Nieuwe inkoop dagbesteding faalt door slechte uitvoering

Gemeentebelang: wethouder Doremalen laat onze lokale zorgaanbieders aan hun lot over

Afgelopen week heeft Gemeentebelang zorgen geuit over het feit dat de eerste zorgaanbieder voor dagbesteding is omgevallen en anderen, zoals Abel, Studio 10, Hearts&Letters en Jo-Annahoeve het water aan de lippen staat. Geen doorstroom, wachtlijsten en eisen aan de zorg die niet haalbaar zijn, maken dat ons lokaal aanbod op losse schroeven staat. We hebben daarom ook flink wat vragen gesteld aan wethouder Doremalen (PvdA).

Inmiddels krijgt Gemeentebelang door alle aandacht veel informatie toegestuurd. Ook hebben wij zelf in de regio navraag gedaan. Wat blijkt? Het probleem speelt in de hele regio en is bekend: de uitvoering van nieuw beleid verloopt erg slecht en men heeft schijnbaar tot 1 juli om op orde te komen. Maar daar zijn onze dagbestedingen niet mee geholpen. Ondertussen doet wethouder Doremalen helemaal niets. Sterker nog, ze ontkende in de commissie samenleving dat ze op de hoogte was van deze problemen. En dat is pertinent onwaar. Mogelijk leest de wethouder geen kranten waar dit al uitgebreid in stond; Het Tussenstation, inmiddels failliet door het falende beleid, heeft maar liefst 4 gesprekken met de wethouder gehad. Gesprekken waarin al deze problemen werden benoemd en waar ze aangaf hen niet te kunnen helpen. Er zou een onderzoek plaatsvinden, maar daar heeft niemand meer van gehoord.

Ook in de commissie, na het aanhoren van twee instellingen voor dagbesteding, kon wethouder Doremalen alleen  maar aangeven dat de zorg voor onze inwoners op orde is. Dat is dus ook niet waar. Mensen zitten thuis te wachten op dagbesteding. Als dit zo doorgaat dan is er geen dagbesteding meer, omdat we niet op tijd ingegrepen hebben. De wethouder zegde alleen een gesprek toe, maar ze moet aan de bak. In Tilburg is de raad wel alert en hebben hun wethouder met moties en toezeggingen aan het werk gezet. Onze wethouder weet van niets en doet niets. Is dit het sociale beleid van PvdA, die de hele vergadering stil was en niets aan de instellingen voor dagbestedingen en wethouder Doremalen gevraagd heeft? In de komende raad zal Gemeentebelang dit onderwerp weer aandragen want het moet snel, heel snel beter.

Maak jij je ook zorgen? Laat het weten: maarten@gemeentebelang.org.

Lokaal zorgaanbod staat op omvallen

Gemeentebelang: wethouder Doremalen moet ingrijpen!

In onze gemeente kunnen veel inwoners die geholpen moeten worden met ontwikkeling of zorg terecht bij goede en prachtige dagbestedingen zoals Hearts&Letters, Abel, Studio 10 en diverse zorgboerderijen als Jo-Anna Hoeve, Wilgenhart en Raakeind. Afgelopen week is dagbesteding Het Tussenstation noodgedwongen gestopt. Gemeentebelang is hier erg van geschrokken.

De inkoop van dagbesteding is overgegaan van de gemeente naar de regio. Het doel was goed maar bij de uitvoering gaat het enorm fout. Het blijkt dat de partijen die dit moesten gaan regelen zich in deze transitie behoorlijk hebben verslikt. Bij de overgang was nog niets geregeld, waren de contracten niet rond en wist niemand waar ze moesten zijn met als gevolg: geen nieuwe cliënten voor onze dagbestedingen en een enorme wachtlijst.

Door de slechte start zijn er maanden verstreken zonder dat dagbestedingen in onze gemeente nieuwe cliënten kregen of uitbetaald kregen. Hierdoor is Het Tussenstation failliet gegaan en andere staan op omvallen. Nog even en er is geen dagbesteding in onze gemeente meer voor inwoners met dementie of hersenletsel, geen ontwikkelingsgerichte dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wel in Tilburg maar zie jij het voor je dat al deze mensen een paar keer in de week uren in een busje moeten zitten voor dagbesteding?

Geen doorstroom, wachtlijsten en eisen aan de zorg die niet haalbaar zijn maken dat ons lokale aanbod dreigt te verdwijnen. Heeft wethouder Doremalen dit niet in de gaten gehad? Heeft ze zitten slapen? Het was de wethouder zelf die voor de verkiezingen een motie indiende om het lokaal zorgaanbod hoe dan ook te behouden. In een eerder reactie stelde zij dat lokaal opgevat moest worden als “regionaal”. Zo lust Gemeentebelang er nog wel een paar. Lokaal is dus in de gemeente Gilze en Rijen en niet de hele regio! Gemeentebelang roept de wethouder dan ook op om onmiddellijk de idiote eisen uit Tilburg te schrappen en te zorgen dat het ons zo gekoesterde lokale aanbod behouden blijft. En wel zo snel mogelijk, voordat de rest ook omvalt. Eén is al erg genoeg.

Herinrichting en autoluw maken Hulten op lange baan geschoven

Gemeentebelang: Perspectief nodig voor Hulten, niets doen is geen optie

Sinds februari wordt er niet meer gewerkt aan het project verbreding N282. De inwoners van Hulten werden hier op een ongemakkelijke wijze door wethouder Machielsen van op de hoogte gebracht. De teleurstelling was groot onder de inwoners van Hulten. De verbreding van de N282 hangt namelijk samen met het autoluw maken en herinrichten van de kern Hulten. De fractie van Gemeentebelang stelde hier dan ook schriftelijke vragen over aan wethouder Machielsen.

En nu kwam het officiële bericht van de provincie: door stikstofregels wordt het project ‘gefaseerd’ uitgevoerd. Dat betekent dat de verdubbeling van de N282 bij Hulten niet doorgaat en de kern Hulten niet autoluw wordt gemaakt. De focus ligt nu op welke wegdelen er wel verbreed kunnen worden. Het dorp en haar inwoners vist hiermee achter het net. Meer sluipverkeer over de Oude Baan ligt op de loer, de leefbaarheid wordt niet verbeterd en al het extra groen en bomen komen er voorlopig niet. Het harde werk van vele inwoners van Hulten om mooie plannen te ontwikkelen voor een leefbaar dorp dreigt verloren te gaan.

Fractie Gemeentebelang: uitstel mag geen afstel zijn

Het college van B&W heeft de provincie laten weten ervan uit te gaan dat de uitvoering van de op pauze gezette onderdelen hervat zullen worden zodra het kan. Dat is mooi maar niet genoeg. Gemeentebelang is van mening dat met de huidige onzekerheid rondom stikstofproblematiek de belangen van Hulten zwaarder aangezet mogen worden. Want hoe zorgen we dat van uitstel geen afstel komt? Gemeentebelang wil dat wethouder Machielsen gaat onderzoeken wat wel kan. En niet blijft wachten op de provincie tot er ooit iets verandert. Want de leefbaarheid van Hulten gaat de gemeente Gilze en Rijen aan. Dus wat kunnen we wel doen aan de leefbaarheid zoals het verminderen van het autoverkeer, het groen en de bomen? In de commissie ruimte zal Gemeentebelang hier dan ook op terug komen! Gemeentebelang hoort dan ook graag als je daar ideeën voor hebt.

Vragen of reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maud maud@gemeentebelang.org, Maarten maarten@gemeentebelang.org of Anthony anthony@gemeentebelang.org

Een bruisende kern voor Rijen

Gemeentebelang gaat voor groene, levendige en klimaatbestendige dorpskernen

Het kan niemand ontgaan zijn, er wordt hard gebouwd aan het nieuwe centrum van Rijen. Na heel veel jaar wachten is eindelijk het beton gestort en de eerste stenen gelegd voor een nieuwe supermarkt, horeca en appartementen.

Gemeentebelang heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een mooi centrumplan in Rijen. Hoe de bebouwing eruit gaat zien staat vast maar de inrichting van het hele plein moet nog worden vastgesteld. Raads- en commissieleden mochten zich net als inwoners en ondernemers uitspreken over de inrichting. Wat Gemeentebelang betreft moet het een klimaatbestendige inrichting zijn, met veel groen en misschien zelfs water.

Ook heeft Gemeentebelang een motie ingediend om te zorgen voor een openbaar toilet in het centrumplan, de gemeenteraad heeft deze motie met algemene stemmen aangenomen, aan het college om deze opdracht uit te voeren. Zo zorgen we ook voor een inclusief centrum voor alle inwoners.

Een mooie buitenruimte is natuurlijk maar een gedeelte van een levendige dorpskern. Fijne en gezellige horeca en leuke activiteiten zorgen voor meer samenhang in onze dorpen. Gelukkig heeft Rijen ondernemers die stappen durven te zetten en is er onlangs een vernieuwde horeca locatie geopend.

Ook met Koningsdag heeft een enthousiaste groep van inwoners en ondernemers de handen ineengeslagen om een mooi Oranjefeest te organiseren. Het Wilhelmina’s pleinfeest brengt een dag met dauwtrappen, vrijmarkt, muziek en nog veel meer activiteiten. Mooi dat dit samen is opgepakt na het verdwijnen van de activiteiten rondom Koningsdag op het Burgemeester Sweensplein.

Gemeentebelang blijft zich inzetten voor een bruisende kern in Rijen en onze andere dorpen. Heb jij ideeën die onze dorpskernen mooier en leuker maken? Laat het ons weten via maud@gemeentebelang.org

Starterslening uitgekleed, minder leningen en een leeftijdsgrens

Gemeentebelang: coalitie maakt eigen woning nog moeilijker bereikbaar voor starters

Gemeentebelang heeft in de raadsvergadering van 3 april een amendement ingediend op het raadsvoorstel om de starterslening in onze gemeente te versoberen. Gemeentebelang vindt dat de starterslening beschikbaar moet zijn voor zoveel mogelijk starters in onze gemeente. Ook als daar uitbreiding van het budget voor nodig is. Duidelijke maar vooral noodzakelijke regelingen die onze inwoners verder helpen, ook op de woningmarkt. Daar moeten we als gemeenteraad voor zorgen.

Helaas was het raadsvoorstel ingestoken om het onze starters juist lastiger te maken om een huis te kopen. Met deze coalitie van GGR, Kern75 en PvdA gaat het maximale leenbedrag omlaag, dus er zijn minder huizen bereikbaar om aan te kopen met een starterslening. Ook wilde het college een maximum leeftijd van 35 jaar instellen. Dat is volgens Gemeentebelang een maatregel die niet aansluit bij de realiteit waar veel starters mee te maken hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat je voor je 35e een huis koopt.

Het voorstel van Gemeentebelang was dan ook om de starterslening te houden zoals die was. En de benodigde middelen daarvoor aan te vullen. De VVD en D66 dienden dit voorstel mee in. Helaas bleef de onderbouwing, net als in de commissiebehandeling ondermaats. Waarom er een leeftijdsgrens nodig is? En waarom de regeling niet kon blijven zoals die was? Wethouder Machielsen van Kern75 had geen overtuigend antwoord.

fractie Gemeentebelang strijdend tegen uitkleden starterslening

Tot grote verbazing van Gemeentebelang heeft PvdA het initiatief genomen om, samen met GGR en Kern’75, ook een voorstel in te dienen. De PvdA kan zich nu ineens wel vinden in het loslaten van de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een starterslening maar alleen als je een huurwoning achterlaat. PvdA ging, voordat ze in de coalitie zaten, nog met een petitie de straat op om te zorgen voor “een betaalbaar dak boven je hoofd voor iedereen”. Blijkbaar zijn ze dat vergeten en geldt dit niet voor inwoners boven de 35 jaar of die geen huurwoning achterlaten maar wel nog noodgedwongen bij ouders wonen omdat ze een koopwoning niet kunnen betalen. Snap jij het nog?

Nieuwbouwplan Tussen de Leijen opnieuw in de gemeenteraad

Gemeentebelang: het verschil voor en na de verkiezingen

Begin 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Tussen de Leijen goedgekeurd. Een prachtig nieuwbouwproject van maar liefst 375 koop- en huurwoningen. Maar vooral, veel groen en duurzaam.

Maar de politiek is ondoorgrondelijk met GGR voorop. Want in 2022, toen zij nog niet in het college zaten, hebben zij tegen dit nieuwbouwplan gestemd. Het college van toen was schijnbaar onverantwoord bezig want zo sneerde GGR: “U had bij veel bestemmingsplannen en vergunningen rekening moeten houden met de risico’s die in dat nabije buitengebied aanwezig waren” en “In de ogen van GGR dient eerst een plan gemaakt te worden over hoe dit dilemma met in achtneming van de gezondheidsoverwegingen opgelost dient te worden. ”Dit ging over het feit dat op bepaalde afstand een geitenhouderij gehuisvest is. GGR vond dat er eerst een aanvullend onderzoek moest komen naar toekomstige gezondheidsrisico’s.

Het gewijzigde bestemmingsplan Tussen de Leijen ligt nu ter goedkeuring opnieuw voor. Het is dus logisch dat Gemeentebelang in de commissie ruimte aan GGR vroeg hoe zij nu tegen dit nieuwbouwplan aankijkt. Want er is, nu zij in de coalitie zitten, geen nader onderzoek verricht. Iets waar ze indertijd zelfs via een motie om gevraagd hadden! Maar op het gebied van de vermeende gezondheidsrisico’s is er niets veranderd. GGR heeft al eens eerder geweigerd om in debat te gaan, nu maakten zij zich er nog sneller van af. Zonder uitleg wilde fractievoorzitter Peter van Seters er een hamerstuk van maken. Dat wil zeggen: geen discussie, helemaal oké. Maken zij zich nu ineens niet meer druk om gezondheidsrisico’s? Of is de geitenhouderij geen issue meer? Was dit een knap staaltje verkiezingsretoriek? Want in hun verkiezingsprogramma staat immers: geen woningen bouwen bij intensieve veehouderijen.

GGR is daarmee een “verrassende” partij geworden waarvan niemand meer weet waar je met ze aan toe bent. Principes van voor het pluche gaan met de eerste de beste kans om veranderd te worden over boord. Gemeentebelang is blij met deze ommezwaai want dit prachtige plan moet snel gebouwd gaan worden. Rijen kan een dergelijke kans voor 375 jongeren, huurders en gezinnen niet laten lopen. Laten we er maar vanuit gaan dat in ieder geval een meerderheid van de raad instemt.

Meer weten of reageren op dit artikel? Mail naar Maud, maud@gemeentebelang.org

Coalitie en college verkwanselt veiligheid Rijen-Zuid

Gemeentebelang: zonder oplossing is doorgaan ondertunneling onverantwoord

Tijdens de verkiezingen was de onderdoorgang van het spoor het gesprek van de dag. Door de hardnekkige stelling van GGR en de 180 graden draai van Kern’75 wordt nu alleen een autovrije onderdoorgang uitgewerkt. Het lijkt een mooi verhaal: comfort voor fietsers en het project wordt goedkoper.

De afgelopen week presenteerde wethouder Scheifes van GGR zijn resultaat na een jaar van stilte. De kosten van een fietstunnel blijken amper lager dan van een tunnel waar hulpdiensten doorheen kunnen, 2,5 miljoen op een totale kostenpost van 64 miljoen. De gemeente is nog steeds geheel verantwoordelijk voor de uitvoering. En met de uitkomst van de wethouder moeten wij nu nog minimaal 7,5 miljoen extra bijbetalen. Wat het meeste zorgen baart is dat de coalitiepartijen, met GGR voorop, zich blind lijken te staren op de gewenste uitkomst. Zo maakt dit college de veiligheid van inwoners in Rijen zuid ondergeschikt aan politieke compromissen.

Een inspreker verwoordde dit treffend: ‘Wij wonen straks aan de verkeerde kant van het spoor’. Mooie woorden kunnen het niet verbloemen: de brandweerzorg in Rijen-Zuid gaat achteruit. De brandweer komt later brand blussen, reanimeren of hulpverlenen. Allemaal zaken waarbij elke minuut telt. Door het college wordt gesteld dat door een ‘pakket aan maatregelen’ de brandweer langs de huidige wegen zoals de Vijf Eikenweg, Atalanta en de Maczek tunnel iedereen tijdig kan bereiken.

Raadslid Maarten van Haperen: veiligheid gaat boven alles

Helaas blijkt ‘tijdig’ een verslechtering van de huidige situatie te betekenen en dat kon zelfs de burgemeester, verantwoordelijk voor onze veiligheid, in de raad niet recht praten in zijn antwoord op kritische vragen van Gemeentebelang. Wat is over van de stelling van burgemeester Alssema en zijn voorganger Boelhouwer dat de brandweer via de Julianastraat deze woonwijk moet kunnen bereiken? En van de belofte dat niet akkoord zou worden gegaan met een verslechtering van de aanrijtijden? Ondanks het dringende advies van de Veiligheidsregio en diverse rapporten ziet het ernaar uit dat dit college de aanrijtijden van hulpdiensten maar laat oplopen omdat er domweg geen oplossing is gevonden.

Gemeentebelang heeft zich altijd uitgesproken voor een totaalplan dat past bij onze gemeente, veilig, haalbaar en betaalbaar is. En als dat niet gaat lukken? Dan moeten we ons als gemeenteraad opnieuw durven te beraden. Meer weten? Mail naar maarten@gemeentebelang.org