Locatiekeuze zwembad/sporthal is helder

Johan Manders, fractieleider Gemeentebelang

Johan Manders, fractieleider Gemeentebelang

Op de agenda van de raadsvergadering van 3 november stond een voor Gemeentebelang belangrijk onderwerp: de locatiekeuze voor het zwembad met de daaraan gekoppelde sporthal. Het college had een onderzoek gedaan en stelde voor om het sportcomplex te bouwen aan Den Butter in de wijk Vliegende vennen.

Voor Gemeentebelang was al eerder duidelijk dat de locatie Den Butter de voorkeur moest krijgen en dat daar een combinatie van zwembad en sporthal gerealiseerd zou moeten worden. De combinatie is goedkoper uit te voeren en maakt de exploitatie van het geheel haalbaar en aantrekkelijk. In het Toekomstplan binnensportaccommodaties werd al aangegeven dat er behoefte is aan een dergelijke voorziening. Toekomstige gebruikers zijn daarom ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

De nieuwe sporthal gaat gebruikt worden door basisschool De Kring. Daar moet die dus in de buurt komen. Daarom zouden alle drie de geopperde locaties in aanmerking kunnen komen. Gemeentebelang vindt veiligheid voor alle kinderen heel belangrijk, dus ook voor de kinderen van De Kring. Mede daarom heeft de locatie aan Den Butter de voorkeur van Gemeentebelang. De locatie aan de Moerstraat bij de rotonde aan de Margrieten is onwenselijk, omdat het een flink eind lopen is (waardoor sportlessen dreigen uit te vallen) én omdat er rondom deze rotonde te veel verkeer is.

Gemeentebelang vindt met de andere partijen dat het Toekomstplan binnensportaccommodaties opnieuw bekeken moet worden. Klopt alles nog wel? En voldoet het plan aan de huidige behoefte? We denken niet dat het plan erg gaat veranderen. Misschien moeten er meer of minder sportzaal-delen gepland worden. Daarbij is van belang welke rol de Margriethal blijft spelen in het voorzieningenpakket. Maar voor Gemeentebelang blijft de keuze aan Den Butter overeind. Deze locatie moet nu als enige locatie uitgewerkt worden in een projectplan. In dat projectplan moet de voortgang steeds getoetst kunnen worden op haalbaarheid. Hierbij spelen ook de financiële kaders een rol.

Gemeentebelang wil dat de buurtbewoners actief worden betrokken bij de totstandkoming van het zwembad/sportcomplex. Wij begrijpen hun vrees voor verkeersoverlast en hebben wethouder Ariane Zwarts gevraagd goed te onderzoeken, samen met de buurt, op welke manier een veilige woonomgeving gewaarborgd kan worden.

Wilt u over bovenstaand onderwerp met ons van gedachten wisselen of hebt u ideeën over onderwerpen die u aangepakt wilt zien? Neem dan contact op met een van onze raadsleden. Klik op Contact en reageer! Want waar je woont, moet het goed zijn…

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Over geld, geld en nog eens geld…

In de afgelopen weken waren er kort na elkaar drie raadsvergaderingen. Twee waren gericht op de begroting over 2015 en volgende jaren. En een was een reguliere (gewone) vergadering.

Tijdens de vergaderingen over de begroting, op 29 oktober en 6 november, stond Gemeentebelang stil bij enkele belangrijke punten: de begrotingstechniek, de verbreding van de N282, de drie decentralisaties en glasvezel voor het buitengebied.

Positieve begroting

Begrotingstechnisch hebben we een gezonde begroting voor 2015. Dat is uitstekend en dat zorgt ervoor dat we samen met onze coalitiepartners kunnen werken aan de uitvoering van ons coalitieprogramma. We hebben wel stilgestaan bij de vooruitblik op de daaropvolgende jaren en in het bijzonder hebben we gekeken naar het weerstandsvermogen van de gemeente. U kent Gemeentebelang als een kritische partij die besteding uit de algemene reserves afgedekt wil zien door het weerstandsvermogen. Omdat dit weerstandsvermogen terugloopt, hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd. De coalitie heeft vastgesteld dat we het weerstandsvermogen minimaal 100% willen hebben en houden. We kregen de toezegging van wethouder Rolph Dols om hierop toe te zien, en daar vertrouwen we dus op.

De verbreding van de N282

Vorig jaar is het besluit gevallen om de N282 te gaan verbreden en is hiervoor een post van 1,9 miljoen gereserveerd. Dit voorjaar hebben we vernomen dat de provincie hiervan een groot deel voor zijn rekening neemt. We hebben wethouder Willem Starreveld verzocht om die toezegging verder te concretiseren. Zodra dat helder is, kan namelijk een groot gedeelte van de gereserveerde 1,9 miljoen terugvloeien in de algemene reserves van de gemeente. Voor voorzieningen als verkeerslichten op nieuwe kruispunten e.d. is ongeveer 400.000 euro nodig. Dus 1,5 miljoen in de algemene reserve!

De drie decentralisaties

Uitvoerig heeft Gemeentebelang stilgestaan bij de drie decentralisaties. Een ingewikkeld verhaal. Voor de inwoners van de gemeente is het heel belangrijk is dit goed gebeurt. Ook moet helder zijn wat wel en niet wordt aangepakt bij de uitvoering van de Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet. Gemeentebelang hecht grote waarde aan zorgvuldigheid in de uitvoering hiervan. We weten echter ook dat zeker jeugdzorg en de participatiewet nieuwe onderdelen zijn. Dus hebben wij het college verzocht hier uitgebreid bij stil te staan in de tussenrapportages voor de raad. Het college denkt er ook zo over en heeft toegezegd de raad uitvoerig te informeren via de tussenrapportages.

Glasvezel voor buitengebied

We zijn blij dat het college zich steeds meer en actief inspant om te zorgen dat burgers zaken via sociale media (internet) kunnen regelen. Invoering van app’s (er is er bijvoorbeeld eentje die waarschuwt wanneer welke container buitengezet moet worden) of aanvragen regelen via mail, dat kan en gebeurt steeds vaker. Die ontwikkeling zet zich voort. Daarom heeft Gemeentebelang een motie ingediend om te bekijken of de buitengebieden van onze gemeente ook voorzien kunnen worden van glasvezel. Alle partijen hebben deze motie ondersteund en het college gaat onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn.

Mocht u over bovenstaande zaken met ons van gedachten willen wisselen of hebt u ideeën over onderwerpen die u aangepakt wilt zien, neem dan contact op met een van onze raadsleden. Dat kan via www.gemeentebelang.org.  Even elkaar informeren, want waar je woont, moet het goed zijn…

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang