Gemeentebelang ontwikkelt door

Voorzitter Dennis van Loenhout: ‘GB is Benaderbaar en Betrokken’

In de afgelopen jaren is Gemeentebelang gegroeid naar een brede lokale partij. In de verkiezingsperiode hadden we een grote, hechte en enthousiaste club. Daarvoor zijn we door de inwoners beloond met 5 zetels. Het ledenaantal is gestegen en er zijn ook meer actieve leden bij. We vergaderen soms met wel 15 à 20 personen.

Gemeentebelang is dus in ontwikkeling. Om dit te sturen is een stevig bestuur nodig. In de krant lees je regelmatig over de politieke zaken vanuit de fractie en wethouder, maar zelden hoor je iets over de personen die zich op de achtergrond ook inzetten om de gemeente een fijnere woonplek te maken. In de komende tijd zul je meer kunnen lezen over de mensen die mede de partij maken. Het draait bij ons namelijk om het ‘samen doen’. Vandaag beginnen we bij het bestuur. Gemeentebelang heeft sinds enkele maanden een nieuwe voorzitter: Dennis van Loenhout. Dennis aan het woord:

Beste lezer, het is een bijzondere tijd om voorzitter te worden van een van de grootste politieke partijen van onze gemeente. Er spelen nu veel belangrijke onderwerpen die ons wonen en werken zullen beïnvloeden. Denk dan aan de centrumplannen van Rijen en Gilze, de spoorzone in Rijen, de invoering van de ondergrondse afvalinzameling en momenteel een ‘hot item’, de energietransitie. Ik zie dat de raad moeite heeft om alle plannen die op hen afkomen te overzien. Dit soort zware onderwerpen verdienen tijd en aandacht, zodat de voorstellen goed afgewogen en verbeterd kunnen worden.

Bij Gemeentebelang nemen we die tijd. En heel belangrijk, we praten met de inwoners over de plannen. We zijn betrokken en benaderbaar! Een vast thema dat ik persoonlijk organiseer is de maandelijkse “Praat op Straat”. We staan op elke eerste zaterdag van de maand van tien tot half één op het Wilhelminaplein, om je de gelegenheid te geven met ons te praten. En wist je dat je ook bij de voorvergaderingen van de fractie en commissies kunt aanschuiven? Op woensdagavond (20:00 uur) voorafgaand aan de week met commissievergaderingen, vergadert Gemeentebelang in De Boodschap. Heb je een onderwerp om te bespreken, neem dan contact op met de fractie via fractie@gemeentebelang.org. Vaak wordt mij gevraagd, ‘Wat zijn de onderwerpen waar jullie over vergaderen en hoe weet ik wat het beste moment is om met jullie te praten?’ Bijna alle stukken waar de raad en de commissies over vergaderen zijn openbaar. Ze zijn te vinden op deze website: https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/. Ongeveer een week voor de vergaderingen worden vergaderstukken op de website gezet en alles van eerdere vergaderingen kun je daar ook inzien.

Ik vind dat de gemeente daar zelf ook meer aandacht aan mag geven. Het is namelijk mijn overtuiging dat je door mensen te betrekken tot betere plannen komt. Wat dat betreft ben ik trots op zo veel betrokken mensen bij Gemeentebelang. Wat we ook doen, we doen het samen. Dus ook voor jou staat mijn deur open. Zit je met een onderwerp dat je graag wilt delen en bespreken met Gemeentebelang stuur dan een mailtje aan mij via dennis@gemeentebelang.org. Of als je een politieke vraag hebt dan kun die je mailen naar fractie@gemeentebelang.org.

Dennis van Loenhout, Voorzitter Gemeentebelang

Ongelijkheid dienstverlening ABG moet worden aangepakt

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. Op dinsdag 6 november werden de fractievoorzitters geïnformeerd over de scheefgroei van de inzet van de ambtelijke uren per gemeente.

Tot onze grote verbazing, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang, is uit intern onderzoek gebleken dat aan onze gemeente 1,2 miljoen euro minder geleverd is aan inzet uren dan volgens de verdeelsleutel is afgesproken. Daar staat tegenover dat de twee andere ABG gemeenten, Baarle Nassau en Alphen-Chaam, respectievelijk 0,8 en 0,4 miljoen teveel aan ambtelijke capaciteit hebben gehad!

Gemeentebelang is van mening dat het niet anders kan, dat met het missen van de inzet van omgerekend 15 fulltime medewerkers er veel werk in Gilze en Rijen is blijven liggen, dossiers niet konden worden opgepakt en misschien wel aan kwaliteit is ingeboet. En dit alles zonder dat dit de medewerkers van de ABG-organisatie is aan te rekenen.

Deze informatie was voor Gemeentebelang reden om vragen te stellen in het vragenuurtje van de Raad. In de vragen zijn we ingegaan op de oorzaak maar nog meer op het vervolg. Hoe is dit ontstaan en is het mogelijk dit te verhalen? Op welke wijze denkt de directie en het bestuur van de ABG deze scheefgroei zo spoedig mogelijk te stoppen zodat we in Gilze en Rijen krijgen waar we binnen de ABG-organisatie voor betalen? En hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst goed geregeld is en blijft? Het mag duidelijk zijn dat er direct actie ondernomen moet worden.

In de beantwoording werd bevestigd dat ook het bestuur van de ABG geschrokken en zelfs onaangenaam verrast was. Er werd bij monde van burgemeester Boelhouwer aangegeven dat het streven is om zo spoedig mogelijk, als datum werd begin 2019 genoemd, te komen tot een juiste inzet van uren. Dat betekent dat onze ambitie en plannen zoals vastgesteld in de begroting geen aanpassingen behoeven. Daarnaast werd gezegd dat er vanuit gegaan wordt dat ook beide andere gemeenten streven naar een juiste verdeling van uren en capaciteit op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Helaas werd compensatie van de 1,2 miljoen euro niet als een reële optie beschouwd. Mogelijk komen wij hier later nog op terug.

Gemeentebelang blijft de zaak nauwlettend volgen want 100% zekerheid hebben we niet. Gilze en Rijen is namelijk afhankelijk van de opstelling van de twee andere gemeenten. Nog maar zeer recent hebben zij een andere concrete afspraak die in 2016 gemaakt is, namelijk een onderzoek naar de huisvesting van de ABG ambtenaren op drie locaties, uitgesteld. Maar naar aanleiding van de antwoorden hebben wij er vertrouwen in dat onze vertegenwoordiging in het bestuur van de ABG er alles aan zal doen om dit recht te trekken en in de toekomst te voorkomen.

Begroting 2019 doet recht aan het coalitieakkoord

Begroting 2019 doet recht aan het coalitieakkoord
Gemeentebelang maakt zich zorgen over “beloften” uit Den Haag

De begroting voor het jaar 2019 is afgelopen week besproken in de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter Johan Manders, heeft hierop positief gereageerd maar begon met het benoemen van een groot punt van zorg dat ons allemaal raakt.

Dat zorgenpunt gaat over de onbetrouwbaarheid van de landelijke politiek. In de troonrede wordt het volgende gezegd: “De groei van het gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren.” En met hen worden de gemeenten bedoeld. Maar wat is de realiteit? We krijgen er de komende jaren nog meer taken bij, we krijgen geen mogelijkheden om de kosten in toom te houden en in plaats van geld erbij, zoals beloofd in de troonrede, worden we als gemeente juist weer flink gekort! Eind september kreeg onze gemeente dan ook het onbegrijpelijke bericht dat we weer voor vele tonnen gekort werden. Het college stond voor de keus te kiezen: een pas op de plaats maken of de OZB iets meer dan trendmatig te verhogen. Omdat we willen blijven investeren in de centrumplannen, scholen, sport en spoor en we daarnaast willen zorgen dat het in onze gemeente goed wonen is, wordt voor het laatste gekozen.

Vervolgens zijn een aantal speerpunten door Johan benoemd. Over de centrumplannen zegt Johan: “Het zou mooi zijn geweest als beide centrumplannen er al letterlijk hadden gestaan, maar we hebben het idee dat deze goed lopen. In Gilze is er een contract gesloten met de projectontwikkelaar om binnen een jaar met een goed plan te komen. In Rijen hebben we ook ons verlies genomen, zodat we door kunnen stappen naar realisatie.”

Het volgende grote project is de Spoorzone. De spreekwoordelijke stoomlocomotief is op gang gekomen, geeft de fractievoorzitter aan, er is een aanvang gemaakt van een lang en ingewikkeld traject. Als Gemeentebelang blijven we het proces op de voet volgen. En hij vervolgt: “We pleiten voor een grote mate van zorgvuldigheid. De effecten zijn groot, als gemeenteraad hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid omdat we keuzes maken voor onze bewoners, maar ook voor de middenstand, de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de spoorzone in het totaal. Een spoorzone waar veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid met betrekking tot geluid en trillingen belangrijke factoren zijn.” Kortom, er is nog veel te onderzoeken voordat er een definitief besluit door de Raad kan worden genomen.

Een ander voor Gemeentebelang zeer belangrijk speerpunt is en blijft duurzaamheid. Uiteraard kunnen we als gemeente maar beperkt bijdragen aan zo’n groot onderwerp, maar aangezien alles helpt, is het goed om hier in 2019 weer flink op in te zetten. Als Gemeentebelang kijken we positief naar de nieuwe manier van inzamelen, maar hebben ook begrip voor de vele vragen en opmerkingen die er zijn geweest. Dit heeft het hele proces scherper gemaakt waardoor er een beter resultaat bereikt kan worden. We spreken de wens uit dat de opgelegde landelijke doelstellingen gehaald gaan worden en we meer grondstoffen ophalen en minder restafval gaan krijgen. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar de, door onze wethouder Ariane Zwarts, nieuw te ontwikkelen duurzaamheidsvisie met daarin de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Het laatste onderwerp dat door Johan werd aangehaald betrof onze leefomgeving. Of zoals hij dit verwoord, “we hebben een mooie groene infrastructuur, welke we vooral willen behouden en versterken. De impact van de leefomgeving gaat wel steeds meer vragen. Dorpskernen worden groter waardoor woongebieden kunnen gaan botsen met gezondheid en leefbaarheid. Tot slot spreekt hij de wens uit om met de Gemeenteraad en het college op een respectvolle manier te werken aan onze gemeente. Waar we in een mooie en duurzame omgeving kunnen blijven wonen, werken en ons veilig kunnen verplaatsen, “…want waar je woont moet het goed zijn!”

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org of mail naar secretariaat@gemeentebelang.org