Alle informatie mbt Rijen over NS, Pro-rail, geluidsoverlast, vervoer gevaarlijke stoffen per spoor, etc.

Bekijk het met een ‘open mind’

Wandelt u vanuit het centrum van Rijen wel eens naar Rijen-Zuid? Wat valt u dan op? De woningboulevard, de bedrijvigheid, de smalle Hoofdstraat, het lint of het erfgoed, of het station dat al sinds 1863 op de grens Stationsstraat en Julianastraat ligt? Leden van Gemeentebelang hebben al talloze malen bij de spoorwegovergang staan debatteren. Moet hier die tunnel komen? Wat is de sociale impact?

De Spoorzone is een echt knooppunt van verkeer, altijd al geweest, en voor Gilze en Rijen een economische welvaartsbron. Zou u het station ‘Gilze-Rijen’ willen missen? Het is een vraag die nauwelijks gesteld wordt, toch is dat een van de beweegredenen waar het om ging in de commissie Ruimte van 25 oktober 2018.

In de nota RailTechniek van ProRail van 31 mei 2018 stond te lezen dat we maar moesten kiezen voor een ‘auto te gast-tunnel’. ProRail schreef het volgende:

“de inpassing van een tunnel tussen de bebouwing aan de Stationsstraat en de Julianastraat is problematischer naarmate de tunnel breder is. De inpasbaarheid van zowel bij de langzaam verkeerstunnel als de auto te gast-tunnel tussen de bestaande bebouwing is problematisch. Voor de toerit aan de zuidzijde in de Julianastraat is het noodzakelijk bebouwing aan de west-of de oostzijde (deels) te amoveren. Voor de autotunnel is het noodzakelijk zowel aan de Stationsstraat als aan de Julianastraat aanliggende bebouwing te amoveren (= slopen). De inpassing van de autotunnel is dus ingrijpender dan van de auto te gast-tunnel.”

In bovengenoemd stukje staat: een tunnel inpassen is ‘problematisch’.Dan is nadenken, overwegen, met de betrokken burgers spreken aan de orde. En dat hebben wij als raads-en commissieleden van alle partijen dan ook gedaan. Op 10 september 2018 hebben we als GB in de raad aangegeven, dat onze voorkeur uitgaat naar de ‘kleinst mogelijke ondertunneling’, want de Noord-Zuid-verbinding in Rijen is belangrijk. We vroegen naar een integrale visie op de Spoorzone, en niet dat we iedere keer geconfronteerd zouden worden met gefaseerde besluitvorming (deelbeslissingen). De gemeente vroeg eerst toestemming om aan de zuidzijde de WVG-aanschrijving toe te passen, dat betekent dat de Wet voorkeursrecht Gemeenten in het kader van het algemene belang rechtsbescherming zou bieden. Voor betrokken burgers en bedrijven is dat een belangrijk besluit. In de commissievergadering van donderdag 25 oktober 2018 werd weer een stap gevraagd, weer WVG-aanwijzingen, maar nu ook met het verzoek te kiezen tussen een west of oost-variant. Nu komt het individuele belang om de hoek kijken. Dat gaat Gemeentebelang wat te snel.

We willen eerst een gedegen onderbouwing, eerst weten of de Vijf Eiken-tunnel er komt, en of de financiële ‘businesscase’ wel rond te krijgen is, want we missen op dat punt nog veel informatie. De bewoners uit de Spoorzone, onder andere verenigd in ‘Rijen Ontspoort’, hebben de toezegging om nog niet te slopen binnen. Blijft de raad op de hoogte?, was een van onze vragen, want wethouder Dols wilde nu in stilte gaan werken om te kijken of een tunnel haalbaar is. Gemeentebelang wil vooral gedegen vergelijkend onderzoek op alle terreinen, en de allerhoogste waarborgen voor voetgangers en fietsers.

Wat voor tunnel willen we?

Bij een groot gedeelte van de Rijenaren leeft het niet, de mogelijke ondertunneling van het spoor tussen Stationsstraat en Julianastraat. Bij een klein gedeelte leeft het wel, zeker als je ineens geconfronteerd wordt met een tunnel in je voortuin. Reden voor Gemeentebelang om aan te sluiten bij het initiatief om in gesprek te gaan met betrokken inwoners.

“Bijna 10 meter breed, het lijkt niet zoveel, maar als je het uitzet op de weg dan gaapt daar toch ineens een groot gat. En je beseft dat de tunnel wel erg breed gaat worden,” aldus Peter van Seters. De betrokken inwoners hebben de raadsleden afgelopen dinsdag dan ook bijgepraat, Ze vertelden hoe zij hier tegenaan kijken. Maar ze hebben ook alternatieven aangegeven die als mogelijke oplossingen meegenomen kunnen worden.

In de gemeenteraad van deze week komt een raadsvoorstel aan de orde waarin gevraagd wordt om te onderzoeken of de voorkeursvariant “auto-te-gast-tunnel” tot de mogelijkheden behoort. Dat is een tunnel voor voetgangers en fietsers waar je ook nog met een auto door mag. Het voordeel is dat we de noord-zuidverbinding binnen Rijen in stand kunnen houden. Het nadeel is dat er een tunnel komt die misschien te weinig capaciteit heeft. De optie van Pro-Rail, vanuit het verleden, was echter nog minder, de geluidsschermen gewoon doortrekken en Rijen letterlijk in tweeën hakken …

Gemeentebelang blijft dit proces op de voet volgen. We zijn van mening dat het goed is dat er een verbinding blijft tussen noord en zuid in Rijen. We hebben echter ook geconstateerd dat 10 meter wel heel erg breed is. Het is goed om de voorkeursvariant te gaan onderzoeken, waarbij we meteen de vraag bij het college willen wegleggen of het misschien een paar meters minder kan … Belangrijk is dat er een tunnel komt waar we met de fiets veilig doorheen kunnen. Misschien met de optie dat de tunnel ook bij calamiteiten ingezet kan worden. Mogelijk kan de tunnel dan smaller wordt gemaakt en wordt hij ook goedkoper. De impact voor het dorp wordt dan kleiner en we ondersteunen daarmee het gegeven dat het goed fietsen is hier in Rijen. Want waar je woont, moeten ook de verbindingen goed zijn …

Spoorproblemen nu aanpakken!

Treinen rijden dwars door Rijen. En de problemen daarmee worden in rap tempo erger. Het aantal treinen gaat de komende jaren drastisch toenemen. Met alle gevolgen van dien. Tijd voor actie! En daarbij is afsluiting van de overweg bij het station het slechtst mogelijke idee!

Het is algemeen bekend dat de Betuweroute niet heeft geleid tot een afname van het aantal treinen op “onze” route. Gevaarlijke stoffen gaan nog steeds dwars door ons dorp. Geluid- en trillingoverlast zijn toegenomen. Meer treinen, dat betekent dat de spoorwegovergangen straks meer dicht dan open zullen zijn. Daarom is het goed dat daar nu de aandacht op gevestigd is, door zowel de provincie als Prorail. Dat is belangrijk, want onze gemeente kan dit niet alleen aanpakken, laat staan betalen.

Binnenkort start er een onderzoek naar mogelijkheden om het probleem van de spoorwegovergangen op te lossen. Dat vindt Gemeentebelang een prima zaak. Wij maken ons echter zorgen over een van de opties in dit onderzoek: de complete afsluiting van de overweg bij het station! Dat vinden wij geen goed idee. Dat zou een ramp zijn. Door zo’n afsluiting wordt Rijen in tweeën gesplitst. En de inwoners van Grote en Kleine Spie zullen dan een flinke omweg moeten maken om bijvoorbeeld kinderen naar school te brengen of boodschappen te doen. Dat kan niet de bedoeling zijn! Er moet een betere oplossing zijn!

Gemeentebelang is dan ook van mening dat we deze kans moeten aangrijpen om ervoor te zorgen dat het overwegprobleem voor eens en voor altijd goed opgelost wordt. Er is een ingrijpende en kostbare aanpassing nodig en daar moet goed over nagedacht worden. Alle opties die mogelijk zijn moeten meegnomen worden in het onderzoek. Want waar je woont, moet het goed zijn! En dat geldt voor de inwoners aan beide kanten van het spoor!

Samenwerking, want waar je woont, moet het goed zijn!

Gemeentebelang is op koers!

Door de beslommeringen van de dag vergeet je weleens om terug te kijken naar je werk of even een pas op de plaats te maken en je af te vragen waarom doen we het ook al weer? En is wat we doen ook datgene wat we wilden? In de politiek wordt dat eigenlijk bijna nooit gedaan. Maar wij van Gemeentebelang vinden het wel degelijk belangrijk, omdat je toch het mandaat van je kiezers hebt gevraagd. Heb je ze dan gegeven wat men verwachtte?

In ieder geval beschikt Gemeentebelang over een hardwerkende en enthousiaste club mensen die hun verantwoordelijkheid pakken en de discussie aan durven te gaan. Het is ons gelukt om onze achterban te betrekken bij de discussies. We hebben mensen met verstand van zaken aan ons weten te binden om ons te adviseren. We overleggen met bewoners, omdat wij hen het belangrijkste vinden.

En we kunnen zelfs van successen spreken, omdat wij horen wat mensen belangrijk vinden. We noemen enkele voorbeelden. De prikpost van de Tilburgse ziekenhuizen zou zowel in Rijen als Gilze verdwijnen, maar is door de inzet van Gemeentebelang gewoon blijven bestaan. Dan is er de discussie met de inwoners over het spoor. Een megaproject met grote gevolgen. Het staat nog in de kinderschoenen, al loopt het al jaren. Maar mede door  Gemeentebelang wordt er nog steeds rekening gehouden met de bewoners aan het spoor.

Ook voor het moeilijke dossier van het zwembad zijn wij niet weggelopen. Dat het oude zwembad niet mocht worden opgeknapt, bleek al beslist zijn. Toch hebben wij de handschoen opgepakt om voor Rijen een zwembad en sporthal op maat te bouwen. Zoals men van ons gewend is, doet onze wethouder dat door naar veel mensen te luisteren en dan de knoop door te hakken. De opzet blijft om deze bestuursperiode alles af te ronden.

De Kring heeft zijn nieuwe schoolgebouw. Dit was voor ons een zwaar programmapunt bij de verkiezingen. Het is er gekomen zoals wij dat voor ogen hadden: een brede school voor een nog betere toekomst van onze jeugd.

Vergeet de decentralisaties niet, o.a. bij de Jeugdzorg en de Wmo. Daarover hebben we contact met vele groeperingen. Ook daar horen we positieve reacties over. Voor Gemeentebelang is het erg belangrijk om juist die groepen alle aandacht te geven.

Voor Gemeentebelang is communicatie eigenlijk het belangrijkste. Daarom heeft onze wethouder dat ook in haar portefeuille. Niet voor niets overlegt ze met zoveel mensen voordat het subsidiebeleid wordt vastgesteld.

En weet u nog dat Gemeentebelang in de vorige raadsperiode veel kritiek had op de inrichting van de begroting en boos was over hoe men met de centen omsprong? Er is een kentering: de Kring is toch maar mooi gebouwd binnen het gevraagde krediet. Financiële afspraken worden beter nageleefd en gecontroleerd.

Op onze zomerreisactie kregen we veel positieve reacties. Rijenaren weten wie voor hen opkomt. De gemeenteraadsfractie werkt keihard en in een prima sfeer.  Een uitstekend begin! En dat betekent dat we in de resterende raadsperiode nog veel uit ons programma kunnen verwezenlijken.

U weet het: Waar je woont, moet het goed zijn…! We werken er hard aan, maar mochten er verbeterpunten zijn, klik dan op Contact en meld ze aan ons.

Bewoners Spoorlaan doen oproep!

OproepSpoorlaan

Geluidsnet update

Gemeente meet aantal treinen per dag in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen meet sinds september 2012 het aantal treinen dat dagelijks de kern van Rijen passeert. Vanaf september zijn ongeveer 17.750 treinen gepasseerd. Ook meten ze hoe lang de spoorbomen in de Julianastraat en de Oosterhoutseweg gesloten zijn. De rapportage van het eerste kwartaal is gereed. De gemeente blijft meten tot 1 september 2013. Bewoners kunnen online de metingen volgen via deze website en de site van de gemeente.