Dennis van Loenhout: “Gemeentebelang is als een warm bad.”

Dennis van Loenhout

Dennis van Loenhout op zijn praatstoel

Dennis van Loenhout, commissielid Ruimte voor Gemeentebelang, komt uit Dongen. Hij ging planologie studeren aan de agrarische hogeschool Larenstein, vond een levenspartner en een huis in Velp en kreeg een baan bij een groot ingenieursbureau ‘voor buiten’.

Dennis werkte bij Royal Haskoning aan projecten om bodemverontreinigingen op te sporen. Hij was projectleider van Bodem in beeld. Met behulp van archiefonderzoek, met oude kaarten en door inventarisatie van verstrekte vergunningen werd mogelijke bodemvervuiling in kaart gebracht.
“Ja, dat was ook mijn eerste contact met Gilze en Rijen. Men dacht dat men hier alles onder controle had en werkte niet echt mee. Vorig jaar werd duidelijk dat men bijvoorbeeld de ligging van de vloeivelden in de wijk van de Mrg. Schaepmanstraat toch niet echt in beeld had.”

“Toen mijn vrouw een baan hier bij de gemeente kreeg, zijn we verhuisd. Eerst een jaartje in de Reeshof en daarna naar Rijen. Ik ben toen de bestuursacademie gaan doen om ook over die kant van de Ruimtelijke ordening het een en ander te leren. Ik ging werken bij Bureau Maandag, een detacheringsbureau, en zo heb ik heel wat gemeenten leren kennen: onder andere Lith, Vianen, Arnhem, Waalre en Zundert.”

“Al op de hogeschool kwam ik in aanraking met de politiek. Larenstein was een school met toch wel een bepaalde sfeer van de wereld willen verbeteren. Veel aandacht voor milieuzaken, een beetje een geitenwollensokkenclub. Ik voelde me daar wel thuis, ja. Ik werd bestuurslid bij Studentenhuisvesting en lid van de Medezeggenschapsraad van de opleiding. Allemaal politiek. Tijdens een verkiezingscampagne sloot ik me aan bij de PvdA in de gemeente Rheden, waar Velp onder valt. Ik werd bestuurslid. In Tilburg was ik actief in de Werkgroep Ruimte. Leuke tijd. Eigenlijk was het heel vanzelfsprekend dat ik ook in Rijen aan de slag ging. Ik kwam op de derde plaats op de lijst en omdat de PvdA twee wethouders leverde, was ik ineens fractieleider. Dat heb ik vier jaar gedaan, en daarna was ik nog een periode voorzitter van de lokale afdeling.”

“Maar het ging niet echt goed. Mijn ideaalbeeld van een politieke partij is dat er geluisterd wordt naar wat er leeft, dat men samenwerkt om iets voor mensen te bereiken. Binnen mijn eigen partij lukte dat niet, maar ik merkte dat ik heel goed kon samenwerken met mensen van Gemeentebelang. Dat bleek onder andere door een gezamenlijk project rond de vernieuwing van de Mgr. Nolensstraat en de De Wittstraat.”

“Overstappen van de ene partij naar de andere geeft altijd gedoe. Je doet er altijd mensen mee te kort. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Gemeentebelang is als een warm bad. Hier wordt gewerkt zoals het in elke partij zou moeten. Er is een goede sfeer. Mensen luisteren naar elkaar. Argumenten en gevoelens worden gewaardeerd. Mijn idealen zijn gebleven.”

“Er komen grote veranderingen op ons af. Denk aan de decentralisaties van de zorgtaken en aan de ambtelijke fusie met de zuidelijke gemeenten. We moeten ervoor zorgen dat daarbij de inbreng van de inwoners meetelt. Dat betekent dat we positief kritisch naar alle ontwikkelingen moeten blijven kijken. En dat doen we met Gemeentebelang, want waar je woont, moet het goed zijn.”

Een enthousiaste ledenvergadering

Voor de tweede keer na de verkiezingen was er donderdag 19 juni in de Boodschap weer een druk bezochte algemene ledenvergadering van Gemeentebelang. De partij nam besluiten over de veranderde taken en de inzet van nieuwe actieve leden.

Door de enorme verkiezingswinst van Gemeentebelang moesten er een aantal posten herschikt worden. De spelregels van Gemeentebelang zijn helder: iemand die raadslid is, mag geen bestuurslid zijn, want van een bestuurslid mag verwacht worden dat die bijvoorbeeld ervoor zorgt dat de partij fatsoenlijk loopt en dat de fractie ondersteund wordt in haar werk en dat daar ook kritisch naar gekeken wordt. We mogen ons gelukkig prijzen dat het binnen Gemeentebelang geen enkel punt is om goede en deskundige mensen aan te trekken. Met algemene stemmen werden xxx, Dewi de Hoon en Dennis van Loenhout gekozen als nieuw bestuurslid. Stefanie zal bovendien ons secretariaat gaat bemensen. Het bestuur bestaat nu uit vijf vrouwen en een man. Ook dat mag best uniek genoemd worden.

De evaluatie van de verkiezingscampagne was ook een belangrijk agendapunt. Zelfs met een fantastische verkiezingsuitslag moet je kritisch blijven over de weg ernaar toe. We hebben de meningen over onze campagne verzameld en de uitslag was de moeite waard. Ondanks ons enthousiasme en de successen, bijvoorbeeld de vele contactmomenten met onze inwoners, zijn er ook dingen gewoon niet goed gelopen. Het drukwerk had bijvoorbeeld niet altijd dezelfde kwaliteit, niet iedereen wist wat er allemaal precies ging gebeuren en wat misschien nog veel belangrijker was, is dat we onze leden nog te weinig bij de campagne betrokken hebben. Het bestuur heeft de opdracht gekregen om deze punten vast te leggen en nu al te gaan denken over de volgende campagne. Want we willen verder groeien, meer leden, vindt ook de ledenvergadering.

O ja, de contributie voor de leden was ook nog een agendapunt. Die is nu 7 euro per jaar. Voor zo’n bedrag hoeft men het lid worden niet te laten! En met dat bedrag steun je ons werk, houden we je op de hoogte en doe je mee!

Een behoorlijke tijd hebben we ook stilgestaan bij de eerste maanden van onze fractie en onze wethouder in deze nieuwe periode. Iedereen is enthousiast, maar het is nog even wennen. Gemeentebelang heeft immers een nieuwe rol gekregen: van oppositie naar coalitie met een nieuwe wethouder en een nieuwe fractievoorzitter. De eerste signalen zijn meer dan positief.

En als laatste stond een afscheid gepland.

Jan de Wee

Jan de Wee heeft de gemeenteraad verlaten. Hij was meer dan 10 jaar het gezicht van Gemeentebelang. Hij werd met name in het zonnetje gezet vanwege zijn enorme werklust. Elke vrije minuut gebruikte hij om zijn stukken voor te bereiden en mensen te overtuigen van het nut van gemeentepolitiek. In zijn dankwoord beaamde Jan dit door te zeggen dat hij zijn politieke inzet ook gewoon als werk beschouwde. En hij dankte iedereen voor de samenwerking.

Ria Vermetten

Ria Vermetten nam afscheid als bestuurslid. Ze was jarenlang onze penningmeester Ria Vermetten werd vooral bedankt voor haar vele vrijwilligerswerk. Niet alleen binnen Gemeentebelang maar ook bijvoorbeeld binnen de kerk is ze actief. Zij vindt het vooral belangrijk dat mensen die het nodig hebben ondersteuning krijgen. In Gemeentebelang is zij de belangenbehartiger van de mensen die het minder hebben. Steeds vroeg ze daar de aandacht voor. Heel wat voorstellen zijn in de loop van de jaren aangepast aan haar zienswijze. Ze heeft beloofd ons erop te blijven attenderen.

Jan en Ria kregen een presentje en een royaal applaus van de leden.

Wilt u ook actief meewerken aan verbeteringen in uw woonomgeving?  Word lid. Want waar je woont, moet het goed zijn.