Jaarrekening 2021 afgesloten met flink positief resultaat

Gemeentebelang: doemscenario’s niet aan de orde

In elke organisatie wordt een boekjaar afgesloten met een jaarrekening, zo ook voor onze gemeente Gilze en Rijen. In de afgelopen raadsvergadering is de jaarrekening 2021 besproken en behandeld. En omdat dit gaat over 2021 is de jaarrekening eigenlijk het resultaat van de vorige coalitie. En dat is een verdienste want de jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief resultaat van maar liefst 2.4 miljoen euro. En dat ondanks alle corona-problematieken, duurder wordende ondersteuning WMO en Jeugd en alle mooie projecten die gerealiseerd zijn.

Naar aanleiding van dit resultaat blikken we als Gemeentebelang terug op 2021. En ook op wat er vooral door GGR gefulmineerd werd over het financieel beleid van de vorige coalitie waar VVD, CDA en Gemeentebelang deel van uitmaakte. Woorden als potverteren, financieel debacle, egotripperij en onverantwoordelijke koers werden gebruikt in hun artikelen. Ook werd, geheel ongefundeerd, het doemscenario aangehaald dat we onder toezicht zouden komen te staan van de provincie vanwege al dit “wanbeleid”.

Gemeentebelang begrijpt nog steeds niet waar al deze naargeestige woorden en bangmakerij goed voor was. Er waren helemaal geen tekenen dat het jaar 2021 niet positief zou worden afgesloten. Immers, keuzes waren goed voorbereid, besluiten weldoordacht genomen, met de raad besproken in het belang van onze gemeente en onze inwoners waarbij mooie projecten, goede zorg en fijn wonen allemaal gerealiseerd zijn. Ook het weerstandsvermogen, de graadmeter waarbij je kunt toetsen of financiële tegenvallers opgevangen kunnen worden is alle jaren uitstekend geweest. Gemeentebelang ziet in het betoog van de fractievoorzitter van GGR tijdens de gemeenteraad over de jaarrekening, waarin hij aangaf “aangenaam verrast” te zijn met dit resultaat, dan ook als een soort van generaal pardon voor de opstelling die GGR zich had aangemeten. Kortom: Gemeentebelang is trots op het resultaat van 2.4 miljoen wat te danken is aan de vorige coalitie en waar wij dus ons steentje aan hebben bij gedragen.

En zoals alle jaren ervoor wordt dit resultaat dan ook toegevoegd aan de reserves van de gemeente. Voor Gemeentebelang is dit niks nieuws wat deze coalitie doet, want dat werd en wordt altijd zo gedaan. Een verstandige keuze en traditie die de nieuwe coalitie dan ook voortzet. Nu de jaarrekening is afgesloten staat in de komende raadsvergadering de perspectiefnota op het programma. Hierin geeft de nieuwe coalitie aan wat de plannen zullen zijn voor het komende jaar en hoe ze dat gaat betalen. Gemeentebelang is daar erg benieuwd naar want ook voor deze nieuwe coalitie geldt: een euro kun je maar een keer uitgeven. We denken graag mee hoe we dat zouden kunnen doen want goede voorzieningen, adequate ondersteuning en zorg staat voor ons, samen met werken aan een duurzame toekomst voorop.

Samenwonen op proef straks ook in Gilze en Rijen

Gemeentebelang: neem initiatief voor gelijke kansen in de bijstand

Iedereen telt en doet mee. Een uitspraak die vaak wordt gedaan in de politiek. Bij Gemeentebelang gebruiken we ‘iedereen telt en doet mee’ als uitgangspunt voor onze voorstellen in de gemeenteraad. Meedoen in de samenleving betekent je leven in kunnen richten zoals je dat zelf wilt, bijvoorbeeld gaan samenwonen met je partner. Gemeentebelang wil dat de regels binnen onze gemeente onze inwoners ondersteunen, vanuit de menselijke maat, en niet beperken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen kunnen niet zonder gevolgen kiezen voor het uitproberen van samenwonen. Je huishouden delen heeft immers gevolgen voor je uitkering of als je pech hebt kun je als fraudeur aangemerkt worden. Dat brengt onzekerheid en misschien zelfs angst met zich mee, waardoor mensen kunnen kiezen om juist niet de stap te zetten om samen te gaan wonen. Dat is een contrast met inwoners die betrekkelijk zorgeloos een periode kunnen onderzoeken of de relatie geschikt is om samen te gaan wonen.

Gemeentebelang heeft daarom in de raad van 13 juni het initiatief genomen om een motie in te dienen. De motie had als doel om samenwonen op proef voor inwoners met een bijstandsuitkering mogelijk te maken binnen onze gemeente. In verschillende plaatsen in Nederland vinden al proeven plaats of is de mogelijkheid om het samenwonen te proberen zonder gevolgen voor de uitkering al vast beleid geworden. Wij vinden het waardevol om ook in onze gemeente dit te bieden aan onze inwoners.

De PvdA en D66 waren meteen overtuigd van nut en noodzaak van het initiatief van Gemeentebelang en dienden de motie mee in. De overige partijen konden na een positieve reactie van wethouder Doremalen en extra overleg de motie ook ondersteunen. Gemeentebelang is blij dat ons sociale geluid navolging vindt bij het college van B&W en de andere partijen in de gemeenteraad. Nog dit jaar zal het college van B&W met een voorstel komen hoe Gilze en Rijen samenwonen op proef in kan voeren voor onze inwoners.

Meer weten of reageren op dit artikel? Volg ons op facebook of reageer via Maud@gemeentebelang.org

Met zorgvuldigheid voorop mag uitstel geen afstel worden

Gemeentebelang: Spoorzone is meer dan alleen de ondertunneling

Zolang als het onderwerp Spoorzone al op de agenda staat hebben we bij Gemeentebelang gesteld dat de Spoorzone meer is dan alleen het onderdeel ondertunneling. En doordat alleen de ondertunneling een verkiezingsitem werd, lijkt het hele project in het water te vallen. Want de nieuwe coalitie heeft de kaders keihard vastgelegd waaronder de hoogte van de doorgang en wie er wel of niet door mag. Dat was te verwachten van GGR en PvdA maar met de zweefmolen-zwaai van Kern’75 nemen de zorgen toe over de haalbaarheid van het hele project.

Stilstand sinds de verkiezingen

Afgelopen commissievergadering heeft Gemeentebelang daarom gevraagd de voortgangsrapportage Spoorzone te bespreken. We willen graag weten wat de nieuwe coalitie van plan is en vooral, zijn ze bereid om de vaart erin te houden? De uitkomst geeft ons geen goede hoop dat de spoorzone als geheel ooit van de grond komt. Zo heeft de wethouder nog niet met partners Rijk, ProRail en Provincie gesproken. Ook is de coalitie niet voortvarend aan de slag en dreigt zelfs jaren voortgang weg te gooien. Nu valt het niet mee met zo’n enorme koerswijziging, maar de reden die wethouder Scheifes (GGR) aangaf, namelijk dat de nieuwe coalitie pas 5 weken bezig is, mag op dit project geen excuus zijn. Het is een rijdende trein waar je nu eenmaal op springt en niet af.

Raadslid Maarten van Haperen op het verouderde tussenperron in de spoorzone

Spoorzone meer dan ondertunneling

Gemeentebelang maakt zich dus zorgen dat de nieuwe coalitie er niet in slaagt de focus te verleggen van alleen de afmeting van de ondertunneling naar het oplossen van alle belangrijke knelpunten van het project Spoorzone. De aanpak van trillingen, geluid en opstoppingen, veiligheid op en rond het perron, het verwijderen van het wachtspoor, de vergroening, de verruiming van parkeerplaatsen en fietsenstalling zorgen voor een langdurig bestaan van ons prachtige station.

Zorgvuldigheid met een plan

Inmiddels is er nog een nieuwe dimensie. Met de nieuwe koers laat de coalitie Kern’75, GGR en PvdA niet alleen het standpunt van de burgemeester en veiligheidsregio over veiligheid links liggen. Het lijkt er ook op dat niet geluisterd zal worden naar inwoners die zich druk maken over de kostbare minuten die de brandweer verliest op weg naar Rijen-Zuid omdat zij nog steeds moet wachten bij de kleine overgang aan de Vincent van Goghstraat, door de smalle bochtige straatjes van Atalanta moet denderen, of moet omrijden. Het is terecht dat deze groep inwoners van zich laat horen. Om te zorgen dat alle betrokkenen niet in onzekerheid blijven zitten over het vervolg, heeft de wethouder dankzij stevig aandringen van Gemeentebelang beloofd dat we nog voor de zomer een plan kunnen bespreken. Zo zorgen we dat uitstel niet tot afstel leidt en door een zorgvuldige aanpak van de spoorzone Rijen toegankelijk en leefbaar blijft.

Gemeentebelang: Biodiversiteit is prioriteit

Zet zichtbare stappen naar een groenere gemeente

Op verzoek van Gemeentebelang besprak de raadscommissie ruimte vorige week de notitie biodiversiteit. In de notitie is beschreven waar de kansen liggen voor onze gemeente om de biodiversiteit te vergroten. In de woonkernen, het buitengebied en bedrijventerreinen liggen allemaal kansen om de biodiversiteit te verbeteren. Door het bespreken van deze notitie kan de gemeenteraad aan het college van B&W meegeven wat belangrijk is voor het nog op te stellen beleid rondom groen en biodiversiteit.

Gemeentebelang wil graag de nadruk leggen op het vergroten van de biodiversiteit in de woonkernen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners concrete voorbeelden van beleid zien in de leefomgeving, en dat inwoners zelf mee kunnen doen. Zo heeft Gemeentebelang eerder het initiatief genomen voor de subsidie klimaatadaptieve maatregelen waar inwoners zelf hun tuin en dak mee kunnen vergroenen. Ook kunnen inwoners gebruik maken van zogenaamde schoffelcontracten om zelf een stukje groen in de gemeente te onderhouden. Allebei voorbeelden waarmee we samen zorgen voor een prettige groene gemeente om in te wonen!

Fractievoorzitter Maud van der Meer bij een ingezaaid gazon aan de Statenlaan in Rijen

Een mooie zichtbare volgende stap zou zijn om een aantal gemeentelijke gazons om te vormen naar bloemrijke weides, en om plantvakken opnieuw te beplanten met inheemse soorten. Dit is ook een kans die wordt genoemd in de notitie biodiversiteit. Biodiversiteit vergroten in onze gemeente is een ambitie die alle partijen lijken te delen. Nog niet alle partijen bleken klaar om woorden ook in daden om te zetten. Juist de coalitiepartijen bleven vaag op onze vraag of zij dit ook zagen zitten en wilden vooral later nog meer discussiëren. Het geld de echte ambities maar laten bepalen was hun credo. Gemeentebelang zet woorden en ambities liever om in concrete acties en zoekt daarvoor de samenwerking op.

Geschikte locaties kunnen worden ingezaaid met ecologisch verantwoorde en inheemse bloemenmengsels. Daarnaast kunnen oude en saaie struiken vervangen worden door prettig ogende inheemse beplanting. En welke locaties geschikt zijn, daar zouden inwoners over mee kunnen denken. De aangepakte locaties zijn vervolgens zichtbaar voor alle inwoners om van te genieten, en kunnen zo inspireren tot meer initiatieven.

Weet jij een mooie locatie die ingezaaid kan worden als bloemrijke weide? Laat het ons weten via Maud@gemeentebelang.org, Maarten@gemeentebelang.org of op Facebook.