Amendement voor aankoop activiteitenterrein Hulten

Gemeentebelang: Blijf kansen zien en benutten voor Hulten

Hulten is een klein dorp met beperkte mogelijkheden in de openbare ruimte, onder andere vanwege de beperkingen vanuit de vliegbasis en de rijksweg die dwars door het dorp loopt. De inwoners van Hulten houden het dorp dynamisch, o.a. door het organiseren van activiteiten met Koningsdag, Halloween, carnaval e.d. Daarnaast zijn ze erg betrokken bij de inrichting van hun dorp en zijn er mooie initiatieven ontwikkeld mede vanuit het dorpsontwikkelingsplan (vastgelegd april 2017), zoals de aanleg van een speelbos.

In dat dorpsontwikkelingsplan staan meerdere initiatieven zoals woningbouw en de aanleg van een dorpshart met buurtcentrum. Na de bestemmingsverandering van een sportveldje naar woningbouw (2017) is conform het dorpsontwikkelingsplan een activiteitenveldje voor koningsspelen en sport voor jongeren toegezegd. Gemeentebelang vindt het erg belangrijk om scherp te blijven op de mogelijkheden die zich voordoen in Hulten, en wil daar als gemeente ook actief op inspringen.

Het terrein van Brabant water aan de Broekdijk 10 in Hulten is zo’n terrein dat ook mooi gebruikt zou kunnen worden voor en door de inwoners van Hulten. Op verzoek van Brabant Water wordt de bestemming van het terrein gewijzigd naar reguliere bedrijfsvoering. Bij de bespreking van het bestemmingsplan in de commissie ruimte van de gemeenteraad bleek dat er niet was onderzocht of dit terrein ook ingezet kon worden voor activiteiten in het dorp Hulten. Gemeentebelang denkt dat het goed is om met Brabant Water in gesprek te gaan over de eventuele mogelijkheden.

De fractie van Gemeentebelang dient dan ook in de raadsvergadering van 25 maart een amendement in, om het college op te dragen het gesprek aan te gaan met Brabant Water en te bekijken of de Gemeente het terrein zelf kan kopen. Dan kunnen we de toezegging dat er een activiteitenveldje zal komen echt waarmaken en blijft het geen loze belofte.

Gaan we toe naar meer afval?

Gemeentebelang: coalitie en college maken het zich gemakkelijk door afspraak coalitieprogramma los te laten.

Als gemeente moeten we inwoners en bedrijven blijven helpen om restafval te verminderen. Maar zonder doelstellingen is het lastig om elkaar te inspireren. Gemeentebelang vindt dat we zo veel mogelijk moeten doen om recycling, hergebruik en scheiden van afval te realiseren. Voor het milieu en het kostenplaatje. Ook met het verminderen van restafval. Want hoe meer afval er gescheiden wordt hoe minder restafval er verbrand hoeft te worden.

De vorige raadsperiode zijn grote stappen gezet om het restafval te verminderen en het gescheiden afval inzamelen te organiseren. Voormalig Gemeentebelang wethouder Ariane Zwarts heeft zich 8 jaar lang hard gemaakt voor het verminderen van restafval. En met resultaat, het aantal kilo’s restafval ging drastisch omlaag. Gemeentebelang is trots op die prestatie van alle inwoners.

raadslid Maarten van Haperen: waarom heeft de wethouder geen ambitie om restafval te verminderen

De partijen Kern’75, GGR en PvdA hebben in hun coalitieprogramma de doelstelling opgeschreven het restafval terug te brengen naar het landelijke streefpunt van 30kg per inwoner per jaar in 2025. Nu 2 jaar later heeft het college nog geen plan, erger nog: het college stelt dan maar voor om de doelstelling uit het coalitieprogramma los te laten. Gemeentebelang maakt zich zorgen dat er onvoldoende duidelijke sturing op het verminderen van restafval is. En dat we niet doorgaan op de ingeslagen weg die tot zulke positieve resultaten heeft geleid. In de commissievergadering zal het evaluatierapport over de afvalinzameling besproken worden. Gemeentebelang zal dan aan verantwoordelijk wethouder Corné Machielsen (Kern‘75) vragen, waarom de ambitie om restafval te verminderen in de verbrandingsoven wordt gegooid. Ook willen wij weten wat de wethouder dan wel voor wil stellen aan de gemeenteraad. En welke resultaten wil men dan wel behalen? Of is dit dossier een beetje te moeilijk voor de wethouder om de lat hoog te leggen in het belang van het milieu en onze portemonnee? Daarnaast horen we natuurlijk ook graag van de coalitie Kern’75, GGR en de PvdA wat zij vinden van het loslaten van de doelstelling uit hun eigen coalitieprogramma.