Zorgen over minimale reserves

De Gemeentebelangfractie

De Gemeentebelangfractie

Gemeentebelang gaf bij de Algemene beschouwingen haar visie op de begroting en de financiële toekomst. Er bleek ineens een meevaller van ruim 1 miljoen. Was eerst alleen de begroting voor 2014 sluitend, nu lijkt er ook na 2014 geen tekort te zijn. Dat maakt nogal verschil. Toch is Gemeentebelang bezorgd.

Waarom heeft Gemeentebelang zo’n moeite met het huishoudboekje van het college? Er zijn een paar redenen: er worden veel aannames gedaan en er zijn veel onzekerheden. Men gaat uit van de ideale situatie zonder voldoende rekening te houden met tegenvallers en andere invloeden met financiële consequenties: de nieuwe gemeentetaken, de veranderende Wmo-kosten en het toenemend beroep op de bijstand.

Verder heeft dit college erg veel wensen. Gemeentebelang heeft geen behoefte aan verbreding van de N282 en vindt een Speelbos in Gilze in crisistijd niet nodig. Bovendien willen we dat de nieuwbouwplannen van De Wildschut veranderen. Gemeentebelang wil wel een nieuwe kunststofbaan voor Spiridon. De vereniging moet natuurlijk een behoorlijke bijdrage leveren en er moet subsidie binnengehaald worden. Dan hoeft de OZB niet verhoogd te worden en is bezuiniging op verenigingssubsidies niet nodig. Organisaties die kwetsbare groepen in onze gemeente helpen, kunnen dan zelfs wat meer krijgen.

Artikel in het weekblad van 6 nov.

Een andere reden waarom we kritisch zijn, is dat Gemeentebelang verder kijkt. We zien bijvoorbeeld dat de reserves van de gemeente opraken, terwijl de woningmarkt niet meer voor aanvulling zorgt. Gemeentebelang had graag gezien dat de gemeente eerder had bijgestuurd. Het huidige college wil, als we toch door de bodem zakken, de belastingen verhogen. Dat is in onze ogen onverkoopbaar. Gemeentebelang vindt dat reserves moeten worden aangevuld door uitgaven te beperken, grond te verkopen en de wensenlijst te minimaliseren. Sparen heet dat, iets wat onze gemeente al jarenlang niet meer heeft gedaan.

Gemeentebelang is het dus niet eens met de voorstellen van het college. Wij hopen dat onze inbreng ergens een belletje doet rinkelen. Gemeentebelang heeft drie moties ingediend. Een voor het snel ontwikkelen van Centrumplan Oost, een tweede voor het oprichten van een klankbordgroep, zodat betrokkenen kunnen meedenken over de toekomst van het zwembad en een derde om het verbod op doorgaand vrachtverkeer in de Nolensstraat te handhaven. Gemeentebelang hoopt op steun van andere fracties. Ze gaan immers over uw en onze leefomgeving of zoals Gemeentebelang het altijd zegt: “want waar je woont, moet het goed zijn!”

Reserves van gemeente zorgelijk

Ariane Zwarts

Fractieleider Ariane Zwarts: “Gilze en Rijen staat er niet goed voor!”

“Terugblikken op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en de financiële impact hiervan.” Dat is volgens B en W de bedoeling van de Jaarstukken 2012. In het voorwoord staan volgens Gemeentebelang de kernwoorden waar wij ons juist grote zorgen over maken: financiële onzekerheid, besparingen en gevolgen.

Stel, u heeft geheel onverwacht een erfenis gehad van 1800 euro. Dat voelt goed, een oppepper voor uw spaarsaldo. Een dag later gaat uw wasmachine kapot en moet de auto naar de garage voor een reparatie: samen 1800 euro. Wat vindt u? Is dit een positief resultaat of heeft u gewoon geluk gehad met die erfenis om de onverwachte kosten te dekken? Het huidige college is er tevreden mee. Wethouder Dols (CDA) steekt over deze meevaller de loftrompet. Hij beweert “We staan er goed voor” en hij vindt dat de incidentele meevaller de gemeente een positief resultaat heeft opgeleverd in 2012. Gemeentebelang is echter van mening dat we er helemaal niet goed voor staan. Dat komt omdat Gemeentebelang niet alleen kijkt naar een incidentele meevaller. Er is meer aan de hand.

Reserve gehalveerd: coalitie tevreden
Onze algemene reserve staat er niet goed voor. Die is in een jaar tijd gedaald met maar liefst 2 miljoen. De reserve van de gemeente wordt gevoed door de opbrengsten van grond. Maar nu de nieuwbouwprojecten niet meer zoveel opbrengen als waar we in goede tijden op konden rekenen, wordt de reserve kleiner. Dit gaat hard: in anderhalf jaar tijd is de reserve grondexploitatie nagenoeg gehalveerd: van naar 19 naar 10 miljoen. En als de malaise in de woningbouw nog even doorgaat, lopen de reserves de komende jaren nog verder terug.
De coalitie meldt vol trots in de aanbiedingsbrief dat de voorgenomen ambities zijn gerealiseerd. “Ondanks de aanhoudende financiële onzekerheid kwam de uitvoering van het coalitieprogramma niet in gevaar” en “het geeft vertrouwen naar de toekomst’’ zegt wethouder Dols in de media. Met welk vertrouwen gaat dit college de toekomst in?

Koerswijziging is nodig
Er zijn aanzienlijke tekorten in Meerjarenperspectief, de algemene reserve kan feitelijk niets meer hebben en de grondbedrijfreserves zullen hard nodig zijn om de risico’s op te vangen. Toch ging en gaat dit college met oogkleppen op dóór met het realiseren van dure coalitieplannetjes. Men doet alsof de wereld niet fundamenteel veranderd is. De gemeente is nu pas begonnen de organisatie en de begroting toekomstbestendig te maken. Maar er is nog geen oplossing voor de grote tekorten in het meerjarenperspectief en voor de onzekerheden van de grote decentralisaties die nog op ons afkomen. Het college zet de infrastructuur nu op een wensenlijstje samen met een nog nader te bepalen bedrag voor de MOP. Spiridon en de initiatiefnemers van de kinderboerderij kunnen er waarschijnlijk naar fluiten dat de gemeente een bijdrage aan hun plannen gaat leveren. Maar de verkeersproblemen zijn volgens het college zo groot dat de verbreding van de N282 er koste wat kost moet komen. En dat met een reserve van 4,7 miljoen…

GemeentebelangVisie ontbreekt
Wat onze gemeente nodig heeft, is een visie om de komende jaren adequaat zijn werk te kunnen te doen zonder afhankelijk te zijn van incidentele meevallers of van bezuinigingen, De gemeente moet accepteren dat de grondposities ons geen miljoenen meer gaan opleveren en ze moet nee durven zeggen tegen ambities die niet meer passen in tijden van financiële onzekerheid. Een sober beleid kan er aan meewerken dat de beschikbare middelen voor de juiste zaken worden ingezet.
De gemeente moet de dure coalitieplannen maar even uitstellen. Niet vasthouden aan afspraken uit het verleden want de ontwikkelingen gaan sneller dan welke coalitie dan ook in 4 jaar kan bijhouden. Het boekjaar 2012 is afgesloten. Gemeentebelang is geschrokken van de cijfers en van de toekomstvisie op financieel gebied. Gemeentebelang heeft er al vroegtijdig op gehamerd dat het zo niet verder kan.
Binnenkort zal in de gemeenteraad het Meerjarenperspectief worden besproken. Wij vinden dat er een duurzame oplossing moet worden gevonden voor de grote tekorten. De gemeente staat bovendien voor enorme taken als gevolg van veranderingen die er aan komen. De veranderingen in het maatschappelijk domein, in de gemeentelijke organisatie en in de samenwerking (misschien zelfs fusie) met andere gemeenten.

Laat uw mening horen!
Koers houden in onzekere tijden luidt het motto van deze coalitie. De koers wijzigen was beter geweest. We vrezen dat de gemeente met dit oogkleppenbeleid op ramkoers komt te liggen. Gemeentebelang wil dat voorkomen. U toch ook? Laat ons weten hoe u erover denkt Dat kan via deze site of met een mailtje aan onze fractieleider ariane@gemeentebelang.org.
Perscommissie Gemeentebelang