Algemene beschouwingen 2013

Algemene beschouwingen van november 2013, de laatste voor de verkiezingen en met een zeer bijzondere aanloop naar de begroting 2014 vanwege de enorme meevaller die onze gemeente mocht ontvangen. De ruim 1 miljoen euro die de Wet werk en bijstand ons alsnog doet toekomen, haalt een enorme druk van de begrotingsketel. Want werden we eerst geconfronteerd met alleen een sluitende begroting voor 2014, nu zijn zelfs een aantal jaren na 2014 gevrijwaard van tekorten. Dat maakt nogal een verschil. Kortom, het lijkt erop dat we er echt goed voor staan.

Maar voor we verder gaan willen wij graag nog het volgende kwijt. Wethouder Dols, u wordt erg moe van Gemeentebelang en noemde ons in de diezelfde bijeenkomst “somberaars”. Maar laatst las ik dat een politicus in Den Haag de oppositie beschuldigde van zogenaamde “hangmatpolitiek”. Dat stempel kunt u ons gelukkig niet geven. Gemeentebelang heeft, net zoals iedereen hier, het beste met onze gemeente voor. En steekt daar, ook als oppositiepartij, veel energie in. We hebben gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken aan eventuele bezuinigingsmogelijkheden toen de begroting er nog heel anders voorstond. En wij steunen voorstellen van de raad of het college indien ons dat ook werkelijk een goed plan lijkt. Wij willen u vragen om het van een andere, positieve kant te bekijken; maakt het u niet scherper en besluitvaardiger als beleid onder de loep genomen wordt? Als er kritische vragen zijn? Kortom, in deze dunne spoeling van partijen in de raad, is het niet klakkeloos meedeinen van GB in de politieke arena daarom toch eerder een plus dan een min.

Ariane ZwartsTerug naar de stukken waar wij ons nu over mogen buigen. De begroting ziet er goed uit, de financiële doorkijk laat zien dat de mogelijkheden voor de wensen en verkenningen zijn benoemd en de bezuinigingen zijn voorgesteld. Waarom hebben wij dan toch moeite met de voorliggende stukken? Een paar redenen is daar de oorzaak van. In de financiële doorkijk worden veel aannames/voorspellingen over opbrengsten en besparingen gedaan en er zijn veel onzekerheden zoals de grootte van het beroep op de WMO en wet werk en bijstand. Ons inziens wordt nu teveel uitgegaan van een ideale uitgangspositie zonder genoeg rekening te houden met tegenvallers, minder opbrengsten grondbedrijf en de Algemene uitkering van het Rijk, wat immers het principe trap op trap af huldigt, en andere invloeden die grote financiële consequenties kunnen hebben zoals de decentralisatie, de kanteling en de uitwerking van samenwerkingsverbanden.

Verder zien we dat de wensen en verkenningen geheel opgenomen zijn om uitgevoerd te kunnen worden. Een deel daarvan zijn echter geen vrijblijvende keuzes maar zaken die nu eenmaal bij de uitvoerende taak als gemeente horen en zijn dus terecht verwerkt. De wensen waar wel keuzes in gemaakt kunnen worden zijn al aan ons voorgelegd. Toch is dat wat ons betreft geen kwestie van doorslikken. Wij kunnen aangeven dat wij geen behoefte hebben aan de verbreding van de N282 en dat wij het aanleggen van een Speelbos in Gilze in deze periode niet opportuun vinden, dat de nieuwbouw De Wildschut teveel onzekerheden met zich meebrengt en dat we deze planvorming graag anders uitgevoerd willen zien. Gemeentebelang kan wel instemmen met een nieuwe kunststofbaan voor Spiridon waarbij wij wel een optimale bijdrage van de vereniging zelf verwachten en opteren voor het onderzoeken naar zoveel mogelijk subsidiemogelijkheden.

Dit betekent ondermeer dat, indien we diverse grote uitgaven anders of niet gaan uitvoeren, de OZB bijvoorbeeld niet verhoogd hoeft te worden. U geeft verder aan dat er op het gebied van subsidies keuzes gemaakt dienen te worden. Daar zijn we het mee eens. Maar ook het wegwerken van het verschil van subsidies tussen gelijkwaardige organisaties zoals tussen de Schakel en de Boodschap kan helpen het subsidiebeleid aan te passen aan de huidige omstandigheden. Ook kan er gekeken worden of er subsidies zijn die bijvoorbeeld als gewoonte elk jaar gegeven wordt. Op deze wijze kunnen andere subsidieontvangers die de komende jaren hard nodig zullen zijn voor de kwetsbaarste groepen in onze gemeente, zoals de voedselbank of stichting leergeld er misschien wat bij krijgen i.p.v. eraf.

Een andere reden waarom we kritisch zijn is dat Gemeentebelang verder kijkt en ziet dat het venijn hem in de staart zit, de staart die reserve heet. Gemeentebelang had graag gezien dat er veel eerder was bijgestuurd om ons te wapenen. De reservepositie en de investeringsruimte op vullen door de stille reserves verder op te voeren waardoor het weerstandsvermogen verruimd wordt, is slechts een boekhoudkundige constructie. En het idee om, als we toch door de bodem dreigen te zakken de rekening bij de burger neer leggen omdat we als gemeente een inschattingsfout hebben gemaakt, is in onze ogen niet te verkopen. Daarom is Gemeentebelang van mening dat we op een andere wijze de reserve moeten zien te stabiliseren en te voeden. Door uitgaven te beperken, verkoop van gronden te activeren en onze wensenlijst te minimaliseren kunnen we mogelijk wel middelen toevoegen aan onze reserve.

Gemeentebelang stelt daarom vast dat wij een slechts andere kijk hebben op de gepresenteerde voorstellen en onderbouwingen dan het college. Er zijn teveel onzekerheden, er is geen rekening gehouden met tegenvallers, de reserve bereikt de komende jaren een dieptepunt en wij missen de oplossing hoe deze aan te vullen. En ja, als betrokken en integere partij maken wij ons zorgen over deze ontwikkelingen. En wij kunnen alleen maar hopen dat onze inzet, hoe goed of slecht deze dan ook wordt ontvangen, een bijdrage levert aan de toekomst van onze gemeente.

Tot slot willen wij u een drietal moties indienen.

Motie zwembad. Gelet op de stormachtige ontwikkelingen rondom het zwembad zijn wij van mening dat de besluitvorming moet worden stilgelegd tot dat er meer duidelijkheid is. Daarnaast is het streven van onze gemeente om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij zaken die in hun leefomgeving plaatsvinden. We hebben al meerdere succesvolle projecten gezien met klankbordgroepen of bewonerscommissies. Nu het zwembad een grote impact blijkt te hebben in de samenleving lijkt het ons niet meer dan logisch dat ook hier burgers betrokken worden in het besluitvormingsproces. De motie luidt als volgt:

Motie Centrumplan Oost. Binnenkort wordt de rapportage van de klankbordgroep verwacht over de ontwikkeling van Centrumplan Oost. Nu dit plan al jaren in de ijskast ligt willen wij met deze motie het college verzoeken met deze rapportage voortvarend te werk te gaan zodat het centrum van Rijen op korte termijn vervolmaakt kan worden. De motie luidt als volgt:
Motie vrachtverkeer Mon. Nolensstraat. Na meer dan tien jaar is de Mons. Nolensstraat dan eindelijk heringericht. Een van de doelen was om het doorgaande vrachtverkeer te weren. Mede door de inzet van de verkeerskundige, is het gelukt om een verbod op doorgaand vrachtverkeer te realiseren. Na jarenlange overlast van denderend vrachtverkeer leek het probleem na de reconstructie beheersbaar te zijn geworden. Helaas blijkt dat dit niet het geval is en wij zijn van mening dat nu de reconstructie voltooid is, dat het negeren van het verbod betreffende doorgaand vrachtverkeer adequaat aangepakt moet worden. De motie luidt als volgt:

Rijense Jaarmarkt 2013: Blik op Rijen…

Tijdens de traditionele aanwezigheid van Gemeentebelang op de “Rijense Mert” werden we dit keer binnen geplaatst in het winkelcentrum. Een hele mooie plaats, als er veel regen zou vallen. Maar omdat de spreekwoordelijke mussen nagenoeg van het dak vielen, was het jammer om niet een beetje bij te kunnen bruinen. Het bleek wel een mooie gelegenheid om in alle rust met inwoners van Rijen in gesprek te kunnen gaan.

Iedereen heeft een eigen blik op Rijen.

Iedereen heeft een eigen blik op Rijen.

Inwoners voelen zich goed in Rijen, willen daar graag blijven wonen, maar vragen zich ook af hoe zaken nu precies in elkaar zitten of geregeld zijn. Enkele inwoners hebben we doorverwezen naar het klantcontactcentrum van de gemeente voor een antwoord op maat.

Verschillende inwoners hebben vragen gesteld over de stand van zaken rondom het zwembad. Duidelijk is dat het zwembad leeft binnen Rijen en dat inwoners het belangrijk vinden dat het behouden blijft.

Andere inwoners hadden in de krant gelezen dat wethouder Starreveld bezig was om voor het centrumplan in Gilze een oplossing te bedenken omdat dit al anderhalf jaar een puinhoop was. Deze mensen vroegen zich af of de wethouder niet had gezien dat het centrumplan in Rijen al meer dan 10 jaar stil lag en dat hij daar een groot gat heeft laten liggen.

Veel bezoekers van de jaarmarkt hebben daarom ook, in letterlijke zin, een “blik op Rijen” geworpen en aangegeven welke zaken voor hen van belang zijn. Uiteraard worden deze meegenomen in de verschillende commissies of in ons verkiezingsprogramma. Onder de blikkengooiers worden diverse blikken verloot en uitgereikt, maar daarover in een volgend artikel meer.

Weekblad 6 november 2013

Weekblad 6 november 2013

Jaarmarkt Rijen

Voedselbank, vindplaats voor zorg

Gemeentebelang ging in de vakantie op werkbezoek bij Goederenbank De Baronie, de “voedselbank”. We wilden weten of onze ideeën overeenkwamen met de werkelijkheid. Daarnaast hadden we gehoord dat voedselbankman Jan Kooijman goede ideeën had over de bestrijding van stille armoede. Een onderwerp dat de aandacht van Gemeentebelang heeft.

Het was er een gezellige drukte. Mensen deelden pakketten uit, maar er was ook ruimte en tijd voor een praatje bij een kop koffie. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Mensen die minder dan 300 euro per maand te besteden hebben (twee volwassenen en twee kinderen) kunnen bij de voedselbank terecht. Jan Kooijman vertelde dat Gilze en Rijen ongeveer 35 klanten heeft.

Jan noemt zijn voedselbank een “voedselbank plus”. Men richt zich op het voorzien in eerste levensbehoeften: levensmiddelen, goederen en huishoudelijke zaken. Daarnaast verwijst men mensen door naar reguliere hulpverleners. Regelmatig wordt de voedselbank benaderd door mensen in crisissituaties. Van belang is dat die een luisterend oor vinden. Mensen worden geholpen op basis van goed gedrag en ze moeten meewerken om de problemen op te lossen. Ze moeten laten zien dat ze ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Als Jan eenmaal aan het praten is, dan kom je er moeilijk tussen. Gedreven geeft hij zijn visie: “Waar het om gaat, is dat mensen door sociale activering weer participeren!” Eigenlijk wil hij een soort sociale fabriek. Daar heeft hij een plan en visie voor ontwikkeld. Die sociale fabriek is er voor mensen die tussen wal en schip vallen, laagdrempelig, uitgaande van wat ze zelf nog kunnen. In een veilige omgeving kunnen ze daar aan hun toekomst werken. Daar is Gemeentebelang het mee eens: “Zelf doen wat je kunt, ondersteuning bieden waar nodig”.

Het lijkt logisch om vanuit de vindplaats (de voedselbank) een organisatie op te starten met als doel mensen weer zelfstandig maken, ze een toekomst geven. Maar Gemeentebelang heeft daar een iets andere kijk op. Wij moeten geen nieuwe instellingen uitvinden als we die al hebben. We hebben bijvoorbeeld de Diamantgroep met zijn re-integratiemogelijkheden, de schuldhulpverlening, het Maatschappelijk Werk en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Maar, vindt Gemeentebelang, deze instanties moeten wel samenwerken met de Voedselbank als vindplaats.

Gemeentebelang is erg tevreden over dit werkbezoek. Ons is duidelijk geworden dat de gemeente nog scherper dan voorheen de voorwaarden moet formuleren waaraan instellingen rondom zorg en armoede moeten voldoen: laagdrempelig, snel, met eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Niet het instituut staat voorop, maar de visie op de mens.

Voedselbank

Dit artikel in het weekblad.

Inschrijvingen glasvezel gestart

Voor alle inwoners van Gilze en van Rijen is het nu mogelijk om je aan te melden voor glasvezel via deze site:
http://www.eindelijkglasvezel.nl/gilzeenrijen/

Inwoners die buiten het aansluitgebied wonen, roepen wij op om zich te melden via gilzerijenopglas.nl. Daar verzamelen wij geïnteresseerden voor Hulten, Molenschot en het buitengebied.

Fietsmeldpunt Gilze-Rijen

Alle inwoners kunnen hun steente bijdragen aan een veiliger dorp. Ken jij slechte fietspaden? Of onveilige punten? Meld ze bij de gemeente op:
http://www.fietsmeldpunt.nl/gilzerijen/