Over geld, geld en nog eens geld…

In de afgelopen weken waren er kort na elkaar drie raadsvergaderingen. Twee waren gericht op de begroting over 2015 en volgende jaren. En een was een reguliere (gewone) vergadering.

Tijdens de vergaderingen over de begroting, op 29 oktober en 6 november, stond Gemeentebelang stil bij enkele belangrijke punten: de begrotingstechniek, de verbreding van de N282, de drie decentralisaties en glasvezel voor het buitengebied.

Positieve begroting

Begrotingstechnisch hebben we een gezonde begroting voor 2015. Dat is uitstekend en dat zorgt ervoor dat we samen met onze coalitiepartners kunnen werken aan de uitvoering van ons coalitieprogramma. We hebben wel stilgestaan bij de vooruitblik op de daaropvolgende jaren en in het bijzonder hebben we gekeken naar het weerstandsvermogen van de gemeente. U kent Gemeentebelang als een kritische partij die besteding uit de algemene reserves afgedekt wil zien door het weerstandsvermogen. Omdat dit weerstandsvermogen terugloopt, hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd. De coalitie heeft vastgesteld dat we het weerstandsvermogen minimaal 100% willen hebben en houden. We kregen de toezegging van wethouder Rolph Dols om hierop toe te zien, en daar vertrouwen we dus op.

De verbreding van de N282

Vorig jaar is het besluit gevallen om de N282 te gaan verbreden en is hiervoor een post van 1,9 miljoen gereserveerd. Dit voorjaar hebben we vernomen dat de provincie hiervan een groot deel voor zijn rekening neemt. We hebben wethouder Willem Starreveld verzocht om die toezegging verder te concretiseren. Zodra dat helder is, kan namelijk een groot gedeelte van de gereserveerde 1,9 miljoen terugvloeien in de algemene reserves van de gemeente. Voor voorzieningen als verkeerslichten op nieuwe kruispunten e.d. is ongeveer 400.000 euro nodig. Dus 1,5 miljoen in de algemene reserve!

De drie decentralisaties

Uitvoerig heeft Gemeentebelang stilgestaan bij de drie decentralisaties. Een ingewikkeld verhaal. Voor de inwoners van de gemeente is het heel belangrijk is dit goed gebeurt. Ook moet helder zijn wat wel en niet wordt aangepakt bij de uitvoering van de Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet. Gemeentebelang hecht grote waarde aan zorgvuldigheid in de uitvoering hiervan. We weten echter ook dat zeker jeugdzorg en de participatiewet nieuwe onderdelen zijn. Dus hebben wij het college verzocht hier uitgebreid bij stil te staan in de tussenrapportages voor de raad. Het college denkt er ook zo over en heeft toegezegd de raad uitvoerig te informeren via de tussenrapportages.

Glasvezel voor buitengebied

We zijn blij dat het college zich steeds meer en actief inspant om te zorgen dat burgers zaken via sociale media (internet) kunnen regelen. Invoering van app’s (er is er bijvoorbeeld eentje die waarschuwt wanneer welke container buitengezet moet worden) of aanvragen regelen via mail, dat kan en gebeurt steeds vaker. Die ontwikkeling zet zich voort. Daarom heeft Gemeentebelang een motie ingediend om te bekijken of de buitengebieden van onze gemeente ook voorzien kunnen worden van glasvezel. Alle partijen hebben deze motie ondersteund en het college gaat onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn.

Mocht u over bovenstaande zaken met ons van gedachten willen wisselen of hebt u ideeën over onderwerpen die u aangepakt wilt zien, neem dan contact op met een van onze raadsleden. Dat kan via www.gemeentebelang.org.  Even elkaar informeren, want waar je woont, moet het goed zijn…

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang