Algemene beschouwingen 2013

Algemene beschouwingen van november 2013, de laatste voor de verkiezingen en met een zeer bijzondere aanloop naar de begroting 2014 vanwege de enorme meevaller die onze gemeente mocht ontvangen. De ruim 1 miljoen euro die de Wet werk en bijstand ons alsnog doet toekomen, haalt een enorme druk van de begrotingsketel. Want werden we eerst geconfronteerd met alleen een sluitende begroting voor 2014, nu zijn zelfs een aantal jaren na 2014 gevrijwaard van tekorten. Dat maakt nogal een verschil. Kortom, het lijkt erop dat we er echt goed voor staan.

Maar voor we verder gaan willen wij graag nog het volgende kwijt. Wethouder Dols, u wordt erg moe van Gemeentebelang en noemde ons in de diezelfde bijeenkomst “somberaars”. Maar laatst las ik dat een politicus in Den Haag de oppositie beschuldigde van zogenaamde “hangmatpolitiek”. Dat stempel kunt u ons gelukkig niet geven. Gemeentebelang heeft, net zoals iedereen hier, het beste met onze gemeente voor. En steekt daar, ook als oppositiepartij, veel energie in. We hebben gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken aan eventuele bezuinigingsmogelijkheden toen de begroting er nog heel anders voorstond. En wij steunen voorstellen van de raad of het college indien ons dat ook werkelijk een goed plan lijkt. Wij willen u vragen om het van een andere, positieve kant te bekijken; maakt het u niet scherper en besluitvaardiger als beleid onder de loep genomen wordt? Als er kritische vragen zijn? Kortom, in deze dunne spoeling van partijen in de raad, is het niet klakkeloos meedeinen van GB in de politieke arena daarom toch eerder een plus dan een min.

Ariane ZwartsTerug naar de stukken waar wij ons nu over mogen buigen. De begroting ziet er goed uit, de financiële doorkijk laat zien dat de mogelijkheden voor de wensen en verkenningen zijn benoemd en de bezuinigingen zijn voorgesteld. Waarom hebben wij dan toch moeite met de voorliggende stukken? Een paar redenen is daar de oorzaak van. In de financiële doorkijk worden veel aannames/voorspellingen over opbrengsten en besparingen gedaan en er zijn veel onzekerheden zoals de grootte van het beroep op de WMO en wet werk en bijstand. Ons inziens wordt nu teveel uitgegaan van een ideale uitgangspositie zonder genoeg rekening te houden met tegenvallers, minder opbrengsten grondbedrijf en de Algemene uitkering van het Rijk, wat immers het principe trap op trap af huldigt, en andere invloeden die grote financiële consequenties kunnen hebben zoals de decentralisatie, de kanteling en de uitwerking van samenwerkingsverbanden.

Verder zien we dat de wensen en verkenningen geheel opgenomen zijn om uitgevoerd te kunnen worden. Een deel daarvan zijn echter geen vrijblijvende keuzes maar zaken die nu eenmaal bij de uitvoerende taak als gemeente horen en zijn dus terecht verwerkt. De wensen waar wel keuzes in gemaakt kunnen worden zijn al aan ons voorgelegd. Toch is dat wat ons betreft geen kwestie van doorslikken. Wij kunnen aangeven dat wij geen behoefte hebben aan de verbreding van de N282 en dat wij het aanleggen van een Speelbos in Gilze in deze periode niet opportuun vinden, dat de nieuwbouw De Wildschut teveel onzekerheden met zich meebrengt en dat we deze planvorming graag anders uitgevoerd willen zien. Gemeentebelang kan wel instemmen met een nieuwe kunststofbaan voor Spiridon waarbij wij wel een optimale bijdrage van de vereniging zelf verwachten en opteren voor het onderzoeken naar zoveel mogelijk subsidiemogelijkheden.

Dit betekent ondermeer dat, indien we diverse grote uitgaven anders of niet gaan uitvoeren, de OZB bijvoorbeeld niet verhoogd hoeft te worden. U geeft verder aan dat er op het gebied van subsidies keuzes gemaakt dienen te worden. Daar zijn we het mee eens. Maar ook het wegwerken van het verschil van subsidies tussen gelijkwaardige organisaties zoals tussen de Schakel en de Boodschap kan helpen het subsidiebeleid aan te passen aan de huidige omstandigheden. Ook kan er gekeken worden of er subsidies zijn die bijvoorbeeld als gewoonte elk jaar gegeven wordt. Op deze wijze kunnen andere subsidieontvangers die de komende jaren hard nodig zullen zijn voor de kwetsbaarste groepen in onze gemeente, zoals de voedselbank of stichting leergeld er misschien wat bij krijgen i.p.v. eraf.

Een andere reden waarom we kritisch zijn is dat Gemeentebelang verder kijkt en ziet dat het venijn hem in de staart zit, de staart die reserve heet. Gemeentebelang had graag gezien dat er veel eerder was bijgestuurd om ons te wapenen. De reservepositie en de investeringsruimte op vullen door de stille reserves verder op te voeren waardoor het weerstandsvermogen verruimd wordt, is slechts een boekhoudkundige constructie. En het idee om, als we toch door de bodem dreigen te zakken de rekening bij de burger neer leggen omdat we als gemeente een inschattingsfout hebben gemaakt, is in onze ogen niet te verkopen. Daarom is Gemeentebelang van mening dat we op een andere wijze de reserve moeten zien te stabiliseren en te voeden. Door uitgaven te beperken, verkoop van gronden te activeren en onze wensenlijst te minimaliseren kunnen we mogelijk wel middelen toevoegen aan onze reserve.

Gemeentebelang stelt daarom vast dat wij een slechts andere kijk hebben op de gepresenteerde voorstellen en onderbouwingen dan het college. Er zijn teveel onzekerheden, er is geen rekening gehouden met tegenvallers, de reserve bereikt de komende jaren een dieptepunt en wij missen de oplossing hoe deze aan te vullen. En ja, als betrokken en integere partij maken wij ons zorgen over deze ontwikkelingen. En wij kunnen alleen maar hopen dat onze inzet, hoe goed of slecht deze dan ook wordt ontvangen, een bijdrage levert aan de toekomst van onze gemeente.

Tot slot willen wij u een drietal moties indienen.

Motie zwembad. Gelet op de stormachtige ontwikkelingen rondom het zwembad zijn wij van mening dat de besluitvorming moet worden stilgelegd tot dat er meer duidelijkheid is. Daarnaast is het streven van onze gemeente om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij zaken die in hun leefomgeving plaatsvinden. We hebben al meerdere succesvolle projecten gezien met klankbordgroepen of bewonerscommissies. Nu het zwembad een grote impact blijkt te hebben in de samenleving lijkt het ons niet meer dan logisch dat ook hier burgers betrokken worden in het besluitvormingsproces. De motie luidt als volgt:

Motie Centrumplan Oost. Binnenkort wordt de rapportage van de klankbordgroep verwacht over de ontwikkeling van Centrumplan Oost. Nu dit plan al jaren in de ijskast ligt willen wij met deze motie het college verzoeken met deze rapportage voortvarend te werk te gaan zodat het centrum van Rijen op korte termijn vervolmaakt kan worden. De motie luidt als volgt:
Motie vrachtverkeer Mon. Nolensstraat. Na meer dan tien jaar is de Mons. Nolensstraat dan eindelijk heringericht. Een van de doelen was om het doorgaande vrachtverkeer te weren. Mede door de inzet van de verkeerskundige, is het gelukt om een verbod op doorgaand vrachtverkeer te realiseren. Na jarenlange overlast van denderend vrachtverkeer leek het probleem na de reconstructie beheersbaar te zijn geworden. Helaas blijkt dat dit niet het geval is en wij zijn van mening dat nu de reconstructie voltooid is, dat het negeren van het verbod betreffende doorgaand vrachtverkeer adequaat aangepakt moet worden. De motie luidt als volgt: