Nieuwe duurzame ambitie voor Gilze en Rijen

Gemeentebelang: motie Schone Lucht Akkoord

De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de jaarrekening. Maar ook duurzame onderwerpen kwamen gelukkig aan de orde, zoals de zwerfafvalvisie en de motie Schone Lucht Akkoord (SLA). Een motie op initiatief van Gemeentebelang om ook op dit gebied te werken aan een bijdrage voor verdere ontwikkeling op het gebied van een duurzame samenleving. Maar wat houdt dat akkoord nu precies in?

De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Het doel van het SLA is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Lucht trekt zich alleen niets aan van grenzen, niet van gemeentegrenzen, provincie of landelijk. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren moeten we samenwerken met Rijk, gemeenten en provincies. Voor de goede orde: de luchtkwaliteit wordt al gemonitord in onze gemeente en valt binnen de landelijke normen. Dit ondanks het vliegveld, de A58 en het spoor dat onze gemeente doorsnijdt. Toch meent Gemeentebelang dat met de toename van verkeer, spoor- en vliegbewegingen het goed is om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Het staat daarnaast ook in ons coalitieakkoord dat we dat willen.

Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders
Fractieleden van Gemeentebelang: Francesco Beterams (staand), Maud van der Meer en Johan Manders

Alles begint met bewustzijn. Met het Schone Lucht Akkoord willen we de samenleving bewuster maken van de noodzaak om maatregelen te nemen, door die samenleving actief te betrekken. De samenwerkende overheden verkennen samen met het bedrijfsleven en inwoners wat nodig is om actief te kunnen bijdragen om de lucht schoner te krijgen en te houden. Zo staat te lezen in de brochure van het SLA. In de motie staat dan ook de opdracht aan het college om eerst uit te zoeken op welke wijze we een bijdrage kunnen leveren als Gilze en Rijen, misschien wel samen met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, zich zouden aansluiten bij het akkoord. Want het is een utopie om te menen dat we de lucht boven onze gemeente alleen schoner krijgen. Want lucht verplaatst zich, verspreid zich en houdt zich niet aan grenzen. Daarom is het van belang samen op te trekken en zo te onderzoeken wat we met elkaar kunnen aanpakken. Wat is haalbaar, wat heeft effect in onze gemeente? Gemeentebelang is van mening dat als we hier ons steentje aan bij kunnen dragen dat een mooi aandeel is in de grote opgave die we ons gesteld hebben in het SLA.

Daarom vinden we het mooi dat de motie, mede ingediend door CDA en Kern75, uiteindelijk unaniem is aangenomen. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar de uitkomsten van de verkenning die portefeuillehouder Ariane Zwarts gaat doen. Hier horen we meer van in het najaar. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.