Duurzaamheidsvisie krijgt vorm samen met inwoners

Het ligt niet alleen aan het nieuwe Klimaatakkoord dat eraan zit te komen. De huidige duurzaamheidsvisie liep tot en met 2018 en inmiddels is er al veel veranderd. Een nieuwe visie geeft koers en richting in wat we met elkaar in onze gemeente willen bereiken op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie.

Deze drie onderwerpen zijn de pijlers waarop de nieuwe duurzaamheidsvisie gebaseerd wordt. Gemeentebelang is van mening dat deze drie onderwerpen een goed fundament vormen om op verschillende belangrijke terreinen aan de slag te gaan. En vooral, om resultaat te boeken!

De nieuwe visie komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Onze wethouder Ariane Zwarts is aan de slag gegaan om voor de komende duurzaamheidsvisie van zoveel mogelijk kanten input te krijgen. Afgelopen maandag hebben de raads- en commissieleden hun mening en visie gegeven. Tijdens een informatieve avond werd duidelijk wat er van ons als gemeente vanuit het Klimaatakkoord gevraagd gaat worden. Maar ook taken als klimaat en circulaire economie vragen om aandacht  en actie. Daarnaast werd toegelicht wat er de afgelopen tijd al in gang is gezet om een ambitieuze duurzaamheidsvisie aan de Raad aan te bieden. Er is gesproken met veel partijen die milieu en duurzaamheid nastreven of een warm hart toedragen. Te denken valt aan NLGR, EGR, ZLTO. Maar ook diverse bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan onze ambities en opgave zijn gehoord.

En natuurlijk onze inwoners. Wat vinden zij belangrijk waar wij ons de komende jaren op moeten focussen? Waar maken zij zich zorgen om? Wat vinden hun kinderen belangrijk? Daarvoor is een enquête uitgezet om iedereen de kans te geven om op een makkelijke manier je mening te geven. Daarnaast is er op 29 januari een thema-avond waar Ariane graag persoonlijk van je hoort en met je in gesprek wil gaan. Op deze manier wordt veel informatie verzameld vanuit de diverse invalshoeken in onze gemeente,  en kunnen de verzamelde gegevens verwerkt worden in de nieuwe duurzaamheidsvisie. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar het eindresultaat. Maar ziet je ook graag op de duurzaamheidsbijeenkomst op dinsdag 29 januari 2019 in De Boodschap in Rijen. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom. Kom ook en denk en praat mee. Voor een duurzame toekomst die haalbaar en betaalbaar is.

Gemeentebelang ontwikkelt door

Voorzitter Dennis van Loenhout: ‘GB is Benaderbaar en Betrokken’

In de afgelopen jaren is Gemeentebelang gegroeid naar een brede lokale partij. In de verkiezingsperiode hadden we een grote, hechte en enthousiaste club. Daarvoor zijn we door de inwoners beloond met 5 zetels. Het ledenaantal is gestegen en er zijn ook meer actieve leden bij. We vergaderen soms met wel 15 à 20 personen.

Gemeentebelang is dus in ontwikkeling. Om dit te sturen is een stevig bestuur nodig. In de krant lees je regelmatig over de politieke zaken vanuit de fractie en wethouder, maar zelden hoor je iets over de personen die zich op de achtergrond ook inzetten om de gemeente een fijnere woonplek te maken. In de komende tijd zul je meer kunnen lezen over de mensen die mede de partij maken. Het draait bij ons namelijk om het ‘samen doen’. Vandaag beginnen we bij het bestuur. Gemeentebelang heeft sinds enkele maanden een nieuwe voorzitter: Dennis van Loenhout. Dennis aan het woord:

Beste lezer, het is een bijzondere tijd om voorzitter te worden van een van de grootste politieke partijen van onze gemeente. Er spelen nu veel belangrijke onderwerpen die ons wonen en werken zullen beïnvloeden. Denk dan aan de centrumplannen van Rijen en Gilze, de spoorzone in Rijen, de invoering van de ondergrondse afvalinzameling en momenteel een ‘hot item’, de energietransitie. Ik zie dat de raad moeite heeft om alle plannen die op hen afkomen te overzien. Dit soort zware onderwerpen verdienen tijd en aandacht, zodat de voorstellen goed afgewogen en verbeterd kunnen worden.

Bij Gemeentebelang nemen we die tijd. En heel belangrijk, we praten met de inwoners over de plannen. We zijn betrokken en benaderbaar! Een vast thema dat ik persoonlijk organiseer is de maandelijkse “Praat op Straat”. We staan op elke eerste zaterdag van de maand van tien tot half één op het Wilhelminaplein, om je de gelegenheid te geven met ons te praten. En wist je dat je ook bij de voorvergaderingen van de fractie en commissies kunt aanschuiven? Op woensdagavond (20:00 uur) voorafgaand aan de week met commissievergaderingen, vergadert Gemeentebelang in De Boodschap. Heb je een onderwerp om te bespreken, neem dan contact op met de fractie via fractie@gemeentebelang.org. Vaak wordt mij gevraagd, ‘Wat zijn de onderwerpen waar jullie over vergaderen en hoe weet ik wat het beste moment is om met jullie te praten?’ Bijna alle stukken waar de raad en de commissies over vergaderen zijn openbaar. Ze zijn te vinden op deze website: https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/. Ongeveer een week voor de vergaderingen worden vergaderstukken op de website gezet en alles van eerdere vergaderingen kun je daar ook inzien.

Ik vind dat de gemeente daar zelf ook meer aandacht aan mag geven. Het is namelijk mijn overtuiging dat je door mensen te betrekken tot betere plannen komt. Wat dat betreft ben ik trots op zo veel betrokken mensen bij Gemeentebelang. Wat we ook doen, we doen het samen. Dus ook voor jou staat mijn deur open. Zit je met een onderwerp dat je graag wilt delen en bespreken met Gemeentebelang stuur dan een mailtje aan mij via dennis@gemeentebelang.org. Of als je een politieke vraag hebt dan kun die je mailen naar fractie@gemeentebelang.org.

Dennis van Loenhout, Voorzitter Gemeentebelang

Bij de buren op bezoek

Afgelopen zaterdag 22 september organiseerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Vluchtelingenwerk Nederland een open dag op asielzoekerscentrum (AZC) Prinsenbosch in onze gemeente. Gemeentebelang ging net zoals veel andere bezoekers op visite.

We werden keurig ontvangen op de parkeerplaats, en een djembé-groep verwelkomde ons met West-Afrikaanse muziek. Dat swingt meteen. In de ontvangstruimte kregen we een plattegrond met een looproute over het terrein. Alle voorzieningen – centrale keuken, dokterspost, de basisschool – waren in de route opgenomen. Hier zijn beroepskrachten de spil van de activiteiten. Verderop het terrein liggen een fietsenwerkplaats, een naaiatelier en een tweedehands kledingzaak, en daar zijn het de vrijwilligers van het AZC die de zaken runnen.

De eerste bewoner die we tegenkwamen, zat geconcentreerd te kalligraferen, krullen met inkt getrokken. Naast hem stond de deur open van de bibliotheek, even verderop gaven bewoners of vrijwilligers uitleg over hun werk. Een bewoner uit Eritrea probeerde ons zijn alfabet te leren uitspreken, in vlot Engels en met veel geduld, want die taal is voor ons nog niet zo gemakkelijk.

De begeleider van het COA, die voor het bosweggetje naar de sobere woningen stond, vertelde dat in AZC Prinsenbosch voornamelijk gezinnen gehuisvest waren. De opvang is verre van luxe te noemen.

In de fietsenwerkplaats kregen we een staaltje van organisatiekunst te zien. Geheel op eigen kracht wisten de drie vrijwilligers op belangeloze wijze al tien jaar lang een fietsenzaak te bestieren. Geen subsidie, nee met eigen verdiende middelen de fietsen opknappen zodat de asielzoekers tegen een laag bedrag een fiets kunnen kopen. Van de gemeente Geertruidenberg, maar ook van de gemeentelijke werf van Gilze en Rijen krijgen ze afgedankte fietsen die zij met veel vernuft weten te repareren. Een oud-Philipsman liet op zijn iPhone zien hoe je dat aanpakt. Zijn motto: ‘doorzetten’, net zo lang proberen tot de karretjes rijvaardig zijn. Knappe prestatie!

Wat ons opviel was het enthousiasme, de in praktijk gebrachte duurzame economie, maar ook dat ze dikwijls handen en spullen te kort kwamen. Dus als u thuis lappen stof, rits-sluitingen en naaigaren of fietsmateriaal overheeft, dan zouden deze vrijwilligers daar heel gelukkig mee zijn. U kunt die spullen afgeven bij het AZC.

De basisschool is pas vernieuwd en ziet er kleurrijk en warm uit. Er is aanstekelijk lesmateriaal. Kinderen voelen zich hier thuis en uit alles blijkt dat het onderwijspersoneel een geweldige taak verricht. Ze maken jonge mensen wegwijs in de Nederlandse samenleving door hen onder te dompelen in taal en cultuur.

Op de route waren nog veel kraampjes met informatie, hapjes en drankjes. Ze werden goed bezocht. Al met al een leerzame dag En we er werden warm ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Ben Beljaars en Peter van Seters van Gemeentebelang

 

Wat voor tunnel willen we?

Bij een groot gedeelte van de Rijenaren leeft het niet, de mogelijke ondertunneling van het spoor tussen Stationsstraat en Julianastraat. Bij een klein gedeelte leeft het wel, zeker als je ineens geconfronteerd wordt met een tunnel in je voortuin. Reden voor Gemeentebelang om aan te sluiten bij het initiatief om in gesprek te gaan met betrokken inwoners.

“Bijna 10 meter breed, het lijkt niet zoveel, maar als je het uitzet op de weg dan gaapt daar toch ineens een groot gat. En je beseft dat de tunnel wel erg breed gaat worden,” aldus Peter van Seters. De betrokken inwoners hebben de raadsleden afgelopen dinsdag dan ook bijgepraat, Ze vertelden hoe zij hier tegenaan kijken. Maar ze hebben ook alternatieven aangegeven die als mogelijke oplossingen meegenomen kunnen worden.

In de gemeenteraad van deze week komt een raadsvoorstel aan de orde waarin gevraagd wordt om te onderzoeken of de voorkeursvariant “auto-te-gast-tunnel” tot de mogelijkheden behoort. Dat is een tunnel voor voetgangers en fietsers waar je ook nog met een auto door mag. Het voordeel is dat we de noord-zuidverbinding binnen Rijen in stand kunnen houden. Het nadeel is dat er een tunnel komt die misschien te weinig capaciteit heeft. De optie van Pro-Rail, vanuit het verleden, was echter nog minder, de geluidsschermen gewoon doortrekken en Rijen letterlijk in tweeën hakken …

Gemeentebelang blijft dit proces op de voet volgen. We zijn van mening dat het goed is dat er een verbinding blijft tussen noord en zuid in Rijen. We hebben echter ook geconstateerd dat 10 meter wel heel erg breed is. Het is goed om de voorkeursvariant te gaan onderzoeken, waarbij we meteen de vraag bij het college willen wegleggen of het misschien een paar meters minder kan … Belangrijk is dat er een tunnel komt waar we met de fiets veilig doorheen kunnen. Misschien met de optie dat de tunnel ook bij calamiteiten ingezet kan worden. Mogelijk kan de tunnel dan smaller wordt gemaakt en wordt hij ook goedkoper. De impact voor het dorp wordt dan kleiner en we ondersteunen daarmee het gegeven dat het goed fietsen is hier in Rijen. Want waar je woont, moeten ook de verbindingen goed zijn …

Respectloos populisme …

“Een brevet van onvermogen!” “Inwoners zijn slechter af!” “Misleiding!” “Onheil!” Dat waren op 11 juni in de gemeenteraad de grote woorden afkomstig van de partij met “het nieuwe elan”. 

Deze kwalificaties werden respectloos over het college, maar meer specifiek over de wethouder, als afval uitgestort. De kernwaarde van deze nieuwe partij in de raad luidt overigens: “Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen”. Nou, die waarde kan blijkbaar meteen de ondergrondse afvalcontainer in. Voor de exacte bewoordingen kan men de geluidsopname op de website van de gemeente Gilze en Rijen beluisteren.

Gemeentebelang en de andere politieke partijen namen in ferme bewoordingen afstand van deze manier van bejegenen. Dit soort taal zijn wij niet gewend en daar willen we ook niet aan wennen … We begrijpen dat een nieuwe verordening over afvalbeleid leidt tot discussie. Dat is prima, maar laten we deze dan vooral voeren over de plannen zelf. De beslissing om afval anders in te gaan zamelen was al in de vorige bestuursperiode democratisch genomen. Terugdraaien kost handenvol geld en dat kan dan niet meer ingezet kan worden voor onze inwoners. En daarmee is de problematiek rondom het afval nog steeds niet oplost. We voldoen dan immers niet aan de opgelegde doelstellingen van het kabinet Rutte.

De verordening Afvalbeleid is overigens in de raadsvergadering wel unaniem aangenomen. Het “nieuwe elan” was het dus klaarblijkelijk wel eens met de inhoud, maar wilde toch populistisch even een verkiezingsbelofte inlossen door los te gaan in de toespraak. Laten we ervan uitgaan dat de komende raadsvergaderingen weer respectvol zijn, en dat daarbij de inhoud wordt besproken. Want waar je woont, moet het ook in de gemeenteraad goed zijn.

Kijk verder op onze website. Je kunt daar alles lezen over Gemeentebelang. En laat ons weten wat je ervan vindt.

Bron illustratie: www.respect.nl

U hoort van ons!

Het was spannend! Kiezers, bedankt! Gemeentebelang is super-tevreden. We hebben een mooie verkiezingsuitslag en zijn weer de tweede partij van de Gemeente.

We hebben vanaf maart vorig jaar het met onze praat-op-straatacties en het canvassen heel veel mooie en waardevolle ontmoetingen gehad. We hadden boeiende gesprekken met mensen over hun leefomgeving. Heel veel mensen houden van de plaats waar ze wonen. Tijdens al die gesprekken hebben we tal van ideeën en wensen opgehaald waaraan we de komende tijd kunnen werken. Want waar je woont, moet het goed zijn! En dat gaat niet vanzelf.

Maar we willen ook “ons team” bedanken. Wat is dat leuk om met een hele ploeg enthousiaste mensen te canvassen, te praten met mensen bij de tent op het Wilhelminaplein, mee te werken aan de vormgeving van onze campagne, maar ook folders te verspreiden. En wat denk je van al die leden die in een vroegtijdig stadium al meedachten over de inhoud van ons programma. Er zijn heel veel hartjes gemaakt, van leer, maar ook van vogeltjesvoer. Allemaal vrijwilligerswerk! En wat te denken van die megaletters I-LOVE-RIJEN! Iedereen die kon, heeft zijn of haar bijdrage geleverd. De lijsttrekker en de campagneleider hebben er enorm hard aan getrokken, maar ze hebben het niet alleen hoeven doen. Ons team kwam overal. Het was geweldig!

Gemeentebelang praat nu met de andere partijen. Met als doel om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma de komende jaren uit te kunnen voeren. De gesprekken lopen. Zo gauw we meer weten, zullen we het je melden. Ook de komende vier jaar kun je van ons verwachten dat we je blijven opzoeken. Op zaterdag 7 april staan we weer met onze Praat-op-straatactie op het Wilhelminaplein van 10.00 tot 12.30 uur. Niet alleen om te vragen wat je wilt, maar ook om uit te leggen wat we hebben gedaan of wat we aan het doen zijn. Wil je weten wat er speelt in onze gemeente en waar we mee bezig zijn, kijk dan verder op deze website. En wil je van je laten horen? Gewoon doen! Klik op Contact. Gemeentebelang luistert.

Iedereen, bedankt!

Als je dit leest, zijn de uitslagen waarschijnlijk nog niet bekend. Het kan zijn dat je al gestemd hebt of nog moet stemmen. Maar wat  er ook uitkomt, Gemeentebelang is supertevreden, want we hebben het afgelopen jaar met onze praat-op-straatacties en het canvassen heel veel mooie  en waardevolle ontmoetingen gehad.

We hadden boeiende gesprekken met mensen over hun leefomgeving. Het was zelden negatief. Heel veel mensen leven met veel plezier in onze gemeente. En we hebben ook veel ideeën en wensen opgehaald waaraan we de komende tijd kunnen werken. Want waar je woont, moet het goed zijn! En dat gaat niet vanzelf.

Maar we willen ook “ons team” bedanken. Wat is dat leuk om met een hele ploeg enthousiaste mensen te canvassen, bij de tent op het Wilhelminaplein te zijn, mee te werken aan de vormgeving van onze campagne,  maar ook te folderen.  En wat denk je van onze leden die in een vroegtijdig stadium al meegedacht hebben over de inhoud van ons programma. Er zijn heel veel hartjes gemaakt, van leer, maar ook van vogeltjesvoer. En wat te denken van die mega-letters  I-LOVE-RIJEN! Iedereen die kon, heeft zijn of haar bijdrage geleverd.  De lijsttrekker en de campagneleider hebben er enorm hard aan getrokken, maar ze hebben het niet alleen hoeven doen. Ons team kwam overal. Het was geweldig!

Ook de komende vier jaar kun je van ons verwachten dat we je blijven opzoeken. Niet alleen om te vragen wat je wilt, maar ook om uit te leggen wat we hebben gedaan of wat we aan het doen zijn. En als van plan bent op ons te stemmen of als je al op ons gestemd hebt, fijn, bedankt! Je gaat van ons horen!

Wil je weten wat er alle speelt in onze gemeente en waar we mee bezig zijn, kijk dan verder op deze website. En wil je van je laten horen? Gewoon doen! klik op Contact. Gemeentebelang luistert.

Bestuur Gemeentebelang

campagne-GB-3