Enerverende laatste gemeenteraad

Gemeentebelang: drukke periode tevreden afgesloten voor zomerreces

De zomervakantie is begonnen en dus ook het politieke zomerreces. Even geen commissie- en raadsvergadering maar tijd om uit te rusten en terug te blikken. Want het was, ondanks Corona, een heel drukke periode. Een periode die afgesloten werd met een enerverende laatste week met maar liefst twee raadsvergaderingen.

In de raadsvergadering van afgelopen maandag werd de perspectiefnota behandeld. Een nota waarin we als gemeenteraad keuzes moesten maken hoe het gat van 1,7 miljoen, onder andere ontstaan door grote tekorten in het sociaal domein, te dichten. En waarin we in dezelfde week teleurgesteld werden door minister Ollongren van D66, die gemeenten op geen enkele manier tegemoet wil komen. Rood staan, dat mogen we straks, maar daar hebben we niks aan. Om de zorg te kunnen leveren hebben we gewoon meer geld nodig, geld dat we nu moeten zoeken op lokaal niveau en bij onze inwoners. Gemeentebelang is daar niet blij mee, want ondanks dat we een van de goedkoopste gemeenten blijven, zullen we dat gat zelf moeten zien te dichten. En dat doet zeer.

Francesco, Ariane, Maud en Johan

In de raadsvergadering van donderdag jl. hebben we een “Duivels Dilemma” ter sprake gebracht. Het samenvoegen van de ambtenaren van de ABG op één locatie was één van de agendapunten. Het voorstel was om dit te doen in Gilze in het Audax-gebouw. Hierdoor zou er efficiënter kunnen worden gewerkt en zou de dienstverlening voor onze inwoners toenemen. 

De pijn voor Gemeentebelang was dat de bestuurszetel en de raad ook zou verhuizen en dat onderzocht zou gaan worden wat er met het gemeentehuis in Rijen moet gebeuren. Deze twee punten gingen voor Gemeentebelang te ver zoals we je vorige week al lieten weten via het weekblad. Gemotiveerd heeft de fractie van Gemeentebelang dan ook tegen dit voorstel gestemd. Het raadsvoorstel is echter wel aangenomen, evenals in de gemeenteraad van Alphen-Chaam. De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft hetzelfde raadsvoorstel echter verworpen. Het is nu aan de ABG-directie en bestuur om te oordelen hoe nu verder te gaan.

Gemeentebelang kijkt terug op een roerig politiek jaar. Maar we zien dat de punten uit het coalitieprogramma gestaag ingevuld worden: centrumplan Gilze, herbestemming Margriethal/Tropical, aanleg fietsallee en snelfietsroute, uitvoering kwaliteitsplan groen en diverse projecten uit het koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen, nieuwe school De Wildschut, vervanging kunstgrasvelden en versterking armoedebeleid zijn maar een greep vanuit diverse domeinen. Kortom, ondanks alle zorgen rondom gemeentelijke financiën mogen we tevreden zijn met deze resultaten. Resultaten die door het college en onze ambtelijke organisatie worden voorbereid richting gemeenteraad. “Want waar je woont, moet het goed zijn”. Gemeentebelang wenst iedereen een fijne en gezonde zomerperiode toe.

Verhuizing gemeentehuis houdt veel Rijenaren bezig

Gemeentebelang: drukbezochte Praat op Straat

Gemeentebelang vindt contact met inwoners erg belangrijk. Dat doen we niet alleen via social media of het weekblad maar ook fysiek. Zo houdt Gemeentebelang al jaren elke eerste zaterdag van de maand Praat op Straat. Het team van GB-ers, maar ook onze wethouder Ariane Zwarts, staan dan op het Wilhelminaplein om met onze inwoners in gesprek te kunnen gaan. Als politieke partij zijn we de enige die dit zo doen en daarom hechten we veel waarde aan wat we op deze manier direct van onze inwoners te horen krijgen.

Afgelopen zaterdag waren we voorbereid op een drukke Praat op Straat. Susan, Maud, Guido en Henk Jan hadden extra koffie meegenomen met het oog op de aanstaande raadsvergadering over de mogelijke verplaatsing van het gemeentehuis naar het Audax-gebouw in Gilze. Inderdaad maakten veel inwoners van de gelegenheid gebruik om te laten weten wat ze van dit voornemen vinden. Het gaf ons de mogelijkheid om uit te leggen waarom dit voorstel is gedaan.

Veel inwoners geven aan dat één werkplek voor ambtenaren het beste is omdat reizen tussen drie gemeentehuizen tijd en kilometers kost maar ook omdat dat beter is voor de werkprestaties. De pijn zit voor veel inwoners in andere zaken. Men vindt het gemeentehuis een markant onderdeel van Rijen en kan zich niet voorstellen dat het gebouw verkocht en in het ergste geval gesloopt gaat worden. Of dat de ABG uiteindelijk geen stand houdt en het gemeentehuis voor niets gesaneerd is. Daarnaast vindt men dat de gemeente een waardige bestuurszetel moet hebben. Een plek waar een college zetelt en ontvangt, een raad haar besluiten neemt en een huwelijk wordt gesloten, zo’n plek hoort niet thuis op een industrieterrein. Of zoals iemand zei: gaan we dan de vlag hijsen op Veteranendag langs de snelweg? Misschien geeft dat laatste de gevoelens van veel Rijenaren het beste weer.

Praat op Straat met Henk Jan, Maud en Guido

Gemeentebelang heeft ook een nieuwsbrief met uitleg verstuurd naar onze leden. Ook hier kwam hetzelfde beeld naar voren; begrip voor het samenvoegen van ambtenaren op een plek maar niet voor het verplaatsten van het gemeentehuis. Net zoals bij Praat op Straat vindt men dit te snel gaan, wil beter onderzoek naar mogelijkheden waarbij gekeken wordt naar kleinere locaties en het gemeentehuis behouden kan blijven. Dit ook omdat velen denken dat thuiswerken door corona de standaard zal blijven. Een duivels dilemma noemde Gemeentebelang deze kwestie vorige week al. In dat kader is ons nu meer duidelijk geworden. Als Rijense partij zullen we de vele reacties van onze leden en andere Rijenaren niet negeren. Als fractie zullen we dit op een passende wijze naar voren brengen in de raadsvergadering van 9 juli.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Grootschalige zonnevelden niet gewenst

Gemeentebelang: lokaal en participatie is het uitgangspunt

De energietransitie krijgt steeds meer vorm. Nu de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) in concept naar het Rijk gaat, willen we ook kijken hoe we dit in onze gemeente gaan doen. We gaan niet alleen van het aardgas af, ook moet het aanbod groene elektriciteit omhoog. Welke keuzes liggen dan voor de hand in Gilze en Rijen als we het hebben over het opwekken van duurzame energie?

In de REKS is door het Rijk aan regio’s opgedragen wat ons aandeel is om bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot met 49% in 2030. Hierbij hebben we zonne-energie hard nodig. Gekozen is om te kijken naar de beste landschappelijke inpassing met o.a. de zonneladder, waar technisch gezien de beste mogelijkheden zijn, hoe het financieel zo gunstig mogelijk gerealiseerd kan worden, etc. Dat heeft geleid tot een concept- REKS waarbij aan al deze punten tegemoet is gekomen: geen versnipperd landschap, wind waar dat inpasbaar is, zon met energiehubs nabij stedelijke bebouwing of verkeersaders, niet in natuurgebieden en lokale participatie zijn de uitgangspunten.

Maarten van Haperen, commissielid Gemeentebelang: “duurzame energie zo goed mogelijk benutten”

Door de vliegbasis is windenergie in onze gemeente niet mogelijk. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat alle mogelijkheden worden benut om zonne-energie op te wekken. Daarom vinden wij het project zon-op-bedrijfsdaken dat nu van start gaat een goede aanvulling. Met woningeigenaren willen we met diverse subsidies, informatiebijeenkomsten, het Energieloket en Energie Gilze Rijen de doelstelling om 25 % van de besparing met zon-op-daken bereiken. Nu de hoofdlijnen vastgelegd zijn in de concept-REKS is het van belang om te gaan bepalen wat we gewenst vinden voor zonnevelden. Want er zijn allerlei initiatiefnemers die een zonneveld willen gaan aanleggen. Hiervoor hebben we lokale kaders nodig. Aan de hand hiervan kunnen we sturen op wat we wel en niet willen.

Het college heeft een denkrichting voorgelegd die besproken wordt in de commissie Ruimte. Gemeentebelang kan zich vinden in deze denkrichting die, als de raad hiermee instemt, verder uitgewerkt gaat worden in een zogenaamde “lokale handreiking zonnevelden”. Gemeentebelang vindt het van groot belang om, na de kaders die opgesteld zijn in de REKS, ook te zorgen dat er lokale sturing is. Dit om te zorgen dat er geen ongewenste ontwikkeling met betrekking tot zonnevelden gaat plaatsvinden. We willen sturen op kleinschalige zonnevelden, een goede landschappelijke inpassing en lokale participatie.

Gemeentebelang is van mening dat alle kleinschalige initiatieven voor duurzame stroom opwekking, helpen onze klimaatdoelen te realiseren. Door met elkaar te werken aan goede kaders geven we lokale initiatieven kansen die ten goede komen aan onze gemeente en houden we ongewenste ontwikkelingen buiten de deur. “Want waar je woont, moet het goed zijn.” Meer weten? Kijk op www.gemeentebelang.org

Veiligheid is een belangrijk thema voor inwoners

Gemeentebelang: ingezonden brief trekt de aandacht

Gemeentebelang schrijft elke week een artikel in het weekblad over een actueel onderwerp. Dat doen we open en met een positieve insteek. Gemeentebelang leest in het bijzonder de ingezonden brieven van onze inwoners. Soms valt een bericht extra op, vooral als deze eindigt met een oproep aan onze wethouder.

De ingezonden brief ging over een vraag van een inwoner om vijf lantaarnpalen te vervangen voor LED-verlichting. In de betreffende straat was het volgens deze inwoner erg donker. Maar blijkbaar is het project duurzame verlichting afgesloten en daarom werd hier geen verdere actie vanuit de gemeente ondernomen. De briefschrijver deed een oproep aan onze wethouder Ariane Zwarts: “trek het u aan”. En hier wilden we natuurlijk meer van weten dus een telefoontje naar Ariane was zo gepleegd.

Wethouder Ariane Zwarts installeert LED verlichting – Foto Design Peggy

Een eerste vraag, hoe zat het ook alweer met dat project “duurzame LED-verlichting” en is het klaar? Ariane licht toe: ‘’Het project is inderdaad afgerond. Alle verlichting die ouder was dan 10 jaar is vervangen voor LED. We wilden hiermee een grote stap maken in het kader van duurzaamheid want LED kost veel minder energie, zodat de CO2 uitstoot vermindert en de openbare verlichting goedkoper wordt. We hebben dus niet alles vervangen want verlichting jonger dan 10 jaar is goed en duurzaam genoeg.’’

De briefschrijver vindt dat een plek in zijn straat niet goed verlicht is en wil daarom ook graag LED. Waarom kan dat dan niet? “De verlichting daar was jonger dan 10 jaar”, vervolgt Ariane, “en het doel was niet om te kijken waar slecht verlichte plekken waren. We weten dat LED een bepaalde plek helderder verlicht, echter de reikwijdte van het licht is juist minder. Misschien helpt LED maar het kan ook zo zijn dat de palen niet op een goede plek staan, er te weinig staan of kan een pad beter anders lopen. In ieder geval is het een ander uitgangspunt dan het vervangen van de oude verlichting door LED.”

Dat is mooi uitgelegd maar wat dan wel? Als het gaat om veiligheid betekent dat toch niet dat er niets gedaan kan worden? “Nee”, zegt Ariane, “daarom heb ik ook contact gezocht met de briefschrijver om te kijken wat er precies aan de hand is. Pas dan kunnen we kijken wat er wel of niet gedaan kan worden.” Dat heeft dus niets te maken met het project LED maar begrijpelijk dat die link wel gelegd is. In ieder geval laat ze nog weten het fijn te vinden dat de briefschrijver gevonden is. Dat lukt niet altijd dus heb je iets te melden? Laat het gerust ook weten via info@gemeentebelang.org, want de lijntjes naar onze wethouder zijn kort. “Want waar je woont, moet het goed zijn”

Nieuwe duurzame ambitie voor Gilze en Rijen

Gemeentebelang: motie Schone Lucht Akkoord

De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de jaarrekening. Maar ook duurzame onderwerpen kwamen gelukkig aan de orde, zoals de zwerfafvalvisie en de motie Schone Lucht Akkoord (SLA). Een motie op initiatief van Gemeentebelang om ook op dit gebied te werken aan een bijdrage voor verdere ontwikkeling op het gebied van een duurzame samenleving. Maar wat houdt dat akkoord nu precies in?

De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Het doel van het SLA is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Lucht trekt zich alleen niets aan van grenzen, niet van gemeentegrenzen, provincie of landelijk. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren moeten we samenwerken met Rijk, gemeenten en provincies. Voor de goede orde: de luchtkwaliteit wordt al gemonitord in onze gemeente en valt binnen de landelijke normen. Dit ondanks het vliegveld, de A58 en het spoor dat onze gemeente doorsnijdt. Toch meent Gemeentebelang dat met de toename van verkeer, spoor- en vliegbewegingen het goed is om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Het staat daarnaast ook in ons coalitieakkoord dat we dat willen.

Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders
Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders

Alles begint met bewustzijn. Met het Schone Lucht Akkoord willen we de samenleving bewuster maken van de noodzaak om maatregelen te nemen, door die samenleving actief te betrekken. De samenwerkende overheden verkennen samen met het bedrijfsleven en inwoners wat nodig is om actief te kunnen bijdragen om de lucht schoner te krijgen en te houden. Zo staat te lezen in de brochure van het SLA. In de motie staat dan ook de opdracht aan het college om eerst uit te zoeken op welke wijze we een bijdrage kunnen leveren als Gilze en Rijen, misschien wel samen met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, zich zouden aansluiten bij het akkoord. Want het is een utopie om te menen dat we de lucht boven onze gemeente alleen schoner krijgen. Want lucht verplaatst zich, verspreid zich en houdt zich niet aan grenzen. Daarom is het van belang samen op te trekken en zo te onderzoeken wat we met elkaar kunnen aanpakken. Wat is haalbaar, wat heeft effect in onze gemeente? Gemeentebelang is van mening dat als we hier ons steentje aan bij kunnen dragen dat een mooi aandeel is in de grote opgave die we ons gesteld hebben in het SLA.

Daarom vinden we het mooi dat de motie, mede ingediend door CDA en Kern75, uiteindelijk unaniem is aangenomen. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar de uitkomsten van de verkenning die portefeuillehouder Ariane Zwarts gaat doen. Hier horen we meer van in het najaar. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Resultaat jaarrekening 2019 teleurstellend

Gemeentebelang: verplichte overheidsmaatregelen hakken erin

Elk jaar maken we de financiële balans op. De jaarrekening is het resultaat van alle inkomsten en uitgaven in onze gemeente. Vorig jaar moesten we flink bezuinigen om de reserve in stand te houden, lopende projecten te kunnen afmaken en het weerstandvermogen op peil te houden. Ondanks die inspanningen worden we nu toch geconfronteerd met een negatief resultaat van 1.6 miljoen.

“Ja, ronduit teleurstellend”, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang. “We wisten dat het resultaat van 2019 rond de 0 zou kunnen eindigen maar dat het een zo groot bedrag zou worden was een negatieve verrassing.” Toch meent Johan dat hier duidelijke redenen voor zijn die en niet voorzien waren.

Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Dus vervolgt Johan; “Als we kijken naar de 1.6 miljoen dan zien we dat er bedragen bij zijn gekomen waar we geen invloed op hebben. De jeugdzorg blijft meer kosten dan begroot. Daarnaast had de regering besloten dat de inkomensafhankelijke bijdrage binnen WMO werd afgeschaft. Dat heeft geleid tot een nadeel voor onze gemeente van €400.000, -. Een andere regeling waarvoor we verplicht werden om een aanpassing te doen betrof de pensioenregeling voor oud-wethouders. Net zoals andere pensioenfondsen moet je een bepaald bedrag verplicht in reserve hebben. Volgens de regels moest er nu €900.000, – bijgestort worden. Tot slot was er een eis van de accountant dat we de waarde van gronden moesten afboeken. En daarom noem ik dit teleurstellend, we doen ons best om een goed meerjarenperspectief te hebben maar de overheid fietst hier gewoon doorheen. En dan krijgen we ook nog steeds minder geld uit het gemeentefonds, al jaren worden we gekort vanuit Den Haag”.

Toch wil Johan ook aangeven dat we in onze gemeente er op andere gebieden wel goed voorstaan. Johan geeft enkele voorbeelden: “we hebben straks alle scholen vernieuwd, in onze sportfaciliteiten, binnen en buiten is flink geïnvesteerd en sociale en maatschappelijke voorzieningen zijn niet geschrapt of flink gekort. Dat is een hele prestatie van het college omdat we nog steeds in de top vijf van goedkoopste gemeenten van Nederland staan”. Kortom, het is nog steeds goed en goedkoop wonen in Gilze en Rijen.

Maar we kunnen niet anders dan dit vaststellen en bespreken hoe we dit de komende jaren kunnen ombuigen. In de perspectiefnota 2021-2024 die hierna besproken gaat worden en de begroting in het najaar zullen we hier opnieuw aandacht aan moeten besteden. De fractie van Gemeentebelang zal met het college actief meedenken om ook dan een balans te vinden tussen wat we willen en wat we kunnen. “Want waar je woont, moet het goed zijn”, en gelukkig is dat nog steeds het geval.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Doe mee met energie besparen met cadeaubon-actie

Gemeentebelang: nieuwsbrief duurzaamheid vol met acties

Nederland maakt plannen om aardgasvrij te worden. Stap voor stap gaan we aan de slag om dit in 2050 voor elkaar te hebben. Dat is een lang en ingewikkeld proces waar elk huishouden en bedrijf vroeg of laat mee te maken krijgt. De gemeente heeft als taak dit proces te begeleiden en iedereen op weg te helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Vanuit het Klimaatakkoord zijn er landelijke afspraken gemaakt. Er is een stappenplan opgesteld dat uiteindelijk vertaald moet worden in een regionale strategie en daarna in een lokale aanpak. Hoe gaan we zorgen dat warmte en energie op een schonere manier opgewekt gaat worden? En wanneer gaan we daar concreet mee aan de slag? Om onze inwoners mee te nemen in deze warmte- en energietransitie is er een nieuwsbrief Duurzaamheid.

Wethouder Ariane Zwarts met de energie cadeaubon

In de nieuwsbrief wil de gemeente zoveel mogelijk inwoners op de hoogte houden over alles wat er in onze gemeente gebeurt op het gebied van warmte en energie. Of zoals Ariane Zwarts, wethouder duurzaamheid zegt: “met het regelmatig versturen van de nieuwsbrief willen we zoveel mogelijk inwoners helpen om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met het isoleren van hun huis. Het bespaart niet alleen maar het is ook de eerste en beste stap om je woning te verduurzamen. Want daar zijn de meeste mensen het wel over eens, wat je niet gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt”.

De eerste nieuwsbrief is inmiddels gelanceerd en afgelopen week ook verstuurd aan woningeigenaren. De nieuwsbrief bevat bijvoorbeeld energieadviezen door de lokale energie coöperatie Energie Gilze Rijen, en geeft ook informatie over de zonnepanelenactie en de isoleeractie. Alles om iedereen die dat wil, te helpen met een goede start richting een duurzaam huis.

Gemeentebelang vindt dit een goed begin om met elkaar aan de slag te gaan. Elke inwoner wordt zo geïnformeerd wat er allemaal binnen handbereik is in onze gemeente. Zodat je weet wie je kan helpen met het maken van de juiste keuzes. Daarnaast vindt Gemeentebelang het mooi dat Ariane een flinke subsidie van het Rijk heeft binnengehaald. Want met deze subsidie kan de gemeente maar liefst 2000 cadeaubonnen uitreiken aan inwoners die aan de slag willen gaan met energiebesparen. Een bescheiden begin maar wel eentje die veel inwoners vast gaan gebruiken om te investeren in hun huis. Dus vraag die cadeaubon aan via: www.regionaalenergieloket.nl/gilze-en-rijen.