Grootschalige zonnevelden niet gewenst

Gemeentebelang: lokaal en participatie is het uitgangspunt

De energietransitie krijgt steeds meer vorm. Nu de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) in concept naar het Rijk gaat, willen we ook kijken hoe we dit in onze gemeente gaan doen. We gaan niet alleen van het aardgas af, ook moet het aanbod groene elektriciteit omhoog. Welke keuzes liggen dan voor de hand in Gilze en Rijen als we het hebben over het opwekken van duurzame energie?

In de REKS is door het Rijk aan regio’s opgedragen wat ons aandeel is om bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot met 49% in 2030. Hierbij hebben we zonne-energie hard nodig. Gekozen is om te kijken naar de beste landschappelijke inpassing met o.a. de zonneladder, waar technisch gezien de beste mogelijkheden zijn, hoe het financieel zo gunstig mogelijk gerealiseerd kan worden, etc. Dat heeft geleid tot een concept- REKS waarbij aan al deze punten tegemoet is gekomen: geen versnipperd landschap, wind waar dat inpasbaar is, zon met energiehubs nabij stedelijke bebouwing of verkeersaders, niet in natuurgebieden en lokale participatie zijn de uitgangspunten.

Maarten van Haperen, commissielid Gemeentebelang: “duurzame energie zo goed mogelijk benutten”

Door de vliegbasis is windenergie in onze gemeente niet mogelijk. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat alle mogelijkheden worden benut om zonne-energie op te wekken. Daarom vinden wij het project zon-op-bedrijfsdaken dat nu van start gaat een goede aanvulling. Met woningeigenaren willen we met diverse subsidies, informatiebijeenkomsten, het Energieloket en Energie Gilze Rijen de doelstelling om 25 % van de besparing met zon-op-daken bereiken. Nu de hoofdlijnen vastgelegd zijn in de concept-REKS is het van belang om te gaan bepalen wat we gewenst vinden voor zonnevelden. Want er zijn allerlei initiatiefnemers die een zonneveld willen gaan aanleggen. Hiervoor hebben we lokale kaders nodig. Aan de hand hiervan kunnen we sturen op wat we wel en niet willen.

Het college heeft een denkrichting voorgelegd die besproken wordt in de commissie Ruimte. Gemeentebelang kan zich vinden in deze denkrichting die, als de raad hiermee instemt, verder uitgewerkt gaat worden in een zogenaamde “lokale handreiking zonnevelden”. Gemeentebelang vindt het van groot belang om, na de kaders die opgesteld zijn in de REKS, ook te zorgen dat er lokale sturing is. Dit om te zorgen dat er geen ongewenste ontwikkeling met betrekking tot zonnevelden gaat plaatsvinden. We willen sturen op kleinschalige zonnevelden, een goede landschappelijke inpassing en lokale participatie.

Gemeentebelang is van mening dat alle kleinschalige initiatieven voor duurzame stroom opwekking, helpen onze klimaatdoelen te realiseren. Door met elkaar te werken aan goede kaders geven we lokale initiatieven kansen die ten goede komen aan onze gemeente en houden we ongewenste ontwikkelingen buiten de deur. “Want waar je woont, moet het goed zijn.” Meer weten? Kijk op www.gemeentebelang.org

Veiligheid is een belangrijk thema voor inwoners

Gemeentebelang: ingezonden brief trekt de aandacht

Gemeentebelang schrijft elke week een artikel in het weekblad over een actueel onderwerp. Dat doen we open en met een positieve insteek. Gemeentebelang leest in het bijzonder de ingezonden brieven van onze inwoners. Soms valt een bericht extra op, vooral als deze eindigt met een oproep aan onze wethouder.

De ingezonden brief ging over een vraag van een inwoner om vijf lantaarnpalen te vervangen voor LED-verlichting. In de betreffende straat was het volgens deze inwoner erg donker. Maar blijkbaar is het project duurzame verlichting afgesloten en daarom werd hier geen verdere actie vanuit de gemeente ondernomen. De briefschrijver deed een oproep aan onze wethouder Ariane Zwarts: “trek het u aan”. En hier wilden we natuurlijk meer van weten dus een telefoontje naar Ariane was zo gepleegd.

Wethouder Ariane Zwarts installeert LED verlichting – Foto Design Peggy

Een eerste vraag, hoe zat het ook alweer met dat project “duurzame LED-verlichting” en is het klaar? Ariane licht toe: ‘’Het project is inderdaad afgerond. Alle verlichting die ouder was dan 10 jaar is vervangen voor LED. We wilden hiermee een grote stap maken in het kader van duurzaamheid want LED kost veel minder energie, zodat de CO2 uitstoot vermindert en de openbare verlichting goedkoper wordt. We hebben dus niet alles vervangen want verlichting jonger dan 10 jaar is goed en duurzaam genoeg.’’

De briefschrijver vindt dat een plek in zijn straat niet goed verlicht is en wil daarom ook graag LED. Waarom kan dat dan niet? “De verlichting daar was jonger dan 10 jaar”, vervolgt Ariane, “en het doel was niet om te kijken waar slecht verlichte plekken waren. We weten dat LED een bepaalde plek helderder verlicht, echter de reikwijdte van het licht is juist minder. Misschien helpt LED maar het kan ook zo zijn dat de palen niet op een goede plek staan, er te weinig staan of kan een pad beter anders lopen. In ieder geval is het een ander uitgangspunt dan het vervangen van de oude verlichting door LED.”

Dat is mooi uitgelegd maar wat dan wel? Als het gaat om veiligheid betekent dat toch niet dat er niets gedaan kan worden? “Nee”, zegt Ariane, “daarom heb ik ook contact gezocht met de briefschrijver om te kijken wat er precies aan de hand is. Pas dan kunnen we kijken wat er wel of niet gedaan kan worden.” Dat heeft dus niets te maken met het project LED maar begrijpelijk dat die link wel gelegd is. In ieder geval laat ze nog weten het fijn te vinden dat de briefschrijver gevonden is. Dat lukt niet altijd dus heb je iets te melden? Laat het gerust ook weten via info@gemeentebelang.org, want de lijntjes naar onze wethouder zijn kort. “Want waar je woont, moet het goed zijn”

Nieuwe duurzame ambitie voor Gilze en Rijen

Gemeentebelang: motie Schone Lucht Akkoord

De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de jaarrekening. Maar ook duurzame onderwerpen kwamen gelukkig aan de orde, zoals de zwerfafvalvisie en de motie Schone Lucht Akkoord (SLA). Een motie op initiatief van Gemeentebelang om ook op dit gebied te werken aan een bijdrage voor verdere ontwikkeling op het gebied van een duurzame samenleving. Maar wat houdt dat akkoord nu precies in?

De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Het doel van het SLA is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Lucht trekt zich alleen niets aan van grenzen, niet van gemeentegrenzen, provincie of landelijk. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren moeten we samenwerken met Rijk, gemeenten en provincies. Voor de goede orde: de luchtkwaliteit wordt al gemonitord in onze gemeente en valt binnen de landelijke normen. Dit ondanks het vliegveld, de A58 en het spoor dat onze gemeente doorsnijdt. Toch meent Gemeentebelang dat met de toename van verkeer, spoor- en vliegbewegingen het goed is om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Het staat daarnaast ook in ons coalitieakkoord dat we dat willen.

Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders
Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders

Alles begint met bewustzijn. Met het Schone Lucht Akkoord willen we de samenleving bewuster maken van de noodzaak om maatregelen te nemen, door die samenleving actief te betrekken. De samenwerkende overheden verkennen samen met het bedrijfsleven en inwoners wat nodig is om actief te kunnen bijdragen om de lucht schoner te krijgen en te houden. Zo staat te lezen in de brochure van het SLA. In de motie staat dan ook de opdracht aan het college om eerst uit te zoeken op welke wijze we een bijdrage kunnen leveren als Gilze en Rijen, misschien wel samen met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, zich zouden aansluiten bij het akkoord. Want het is een utopie om te menen dat we de lucht boven onze gemeente alleen schoner krijgen. Want lucht verplaatst zich, verspreid zich en houdt zich niet aan grenzen. Daarom is het van belang samen op te trekken en zo te onderzoeken wat we met elkaar kunnen aanpakken. Wat is haalbaar, wat heeft effect in onze gemeente? Gemeentebelang is van mening dat als we hier ons steentje aan bij kunnen dragen dat een mooi aandeel is in de grote opgave die we ons gesteld hebben in het SLA.

Daarom vinden we het mooi dat de motie, mede ingediend door CDA en Kern75, uiteindelijk unaniem is aangenomen. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar de uitkomsten van de verkenning die portefeuillehouder Ariane Zwarts gaat doen. Hier horen we meer van in het najaar. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Resultaat jaarrekening 2019 teleurstellend

Gemeentebelang: verplichte overheidsmaatregelen hakken erin

Elk jaar maken we de financiële balans op. De jaarrekening is het resultaat van alle inkomsten en uitgaven in onze gemeente. Vorig jaar moesten we flink bezuinigen om de reserve in stand te houden, lopende projecten te kunnen afmaken en het weerstandvermogen op peil te houden. Ondanks die inspanningen worden we nu toch geconfronteerd met een negatief resultaat van 1.6 miljoen.

“Ja, ronduit teleurstellend”, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang. “We wisten dat het resultaat van 2019 rond de 0 zou kunnen eindigen maar dat het een zo groot bedrag zou worden was een negatieve verrassing.” Toch meent Johan dat hier duidelijke redenen voor zijn die en niet voorzien waren.

Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Dus vervolgt Johan; “Als we kijken naar de 1.6 miljoen dan zien we dat er bedragen bij zijn gekomen waar we geen invloed op hebben. De jeugdzorg blijft meer kosten dan begroot. Daarnaast had de regering besloten dat de inkomensafhankelijke bijdrage binnen WMO werd afgeschaft. Dat heeft geleid tot een nadeel voor onze gemeente van €400.000, -. Een andere regeling waarvoor we verplicht werden om een aanpassing te doen betrof de pensioenregeling voor oud-wethouders. Net zoals andere pensioenfondsen moet je een bepaald bedrag verplicht in reserve hebben. Volgens de regels moest er nu €900.000, – bijgestort worden. Tot slot was er een eis van de accountant dat we de waarde van gronden moesten afboeken. En daarom noem ik dit teleurstellend, we doen ons best om een goed meerjarenperspectief te hebben maar de overheid fietst hier gewoon doorheen. En dan krijgen we ook nog steeds minder geld uit het gemeentefonds, al jaren worden we gekort vanuit Den Haag”.

Toch wil Johan ook aangeven dat we in onze gemeente er op andere gebieden wel goed voorstaan. Johan geeft enkele voorbeelden: “we hebben straks alle scholen vernieuwd, in onze sportfaciliteiten, binnen en buiten is flink geïnvesteerd en sociale en maatschappelijke voorzieningen zijn niet geschrapt of flink gekort. Dat is een hele prestatie van het college omdat we nog steeds in de top vijf van goedkoopste gemeenten van Nederland staan”. Kortom, het is nog steeds goed en goedkoop wonen in Gilze en Rijen.

Maar we kunnen niet anders dan dit vaststellen en bespreken hoe we dit de komende jaren kunnen ombuigen. In de perspectiefnota 2021-2024 die hierna besproken gaat worden en de begroting in het najaar zullen we hier opnieuw aandacht aan moeten besteden. De fractie van Gemeentebelang zal met het college actief meedenken om ook dan een balans te vinden tussen wat we willen en wat we kunnen. “Want waar je woont, moet het goed zijn”, en gelukkig is dat nog steeds het geval.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.