Nieuwe voorzitter voor Gemeentebelang

Gemeentebelang: ook profiel nieuwe burgemeester actueel op de ALV

Vorige week heeft Gemeentebelang op de valreep voor de echte zomervakantiekoorts losbarstte, een Algemene Ledenvergadering gehouden. Niet alleen stond de benoeming van een nieuwe voorzitter op de agenda, ook wilde het bestuur graag de mening van de leden peilen over drie actuele thema’s.

Henk Jan Hofsteenge

De leden van Gemeentebelang hebben unaniem Henk Jan Hofsteenge benoemd tot onze nieuwe voorzitter. Henk Jan heeft als interim-voorzitter gedurende de afgelopen periode de belangen van Gemeentebelang op een waardige en vooral integere wijze behartigd. Met oog voor de diverse belangen heeft hij, samen met het bestuur, Gemeentebelang door een moeilijke tijd geloodst. Gemeentebelang is daarom blij dat Henk Jan deze taak op zich wil nemen en zich sterk wil maken voor onze partij.

Drie thema’s

Naast dit belangrijke agendapunt hebben de leden tijdens de ALV ook met elkaar van gedachten gewisseld over drie thema’s: het centrumplan Rijen, de energietransitie en het profiel voor de nieuwe burgemeester. Onze huidige burgemeester neemt in het voorjaar van 2020 afscheid en de procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester is inmiddels gestart. Een burgemeester is belangrijk voor onze inwoners. Want een burgemeester moet invulling geven aan het burgervaderschap, maar hij (of zij) moet ook optreden als vertegenwoordiger van onze gemeente. Bijzonder was dat enkele voorgangers van onze huidige burgemeester de revue passeerden om te ontdekken welke eigenschappen we belangrijk vinden. Een ding stond voor de leden al vast: de nieuwe burgemeester moet echt in onze gemeente komen wonen! Met de plussen en minnen uit het verleden en de wensen voor de toekomst hebben de leden van Gemeentebelang een mooie lijst opgesteld voor de commissie die de profielschets gaat opstellen. Na de zomervakantie kun je via de gemeente ook zelf je inbreng geven. Tegen die tijd zul je horen op welke wijze dat kan. Mocht je zelf hier nu al via Gemeentebelang iets over willen zeggen, laat ons gerust iets weten via info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Ruim een jaar in de raad, ‘dit heb ik nog nooit meegemaakt’.

Maud van der Meer vertelt.

Toen ik anderhalf jaar geleden in de gemeenteraad kwam, was het al vrij snel duidelijk: er was iets veranderd. Want niet ik als nieuweling zei vaak: ‘dit heb ik nog nooit meegemaakt’ of een variant op ‘vroeger was het anders’. Nee, deze uitspraken werden gedaan door collega raadsleden die al langer meedraaien dan 1 raadsperiode.

Er was ook wel degelijk iets veranderd. De zetelverdeling zag er anders uit, er was een partij bijgekomen, nieuwe mensen op de stoelen, van alles. Maar eerlijk is eerlijk, ik kon het op een gegeven moment niet meer horen.

Ik had niet gedacht dat ik na anderhalf jaar diezelfde woorden uit zou spreken. Maar tijdens de extra commissie middelen waarin we als raad vragen konden stellen over de bezuinigingsopties was het zo ver. De volledige oppositie koos ervoor om 1 oppositielid een brief voor te laten lezen, en vervolgens de beraadslaging te verlaten. Ontevreden met alles, heeft de oppositie de vergadering gevolgd vanaf de tribune.

Ik begreep en begrijp er nog steeds niks van, je bent gekozen als volksvertegenwoordiger, en kiest ervoor om niks te zeggen. Zelfs na herhaaldelijke uitnodigingen van de wethouder en andere partijen, koos de oppositie ervoor om in ganzenpas richting de tribune te gaan. Dit had ik nog nooit meegemaakt.

Nadat mijn verbazing en ongeloof is gezakt weet ik het inmiddels zeker: ik zit aan de goede kant van de tafel, tussen de juiste mensen. Alleen door met elkaar in overleg te gaan, en naar elkaar te luisteren kunnen we mooie dingen doen voor onze gemeente. Zeker als het gaat om bezuinigingen, ik blijf aan de vergadertafel zitten!

Laatste praat op straat voor de zomervakantie.

Gemeentebelang: wegkijken voor bezuinigingsopdracht geen optie

Gemeentebelang stond afgelopen zaterdag weer op het Wilhelminaplein met onze praat op straat. Zoals altijd zijn we de eerste zaterdag van de maand met onze “tent” op straat om met iedereen die dat wil een praatje te maken. Op een laagdrempelige manier kun je met raads- en commissieleden en de wethouder Ariane van gedachten wisselen. Gemeentebelang wil graag bereikbaar en toegankelijk zijn voor onze inwoners.

Zomerreces

Het politieke jaar is afgesloten en de zomerperiode kunnen de raads- en commissieleden van Gemeentebelang gebruiken om er zelf even tussenuit te gaan. Maar deze periode is ook prettig om ons alvast voor te bereiden op een nieuwe periode. Want die periode gaat na de zomer al gelijk vol van start met de perspectiefnota waarin een aantal keuzes moeten worden gemaakt om een forse bezuiniging te realiseren. Want ook voor de gemeente Gilze en Rijen hakte de tekorten van onder andere de jeugdzorg er flink in.

Bezuinigingsoperatie

Gemeentebelang loopt niet voor deze moeilijke klus weg want we zijn ervan overtuigd dat we met slimme oplossingen en goede ideeën deze bezuiniging kunnen ombuigen tot een robuust financieel toekomstperspectief. Dat we deze uitdaging niet samen met de oppositiepartijen kunnen oppakken, zoals laatst bleek tijdens de commissie Middelen, vinden we jammer en vooral een gemiste kans want een bezuinigingsoperatie van meer dan 2 miljoen moet je samen oppakken.

Input gevraagd

Gemeentebelang gaat wel aan de slag. We hebben zelfs nog een ALV waar we de leden kunnen vragen om input. Daarnaast willen we de opmerkingen die door inwoners zijn gemaakt tijdens de praat op straatsessies gebruiken voor het toekomstperspectief. Kortom, we gaan hopelijk van een zonnige zomer genieten maar gebruiken deze ook om op te laden voor het nieuwe politieke jaar. Gemeentebelang wenst iedereen daarom ook een fijne zomervakantie en onze mailbox blijft natuurlijk altijd bereikbaar. Dus heb je ons iets te melden, mail dan naar info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Ariane, Maud, Kees en Henk Jan wensen iedereen een fijne zomer toe.

Gemeentebelang: energie, klimaat & biodiversiteit en circulaire economie goed op de kaart. Koersdocument Gilze en Rijen is een duurzame uitdaging voor Gilze en Rijen

Elke dag hoor je wel een of meerdere onderwerpen die betrekking hebben op duurzaamheid: van het gas af, overschakelen op elektriciteit, hergebruik van afval, zonnepanelen en windmolens. Dit allemaal met als doel een duurzame toekomst, ook voor onze gemeente en inwoners. Om dit allemaal de komende jaren te stroomlijnen heeft onze wethouder Ariane Zwarts met inwoners, ondernemers, verenigingen, en andere belanghebbenden het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen opgesteld.

Koersdocument vastgesteld

En met dit in gedachten is afgelopen week het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen vastgesteld in de raad. De rode draad in het koersdocument is energie, klimaat & biodiversiteit en circulaire economie. Zo kunnen we aan de hand van deze thema’s aan de slag. Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang, over dit koersdocument:

Niet in beton

“Het koersdocument is een belangrijk document dat is ontstaan in samenspraak met inwoners, ondernemers, politiek, verenigingen en andere belanghebbenden. In het koersdocument staat aangegeven wat de te volgen koers is. Er wordt uitgebreid omschreven wat de ambities van de gemeente Gilze en Rijen zijn voor 2030 en 2050. Het koersdocument is expres niet in beton gegoten en kan, als er zich nieuwe mogelijkheden of kansen voordoen zo nodig aangepast worden. Daarmee biedt het de mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen zoals asbestsanering en energietransitie.”

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Haalbaar en betaalbaar

Een belangrijk uitgangspunt is dat de uitvoering van al deze activiteiten haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Want, zo geeft Johan aan, als gemeente moeten we zowel ondernemers als inwoners helpen, door middel van informeren en waar mogelijk faciliteren om duurzame investeringen niet alleen rendabel te maken op milieu factoren maar ook financieel haalbaar te maken.

Drie thema’s

De strategie is dus om aan de hand van de drie thema’s energie, klimaat & biodiversiteit en circulaire economie met een uitvoeringsagenda aan de slag te gaan. Hierin wordt ook duidelijk dat de gemeente een actieve rol vervult als verbinder op vele terreinen. Op deze manier worden concretere stappen gezet om duurzaamheid op de kaart te zetten voor onze inwoners. De genoemde begrippen als voorbeeldfunctie, ondersteuning, bewustwording, faciliteren, stimuleren en samen werken zijn passend om het uiteindelijke doel met elkaar te bereiken. Precies waar Gemeentebelang veel waarde aan hecht. Want “Waar je woont, moet het goed zijn”. Wil je het Koersdocument zelf eens lezen, of heb je suggesties, mail dan naar: info@gemeentebelang.org

Gemeentebelang: onze motie wordt zichtbaar! Drinkwatertappunten in onze gemeente: fijn voor iedereen

Het is alweer twee jaar geleden dat de
vorige fractie van Gemeentebelang een motie heeft ingediend tijdens de gemeenteraad om openbare drinkwatertappunten in onze gemeente te krijgen. En geduld wordt beloond want ook op het Wilhelminaplein in Rijen is er nu een gerealiseerd. Heb jij hem ook al gezien?

Duurzaam

Ons voormalig raadslid Pieter de Bruyn heeft indertijd de motie opgesteld. Het achterliggende idee was dat mensen die buitenshuis zijn, zowel onze inwoners als recreanten, de mogelijkheid te bieden om op verschillende plaatsen in onze gemeente een flesje water bij te kunnen vullen. Water drinken is niet alleen gezond maar ook duurzaam. Als je geen nieuw flesje hoeft te kopen maar alleen bij te vullen scheelt dit enorm in de hoeveelheid plastic. Daarnaast belanden in Nederland maar liefst 500.000 lege plastic flesjes in het milieu. Je kunt hiermee dus ook een deel van het zwerfafval verminderen.

Rustpunt

Naast de “gewone” drinkwatertappunten is stichting Toerlezjoere in samenwerking met de gemeente bezig om twee rustpunten aan te leggen waar, naast het opladen van de elektrische fiets, ook een tappunt voor drinkwater zal zijn. Dan is het rustmoment echt compleet. Kortom: het aanleggen van drinkwatertappunten is een echte win-winsituatie.

Goede ideeën

Heb je zelf ook goede ideeën om onze gemeente duurzamer te maken? Dan horen wij dat graag. Mail dan naar info@gemeentebelang.org. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Gemeentebelang: Coalitieakkoord unaniem aangenomen in ALV Positief door met vertrouwen in de toekomst

In de media werd al in een vroeg stadium aangegeven dat er een definitief coalitieakkoord zou zijn. Deze berichtgeving was echter voorbarig. Want het nieuwe coalitieakkoord is pas definitief geworden na goedkeuring van onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen woensdag.

Tweede Algemene Leden Vergadering

Nadat onze leden in een eerste ALV met grote meerderheid instemden voor uitbreiding van het college om continuïteit en kwaliteit van bestuur te waarborgen hebben de leden van Gemeentebelang zich nu uitgesproken over het vernieuwde coalitieprogramma. Het bestuur heeft ervoor gekozen om alle leden van Gemeentebelang de
gelegenheid te geven om mee te denken en input te geven voor het hernieuwde akkoord. Daar hebben diverse leden gebruik van gemaakt. In de tweede ALV zijn alle passages met elkaar doorgenomen en besproken. Het coalitieprogramma unaniem kon worden aangenomen. Daarmee zijn, zoals door het bestuur beloofd, alle
besluiten over uitbreiding en coalitieakkoord met en door onze leden in de ALV genomen. Het deed het bestuur na de turbulente periode dan ook goed om dit te kunnen melden aan de coalitiepartners.

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma is niet herschreven, het is een uitstekende basis die alleen aangepast werd naar de huidige stand van zaken en actualiteiten zoals de spoorzone, energieopgave, stijgende zorgkosten en gemeentelijke financiën. Daarnaast zijn er een aantal aspecten toegevoegd die alle partijen belangrijk vonden om nu op te nemen. Voor Gemeentebelang was dat onder andere volksgezondheid met betrekking tot nieuwbouw, aanvullingen over de betaalbaarheid van de energietransitie, aanpak van de tekorten in de jeugdzorg, verandering van de werkwijze in de zorg en een zorgvuldige voortgang van besluiten over de spoortunnel.

Spannende tijd

Natuurlijk gaan we in onze gemeenten een spannende tijd tegemoet. De tekorten waar vele gemeenten in Nederland mee kampen hebben ook weerslag op onze financiële situatie. Mogelijk moeten keuzes worden gemaakt om gaten te dichten. Maar Gemeentebelang meent dat onze gemeente mogelijkheden heeft om dit op een gepaste wijze op te vangen zodat voorzieningen, leefbaarheid en betaalbaarheid toch in balans kunnen blijven. Gemeentebelang gaat deze uitdaging niet uit de weg, integendeel, we willen in goede en minder goede tijden ons steentje bijdragen en Gilze en Rijen vooruit helpen. Met onze wethouder Ariane Zwarts en de fractie Maud, Francesco en Johan gaan we die uitdaging aan.

Robuust

Gemeentebelang heeft laten zien dat wij, ondanks de turbulente periode, een robuuste partij zijn
die met fractie, bestuur en al haar betrokken leden koers kunnen houden op een open en respectvolle wijze. Dit heeft geleid heeft tot een groot draagvlak en saamhorigheidsgevoel zodat we bij Gemeentebelang met positieve energie ons kunnen blijven inzetten waar we voor staan: “Waar je woont, moet het goed zijn”. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Gemeentebelang: onze inwoners doen het hartstikke goed! Eerste resultaten Anders Inzamelen veelbelovend

Sinds december zijn we in onze gemeente begonnen met Anders Inzamelen. Het streven is om restafval te verminderen en GFT, PMD, textiel en papier zoveel mogelijk als herbruikbare grondstoffen in te zamelen. Dit alles om een goed begin te maken om de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling, namelijk 100 kilo restafval per persoon in 2020 en zelfs 30 kilo in 2025 te gaan halen. Gemeentebelang is dan ook blij met de eerste resultaten die boven verwachting zijn.

Kritiek

Zowel voor als tijdens de ombuiging naar het Anders Inzamelen is er behoorlijk, ook ongefundeerd, commentaar geleverd, met name door de politieke partijen VVD en D66. Men beweerde dat de nieuwe systematiek zou leiden tot vervuiling, weerstand, dumpingen en niet tot de voorspelde resultaten. Ook onze wethouder Ariane Zwarts kreeg veel kritiek over zich heen. Maar zowel onze wethouder als Gemeentebelang hebben er vanaf het begin in geloofd dat onze inwoners ook hun bijdrage willen leveren aan het verminderen van de plastic berg, meer bruikbaar afval willen recyclen en willen zorgen dat er minder restafval verbrand wordt, wat een enorme besparing van CO2 uitstoot betekent. En dat is gebleken!

Veel minder restafval

Nu de eerste resultaten in klinkende cijfers bekend zijn kunnen we stellen dat we het hartstikke goed doen met elkaar. Het restafval is gemiddeld met maar liefst 55% verminderd, de laatste twee maanden zelfs 65%. Dat betekent 445 ton minder om te verbranden. Afgezien dat verbranden slecht is voor het milieu, is het ook erg duur. Deze daling van het restafval kan ons zomaar € 50.000,- op jaarbasis aan kosten schelen.

Meer herbruikbaar

Daarnaast is er 63% meer GFT opgehaald en 36% meer PMD. Deze afvalstromen worden als grondstoffen nu nog beter gescheiden zodat ze hergebruikt kunnen worden. Ook onze gezinnen met baby’s en jonge kinderen helpen mee: de luierinzameling gaat ook geweldig goed. Er is in twee maanden tijd 30 ton aan luiers apart opgehaald in de speciale luiercontainers. Deze worden door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en daarna gerecycled. Dat scheelt weer in het restafval!

Trots

Gemeentebelang is dan ook trots op onze inwoners dat het zo goed gaat. Ook wat betreft bijplaatsingen, deze zijn er maar zeer beperkt. Jammer natuurlijk dat er inwoners zijn die de normen en waarden aan hun laars lappen. Gemeentebelang richt zich dan ook liever op de positieve kant van het Anders Inzamelen, want daar is het allemaal om begonnen: ons steentje bijdragen aan een beter milieu en een toekomst met minder plastic en meer hergebruik van grondstoffen.

Heeft u vragen of opmerkingen nav dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.