Financiën

Begroting 2019 doet recht aan het coalitieakkoord

Begroting 2019 doet recht aan het coalitieakkoord
Gemeentebelang maakt zich zorgen over “beloften” uit Den Haag

De begroting voor het jaar 2019 is afgelopen week besproken in de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter Johan Manders, heeft hierop positief gereageerd maar begon met het benoemen van een groot punt van zorg dat ons allemaal raakt.

Dat zorgenpunt gaat over de onbetrouwbaarheid van de landelijke politiek. In de troonrede wordt het volgende gezegd: “De groei van het gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren.” En met hen worden de gemeenten bedoeld. Maar wat is de realiteit? We krijgen er de komende jaren nog meer taken bij, we krijgen geen mogelijkheden om de kosten in toom te houden en in plaats van geld erbij, zoals beloofd in de troonrede, worden we als gemeente juist weer flink gekort! Eind september kreeg onze gemeente dan ook het onbegrijpelijke bericht dat we weer voor vele tonnen gekort werden. Het college stond voor de keus te kiezen: een pas op de plaats maken of de OZB iets meer dan trendmatig te verhogen. Omdat we willen blijven investeren in de centrumplannen, scholen, sport en spoor en we daarnaast willen zorgen dat het in onze gemeente goed wonen is, wordt voor het laatste gekozen.

Vervolgens zijn een aantal speerpunten door Johan benoemd. Over de centrumplannen zegt Johan: “Het zou mooi zijn geweest als beide centrumplannen er al letterlijk hadden gestaan, maar we hebben het idee dat deze goed lopen. In Gilze is er een contract gesloten met de projectontwikkelaar om binnen een jaar met een goed plan te komen. In Rijen hebben we ook ons verlies genomen, zodat we door kunnen stappen naar realisatie.”

Het volgende grote project is de Spoorzone. De spreekwoordelijke stoomlocomotief is op gang gekomen, geeft de fractievoorzitter aan, er is een aanvang gemaakt van een lang en ingewikkeld traject. Als Gemeentebelang blijven we het proces op de voet volgen. En hij vervolgt: “We pleiten voor een grote mate van zorgvuldigheid. De effecten zijn groot, als gemeenteraad hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid omdat we keuzes maken voor onze bewoners, maar ook voor de middenstand, de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de spoorzone in het totaal. Een spoorzone waar veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid met betrekking tot geluid en trillingen belangrijke factoren zijn.” Kortom, er is nog veel te onderzoeken voordat er een definitief besluit door de Raad kan worden genomen.

Een ander voor Gemeentebelang zeer belangrijk speerpunt is en blijft duurzaamheid. Uiteraard kunnen we als gemeente maar beperkt bijdragen aan zo’n groot onderwerp, maar aangezien alles helpt, is het goed om hier in 2019 weer flink op in te zetten. Als Gemeentebelang kijken we positief naar de nieuwe manier van inzamelen, maar hebben ook begrip voor de vele vragen en opmerkingen die er zijn geweest. Dit heeft het hele proces scherper gemaakt waardoor er een beter resultaat bereikt kan worden. We spreken de wens uit dat de opgelegde landelijke doelstellingen gehaald gaan worden en we meer grondstoffen ophalen en minder restafval gaan krijgen. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar de, door onze wethouder Ariane Zwarts, nieuw te ontwikkelen duurzaamheidsvisie met daarin de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Het laatste onderwerp dat door Johan werd aangehaald betrof onze leefomgeving. Of zoals hij dit verwoord, “we hebben een mooie groene infrastructuur, welke we vooral willen behouden en versterken. De impact van de leefomgeving gaat wel steeds meer vragen. Dorpskernen worden groter waardoor woongebieden kunnen gaan botsen met gezondheid en leefbaarheid. Tot slot spreekt hij de wens uit om met de Gemeenteraad en het college op een respectvolle manier te werken aan onze gemeente. Waar we in een mooie en duurzame omgeving kunnen blijven wonen, werken en ons veilig kunnen verplaatsen, “…want waar je woont moet het goed zijn!”

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org of mail naar secretariaat@gemeentebelang.org

Daar is ie dan: de begrotingswebsite van Gilze en Rijen

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kwam Gemeentebelang met het idee om de gemeentelijke financiën in een nieuw jasje te steken. In een kleine commissie werden de vernieuwende ideeën van de VNG-commissie Depla (Vereniging Nederlandse Gemeenten) doorgenomen. Conclusie: het moet toch mogelijk zijn de burger ook digitaal inzicht te geven in het huishoudboekje van de gemeente!

Tijdens de begrotingsbehandelingen in de commissie Middelen en in speeches van fractievoorzitter Johan Manders hebben we gewezen op gemeenten die al een ‘begrotingsapp’ op hun website hadden geïnstalleerd. Wethouder Financiën en de financiële ambtenaren van de gemeente waren vooraleerst niet enthousiast. Maar in de jaarstukken 2013 kwamen al de eerste ‘kleurtjes’, voornamelijk rood en groen, om aan te geven hoe een bepaalde post of programma er voorstond. Het was de eerste aanwijzing dat er in de presentatie van de gemeentelijke financiële stukken veranderingen op til waren. Je kon redelijk gemakkelijk zien of een bepaald programma extra aandacht nodig had. In 2015 hebben we onze ‘begrotingsapp’-wensen nog eens herhaald.

Het proces van planning en controle (de P&C-cyclus) van de gemeente Gilze en Rijen is op zichzelf toereikend om een oordeel te kunnen geven over de financiële positie van de gemeente. Maar voor de burger is het geen transparant financieel overzicht.

We formuleerden begin maart 2015 drie wensen:

  • Wens 1: De huidige P&C-cyclus zou wat betreft zijn presentatie helderder en inzichtelijker gemaakt moeten worden. Het is noodzakelijk om meer grafieken, indicatoren en kengetallen toe te voegen.
  • Wens 2: De begroting en jaarrekening in extenso op de website van de gemeente publiceren.
  • Wens 3: Uitleg geven over de in- en uitgaven van de gemeentelijke financiën. (zie 2)

Ondertussen was het voorstel van de commissie Depla in de VNG aangenomen en men ging werken aan nieuwe regels voor een begrijpelijkere begroting. Nu in 2016 komt de gemeente Gilze en Rijen met een spiksplinternieuwe website, waarmee je als burger wegwijs kunt raken in de gemeentelijke financiën.

En daar is hij dan (KLIK): De begrotingswebsite van Gilze en Rijen

De website in de vingers krijgen vergt wel wat oefening, maar u als burger bent nu in staat het begrotingsproces zelf in kaart te brengen en te volgen. De wethouder Financiën en de financiële ambtenaren zijn in de afgelopen periode enthousiast geworden. Dat is winst, want de gemeentelijke website is weer een beetje transparanter geworden. Het kost enige politieke tijd, maar dan krijg je ook wat.

We hopen wel dat we in de toekomst op de financiële overzichten in kunnen zoomen, dat maakt het geheel nog inzichtelijker.

Ben Beljaars

Bijdrage Gemeentebelang Programmabegroting 2017

Geachte voorzitter, college, beste collega’s van de raad,

Na de kantelingen van de afgelopen jaren waaronder jeugd en WMO is nu de beurt aan de kanteling van de begroting.

Voor ons ligt een nieuwe opzet zoals deze is voorgeschreven door het rijk. Een van de doelen is om deze begroting vergelijkbaarder te maken, transparanter en dus werkbaarder. We danken voor de totstandkoming van deze begroting en de daarmee gepaard gaande inspanningen. U hebt echter aan de vragen van GB kunnen opmaken dat wij zoekende zijn. Zoekende naar wat deze cijfers nou eigenlijk betekenen en op welke manier zij in de (nabije) toekomst kunnen bijdragen aan het uitvoeren van onze taak als raad. Met andere woorden op welke manier stellen wij kaders vanuit deze begroting, op welke manier controleren wij dat?
Om tot die taakvervulling te kunnen komen hebben wij ons bezig gehouden met de betekenis van deze begroting. Zoals reeds eerder gezegd is deze begroting van een nieuwe opzet voorzien. Het is er ons inziens echter niet direct transparanter op geworden doordat direct de septembercirculaire is verwerkt in de begroting. Mogelijk is het wel te begrijpen als we zonder de septembercirculaire tot de slotsom zouden komen dat we onze ambities niet zouden kunnen verwezenlijken zonder iets extra’s te doen. Ik breng in herinnering dat tijdens de perspectiefnota is ook al uitgesproken dat zo nodig de OZB boventrend-matig verhoogd zou moeten kunnen worden. Door de toevoeging van de (gunstige) septembercirculaire is deze mogelijke maatregel niet nodig. In die zin begrijpelijk dat de septembercirculaire is toegevoegd.
Het maakt er ons werk als raad niet gemakkelijker op. Je wilt namelijk volgend jaar weer terugkijken naar het vorige jaar als orienteringspunt, zeker als dat orienteringspunt nieuw is. De kans dat we volgend jaar een begroting krijgen waar de septembercirculaire niet is verwerkt is vele malen groter. Dit jaar is een uitzondering te noemen. Vraag is dan ook hoe nu met deze begroting om te gaan?
Weer terugkomend op onze vragen mbt begroting 2017 was het onze behoefte om zicht te krijgen op de betekenis van de wijzigingen en zicht te krijgen op cijfermatige ontwikkelingen in de komende jaren.
Ik noem enkele dilemma’s: In welke verhouding staat het eigen vermogen van de gemeente tot de ambities die zijn uitgesproken in de coalitie en oppositie? We praten steeds over weerstandsvermogen maar ook daarvan bestaat de vraag wat nou de betekenis van weerstandsvermogen is en hoe de veranderde opzet van begroting dit mogelijk veranderd. De geruststellende woorden op onze vragen zijn in die zin niet voldoende. We hebben niet behoefte aan geruststellende woorden maar behoefte aan objectieve info die ons voedt en aan de hand waarvan we kaders kunnen stellen, controleren enz.
Als Gb zou ik de collega’s van de andere fracties willen vragen met ons mee te denken over de wijze waarop we in het komende jaar stappen kunnen zetten om cijfers objectief te krijgen aan de hand waarvan we verder kunnen. Ook om helder te krijgen wat nu een werkbaar eigen vermogen is?
Of bovenstaande direct te maken heeft met het gegeven dat we voor het eerst in een begroting niet werken met PM posten, zoals in motie was verzocht, maar met onderbouwde bedragen. Het gevolg is dat er nu bedragen in staan die, zoals ook omschreven zijn, een aanname zijn en niet, zoals bijvoorbeeld in ons coalitie-accoord is vastgelegd, goed onderbouwd en beargumenteerd. Als GB erkennen we de spagaat die er zo ontstaat. We willen duidelijkheid maar creëren mogelijk meer onduidelijkheid. Onze behoefte is om in de aankomende periode de discussie aan te gaan op welke manier we dit kunnen oppakken. Daarbij ga ik er van uit dat iedereen die hier aanwezig is zo goed mogelijk geïnformeerd wil worden om een zorgvuldig mogelijk afgewogen mogelijk besluit te kunnen nemen. Let op: Dit is geen verwijt of afschuiven van verantwoordelijkheid maar een basale vraag naar duidelijkheid/samenwerking. GB wil niet dat op basis van aannames belangrijke begrotingsbesluiten worden genomen.
Nog als afsluiting terug naar dit voorbeeld: De impact van de cijfers is groot: Er worden bedragen aan gekoppeld, bijv: Margriethal van 2 milj. Dat bedrag gaat van weerstandsvermogen af, zo ook de andere bedragen. Je kunt ook besluiten dat het minder is, betekent een beter weerstandsvermogen, ook meer geld wat weer betekent slechter weerstandsvermogen. Ik wil het college verzoeken initiatieven te ondernemen om hierover duidelijkheid te creëren. Voor nu zal GB nadenken over het standpunt mbt bedragen die genoemd worden en mogelijk met voorstellen te komen hoe er mee om te gaan.

Voorzitter, in ons coalitieprogramma hebben we aangegeven dat we straten aanpakken waar de doorstroming of de verkeersveiligheid in het geding is. We maken ons op dit moment dan ook grote zorgen over de kruising Hannie Schaftlaan met de Mosstraat. Een kruising waar, als we het goed hebben geteld, inmiddels 13 aanrijdingen hebben plaats gevonden met minimaal 14 gewonden in de afgelopen vijf jaar. Ons inziens voldoet hij daarmee aan de zogenaamde blackspot-criteria en indien u onze mening niet deelt, laat het dan helder zijn dat deze kruising aandacht verdiend van ons. We zijn het met iedereen eens dat verkeersdeelnemers ook zelfstandig een aandeel hebben in het verkeer, tegelijkertijd willen we ook dat wegen infrastructureel dusdanig zijn aangepakt, dat het daaraan niet kan liggen. We dienen dan ook om een amendement in voor deze kruising, waarbij de nu gevoteerde gelden van de bochten van de Mary Zeldenrustlaan en het bedrag dat overblijft van het fietspad aan de Tilburgsebaan over te hevelen naar deze kruising zodat er een rotonde kan worden gerealiseerd.
Wat ons betreft heeft de situatie aan de Mosstraat een grotere prioriteit dan Mary Zeldenrustlaan en ook een groter maatschappelijk belang. Door overheveling van deze bedragen zullen er middels ons voorstel voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de rotonde te realiseren. Dat een rotonde meer tijd kost weegt niet op tegen het rendement. Daarnaast is de effectiviteit van de bajonetkruising eveneens een traject wat langer duurt en waarvan het effect aantoonbaar aanmerkelijk kleiner zal zijn.
In combinatie veiligheid en prioriteit wil ik ook gebruik maken om ons standpunt te verhelderen aangaande de aanpak van het Raadhuisplein. Wij zijn het eens om de plannen in de ijskast te stoppen tot helder is wat de impact is van de ondertunneling van de Oosterhoutseweg. Liever later geld uitgeven dan nu geld weggooien.

Voorzitter, Na het verdrag van Kyoto en vorig jaar Parijs, zijn er vorige week afspraken gemaakt in Rotterdam bij de klimaattop. We hebben prima ambities gehoord waarbij overheden, bedrijven en instellingen de handen in 1 slaan en willen gaan voor een duurzame wereld. Doelstelling van dit alles is om ervoor te zorgen dat de aarde maximaal 1.5 graden opwarmt. Voorzitter, wij vroegen onszelf af wat wij als gemeente Gilze en Rijen gaan betekenen voor het klimaat. Met de toevoeging van duurzaamheid in elk raadsvoorstel, staan we er elke keer bij stil. Met de vervanging van de straatverlichting voor LED, hebben we een goede stap gemaakt, maar als Gemeentebelang zouden we het toejuichen dat wij als raad dit onderwerp nu eens als raads-overstijgend gaan zien. Rondom het onderwerp duurzaamheid en klimaat zouden we de politieke richtingen los moeten laten en er gewoon voor moeten gaan…. Als voorbeelden wil ik nu al noemen wijken waar geen gas meer wordt aangelegd en centrumplannen die voorzien worden van groene daken met zonnepanelen, misschien is zelfs twee centrumplannen met 0 op de meter….. Wij horen graag hoe de collega fracties hiernaar kijken en hoe het college dit wilt zien…

Voorzitter,

bij aanvang van mijn betoog heb ik het woord kanteling genoemd. Het is tijd voor een kanteling als het gaat om de begroting: Ik heb u meegenomen naar de vragen waar wij volgens GB voor staan, welke behoeftes wij daarbij hebben en welke overdenkingen we daarbij hebben. DE oplossing hebben we niet, maar we hebben wel een betrokken raad. Ik verzoek collega’s mee te denken en samen met GB stappen te zetten die onbekend zijn maar ons zullen helpen onze taak naar best vermogen uit te voeren.
Voorzitter we hebben u ook laten horen welke verkeersveilige prioriteit wij willen stellen en wij hebben u laten horen welke rol wij duurzaamheid geven in de komende periode.
Mogelijk niet voldoende benadrukt is het gegeven dat we als GB trots zijn een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde gemeente. Stappen zijn opbouwend maar zoeken naar een volgende fase, zoals eerder genoemd aanvullende kanteling.

Voor nu dank ik u allen voor uw aandacht.

Johan Manders, fractieleider Gemeenttebelang

Rijen moet veiliger en duurzamer worden

Afgelopen twee weken hebben de twee raadsvergaderingen over de begroting voor 2016 plaatsgevonden. Dat is het moment waarop elke partij aandacht vraagt voor zijn politieke positie in combinatie met de begroting. Na de schriftelijke ronde mogen alle fracties gedurende 15 minuten hun pleidooi houden. Ook deze toespraak is te lezen op onze site!

Tijdens de jaarmarkt hebben veel inwoners ons erop gewezen dat het kruispunt Stationsstraat – Constance Gerlingstraat aangepakt moet worden. Lees hierover meer in het artikel op de site van Gemeentebelang. Gemeentebelang heeft er dan ook voor gekozen om het hierover te hebben en aan te kondigen dat wij snel actie willen. Bij de stemronde over moties heeft Gemeentebelang de problemen rond dit kruispunt aangekaart en uiteraard voor aanpak van dit kruispunt gestemd. Het gevolg is dat dit kruispunt komend jaar op de begroting staat en zal worden aangepakt!

Daarnaast heeft Gemeentebelang ook gestemd voor een nieuw Gemeentelijk VerVoersPlan voor 2016. In dat plan wordt het wegennet in kaart gebracht en komt er en aanpak voor onveilige plekken, dus ook voor het Raadhuisplein, en voor wegen met achterstallig onderhoud.

Rijen krijgt een nieuw zwembad, dat weten we allemaal. Enige tijd geleden hebben we verschillende locaties bekeken om ons een beeld te vormen. En nu heeft Gemeentebelang er aandacht voor gevraagd om het zwembad zo duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet gaan zorgen dat er zo energiezuinig mogelijk gebouwd wordt. Het liefst hadden we gehad dat het zwembad energieneutraal zou worden: dan wekt het zijn eigen energie op. Dat bleek echter te hoog gegrepen. De motie dringt er nu op aan om met zo energiezuinig mogelijke voorstellen te komen.

U kunt vaststellen dat Gemeentebelang opkomt voor de belangen van de burgers en het milieu, want waar je woont, moet het goed zijn…

Hebt u vragen of opmerkingen, stuur ze naar ons via Contact. Wil je lid worden en meepraten en meebeslissen over onze standpunten? Ga naar Contact en meld je aan!

Samenwerking, want waar je woont, moet het goed zijn!

Gemeentebelang is op koers!

Door de beslommeringen van de dag vergeet je weleens om terug te kijken naar je werk of even een pas op de plaats te maken en je af te vragen waarom doen we het ook al weer? En is wat we doen ook datgene wat we wilden? In de politiek wordt dat eigenlijk bijna nooit gedaan. Maar wij van Gemeentebelang vinden het wel degelijk belangrijk, omdat je toch het mandaat van je kiezers hebt gevraagd. Heb je ze dan gegeven wat men verwachtte?

In ieder geval beschikt Gemeentebelang over een hardwerkende en enthousiaste club mensen die hun verantwoordelijkheid pakken en de discussie aan durven te gaan. Het is ons gelukt om onze achterban te betrekken bij de discussies. We hebben mensen met verstand van zaken aan ons weten te binden om ons te adviseren. We overleggen met bewoners, omdat wij hen het belangrijkste vinden.

En we kunnen zelfs van successen spreken, omdat wij horen wat mensen belangrijk vinden. We noemen enkele voorbeelden. De prikpost van de Tilburgse ziekenhuizen zou zowel in Rijen als Gilze verdwijnen, maar is door de inzet van Gemeentebelang gewoon blijven bestaan. Dan is er de discussie met de inwoners over het spoor. Een megaproject met grote gevolgen. Het staat nog in de kinderschoenen, al loopt het al jaren. Maar mede door  Gemeentebelang wordt er nog steeds rekening gehouden met de bewoners aan het spoor.

Ook voor het moeilijke dossier van het zwembad zijn wij niet weggelopen. Dat het oude zwembad niet mocht worden opgeknapt, bleek al beslist zijn. Toch hebben wij de handschoen opgepakt om voor Rijen een zwembad en sporthal op maat te bouwen. Zoals men van ons gewend is, doet onze wethouder dat door naar veel mensen te luisteren en dan de knoop door te hakken. De opzet blijft om deze bestuursperiode alles af te ronden.

De Kring heeft zijn nieuwe schoolgebouw. Dit was voor ons een zwaar programmapunt bij de verkiezingen. Het is er gekomen zoals wij dat voor ogen hadden: een brede school voor een nog betere toekomst van onze jeugd.

Vergeet de decentralisaties niet, o.a. bij de Jeugdzorg en de Wmo. Daarover hebben we contact met vele groeperingen. Ook daar horen we positieve reacties over. Voor Gemeentebelang is het erg belangrijk om juist die groepen alle aandacht te geven.

Voor Gemeentebelang is communicatie eigenlijk het belangrijkste. Daarom heeft onze wethouder dat ook in haar portefeuille. Niet voor niets overlegt ze met zoveel mensen voordat het subsidiebeleid wordt vastgesteld.

En weet u nog dat Gemeentebelang in de vorige raadsperiode veel kritiek had op de inrichting van de begroting en boos was over hoe men met de centen omsprong? Er is een kentering: de Kring is toch maar mooi gebouwd binnen het gevraagde krediet. Financiële afspraken worden beter nageleefd en gecontroleerd.

Op onze zomerreisactie kregen we veel positieve reacties. Rijenaren weten wie voor hen opkomt. De gemeenteraadsfractie werkt keihard en in een prima sfeer.  Een uitstekend begin! En dat betekent dat we in de resterende raadsperiode nog veel uit ons programma kunnen verwezenlijken.

U weet het: Waar je woont, moet het goed zijn…! We werken er hard aan, maar mochten er verbeterpunten zijn, klik dan op Contact en meld ze aan ons.

Ook gemeentebelang benut de ICT!

Is de ICT het allemaal waard?

Tussen de 1 en de 5 miljard euro! Dat schrikbarende bedrag zou de overheid jaarlijks te veel aan informatie- en communicatietechnologie (ICT) uitgeven volgens de tijdelijke commissie ICT van Ton Elias. Voorbeelden zijn er te over: de ICT-problemen bij de uitkeringsinstanties UWV en SVB, die rond het communicatiesysteem C-2000 en die met de OV-chipkaart. Reden voor Gemeentebelang om te zeggen: “Dergelijke toestanden willen we niet in onze gemeente!”

In juli 2014 hebben we daarom tijdens de raadsvergadering uitgesproken dat we meer wilden weten over met name de 750.000 euro die uitgegeven zou gaan worden aan ICT-systemen om de ambtelijke samenwerking mogelijk te maken. En we beloofden de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen.

In het afgelopen half jaar zijn er gesprekken gevoerd met ambtenaren, hebben we ons licht opgestoken in andere gemeenten en hebben we diverse vragen gesteld aan de wethouder in de commissie Middelen. Dit heeft in de raadsvergadering van 9 februari 2015 geresulteerd in de afspraak dat we overstappen naar het gezamenlijke ICT-servicecentrum Equalit, waarbij nu ook de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn aangesloten. We hebben de garantie gekregen dat de extra investering van 390.000 euro binnen de bedrijfsvoeringskosten terugverdiend wordt. De kwaliteit en de beschikbaarheid worden nog verbeterd en in mei 2017 komt er een evaluatie om te bekijken of de samenwerking binnen Equalit naar behoren werkt.

Voor de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen betekenen deze afspraken dat de ICT-omgeving minder kwetsbaar wordt, dat we meer kwaliteit gaan krijgen en dat er op de kosten bespaard gaat worden. Kortom: de gemeente Gilze en Rijen gaat aan ICT niet meer geld uitgegeven, de kosten zullen niet gaan stijgen en we kunnen tot de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland blijven behoren.

Wil je je mening geven over onze gemeente? Meld die via Contact.

Gemeentebelang stemt tegen Begroting 2014

Gemeentebelangfractie wil beter financieel beleid

Gemeentebelangfractie wil beter financieel beleid

In de raadsvergadering van de Algemene Beschouwingen heeft Gemeentebelang maar liefst drie moties ingediend over onderwerpen die velen in Rijen bezighouden: het doorgaand vrachtverkeer, het Centrumplan Oost en het zwembad Tropical. Alleen de laatste motie werd door de raad aangenomen, en wel unaniem.

Motie klankbordgroep zwembad aangenomen
De discussie over renovatie of verplaatsing van het zwembad in Rijen maakt veel los. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden en Gemeentebelang vindt dat er rekening gehouden moet worden met de verschillende standpunten. Door een klankbordgroep in te stellen kan op een formele en gestructureerde wijze met betrokkenen gesproken worden. Op deze wijze is hun inbreng gewaarborgd. Gemeentebelang is dan ook blij dat deze motie door de hele gemeenteraad werd aangenomen.

Centrumplan
weekblad2Naast de motie over het zwembad diende Gemeentebelang ook een motie in om de plan- en besluitvorming rondom het Centrumplan Oost te versnellen. De plek tegenover het Wilhelminaplein ligt er al jaren armzalig bij. Onlangs is er een kwalitatief goed en haalbaar plan uitgewerkt dat de afronding van het centrum van Rijen kan betekenen. Helaas werd deze motie door de andere partijen in de raad niet overgenomen.

Vrachtverkeer
Onze derde motie betrof het vrachtverkeer richting Monseigneur Nolensstraat. Die straat wordt nog steeds als sluiproute gebruikt. Met onze motie wilden we bereiken dat het verbod op doorgaand vrachtverkeer sterker gehandhaafd wordt. Toen de wethouder vertelde dat hij hier werk van maakt, konden we deze motie terugnemen.

Slecht financieel beleid
In deze raadsvergadering heeft Gemeentebelang tegen de Begroting 2014 en de Meerjarenbegroting gestemd. Dat is bijzonder, want Gemeentebelang doet dat voor het eerst in haar bestaan. Onze gemotiveerde reden hiervoor is, dat er nog steeds teveel wensen op de agenda van het college en de coalitiepartijen staan. En dat doet dit college terwijl er grote financiële risico’s op ons af komen, zoals de overdracht van taken naar de gemeente, de nieuwe manier van werken met de Wmo en de samenwerking met andere gemeenten. Het college vindt, met de coalitie, dat men – als de zaken toch tegenvallen – met slimme interpretaties van begrotingsmogelijkheden, zoals belastingverhogingen of door het ophogen van stille reserves alle wensen (zoals een onnodige verbreding van de N282 van € 1,9 miljoen, of een prachtig maar in crisistijd minder opportuun plan van € 80.000 voor een Speelbos) toch kan uitvoeren.

Met de halvering van onze reserves tot een minimum had Gemeentebelang liever gezien dat de gemeente een pas op de plaats maakt, minder uitgeeft en de reserves weer wat aanvult. De gemeente zou weer een buffer moeten opbouwen voor toekomstige tegenvallers, zodat we de meest kwetsbaren in onze gemeente kunnen blijven ondersteunen. Immers: de Wmo, de Jeugdzorg en de Bijzondere bijstand komen straks voor rekening van de gemeente.

Helaas is Gemeentebelang de enige partij die hier de noodzaak van inziet. Gelukkig is de motie over het zwembad aangenomen, maar we blijven alert op alle andere zaken die ook belangrijk zijn. Want waar je woont, moet het goed zijn!