor de belangen van iedereen in de gemeente opkomen. Kijk op de kandidatenlijst. Er staat vast wel iemand op die je kent!

Je kunt ons programma vinden op deze website of aanvragen per e-mail aan secretariaat@gemeentebelang.org. Heb je liever een papieren exemplaar, laat dat ons dan even weten. En wil je reageren? Ook dat kan via onze website. Laat van je horen, want waar je woont moet het goed zijn! Daar werken we samen aan.

 

 

De eerste negen van de lijst

Ingrid Scheifes, voorzitter van Gemeentebelang, licht toe: “Dat Ariane Zwarts de lijst ging aanvoeren, was al eerder bekend, maar de bekendmaking van de eerste negen namen, die wilden we voor de jaarwisseling doen. Dan weet iedereen waar Gemeentebelang op inzet in 2018.”

“We hebben een erg sterke lijst. Het zijn mensen met verschillende achtergronden, maar die samen het perfecte team vormen om te werken aan onze omgeving, onze gemeente. Want iedereen wil daar wonen, waar het nog beter wordt. Gemeentebelang heeft het geluk heel goede kandidaten te hebben en daarnaast veel sympathisanten en supporters. Onze kandidaten hebben heel verschillende achtergronden. Zo hebben we er een die werkt als shift-supervisor in de voedingsmiddelenindustrie, we hebben een docent communicatie en media design, een ambtelijk secretaris, een universitair docent van een juridische faculteit, een it’er, een coach bij een transportbedrijf en … een wethouder.

De eerste negen zijn dus van vele markten thuis en hebben samen een dijk van een ervaring. Ze vinden ze het allemaal fantastisch om met mensen om te gaan, vragen te stellen en iets over te hebben voor de samenleving. Ze zijn maatschappelijk betrokken en vinden het leuk om oplossingen te bedenken voor problemen. En … het is een leuke club: mensen met gevoel voor humor.”

Dit zijn de kandidaten van Gemeentebelang voor het raadslidmaatschap: 1-Ariane Zwarts, 2-Johan Manders, 3-Ben Beljaars, 4-Francesco Beterams, 5-Maud van der Meer, 6-Peter van Seters, 7-Maarten van Haperen, 8-Dewi de Hoon en 9-Daniël van Dongen.

Ingrid Scheifes: “Het is echt geweldig dat het bestuur van Gemeentebelang deze lijst mag presenteren. Jong, oud, man, vrouw, alfa- en beta-mensen, maar allemaal met  de juiste twist: hard willen werken voor de inwoners van Gilze en Rijen.”

Op de foto van links naar rechts: Daniël van Dongen, Dewi de Hoon, Peter van Seters, Ariane Zwarts, Francesco Beterams, Maud van der Meer, Ben Beljaars, Johan Manders en Maarten van Haperen.
Serona Peters Fotografie.

En lees wat BNdeStem hierover berichtte

Winnaar Ingrid Sluijk gaat de zweefvlucht maken!

Desirée Willems-van der Avoird, voorzitter van Gemeentebelang, ging naar Ingrid Sluijk om de hoofdprijs van de zomeractie I love Rijenair te overhandigen. Ingrid plaatste een foto op facebook van zoon Quin met zijn opa. Samen waren die aan het genieten in het zwembad van Recreatiepark d’n Mastendol.

Ingrid Sluijk: “Mijn schoonouders wonen in Bladel en die helpen ons ontzettend door op te passen op onze zevenjarige zoon Quin. Ik werk bij Amarant in de Reeshof. In de zomervakantie kwamen ze daarvoor een week naar Rijen. Ze hadden hun caravan op Camping d’n Mastendol gezet en Quin mocht bij hen logeren. Het was een enorm feest voor hem, met opa en oma. Toen ik hem woensdagavond op ging halen, wilde hij niet mee. Zo fijn vond hij het.

Deze zomer was het fantastisch weer. Het was de week van de hittegolf en dan is het zwembad van het recreatiepark een enorme uitkomst. Daar nam ik de foto. Ik had de flyer van Gemeentebelang gelezen en ik stuurde de foto in, met een toelichting. Ik deed het voor het T-shirt met I-love-Rijen erop, maar toen bleek ik ineens de zweefvlucht te hebben gewonnen.

Ik heb zo’n vlucht ooit eens aan mijn man cadeau willen doen. Maar die durfde niet. Ik? Ja, ik ga het wel doen. Ik heb hoogtevrees, maar ik heb de prijs gewonnen en ik ga die zweefvlucht zeker maken! Het seizoen is nu afgelopen, dus dat wordt volgend jaar. Ik las dat er laatst eentje een noodlanding heeft moeten maken. Ik reken erop dat zoiets mij niet zal overkomen. Nee, natuurlijk niet. Ik ga het doen!

Gemeentebelang? Daar weet ik weinig van. Politiek interesseert me niet zo. Maar van Rijen houden we allemaal!”

Houd je ook van Rijen en wil je meer weten over Gemeentebelang? Lees dan op deze website over wat we doen en wat we van plan zijn. Want waar je woont, moet het goed zijn!

 

Gemeentebelang in de coalitie!

Met twee zetels winst werd Gemeentebelang een potentiële coalitiepartner. Of zoals fractievoorzitter Ariane Zwarts het zei: “Vooral de Rijenaren hebben ons massaal gesteund. Het zou vreemd zijn geweest als we niet uitgenodigd waren om te bekijken of een coalitie tussen Kern’75, de eerdere coalitiepartner CDA en Gemeentebelang mogelijk zou zijn. Dan zou met name de kern Rijen buitenspel gezet zijn.’’ Ze vertelt hoe het de onderhandelingen zijn verlopen.

“Met de vorming van de coalitie zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Bijna twee weken zijn er gesprekken gevoerd waarbij alle onderwerpen de revue passeerden. Dit was een intensief proces waarover we regelmatig met onze achterban informeerden. Maar we hadden ook nog contact met diverse belangengroepen om te bekijken hoe we bepaalde punten zo goed mogelijk in het proces konden meenemen.”

Natuurlijk is er veel gesproken over de punten waarover Gemeentebelang een visie had die afweek van die van de andere partijen.

Ariane: ’’Het bleek dat sommige zaken niet of nauwelijks waren terug te draaien omdat er bijvoorbeeld al een raadsbesluit over genomen was. Dan moet je ervoor zorgen dat het best mogelijke kan worden behaald. Zoals bijvoorbeeld bij het zwembad. We hebben ingebracht dat in een mogelijk nieuw zwembad juist die zaken moeten terugkomen die nu zo gewaardeerd worden in het oude bad. En alle gebruikers kunnen daarin gaan adviseren. De klankbordgroep gaat daarom niet ergens halverwege van start maar in een pril stadium van het hele proces zodat men ook invloed heeft op het programma van eisen. Daarbij beslist de raad over de kaders en een eventuele nieuwe locatie, wordt het zwembad losgekoppeld van de nieuwbouw van De Kring, mag het zwembad niet gefinancierd worden uit de reserve en de doelstelling blijft een flink lagere exploitatielast.” Het was dan ook een bewuste keuze om de sporthal/zwembad als project op te nemen in de portefeuille van Ariane. Gemeentebelang hoopt zo, door het behouden van de goede contacten, dat het eindresultaat, wat dat ook mag zijn, door iedereen gedragen wordt!”

“Een ander vrij vaststaand gegeven bleek de verbreding van de N282. Gemeentebelang was hier al vanaf het begin, sinds 2011, geen voorstander van. Inmiddels is dit proces al zover gevorderd dat terugdraaien bijna onmogelijk lijkt. Ariane geeft aan: “We waren hier om diverse redenen niet gelukkig mee. De eerste was de 1,9 miljoen die deze verbreding onze gemeente gaat kosten. Een paar weken voor de verkiezingen bleek dat de provincie de kosten van de verbreding voor haar rekening neemt. Daarmee werd dit argument van tafel geveegd. Ten tweede waren er signalen over de communicatie met bewoners, de aansluiting van de parallelweg, de mogelijke fuikwerking etc. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen dat deze punten allemaal zorgvuldig bekeken en opgelost gaan worden.” Verder staat in het coalitieprogramma dat de ondertunneling van de Vijf Eikenweg op de kaart moet worden gezet en dat we actief gaan lobbyen voor de verbreding van de A58. En niet onbelangrijk: er is afgesproken dat we altijd uitgaan van actuele verkeersgegevens. Daarom zal het nieuwe verkeersmodel, dat in juni 2014 ingevoerd wordt, ook meegenomen worden in dit verhaal en indien noodzakelijk zullen daaruit conclusies getrokken kunnen worden.

Ook over de financiën is uitgebreid onderhandeld.

“We hebben daarover voor de toekomst goede afspraken kunnen maken. Gemeentebelang is bezorgd over de stand van de reserves in de komende jaren. In het coalitieprogramma hebben wij nu daarom bijvoorbeeld op laten nemen dat de houdbaarheidstest – die juist inzicht geeft in onze schuldenpositie – elk jaar wordt meegnomen in de financiële resultaten van onze gemeente. Op deze wijze kijken we vooruit en niet alleen naar de huidige baten en lasten. Daarnaast is afgesproken om eventuele positieve saldo’s terug te laten vloeien naar de reserve en dat we de reserve gebruiken om onverwachte tegenvallers op te vangen. Ook gaan we meer aandacht geven aan grondverkopen, want die moeten ook kunnen bijdragen aan een ophoging van de reserve. Aan de andere kant gaan we niet meer actief gronden aankopen. Dat betekent wel dat het een grotere uitdaging wordt om de begroting rond te krijgen, maar daar willen we graag een aandeel in hebben. Er zijn afspraken gemaakt voor een ondergrens van het weerstandsvermogen, het willen blijven behoren tot de goedkoopste gemeenten en over een niet meer dan trendmatige verhoging van de OZB. Kortom: met deze nieuwe afspraken is er zicht op een goede en zo stabiel mogelijke financiële situatie.

Ariane vervolgt: “Uiteindelijk bleken er veel meer punten waarin we elkaar makkelijk vonden dan dat er verschillen waren. Veel kernpunten uit ons partijprogramma vonden dan ook een plaats in het coalitieprogramma: ons overlastproject, veilige fietsverbindingen in Rijen, een moderne opzet van commissie- en raadsvergaderingen, de opzet van de Wmo-raad. En dan is er aandacht voor het Centrumplan-oost, voor de woningbouw, voor knelpunten en nog veel meer.”

Ariane concludeert: “Door deel te nemen in de coalitie hebben we invloed op het collegeprogramma en worden we medeverantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Gemeentebelang kan nu veel van zijn plannen gaan waarmaken. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van de communicatie en aan de opbouw van een duurzaamheidsprogramma, belangrijke thema’s in ons partijprogramma. Dat alles is het best te bereiken binnen de coalitie: meedenken over wat goed is voor de inwoners, samen werken aan een stabiele financiële structuur, bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt, met ruimte voor ideeën en input van de inwoners en met een frisse kijk op alles wat ons de komende jaren te wachten staat.”

De leden van Gemeentebelang hebben donderdag tijdens de speciaal daarvoor bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering unaniem het groene licht gegeven. Gemeentebelang wil samen met zijn coalitiepartners in de periode 2014-2018 zijn partij-leus waarmaken: “Waar je woont, moet het goed zijn!”

Overlastrapportage

Overlast geeft ergernis, maar ook de afhandeling

Veel inwoners in onze gemeente hebben gereageerd op de oproep van Gemeentebelang in het weekblad Gilze en Rijen om hun ervaringen met overlast in hun woonomgeving aan ons te melden. Gemeentebelang heeft de ervaringen van de burgers verwerkt in een rapportage. Uit de rapportage blijkt dat veel mensen overlast ervaren, maar dat ook de melding en de afhandeling ervan problematisch is.

De meldingen zijn door Gemeentebelang allemaal gelezen en voor zover mogelijk gerubriceerd. Met sommige bewoners zijn gesprekken geweest om meer helderheid te krijgen of omdat er al contacten waren. Vrijwel alle overlastmeldingen zijn verwerkt in een rapportage. Dit rapport is overhandigd aan burgemeester Boelhouwer. De wethouders, raads-/ en commissieleden en de pers hebben een digitale versie ontvangen.

Het rapport gaat in op de aard van de klachten en beschrijft hoe deze zijn behandeld. De gemeente heeft procedures en doelstellingen voor de omgang met klachten en meldingen. Uit de rapportage blijkt dat in veel gevallen geen oplossingen bereikt worden, dat communicatie in vooral complexe gevallen niet altijd goed verloopt en dat dit leidt tot veel onbegrip en ergernissen.

Gemeentebelang heeft een aantal aanbevelingen gedaan waarvan wij hopen dat het gemeentebestuur deze wil overnemen. Dit zal niet alleen de communicatie tussen bewoners en gemeente bevorderen maar ook bijdragen aan een efficiënte oplossing bij overlastproblemen.

Gemeentebelang is van mening dat het belangrijk is om dit rapport toe te lichten en te bespreken in de openbare vergadering van de commissie Samenleving op 16 januari a.s. Gemeentebelang hoopt dat door de reacties, die gebundeld zijn in de rapportage, een proces op gang komt om een bijdrage te leveren aan een betere communicatie en afhandeling van overlastklachten van bewoners. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Voor nadere informatie, reacties of een digitale versie van het rapport kunt u mailen naar: secretariaat@gemeentebelang.org
Perscommissie Gemeentebelang