Afscheid onder bijzondere omstandigheden

Gemeentebelang: burgemeester Boelhouwer bedankt!

“Nu alle ceremoniële activiteiten rond het vertrek van burgemeester Boelhouwer door het uitbreken van het coronavirus niet plaats kunnen vinden willen wij namens Gemeentebelang toch van de gelegenheid gebruik maken om onze dank uit te spreken” zegt Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang.

burgemeester Boelhouwer (foto Jacomijn Dijkers)

“Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad. Gedurende deze hele periode heb ik als fractievoorzitter van Gemeentebelang met burgemeester Boelhouwer, als voorzitter van de gemeenteraad, te maken gehad.” Johan vertelt verder: “Ik ben van mening dat burgemeester Boelhouwer belangrijk is geweest voor de gemeente Gilze en Rijen. Onze gemeente kent bijzondere aspecten zoals de aanwezigheid van de militaire vliegbasis, het asielzoekerscentrum en de drukke spoorverbinding. Bij al deze onderwerpen was hij betrokken als burgemeester en als burgervader. Als burgemeester en bestuurder heeft hij gezorgd dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid nam voor de zorg voor de opvang van asielzoekers. Als burgervader heeft hij oog gehad voor de belangen van onze inwoners als het gaat om veiligheid. En in zijn rol als burgervader heeft hij dat tot op het laatst laten zien nu iedereen getroffen wordt door de coronacrisis. Door middel van een mooi filmpje heeft hij zich tot onze inwoners gewend om zijn betrokkenheid te tonen. Een gebaar dat we nu nodig hebben voor onze inwoners van deze gemeente”aldus Johan.

“Deze burgemeester zal ook in mijn geheugen blijven als de voorvechter van bestrijding van criminaliteit door zijn aanpak van illegale wietteelt,” vervolgt Johan. “Hij was een van de eerste burgemeesters in het land die het Damoclesbeleid ook echt ging uitvoeren. Geen woorden maar daden, wat leidde tot het sluiten van vele locaties waar vaak onder heel gevaarlijke omstandigheden wiet gekweekt werd. Dat hij hierdoor meermalen is bedreigd, heeft hem niet kunnen weerhouden stand te houden. Integendeel, hij schroomde niet om ook op landelijk niveau hier aandacht voor te vragen. Het resulteerde in een aanpak waarbij hij streng en toch rechtvaardig optrad.”

Gemeentebelang heeft een burgemeester gezien die graag in contact kwam met onze burgers en daar ook alle tijd voor nam. Hij wilde graag weten wat er speelt in onze gemeenschap om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Wij vinden het erg jammer dat hij niet met de geplande feestelijke activiteiten geëerd kon worden. Het is niet anders in deze moeilijke tijd en we hopen dat er toch een ander moment kan zijn om burgemeester Boelhouwer op een passende manier onze erkentelijkheid te kunnen uitspreken voor zijn inzet voor Gilze en Rijen. Namens Gemeentebelang danken wij hem voor nu en, zoals Johan zegt: “Het ga u en uw naasten goed!”

De coronacrisis raakt iedereen

Gemeentebelang: hoe ziet de agenda van onze wethouder er nu uit?

Normaal gesproken hebben we bij Gemeentebelang veel contact met elkaar en met onze wethouder Ariane Zwarts. Maar nu raads- en commissievergaderingen, onze Algemene Ledenvergadering en andere afspraken zijn geannuleerd, spreken we elkaar toch minder. Ook het werk in de gemeente is drastisch veranderd. Daarom vroegen we Ariane: wat heb je gedaan afgelopen week en hoe ziet je agenda er nu uit?

“Mijn agenda ziet er leeg uit”, begint Ariane te vertellen. “Afspraken zijn afgelast of verzet maar toch gaan er ook zaken wel door. Ik heb met ambtenaren veel contact via mail, telefoon of digitaal vergaderen. Iedereen werkt vanuit huis dus veel kan ook doorgaan, denk bijvoorbeeld aan de gebiedsvisie Tropical-Margriethal of de verordening WMO. Maar het gaat wel minder snel, er zijn collega’s ziek, externe partijen zijn niet bereikbaar of bepaalde informatie is nog niet voorhanden. Maar we proberen zoveel mogelijk door te laten gaan zodat straks niet alles in één keer op de agenda komt te staan.”

Ariane Zwarts thuis aan het werk

De meeste tijd besteedt ze nu aan vooruit kijken en doen wat nodig is. Nu bijvoorbeeld de landelijke regeling voor ZZP-ers van kracht is geworden zijn we direct aan de slag gegaan om te zorgen dat de gemeente deze ook kan uitvoeren. Dus er moet gecommuniceerd worden, zorgen dat de aanmeldingen verwerkt worden en natuurlijk moet er uitbetaald worden. Kortom, dat zijn voor de gemeente nieuwe uitdagingen die in korte tijd gereed moet zijn. Er is meer dat aandacht vraagt, zoals het stilvallen van het regionale doelgroepenvervoer, de continuering van de Diamantgroep, het vervolg Regionale Energie en de Klimaat Strategie.

Daarnaast vindt Ariane het belangrijk om contacten te houden met lokale organisaties, dagbesteding en vrijwilligers die in het sociaal maatschappelijk veld zo belangrijk zijn. “Bel, mail of WhatsApp rondjes helpen mij om te horen hoe ze ervoor staan. Inmiddels heb ik al een behoorlijk aantal mensen benaderd. Van dagbesteding tot zorginstelling, van voedselbank tot mantelzorg, het is heel bijzonder om te horen hoe iedereen enorm zijn best doet” aldus Ariane. En ze vervolgt: “Neem nou de voedselbank, zij zijn er voor een heel kwetsbare doelgroep. Als er geen pakketten meer verzorgd kunnen worden of dat vrijwilligers moeten stoppen, dan krijgt deze groep het enorm zwaar. Samen met de voorzitter hebben we al nagedacht over een vangnet mocht dit ooit nodig zijn.”

De fractie van Gemeentebelang is ook zeer betrokken bij al deze onderwerpen en is iedereen die zoveel doet voor onze inwoners dan ook zeer dankbaar. Zo hopen we elkaar te steunen in deze moeilijke tijd. Dus loop je ergens tegenaan? Zie je iets waar jij je zorgen over maakt? Heb je een goed idee? Laat het weten via info@gemeentebelang.org. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org.

Coronavirus houdt ook in onze gemeente de gemoederen bezig

Gemeentebelang: ondanks alles ook maatschappelijke saamhorigheid

In slechts enkele weken tijd wordt de impact van het coronavirus steeds groter. Ook wij, inwoners van Gilze en Rijen, zien de gevolgen van de maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het virus beheersbaar te houden. Maar met de kenmerkende saamhorigheid van onze inwoners die we gewend zijn kunnen we als gemeente onze bijdrage leveren.

Na het afkondigen van de eerste maatregelen die specifiek golden voor Noord-Brabant, ontplofte Facebook vanwege de vele afgelastingen van evenementen of bijeenkomsten. Massaal werd door onze clubs, verenigingen en instanties gehoor gegeven aan oproep contacten te beperken om zo te voorkomen dat het virus vrij spel zou krijgen. Ook kleinere bijeenkomsten zoals onze eigen Algemene Ledenvergadering werden uit voorzorg afgezegd. Inmiddels is bekend geworden dat we nog een stap verder moeten gaan, de scholen en horeca sluiten. Ook hier staat de wereld op zijn kop.

Van het afscheid van onze burgemeester tot de voetbal, van verjaardagsfeest tot voorstellingen, alles werd tot nader order uitgesteld of afgelast. Dat geldt ook voor de vergaderingen op het gemeentehuis. Twee commissievergaderingen gingen niet door en ook de komende raadsvergadering zal mogelijk niet plaatsvinden. Als dit op een aangepaste wijze kan worden opgevangen, vindt Gemeentebelang dat een goede zaak. Gezondheid gaat altijd voor. 

Daarnaast zien we ook dat veel inwoners iets willen betekenen voor anderen in deze vreemde tijd. Hebben we onlangs de aftrap gehad in het kader van “Een tegen eenzaamheid”, met de komst van het virus komen mogelijk juist meer inwoners in een isolement terecht. Ook het niet kunnen doen van boodschappen maakt ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid bezorgd. Daarom is het mooi om te zien dat er hulp wordt geboden. We zagen oproepjes op Facebook van bijvoorbeeld een horecaondernemer en een studente maar ook via het vrijwilligersinformatie punt (VIP). Het VIP heeft een bericht uit gedaan om je aan te melden als je in deze tijd iets wilt doen voor een ander die nu vastloopt. Wat boodschappen meebrengen als je zelf gaat, een belangstellend telefoontje of de hond uitlaten; het zijn kleine dagelijkse dingen die ook passen in je eigen schema, en voor een ander een groot verschil maken. Dus meld je aan via viploket@vipvoorelkaar.nl of bel naar 06-57345182. Heb je een hulpvraag? Dan kun je dat ook aan hen laten weten. De vrijwilligers van het VIP nemen dan contact met je op.

De leden, fractie en wethouder van Gemeentebelang wenst iedereen veel sterkte toe en beterschap voor de inwoners die nu ziek zijn. Wil je iets vragen via Gemeentebelang? Mail dan naar info@gemeentebelang.org. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org.

Klimaatverandering samen aanpakken

Gemeentebelang: motie subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen

In juli vorig jaar werd in Gilze en Rijen een temperatuur van 40,7 graden gemeten. Daarmee was onze gemeente officieel de warmste van Nederland. In januari arriveerde de officiële prijs voor deze prestatie: de hitte wimpel, te bezichtigen in de traditiekamer van het vliegveld. Het is te hopen dat deze wimpel nog lang in onze gemeente zal blijven, want dat betekent dat het niet nóg heter is geworden in Nederland.

Het kan in onze gemeente dus warm worden, heet zelfs. Tegelijkertijd is er kans op wateroverlast bij hevige regenval. We kunnen maatregelen nemen in onze gemeente, waardoor we beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Meer groen in de wijken zorgt voor verkoeling, en hoe minder tuinen ‘versteend’ zijn, hoe beter overtollig regenwater zijn weg kan vinden.

Raadslid Maud van der Meer is blij met de motie Klimaatadaptieve maatregelen

Voor Gemeentebelang zijn juist maatregelen die we samen en lokaal kunnen nemen belangrijk. Iedereen kan hieraan een steentje, of liever gezegd, een plantje bijdragen. Op dit moment is er nog geen duidelijk overzicht van de mogelijkheden van deze maatregelen en de eventuele subsidies daarvoor. Gemeentebelang heeft daarom het initiatief genomen voor de motie Klimaatadaptieve Maatregelen. In de gemeenteraadsvergadering van 17 februari 2020 is de motie aangenomen door bijna alle partijen, alleen de partij Groen Gilze en Rijen steunde de motie niet.

We willen inzichtelijk krijgen wat we in de gemeente al doen aan klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van groen, energie en water en tegelijkertijd duidelijk maken waar subsidies zijn aan te vragen voor bewoners en bedrijven. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om tot een gemeentelijke subsidie te komen voor iedereen die zelf maatregelen wil nemen om onze gemeente beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Je kunt daarbij denken aan maatregelen als: tegels eruit, planten erin, de aanleg van een regenwatervijver, groene daken en waterdoorlatende verharding. Wethouder Ariane Zwarts gaat deze motie ten uitvoer brengen en komt met de resultaten terug naar de gemeenteraad.

Heb je ideeën voor het aanpassen van de omgeving voor een beter klimaat? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn.” Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org.

Rijen bij Olympische spelen in 2024…

Gemeentebelang: nieuwe kunstgrasvelden hard nodig

Het kan niet anders dan dat spelers van V.V. Rijen of Hockeyclub Gilze-Rijen in 2024 in Parijs aanwezig zijn bij de Olympische spelen. Doordat beide verenigingen gaan spelen op nieuwe velden, zullen de prestaties enorm verbeteren …

Tijdens de raadsvergadering van 17 februari jl. heeft Gemeentebelang duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat de sportvoorzieningen in onze gemeente goed bruikbaar zijn, zodat we de vele jonge talenten kunnen laten sporten. Dat de velden van zowel de voetbal- als de hockeyclub in slechte staat zijn was al bekend. Dit betekent dat de velden mogelijk snel zullen worden afgekeurd en dat er dan geen competitie wedstrijden meer op gespeeld mogen worden. Er ligt nu een voorstel voor nieuwe kunstgrasvelden, waarbij voor het hockey een zogenaamd waterveld zou worden aangelegd.

De voorzitter van Hockeyclub Gilze-Rijen, gesteund door vele sporters, spreekt in.

We hebben als Gemeentebelang hier over nog wel vragen gesteld. Voor elke wedstrijd dient het veld namelijk voorzien te worden van drinkwater op het moment dat er te weinig water op het veld staat. Dit kan oplopen tot 9000 liter water per wedstrijd. De wethouder heeft aangegeven samen met de hockeyclub goed te kijken op welke manier er zoveel mogelijk water bespaard kan worden of dat het water hergebruikt kan worden. Vanuit de Landelijke Hockey Bond hebben we na de raadsvergadering begrepen dat hiervoor al nieuwe mogelijkheden ontwikkeld zijn.

We wensen de spelers van V.V. Rijen en van de Hockeyclub Gilze-Rijen, evenals hun sportieve tegenstanders, veel speelplezier op de nieuwe sportvelden. “Want waar je woont, moet het goed zijn.”

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.