Ariane Zwarts opnieuw lijsttrekker

Op 4 oktober heeft de Algemene Leden­vergadering van Gemeentebelang met het oog op de komende gemeenteraads­verkiezingen Ariane Zwarts opnieuw aangewezen als lijsttrekker.

Voor Gemeentebelang is Ariane Zwarts, zeker als wethouder, het gezicht van de partij. De kiescommissie verwoordde het zo: “Samen met de fractie, ieder vanuit de eigen rol, heeft zij gewerkt aan het realiseren van het programma van de partij. Steeds vanuit een constructieve houding, met de belangen van de gemeen­schap in het vizier. Met als uit­gangspunt het motto van Gemeente­belang: Want waar je woont, moet het goed zijn!”

Verder heeft Ariane Zwarts laten zien dat ze een bindende rol kan vervullen tussen en met mensen. Zakelijk, helder en luisterend naar argumenten. Het breed gedragen proces rond zwembad en sportaccommodatie Den Butter is daar een mooi voorbeeld van. Ook het vernieuwde Wmo-beleid is in Gilze en Rijen positief ontvangen.

Voorzitter Ingrid Scheifes: “Dat mensen haar aanpak waarderen, blijkt uit het feit dat Gemeentebelang steeds meer mensen weet te trekken die de partij ondersteunen, die meedenken en meewerken. Dat geeft het bestuur alle vertrouwen in de toekomst. En zeker met zo’n prima vrouw als lijsttrekker.”

Samen werken aan een nieuw verkiezingsprogramma

Gemeentebelang is achter de schermen al druk bezig met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daar hoort een nieuw Partijprogramma voor de periode 2018-2022 bij en dat is een hele klus. Een echt lokale partij als Gemeentebelang bepaalt namelijk zelf wat erin moet staan. Waar willen we naar toe? En hoe willen we dat bereiken? En daar heeft Gemeentebelang jou bij nodig.

De afgelopen ledenvergadering is er flink gebrainstormd: wat voor ideeën hebben de leden van Gemeentebelang? Maar we willen ook graag van inwoners horen wat belangrijk is. Wat houdt jou bezig? Wat vind jij belangrijk voor ons dorp, voor onze gemeente? Groen, spelen, zorg, samenleven, cultuur, sport, geld, scholen, verkeer? Noem het maar op. Er is zoveel om over na te denken. Denk je met ons mee?

Bekijk om ideeën voor de toekomst te krijgen ook eens het huidige programma.  En geef je reactie op Facebook of via e-mail.

Gemeentebelang in de coalitie!

Met twee zetels winst werd Gemeentebelang een potentiële coalitiepartner. Of zoals fractievoorzitter Ariane Zwarts het zei: “Vooral de Rijenaren hebben ons massaal gesteund. Het zou vreemd zijn geweest als we niet uitgenodigd waren om te bekijken of een coalitie tussen Kern’75, de eerdere coalitiepartner CDA en Gemeentebelang mogelijk zou zijn. Dan zou met name de kern Rijen buitenspel gezet zijn.’’ Ze vertelt hoe het de onderhandelingen zijn verlopen.

“Met de vorming van de coalitie zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Bijna twee weken zijn er gesprekken gevoerd waarbij alle onderwerpen de revue passeerden. Dit was een intensief proces waarover we regelmatig met onze achterban informeerden. Maar we hadden ook nog contact met diverse belangengroepen om te bekijken hoe we bepaalde punten zo goed mogelijk in het proces konden meenemen.”

Natuurlijk is er veel gesproken over de punten waarover Gemeentebelang een visie had die afweek van die van de andere partijen.

Ariane: ’’Het bleek dat sommige zaken niet of nauwelijks waren terug te draaien omdat er bijvoorbeeld al een raadsbesluit over genomen was. Dan moet je ervoor zorgen dat het best mogelijke kan worden behaald. Zoals bijvoorbeeld bij het zwembad. We hebben ingebracht dat in een mogelijk nieuw zwembad juist die zaken moeten terugkomen die nu zo gewaardeerd worden in het oude bad. En alle gebruikers kunnen daarin gaan adviseren. De klankbordgroep gaat daarom niet ergens halverwege van start maar in een pril stadium van het hele proces zodat men ook invloed heeft op het programma van eisen. Daarbij beslist de raad over de kaders en een eventuele nieuwe locatie, wordt het zwembad losgekoppeld van de nieuwbouw van De Kring, mag het zwembad niet gefinancierd worden uit de reserve en de doelstelling blijft een flink lagere exploitatielast.” Het was dan ook een bewuste keuze om de sporthal/zwembad als project op te nemen in de portefeuille van Ariane. Gemeentebelang hoopt zo, door het behouden van de goede contacten, dat het eindresultaat, wat dat ook mag zijn, door iedereen gedragen wordt!”

“Een ander vrij vaststaand gegeven bleek de verbreding van de N282. Gemeentebelang was hier al vanaf het begin, sinds 2011, geen voorstander van. Inmiddels is dit proces al zover gevorderd dat terugdraaien bijna onmogelijk lijkt. Ariane geeft aan: “We waren hier om diverse redenen niet gelukkig mee. De eerste was de 1,9 miljoen die deze verbreding onze gemeente gaat kosten. Een paar weken voor de verkiezingen bleek dat de provincie de kosten van de verbreding voor haar rekening neemt. Daarmee werd dit argument van tafel geveegd. Ten tweede waren er signalen over de communicatie met bewoners, de aansluiting van de parallelweg, de mogelijke fuikwerking etc. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen dat deze punten allemaal zorgvuldig bekeken en opgelost gaan worden.” Verder staat in het coalitieprogramma dat de ondertunneling van de Vijf Eikenweg op de kaart moet worden gezet en dat we actief gaan lobbyen voor de verbreding van de A58. En niet onbelangrijk: er is afgesproken dat we altijd uitgaan van actuele verkeersgegevens. Daarom zal het nieuwe verkeersmodel, dat in juni 2014 ingevoerd wordt, ook meegenomen worden in dit verhaal en indien noodzakelijk zullen daaruit conclusies getrokken kunnen worden.

Ook over de financiën is uitgebreid onderhandeld.

“We hebben daarover voor de toekomst goede afspraken kunnen maken. Gemeentebelang is bezorgd over de stand van de reserves in de komende jaren. In het coalitieprogramma hebben wij nu daarom bijvoorbeeld op laten nemen dat de houdbaarheidstest – die juist inzicht geeft in onze schuldenpositie – elk jaar wordt meegnomen in de financiële resultaten van onze gemeente. Op deze wijze kijken we vooruit en niet alleen naar de huidige baten en lasten. Daarnaast is afgesproken om eventuele positieve saldo’s terug te laten vloeien naar de reserve en dat we de reserve gebruiken om onverwachte tegenvallers op te vangen. Ook gaan we meer aandacht geven aan grondverkopen, want die moeten ook kunnen bijdragen aan een ophoging van de reserve. Aan de andere kant gaan we niet meer actief gronden aankopen. Dat betekent wel dat het een grotere uitdaging wordt om de begroting rond te krijgen, maar daar willen we graag een aandeel in hebben. Er zijn afspraken gemaakt voor een ondergrens van het weerstandsvermogen, het willen blijven behoren tot de goedkoopste gemeenten en over een niet meer dan trendmatige verhoging van de OZB. Kortom: met deze nieuwe afspraken is er zicht op een goede en zo stabiel mogelijke financiële situatie.

Ariane vervolgt: “Uiteindelijk bleken er veel meer punten waarin we elkaar makkelijk vonden dan dat er verschillen waren. Veel kernpunten uit ons partijprogramma vonden dan ook een plaats in het coalitieprogramma: ons overlastproject, veilige fietsverbindingen in Rijen, een moderne opzet van commissie- en raadsvergaderingen, de opzet van de Wmo-raad. En dan is er aandacht voor het Centrumplan-oost, voor de woningbouw, voor knelpunten en nog veel meer.”

Ariane concludeert: “Door deel te nemen in de coalitie hebben we invloed op het collegeprogramma en worden we medeverantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Gemeentebelang kan nu veel van zijn plannen gaan waarmaken. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van de communicatie en aan de opbouw van een duurzaamheidsprogramma, belangrijke thema’s in ons partijprogramma. Dat alles is het best te bereiken binnen de coalitie: meedenken over wat goed is voor de inwoners, samen werken aan een stabiele financiële structuur, bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt, met ruimte voor ideeën en input van de inwoners en met een frisse kijk op alles wat ons de komende jaren te wachten staat.”

De leden van Gemeentebelang hebben donderdag tijdens de speciaal daarvoor bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering unaniem het groene licht gegeven. Gemeentebelang wil samen met zijn coalitiepartners in de periode 2014-2018 zijn partij-leus waarmaken: “Waar je woont, moet het goed zijn!”

Bedankt!

Bedankt

WeekbladWeek12

Lokaal stemmen!

WeekbladWeek12