Coalitie schuift rekening riool door.

Gemeentebelang: grote zorgen over de kosten van het rioolonderhoud.

In de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad de perspectiefnota besproken en vastgesteld. De perspectiefnota is de opmaat naar de begroting voor 2025: Welke keuzes moeten gemaakt worden om een fijne gemeente te blijven voor iedereen, nu en in de toekomst?

De afgelopen periode was erg regenachtig. Gemeentebelang sprak met inwoners uit Rijen waar de drollen door de gang dreven, en in de Ridderstraat in Gilze waren er grote rioolproblemen. Bij de bespreking van de perspectiefnota heeft Maarten van Haperen namens Gemeentebelang aandacht besteed aan de grote uitdaging op het gebied van het riool in onze gemeente. De rioolbelasting voor inwoners wordt verhoogd met maar liefst 30 euro. Maar Gemeentebelang maakt zich zorgen of dat wel genoeg is om de problemen aan te pakken.

De fractie van Gemeentebelang: Anthony Bisschops, Maud van der Meer en Maarten van Haperen

4 jaar geleden was al bekend dat vooral in de kern Rijen het riool aan vervanging toe is. In Rijen Noord Oost zijn de eerste stappen al gezet en is het riool losgekoppeld om wateroverlast te voorkomen. Maar waar de gemeenteraad al jaren op wacht is het zogenaamde masterplan en de langetermijnaanpak voor Rijen. Dat er geen plannen zijn gemaakt en uitgevoerd komt onder andere door het gebrek aan medewerkers. Gemeentebelang heeft daar begrip voor, maar vindt ook dat capaciteitsproblemen het college niet ontslaat van maken en hebben van een langetermijnvisie.

Het lijkt erop dat het college de rekening van meer dan 40 miljoen alleen al voor Rijen doorschuift naar de volgende raadsperiode. We weten nu al dat een verhoging van de rioolheffing met 30 euro niet genoeg gaat zijn. Daar gaan nog tientallen euro’s per huishouden bij moeten gezien de uitdaging die ons te wachten staat. Durf die keuze te maken, zodat we echt aan de slag kunnen en onszelf geld voor noodgrepen kunnen besparen. Dat inwoners ons benaderen en hun beklag doen over de drollen die door de woonkamer drijven na heftige regenval kan echt niet. Wachten en uitstellen gaat het duurder maken, niet goedkoper.

Reageren op dit artikel? Stuur een reactie naar Maarten@gemeentebelang.org

PFAS-vervuiling op de vliegbasis, Gemeentebelang dwingt communicatie naar inwoners af bij het college.

In de raadsvergadering van 17 juni heeft Gemeentebelang tijdens het vragenuurtje vragen gesteld aan het het college van B&W. De vliegbasis in onze gemeente is bestempeld als bron van vervuiling van PFOS, een vorm van PFAS die gebruikt werd in de blusmiddelen van defensie en als giftige stof wordt gezien. Gemeentebelang wilde van het college weten waarom de gemeenteraad en de inwoners van onze gemeente niet zijn geïnformeerd over deze vervuiling, die al sinds 2021 bekend is bij de gemeente.

De fractie van Gemeentebelang maakt zich zorgen over overheden die naar elkaar wijzen

De beantwoording van onze vragen door wethouder Machielsen stemde de raadsleden van Gemeentebelang niet tevreden. Er is nog onduidelijkheid over de schaal en gevolgen van de vervuiling, en veel moet nog verder onderzocht worden. Wethouder Machielsen gaf aan dat er nu geen directe redenen zijn tot zorgen, en ‘dat we het probleem daar moeten laten waar het hoort’. Zoals Gemeentebelang eerder al schreef, maken wij ons zorgen over verschillende overheden die naar elkaar wijzen, en geen actie ondernemen waar het gaat om deze vervuiling of communicatie daarover richting onze inwoners. Het probleem van de vervuiling bij defensie laten, terwijl de locatie van de vervuiling midden in onze gemeente ligt, vinden wij dan ook geen optie.

Defensie heeft inmiddels toegezegd een toelichting te willen geven in de gemeenteraad. Uiteraard staat de fractie van Gemeentebelang daar positief tegenover. Maar juist ook onze inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn. Of er wel of geen redenen zijn tot zorg, beide boodschappen kunnen actief gecommuniceerd worden aan de inwoners.

Uiteindelijk bleek er in de raadsvergadering een motie nodig om het college te bewegen tot actie. Onze motie werd gelukkig raadsbreed gesteund door alle partijen. De motie draagt het college op om specifieker uit te zoeken wat de aard en de gevolgen zijn van de vervuiling, actieve communicatie richting de inwoners te verzorgen, de zorgen van de raad over te brengen aan defensie en het onderwerp op de agenda van het COVM te zetten.

Reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maarten@gemeentebelang.org

Ernstige PFAS vervuiling op vliegbasis

Gemeentebelang: zorgen om gezondheidsrisico’s

Gemeentebelang heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving dat de provincie Noord-Brabant meer dan 850 mogelijke PFAS-locaties in beeld heeft. Landelijk blijkt dat het locaties zijn waar in het verleden verdachte PFAS-activiteiten plaatsvonden, zoals brandweerkazernes en defensieterreinen. Uit de beantwoording van onze vragen vorige week blijkt dat de vliegbasis Gilze en Rijen als bron voor verontreiniging door deze giftige stoffen in beeld is.

Tegelijk met de beantwoording is afgelopen donderdag na journalistiek onderzoek door Pointer ook naar buiten gekomen dat Vliegbasis Gilze en Rijen ernstig vervuild is. Vrijwel alle bodemmonsters op het terrein overschrijden de norm voor ernstige bodemverontreiniging en op één plek wordt de norm voor ernstige vervuiling zelfs 56 keer overschreden, aldus Pointer. De vervuiling zou erger zijn dan rond de industrieterreinen van Chemours in Nederland en 3M in België aan de Westerschelde en meetbaar zijn in oppervlaktewater en grondwater. In Leeuwarden zijn naar aanleiding van soortgelijke vervuiling op de militaire basis daar maatregelen afgekondigd zoals het niet mogen zwemmen in het water, het water niet voor de tuin te gebruiken en om huisdieren er niet van te laten drinken.

Naar aanleiding van berichtgeving blijkt dat de gemeente al in 2022 op de hoogte was van de ernstige vervuiling. De raad en inwoners zijn echter niet geïnformeerd. In de raadsvergadering van 17 juli heeft Gemeentebelang verdere vragen gesteld aan het college. De fractie van Gemeentebelang richt zich vooral op de gevolgen voor onze inwoners, nu en in de toekomst. Vervuiling in de grond trekt zich niks aan van een hek rond de vliegbasis, het is jammer als verschillende overheidsorganisaties op de hoogte zijn van de vervuiling, maar er is geen actie ondernomen. De inwoners van de Gemeente Gilze en Rijen kunnen van Gemeentebelang verwachten dat wij dit dossier niet los laten.

Vragen of reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar maarten@gemeentebelang.org

Meedoenregeling verruimd

Gemeentebelang: belangrijk dat iedereen kan meedoen

Ook de politieke agenda kent een vakantie, maar tot we als raadsleden daar aan toe zijn staan er nog 2 belangrijke vergaderingen op de planning. In de reguliere raadsvergadering behandelen we jaarstukken van 2023 van onze gemeente. Wat hebben we allemaal bereikt en wat niet? Ook nemen we besluiten over onder andere een burgerinitiatief, de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening en de herinrichting van de Marijkestraat in Rijen.

Extra aandacht krijgt de aanpassing van de Meedoenregeling in Gilze en Rijen. De Meedoenregeling is een onderdeel van de bijzondere bijstand, en maakt het mogelijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen aan sport- ontspanning of culturele activiteiten.

In 2023 is er een armoedeonderzoek uitgevoerd, met als aanbeveling om de Meedoenregeling te verruimen.

De fractie van Gemeentebelang is tevreden met het voorstel van het college om een ruimhartiger sociaal beleid te gaan voeren waar het gaat om meedoen. Gemeentebelang raadslid Anthony Bisschops: ‘wij zijn trots op deze Meedoenregeling, we geven als gemeente geen geld weg, maar we maken het leven van onze meest kwetsbare inwoners een stukje makkelijker. Niet mee kunnen doen betekent dat je in een sociaal isolement kunt raken, dat moeten we proberen te voorkomen als gemeente’.

De fractie van Gemeentebelang: realisatie fysiek loket sociaal domein is hard nodig

Een aandachtspunt blijft volgens Gemeentebelang de vindbaarheid van de verschillende regelingen die de gemeente rijk is.  Onlangs is de website van de gemeente Gilze en Rijen vernieuwd, en bleken er helaas een paar regelingen niet meer zichtbaar te zijn. Gemeentebelang heeft toen direct aan de bel getrokken en gelukkig is de website weer op orde. Naast vindbaarheid op internet zou Gemeentebelang graag zien dat inwoners op meer manieren zich kunnen verdiepen in de verschillende regelingen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om een fysiek loket te openen voor inwoners met vragen over het hele sociale domein. Het is nog wachten op de realisatie van het fysieke loket, maar Gemeentebelang houdt de vinger aan de pols.

Reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Anthony@gemeentebelang.org

Coalitie heeft geen oog voor voorzieningen Hulten

Gemeentebelang: Inwoner of gemeente aan zet bij goede ideeën?

De inwoners van Hulten hebben al lange tijd behoefte aan een terrein en ruimte om evenementen te organiseren, samen te komen en buiten te kunnen sporten.

In de raadsvergadering van 25 maart heeft Gemeentebelang (samen met D66) een amendement ingediend om als gemeente te onderzoeken of het terrein aan de Broekdijk 10 in Hulten geschikt zou kunnen zijn. Helaas vond dit voorstel geen meerderheid in de gemeenteraad. Verschillende argumenten werden gegeven om tegen het voorstel van Gemeentebelang te zijn en zo gewenste voorzieningen in Hulten te creëren.

Een opvallende uitspraak was van raadslid Dennis van Loenhout van coalitiepartij GGR; ‘Als inwoners van Hulten iets buiten willen doen, kunnen ze ook naar de nog te realiseren nieuwe skatebaan in Rijen’. Ook Kern ‘75 zag geen heil in het onderzoeken of de gemeente iets kon betekenen voor de inwoners van Hulten met het terrein aan de Broekdijk 10. De inwoners zouden eerst met concrete plannen moeten komen.

Gemeentebelang raadslid Maud van der Meer vindt dat teleurstellend: ‘we dwingen inwoners bijna om met concreet uitgewerkte plannen te komen voor wij als gemeenteraad onze nek uitsteken’. We zijn ook verbaasd dat het bij het college en wethouder Machielsen bekend is dat de behoefte er is bij de inwoners van Hulten, maar dat niet tot actie leidt.

Inwoners zouden zelf ook naar geschikte percelen moeten zoeken, en dit aangeven bij de gemeente. Gemeentebelang is bang dat we inwoners zo van het kastje naar de muur blijven sturen. Natuurlijk kunnen de inwoners van Hulten een burgerinitiatief indienen. Het college en de gemeenteraad kunnen daar dan een oordeel over vellen.

In de commissievergadering van 23 april as. zal Gemeentebelang nogmaals aandacht besteden aan de verschillen die er nu lijken te zijn als het gaat om wensen van inwoners en hoe het college van B&W daarmee omgaat. Zo was er voor de verbetering van park Wolfsweide al 40.000 euro gereserveerd voor een burgerinitiatief, voordat de inwoners zich hadden gemeld. Waarom kon dat wel, en moeten de inwoners van Hulten een andere weg bewandelen?

Amendement voor aankoop activiteitenterrein Hulten

Gemeentebelang: Blijf kansen zien en benutten voor Hulten

Hulten is een klein dorp met beperkte mogelijkheden in de openbare ruimte, onder andere vanwege de beperkingen vanuit de vliegbasis en de rijksweg die dwars door het dorp loopt. De inwoners van Hulten houden het dorp dynamisch, o.a. door het organiseren van activiteiten met Koningsdag, Halloween, carnaval e.d. Daarnaast zijn ze erg betrokken bij de inrichting van hun dorp en zijn er mooie initiatieven ontwikkeld mede vanuit het dorpsontwikkelingsplan (vastgelegd april 2017), zoals de aanleg van een speelbos.

In dat dorpsontwikkelingsplan staan meerdere initiatieven zoals woningbouw en de aanleg van een dorpshart met buurtcentrum. Na de bestemmingsverandering van een sportveldje naar woningbouw (2017) is conform het dorpsontwikkelingsplan een activiteitenveldje voor koningsspelen en sport voor jongeren toegezegd. Gemeentebelang vindt het erg belangrijk om scherp te blijven op de mogelijkheden die zich voordoen in Hulten, en wil daar als gemeente ook actief op inspringen.

Het terrein van Brabant water aan de Broekdijk 10 in Hulten is zo’n terrein dat ook mooi gebruikt zou kunnen worden voor en door de inwoners van Hulten. Op verzoek van Brabant Water wordt de bestemming van het terrein gewijzigd naar reguliere bedrijfsvoering. Bij de bespreking van het bestemmingsplan in de commissie ruimte van de gemeenteraad bleek dat er niet was onderzocht of dit terrein ook ingezet kon worden voor activiteiten in het dorp Hulten. Gemeentebelang denkt dat het goed is om met Brabant Water in gesprek te gaan over de eventuele mogelijkheden.

De fractie van Gemeentebelang dient dan ook in de raadsvergadering van 25 maart een amendement in, om het college op te dragen het gesprek aan te gaan met Brabant Water en te bekijken of de Gemeente het terrein zelf kan kopen. Dan kunnen we de toezegging dat er een activiteitenveldje zal komen echt waarmaken en blijft het geen loze belofte.

Gaan we toe naar meer afval?

Gemeentebelang: coalitie en college maken het zich gemakkelijk door afspraak coalitieprogramma los te laten.

Als gemeente moeten we inwoners en bedrijven blijven helpen om restafval te verminderen. Maar zonder doelstellingen is het lastig om elkaar te inspireren. Gemeentebelang vindt dat we zo veel mogelijk moeten doen om recycling, hergebruik en scheiden van afval te realiseren. Voor het milieu en het kostenplaatje. Ook met het verminderen van restafval. Want hoe meer afval er gescheiden wordt hoe minder restafval er verbrand hoeft te worden.

De vorige raadsperiode zijn grote stappen gezet om het restafval te verminderen en het gescheiden afval inzamelen te organiseren. Voormalig Gemeentebelang wethouder Ariane Zwarts heeft zich 8 jaar lang hard gemaakt voor het verminderen van restafval. En met resultaat, het aantal kilo’s restafval ging drastisch omlaag. Gemeentebelang is trots op die prestatie van alle inwoners.

raadslid Maarten van Haperen: waarom heeft de wethouder geen ambitie om restafval te verminderen

De partijen Kern’75, GGR en PvdA hebben in hun coalitieprogramma de doelstelling opgeschreven het restafval terug te brengen naar het landelijke streefpunt van 30kg per inwoner per jaar in 2025. Nu 2 jaar later heeft het college nog geen plan, erger nog: het college stelt dan maar voor om de doelstelling uit het coalitieprogramma los te laten. Gemeentebelang maakt zich zorgen dat er onvoldoende duidelijke sturing op het verminderen van restafval is. En dat we niet doorgaan op de ingeslagen weg die tot zulke positieve resultaten heeft geleid. In de commissievergadering zal het evaluatierapport over de afvalinzameling besproken worden. Gemeentebelang zal dan aan verantwoordelijk wethouder Corné Machielsen (Kern‘75) vragen, waarom de ambitie om restafval te verminderen in de verbrandingsoven wordt gegooid. Ook willen wij weten wat de wethouder dan wel voor wil stellen aan de gemeenteraad. En welke resultaten wil men dan wel behalen? Of is dit dossier een beetje te moeilijk voor de wethouder om de lat hoog te leggen in het belang van het milieu en onze portemonnee? Daarnaast horen we natuurlijk ook graag van de coalitie Kern’75, GGR en de PvdA wat zij vinden van het loslaten van de doelstelling uit hun eigen coalitieprogramma.