Perspectiefnota 2022; Gilze en Rijen blijft aan zet met mooie plannen

Gemeentebelang: duurzaamheid en menselijke maat als thema

Op 12 juli heeft de Gemeenteraad de Perspectiefnota 2022 vastgesteld. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting en geeft dus richting aan waar we in 2022 geld aan willen en kunnen uitgeven in onze gemeente.

Bij het behandelen van onderwerpen die een lange doorlooptijd hebben is het ook goed terug te blikken op de afgelopen periode. Daarom heeft onze fractievoorzitter Maud van der Meer de behandeling van de Perspectiefnota aangegrepen om onder andere terug te kijken op de duurzame dossiers van onze gemeente.

Bij de begrotingsraad van november 2019 dienden we raadsbreed een motie in waarin stond dat grootschalige opwek van zonne- energie op daken, gevels of land, kansen kon bieden voor onze inwoners. Nu, anderhalf jaar verder, ligt er een handreiking zon op land ter inzage voor onze inwoners, waarin het grootschalige geen uitgangspunt meer is. Juist de passendheid van met name zon op land staat voor onze gemeente voorop. Ook het vraagstuk hoe we als gemeente van het gas af gaan heeft een zelfde ontwikkeling doorgemaakt. Ook hier hebben we na onderzoeken en moties uit de raad duidelijk gekregen wat er mogelijk is, en daarop kunnen onze inwoners nu inhaken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Vorig jaar heeft Gemeentebelang vragen aan het college gesteld op welke manier er voorzien was in een nieuwe skatebaan in Rijen. De huidige skatebaan aan de Monseigneur Ariënsstraat kan daar niet blijven vanwege de herontwikkeling van dat gebied. Aanvankelijk was er een veel te laag bedrag opgenomen om een nieuwe skatebaan van hetzelfde niveau te kunnen realiseren. Gemeentebelang vindt dat we juist voorzieningen voor onze jongeren in stand moeten houden, en zijn dan ook blij dat alle partijen het hier mee eens zijn. In de Perspectiefnota is de wens en een bijbehorend budget opgenomen om een nieuwe skatebaan te realiseren. Een werkgroep met daarin het jongerenwerk, de coördinator van de Cultuurplaats en jongeren zelf is aan de slag om tot een mooie nieuwe skatebaan te komen. Gemeentebelang is in ieder geval erg benieuwd naar het vervolg!

Door een motie van Gemeentebelang samen met PvdA gaat het college aan de slag met het onderzoeken naar het hanteren van de menselijke maat binnen het sociaal domein. Gemeentebelang constateert dat de sociale voorzieningen binnen onze gemeente op dit moment goed zijn. Door landelijk beleid is er echter veel leed ontstaan door het gebrek aan menselijke maat, zoals bij de toeslagen-affaire. Gemeentebelang wil hier lokaal van leren. Daarom zijn we blij dat het college dit uitgangspunt ondersteunt en hiermee aan de slag gaat. “Want waar je woont, moet het goed zijn”. Meer Informatie? Mail naar info@gemeentebelang.org

Nu aan de slag met de Transitievisie Warmte

Gemeentebelang: goede start gemaakt met raadsinformatieavond

De stappen die voortkomen uit het Klimaatakkoord worden steeds meer zichtbaar in onze gemeente. Gemeentebelang heeft eerder geschreven over de Regionale Energie Strategie (REKS). Hierin staat hoeveel duurzame energie we regionaal kunnen opwekken en hoe we dat willen gaan doen.

Afgelopen week berichtten we over de handreiking zon op land. Hierin staan de lokale mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. We zetten in op zoveel mogelijk zon op daken en zon op land. Dat laatste alleen op kleinschalige, verstedelijkt terrein. Je kunt zelf ook je mening geven omdat de handreiking voor iedereen ter inzage ligt. In september wordt de handreiking dan definitief gemaakt.

Als derde schakel in de keten op weg naar aardgasloze gebouwen, is de Transitievisie Warmte aan de beurt. In deze visie moeten we als gemeente aangeven hoe we onze inwoners helpen om los te komen van het aardgas. Hier is een heel proces aan voorafgegaan met onderzoeken om te kijken welke mogelijkheden er in onze gemeente nu beschikbaar zijn.

Afgelopen week heeft wethouder Ariane Zwarts in een speciale raadsinformatiebijeenkomst de raads- en commissieleden meegenomen hoe we de warmtetransitie in onze gemeente vorm kunnen geven. In een heldere presentatie werden twee opties besproken: een wijkgerichte aanpak of een gefaseerde aanpak gemeente breed. Het ziet ernaar uit dat het beter is gefaseerd van start te gaan. Door eerst in te zetten op isoleren en energiebesparing en om van daaruit stap voor stap te gaan voor een aardgasvrije woning. Deze methode is al beproefd met het project SMILE in Molenschot.

Francesco Beterams, Ariane Zwarts, Maud van der Meer en Johan Manders

Alle politieke partijen hebben aangegeven de gefaseerde aanpak de beste te vinden voor onze gemeente. Daarnaast hebben ze ook allemaal aangegeven dat de voorgestelde wijze van burgerparticipatie goed past bij deze aanpak in plaats van een burgerforum. De meerderheid ziet kansen voor een burgerforum, maar erkende ook dat dit niet het moment is omdat onze gemeente nu niet veel keuze heeft om van het gas af te gaan. Een burgerforum heeft dan niet veel inhoud om te bespreken. Met verbazing lazen we dan ook in het weekblad dat verschillende partijen anders schreven dan dat in de vergadering was gezegd.

We gaan als gemeente niet als een gek van start, maar kiezen voor een proces dat past bij onze gemeente. Dat is volgens Gemeentebelang belangrijker dan persé een specifieke manier van burgerparticipatie te willen. Het roeptoeteren, afgeven op alles en iedereen en voorbarige conclusies trekken helpt onze inwoners niet verder. Gemeentebelang  gaat voor de inhoud en stappen zetten met belanghebbenden, inwoners en gemeenteraad. Hierbij volgen we het proces zoals dat wordt verlangd door de rijksoverheid. Voor meer informatie, kijk op onze FB pagina of de website van de gemeente!

Gilze en Rijen gaat voor meer zon op dak en minder op land

Gemeentebelang: lokale handreiking zon op land ter inzage

Gemeentebelang heeft in een eerder artikel al geschreven over de Regionale Energie en Klimaat Strategie, afgekort de REKS. De REKS is uitkomst van de landelijke opgave om regionaal de plannen te maken hoe we aan de nieuwe energie-opgave kunnen voldoen. Nu de REKS klaar is gaan we door met hoe we lokaal met zonne-energie willen omgaan. Daarvoor heeft de gemeente een lokale handreiking zon op land opgesteld.

Met de lokale handreiking kunnen initiatieven beoordeeld worden die nu en in de toekomst worden aangevraagd. Als gemeente kiezen we voor maximaal opwekkenvan zonne-energie door de ruimte op daken te benutten. Maar zelfs met deze inzet op dak kunnen we een groot gedeelte van de energievraag in de gemeente niet invullen. Daarnaast hebben we als gemeente beleid nodig over hoe wij wensen om te gaan met initiatieven voor zonne-energie anders dan op daken. De lokale handreiking geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers wat we wel willen en wat niet, maar ook onder welke omstandigheden iets wel of niet kan.

Met deze handreiking worden vier zaken bereikt: duidelijk maken wat onze eigen ambitie is, waar het opwekken van zonne-energie in bepaalde gebieden wél voorstelbaar is, regels over hoe plannen en initiatieven getoetst worden en tot slot wordt aangegeven waar we zonne-energie niet vinden passen. In het kort houdt dit in dat we behoudender zijn dan de regionale afspraken in de REKS. Voor de komende 2 jaar worden locaties in de wacht gezet in agrarisch landschap. De gemeente wil hiermee een pas op de plaats maken door eerst te zien hoeveel zon op dak gerealiseerd kan worden en versnippering van het landschap door zonneweides tegen te gaan.

zonne-energie opwekking op daken

Er zijn locaties waar zonneweides minder impact hebben op het landschap. Je kunt dan denken aan verstedelijkte plekken zoals naast grote (snel)wegen, op/naast bedrijventerreinen of bij de waterzuivering. Onder voorwaarden kunnen daar wel zonneweides aangelegd worden. Op deze manier dragen we bij aan de gigantische opgave die we in Nederland hebben om samen duurzame energie op te wekken zonder het landschap teveel aan te tasten. Want Gemeentebelang is van mening dat we allemaal moeten doen wat mogelijk is. Dus zon op alle daken zowel op particuliere woonhuizen als bedrijfsmatige gebouwen. Maak daarom gebruik van de duurzaamheidslening of van de expertise die de gemeente inzet om ondernemers te helpen bij het energievraagstuk.

Je kunt de handreiking vinden op de website van de gemeente onder concept handreiking of via de link https://www.gilzerijen.nl/nieuws/actueel/archief/2021/06/artikel/de-concepthandreiking-zon-gilze-en-rijen-ligt-ter-inzage-796.html.Je kunt dan ook een reactie geven op de handreiking. “Want waar je woont, moet het goed zijn”, nu en in de toekomst! Meer Informatie? Mail naar info@gemeentebelang.org

Gemeentebelang: gesprekjes met inwoners erg gemist

Iedereen heeft er reikhalzend naar uitgekeken. Het moment dat het corona-virus zo ver is teruggedrongen dat er versoepelingen mogelijk zijn. Zoveel zelfs dat we elkaar weer onbeperkt in de openbare ruimte kunnen ontmoeten. Dat geldt natuurlijk ook voor Gemeentebelang.

Praat op Straat, Ariane, Johan en Maud

Want een van de belangrijkste dingen voor Gemeentebelang viel door corona weg: onze maandelijkse praat op straat-actie. Al jaren staan wij, met wethouder Ariane, raadsleden en commissieleden elke eerste zaterdag van de maand op het Wilhelminaplein. GB-ers willen namelijk het liefst zelf met onze inwoners contact hebben en in gesprek gaan over onderwerpen die bij hen leven. Om ideeën op te doen, tips te krijgen en ook om te horen waarom je het ergens niet mee eens bent of vindt dat het beter anders kan. Want je kunt wel van alles roeptoeteren in het weekblad, er gaat niets boven echt contact. En daar zijn wij van!

Daarbij zijn er nogal wat onderwerpen aan de orde geweest in de afgelopen anderhalf jaar waar we graag met je over gediscussieerd zouden hebben. De Spoorzone bijvoorbeeld. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat er geen tweedeling komt in Rijen. En ook de inwoners in Rijen-Zuid hebben recht op goede bereikbaarheid van hulpdiensten. Elke minuut telt want het zal jouw huis maar zijn die in brand staat. De gemeenteraad en dus ook Gemeentebelang heeft daarom een besluit genomen waar wij achter kunnen staan. Ondanks Facebook en andere digitale mogelijkheden hadden we daar dus graag meer live met iedereen over gesproken.

Andere onderwerpen waar we graag met je over in gesprek gaan zijn de omschakeling van gas naar andere warmtebronnen, klimaatmaatregelen, woningbouw-oplossingen, de perikelen rondom de centrale huisvesting van de ABG-gemeenten en natuurlijk hoe we door kunnen groeien naar een volledig  inclusieve gemeente. En andersom horen we ook graag wat jij belangrijk vindt!

Maar zoals gezegd: het kan weer. En daarom gaan we snel van start, net voor de zomervakantie. Zaterdag 5 juli zijn we weer present op het Wilhelminaplein van 10.30 tot 12.30. En omdat het shoppen weer leuk is krijg je als je even langskomt om een praatje te maken onze leuke I love Rijen-tas cadeau (op is op). Dus tot dan!

Wil je alvast weten waar wij voor staan? Kijk dan op onze facebook pagina of website of mail naar info@gemeentebelang.org

Jaarrekening gemeente en ABG: 2020 positief afgesloten

Gemeentebelang: Gilze en Rijen is een gemeente in balans

De periode voor de zomer is standaard het moment om terug te blikken op het financiële wel en wee van onze gemeente en die van de ABG-organisatie. Gemeentebelang vindt een solide financiële basis erg belangrijk, want vanuit die basis kunnen we in onze gemeente bijvoorbeeld zorg leveren aan onze inwoners en projecten realiseren.

De financiën van de ABG-organisatie, waar onze ambtenaren in dienst zijn, is dus vanzelfsprekend belangrijk voor het slagen van onze dienstverlening. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van 400.000 euro. Gemeentebelang is van mening dat in een jaar waarin corona het leven heeft beheerst, dit een goed resultaat is. Ook de medewerkers van de ABG moesten zoveel mogelijk thuiswerken en fysieke projecten moesten worden doorgeschoven. Wij stellen vast dat ondanks deze grote hobbels de inzet hoog is geweest en ook de resultaten naar tevredenheid zijn gehaald. Groot punt van zorg betreft de personele bezetting. Er zijn veel vacatures en het is heel moeilijk om aan ervaren personeel te komen. Dit geldt onder andere voor de terreinen van duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Wij hebben ook onze zorg uitgesproken over de kosten van het ziekteverzuim. Het college heeft verduidelijkt op welke actieve en adequate manier de directie en het management hier mee bezig is. Voor de duidelijkheid moet gemeld worden dat het ziekteverzuim 5,4% is en dat is lager dan het landelijk gemiddelde.

Johan Manders, raadslid voor Gemeentebelang

Omdat het volgens Gemeentebelang belangrijk is om goed voor de ABG-organisatie te blijven zorgen, hebben wij met goedkeuring gereageerd op raadsvoorstel waarin onder andere werd aangegeven dat een gedeelte van het positieve saldo gebruikt zal worden ten behoeve van verdere investeringen in het personeel en het opvangen van de gevolgen van corona.

Dat we in de jaarstukken hebben kunnen lezen dat ook onze eigen gemeente het jaar afsluit met een positief saldo was wel een plezierige verrassing. We hadden namelijk in de tussenrapportage aan het einde van het jaar kunnen lezen dat het verwachtte resultaat 600.000 negatief zou worden. Dat het wel positief is geworden is met name te danken aan een grote bijdrage van het rijk ter compensatie van kosten rondom corona. De besteding van het positieve saldo heeft ook onze steun, het geld gaat naar projecten die lopen maar ook naar toekomstige duurzaamheidsprojecten.

In ons betoog tijdens de raadsvergadering hebben we uitgebreid stil gestaan bij de vele zaken die we hebben bereikt in het afgelopen jaar. Het betreft hier grote projecten zoals centrumplan Gilze, nieuwbouw voor basisschool de Wildschut en nieuwe hockeyvelden. Er zijn 30 km zones gerealiseerd, de gemeente heeft een nieuwe subsidie voor klimaatmaatregelen in eigen tuin en de jonge mantelzorgconsulent ondersteunt jonge mantelzorgers in de gemeente. Mede door deze projecten kunnen wij inhoud blijven geven aan onze slogan: “Want waar je woont, moet het goed zijn.”

Een ware metamorfose zit eraan te komen in Rijen-Zuid

Gemeentebelang: de flow zit er bij de bewoners goed in

De komende jaren gaat de militaire wijk in Rijen-Zuid flink op de schop. De woonwijk herbergt een bijzonder stukje historie van onze gemeente. De militairen en officieren van de vliegbasis woonden bij elkaar in deze wijk, aan de kleuren van de daken kon je zien wie waar woonde. Inmiddels is de wijk verouderd en hard aan een grondige renovatie toe. Leystromen en de gemeente Gilze en Rijen pakken dit gezamenlijk met de bewoners op.

Voordat de huizen volledig gerenoveerd gaan worden moet er natuurlijk opgeruimd worden. Het plaatsen van containers daarvoor liep eerder dit jaar vertraging op. Vorige week was het dan toch mogelijk om de ze te plaatsen. Een bewoner liet Gemeentebelang weten dat er heel veel rotzooi in de containers is verdwenen. Maar de betrokken bewoner wilde ons vooral laten weten dat er met elkaar hard gewerkt was. Het was niet ieder voor zich, veel mensen hielpen elkaar om op te ruimen. Ook de medewerkers van Leystromen zijn die dag komen helpen. De bewoners van de militaire wijk willen Florian, Kees, Mark, Mustapha, Pascal en Ingrid bedanken voor hun hulp en het harde meewerken op hun vrije dag!

De fractie van Gemeentebelang

Het is mooi te horen dat er een gezamenlijk begin is gemaakt want een volledige wijkrenovatie is natuurlijk voor de betrokkenen hartstikke spannend. Tijdelijk je huis uit of misschien een tijd in de verbouwing zitten. Alles wordt anders, zowel de huizen zelf als de straat. Nog niet voor iedereen is het helemaal duidelijk waar ze komen te wonen en hoe dat eruit gaat zien. Daarom heeft Gemeentebelang contact met bewoners in de militaire wijk en kijkt met de ze mee. Waar het nodig was hebben we contact gelegd met de projectleider van de gemeente of Leystromen, om zo voor iedereen duidelijkheid te scheppen.

De gezamenlijke opruimactie heeft in de wijk gezorgd voor meer saamhorigheid en het gevoel van samenwerken met Leystromen versterkt. Gemeentebelang is erg blij met deze positieve flow en ziet het vervolg van het project met vertrouwen tegemoet. Want het wordt een prachtige nieuwe woonwijk met duurzame huizen die de huurders hopelijk met veel plezier gaan bewonen.

Heb jij ook een positieve ervaring in onze mooie gemeente? Deel die met ons via info@gemeentebelang.org of kijk op Facebook.

Eikenprocessierups bestrijden blijft een lastig probleem

Gemeentebelang: weer last van jeuk?

Op de fiets of wandelend met korte broek aan heerlijk de natuur in. Er staat een windje en de (eiken)bomen langs de route bieden verkoeling. Maar dan slaat het “noodlot” toe, het begint te jeuken op je armen en benen… We gaan het hebben over de eikenprocessierups.

De eikenprocessierups is de larve van de nachtvlinder en vanaf april komen de rupsen uit de eitjes. Het zijn de brandharen van de rupsen die het probleem vormen. De brandharen worden door de wind meegenomen en kunnen op je huid terecht komen. Ze veroorzaken huiduitslag, jeuk of rode ogen. Niet krabben is het beste maar dat valt niet mee. Vooral niet voor kinderen.

Francesco Beterams bij een van de vogelnestkastjes

Daarom probeert de gemeente de opmars van de eikenprocessierups te stoppen maar dat is geen gemakkelijke klus. Vaak is het een combinatie van maatregelen voor de korte en lange termijn. Zoals de inzet van natuurlijke middelen door vogelnestkastjes op te hangen voor mezen die graag een rups lusten. Wist je dat er al bijna 500 kastjes zijn opgehangen? En om nog meer natuurlijke vijanden aan te trekken, heeft de gemeente bermen ingezaaid met bloemrijk zaadmengsel en zijn er inheemse struiken aangeplant. Ook wordt met een landelijk netwerk gemonitord hoe op de juiste wijze ingegrepen kan worden.

Maar op sommige plaatsen is de overlast te groot. Er zijn te veel rupsen die huishouden langs een fietspad richting een school of in een straat waardoor de volksgezondheid in gevaar komt. Hier moeten acute maatregelen getroffen worden zoals het weghalen van rupsen door een gespecialiseerd bedrijf of moet het spuiten met een biologisch middel soelaas bieden. Voor de gemeente is het elke keer een keuze maken wat te doen, aan alles zitten voor- en nadelen. De natuur haar werk laten doen of spuiten met een middel waar ook niet iedereen blij mee is.

Als inwoner kun je zelf helaas niet zoveel doen. Meld de locatie in ieder geval bij de gemeente. Wikkel geen plastic rondom bomen of erger, met plak erop. Het helpt niet en andere insecten en vogels worden juist het slachtoffer. Het plastic waait er af en komt weer in de natuur terecht. Laat bestrijding van de eikenprocessierups aan de gemeente over.

Gemeentebelang is dan ook blij met het stappenplan waarin ook gekeken wordt naar hoe we kunnen leren van andere gemeenten of van de adviezen van de GGD. Laten we elk jaar vroegtijdig kijken wat we kunnen en moeten doen om de overlast zo klein mogelijk te maken. Heb je zelf goede ideeën of iets gezien wat wij nog niet toepassen? Dan horen we dat graag via Facebook of info@gemeentebelang.org