Gemeentebelang stemt tegen Begroting 2014

Gemeentebelangfractie wil beter financieel beleid

Gemeentebelangfractie wil beter financieel beleid

In de raadsvergadering van de Algemene Beschouwingen heeft Gemeentebelang maar liefst drie moties ingediend over onderwerpen die velen in Rijen bezighouden: het doorgaand vrachtverkeer, het Centrumplan Oost en het zwembad Tropical. Alleen de laatste motie werd door de raad aangenomen, en wel unaniem.

Motie klankbordgroep zwembad aangenomen
De discussie over renovatie of verplaatsing van het zwembad in Rijen maakt veel los. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden en Gemeentebelang vindt dat er rekening gehouden moet worden met de verschillende standpunten. Door een klankbordgroep in te stellen kan op een formele en gestructureerde wijze met betrokkenen gesproken worden. Op deze wijze is hun inbreng gewaarborgd. Gemeentebelang is dan ook blij dat deze motie door de hele gemeenteraad werd aangenomen.

Centrumplan
weekblad2Naast de motie over het zwembad diende Gemeentebelang ook een motie in om de plan- en besluitvorming rondom het Centrumplan Oost te versnellen. De plek tegenover het Wilhelminaplein ligt er al jaren armzalig bij. Onlangs is er een kwalitatief goed en haalbaar plan uitgewerkt dat de afronding van het centrum van Rijen kan betekenen. Helaas werd deze motie door de andere partijen in de raad niet overgenomen.

Vrachtverkeer
Onze derde motie betrof het vrachtverkeer richting Monseigneur Nolensstraat. Die straat wordt nog steeds als sluiproute gebruikt. Met onze motie wilden we bereiken dat het verbod op doorgaand vrachtverkeer sterker gehandhaafd wordt. Toen de wethouder vertelde dat hij hier werk van maakt, konden we deze motie terugnemen.

Slecht financieel beleid
In deze raadsvergadering heeft Gemeentebelang tegen de Begroting 2014 en de Meerjarenbegroting gestemd. Dat is bijzonder, want Gemeentebelang doet dat voor het eerst in haar bestaan. Onze gemotiveerde reden hiervoor is, dat er nog steeds teveel wensen op de agenda van het college en de coalitiepartijen staan. En dat doet dit college terwijl er grote financiële risico’s op ons af komen, zoals de overdracht van taken naar de gemeente, de nieuwe manier van werken met de Wmo en de samenwerking met andere gemeenten. Het college vindt, met de coalitie, dat men – als de zaken toch tegenvallen – met slimme interpretaties van begrotingsmogelijkheden, zoals belastingverhogingen of door het ophogen van stille reserves alle wensen (zoals een onnodige verbreding van de N282 van € 1,9 miljoen, of een prachtig maar in crisistijd minder opportuun plan van € 80.000 voor een Speelbos) toch kan uitvoeren.

Met de halvering van onze reserves tot een minimum had Gemeentebelang liever gezien dat de gemeente een pas op de plaats maakt, minder uitgeeft en de reserves weer wat aanvult. De gemeente zou weer een buffer moeten opbouwen voor toekomstige tegenvallers, zodat we de meest kwetsbaren in onze gemeente kunnen blijven ondersteunen. Immers: de Wmo, de Jeugdzorg en de Bijzondere bijstand komen straks voor rekening van de gemeente.

Helaas is Gemeentebelang de enige partij die hier de noodzaak van inziet. Gelukkig is de motie over het zwembad aangenomen, maar we blijven alert op alle andere zaken die ook belangrijk zijn. Want waar je woont, moet het goed zijn!