Coalitie negeert wens inwoners en VIP

Gemeentebelang: laat VIP zelfstandig zijn

Op de dag van de raadsvergadering werd aan het college en de raad een petitie aangeboden om het VIP haar zelfstandige status en subsidie te laten behouden. Meer dan 800 betrokken inwoners hebben de petitie in korte tijd ondertekend en vragen hiermee het college om het VIP te houden zoals het al jaren is. Het VIP is niet voor niets uitgeroepen tot beste vrijwilligersorganisatie van Nederland.

Gelijktijdig met de petitie heeft Gemeentebelang samen met de andere oppositiepartijen via een motie om hetzelfde gevraagd: hou het VIP zelfstandig en verander niks. Tot onze ontsteltenis bleek dat aan dovemans oren van Kern75, GGR en PvdA gericht.

De coalitie is van Kern75, GGR en PvdA is al een tijdje aan de slag, maar lijkt nu al hun eigen geluid te zijn vergeten. GGR zei als partij te staan voor het serieus nemen van inwoners en de mening van inwoners voorop te stellen. In de raadszaal is daar echter weinig van te merken. GGR lijkt Kern75 in alles blind te volgen en stemde tegen de motie. Tegen de ruim 800 inwoners die de petitie getekend hebben en tegen de ruim 450 vrijwilligers kwam GGR niet verder dan de woorden  “trots op VIP”. Hopelijk zijn ze dat na de onderdompeling van het VIP bij een regionale organisatie nog steeds.

Maud van der Meer: laat het VIP zelfstandig zijn

En dan de PvdA. Van een partij die altijd middenin de samenleving stond, staat Gemeentebelang helemaal versteld. De partij met wethouder Doremalen in het college lijkt nog niet door te hebben dat ze de macht hebben om dingen te veranderen. Gemeentebelang hoopte dat zij de motie zouden omarmen, maar het tegendeel bleek waar: zowel de fractie als de wethouder zelf gaven geen krimp toen ze gevraagd werd te strijden voor de zelfstandigheid van het VIP. Een gemiste kans voor een sociale partij als de PvdA.

Gemeentebelang blijft aandringen dat de coalitiepartijen alsnog gehoor geven aan de oproep van het VIP, de vrijwilligers en alle andere inwoners die zich betrokken voelen bij het vrijwilligerswerk. Want VIP is uniek, lokaal en dat moet vooral zo blijven.

Wethouder moet vaart maken met onderhandelingen spoorzone.

Gemeentebelang zorgt voor raadsbreed signaal

In maart van dit jaar bleek dat de financiering voor het project spoorzone niet rond was, en heeft de gemeenteraad geen besluit genomen. Gemeentebelang heeft altijd aangegeven dat er duidelijkheid moet zijn over de kosten, anders kan de herinrichting van de spoorzone niet van start.

Inmiddels is wethouder Scheifes (GGR) verantwoordelijk voor de spoorzone. Ook bleek uit de second opinion dat het tekort op de financiën van het project groot is: eind april was het gat 27 miljoen. Gemeentebelang heeft meerdere malen de simpele vraag aan de wethouder gesteld ‘wat bent u nou eigenlijk aan het doen’? Helaas bleef een duidelijk antwoord uit.

In de raadsvergadering van 17 oktober heeft de fractie van Gemeentebelang daarom het initiatief genomen door de motie ‘aansporing project spoorzone’ in te dienen. Raadslid Maarten van Haperen: ‘ De herontwikkeling van de spoorzone is van groot belang voor de toekomstige leefbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van Gilze en Rijen. De afgelopen jaren heeft de Raad veel besluiten genomen en hebben we een aanzienlijke hoeveelheid geld gereserveerd. Maar de rek is eruit en we kunnen niet op hetzelfde spoor verder. Dat laat ook de second opinion zien. De wethouder is daarom een nieuwe onderhandeling gestart met partners Rijk en provincie Noord-Brabant. Maar over het verloop en met welke insteek wil hij niets zeggen. Alleen dat dit het eerste gesprek was met de partners sinds de installatie van dit college’.

Gemeentebelang: Spoorzone is meer dan alleen de ondertunneling

Voor Gemeentebelang is het wel duidelijk: zonder financiering hoeven we geen discussie over de precieze invulling van de spoorzone te voeren. De motie roept de wethouder op uiterlijk 28 februari 2023 te komen met duidelijkheid over de financiering van het project spoorzone. Helaas bleek in het debat dat de wethouder zich op geen enkele wijze wilde vastleggen, en leek zo aan te sturen op een open einde met een blanco cheque. Gelukkig dacht de raad daar anders over. De motie is raadsbreed aangenomen en roept de wethouder op om uiterlijk 28 februari 2023 te komen met duidelijkheid over de financiering van het project spoorzone.

Reageren op dit artikel of meer weten? Stuur een bericht naar Maarten@gemeentebelang.org of Maud@gemeentebelang.org

Project Hulten autoluw eindelijk van start

Gemeentebelang: ook 2000 bomen erbij is dubbele winst

De provincie heeft het startsein gegeven voor de aanpassing en omlegging van de N282 voor een betere doorstroming. Daardoor ontstaat er een autoluw en dus leefbaar en veilig Hulten. Voor de inrichting van het ‘nieuwe’ Hulten is samen met de bewoners een schitterend plan gemaakt wat in december in de raad besproken wordt en waarvan de inwoners van Hulten hopen dat de uitvoering plaatsvindt in de loop van 2023 -2024. 

Gemeentebelang is daarom blij voor de bewoners van Hulten dat het nu zover is!

Project Hulten autoluw eindelijk van start

Van karrenspoor tot Rijksweg naar een ‘auto te gast straat’. Wat een geschiedenis heeft de bijna 200 jaar oude Rijksweg langs Rijen en door Hulten! Begonnen als karrenspoor, aangelegd ten tijde van Napoleon, daarna verhard vanwege het opkomende autobezit. In 1902 het eerste vrij liggende verharde fietspad van Nederland, de driebaans-dodenweg, weer terug naar tweebaansweg en nu een verbreding naar vier banen langs Rijen en een knip met rondweg om Hulten.

Na jaren wachten gaan de werkzaamheden starten. Hulten wordt leefbaar en vooral veilig, aldus de gedeputeerde. Kinderen kunnen straks buiten spelen, de bewoners kunnen veilig opritten op en af, de buurtjes kunnen voor hun huizen een praatje maken en de luchtkwaliteit wordt veel beter. Want omdat het verkeer wordt omgeleid komt er ruimte om ongeveer 2000 bomen te planten in het Blok!

Voor het verkeer betekent dit dat bedrijven beter bereikbaar worden en dat men niet meer in de file hoeft te staan naar De Haansberg, Crown Business-Center en de Vliegbasis. En voor degene die denken dat het omrijden langs Hulten veel tijdverlies betekent? Met de auto in de spits is er juist een tijdwinst van ongeveer 10 minuten en buiten de spits een tijdsverlies van ongeveer vier minuten. En misschien is de fiets ook een goed alternatief. De nieuwe F58 (snelfietsroute) is de DoorRijenRoute voor de fiets van en naar Tilburg. Gezond, goedkoop en in tijd vergelijkbaar met de autorit.

Het is een lang dossier, begonnen in 2008, met een duidelijke voorkeurskeuze vanuit Gemeentebelang welke het uiteindelijk ook geworden is door kritisch meedenken. Alles hierover is te vinden op de website van Gemeentebelang. Maar nu kijken we vooruit, naar een nieuwe kern voor Hulten.

Ook in onze gemeente heeft de jeugd de toekomst

Gemeentebelang: Plannen van scouting krijgen geen aandacht van coalitie

De jeugd heeft de toekomst. Een uitspraak die vaak gebruikt wordt, ook in de gemeenteraad. Gemeentebelang vindt dat je in plaats van mooie woorden ook over moet gaan tot acties waar onze jeugd iets aan heeft. Onze jeugd serieus nemen doen raadsleden Maarten van Haperen en Maud van der Meer van Gemeentebelang herhaaldelijk door onderwerpen te agenderen waarbij het welzijn en belang van onze jeugd voorop staat.

Zo heeft Gemeentebelang zich als enige bekommerd om de kwestie van niet verstrekte-stempassen voor 18-jarigen. Ook zijn Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP’s) vaak onder de aandacht gebracht net zoals de verbouwplannen van de scouting in Rijen, een vereniging met veel jeugdige leden.

Jongeren in onze gemeente willen een plek om elkaar te ontmoeten. De evaluatie van de plaatsing van JOP’s laat zien dat de ontmoetingsplekken gebruikt worden en ook dat er geen overlastmeldingen zijn. Gemeentebelang is dan ook tevreden met het besluit van het college om deze voorziening voor onze jongeren te behouden. Gemeentebelang vindt het daarom vreemd dat andere partijen vooral aandacht besteden aan vermoedelijke overlast. Iets waar volgens de evaluatie geen sprake van is. Het debat moet juist gaan over de behoefte van de jongeren.

De scouting in Rijen is een vereniging met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Deze levendige vereniging heeft goede huisvesting nodig voor de toekomstbestendigheid van de vereniging. Het pand van de scouting is aan een grondige verbouwing toe. Al ruim voor de verkiezingen steunde de hele gemeenteraad een motie om met de scouting in gesprek te gaan en te onderzoeken wat nodig is voor een duurzaam en eigentijds scoutinggebouw. Helaas is na de verkiezingen bij coalitiepartijen Groen Gilze Rijen, Kern75 en de PvdA de urgentie ver te zoeken. Er wordt geen duidelijkheid verschaft aan de scouting en van beschikbaar geld zal in de begroting waarschijnlijk geen sprake zijn. Blijkbaar is dit voor de coalitie een loze verkiezingsbelofte geweest maar volgens Gemeentebelang vooral een gemiste kans. Want op deze manier weet de scouting nog steeds niet waar ze aan toe zijn daarom zal Gemeentebelang dit in de begrotingsraad aan de orde stellen.

Reageren op dit artikel? Mail naar maud@gemeentebelang.org of :maarten@gemeentebelang.org

Geen gesol met VIPvoorElkaar

Gemeentebelang: wij delen de zorgen van de vrijwilligers

Het VIPvoorElkaar is al jaren de schakel tussen vrijwilligers, hulpvragers en organisaties binnen gemeente Gilze en Rijen door hen met elkaar in contact te brengen bij een hulpvraag. Een unieke organisatie die vanuit SCMO (De Boodschap) wordt aangestuurd. En over dat laatste is grote onrust ontstaan.

Onlangs won VIPvoorElkaar de nationale vrijwilligersprijs. Hieruit blijkt dat ze op een eigen wijze opereert en het heel goed doet met meer dan 400 vrijwilligers. Nu wil het gemeentebestuur het VIPvoorElkaar onderbrengen bij een grote, regionale organisatie en ze daarmee niet meer apart subsidiëren.

Hierdoor verliest het VIP de lokale identiteit en binding. Ook zijn ze dan afhankelijk van de grote pot geld en weten niet waar ze aan toe zijn. Als lokale partij pleitte Gemeentebelang daarom om dit besluit terug te draaien. En de vele bezorgde aanwezige vrijwilligers en inwoners in de raadszaal ondersteunden dit standpunt.

Maarten en Maud steunen VIpvoorElkaar

Raadsleden Maud van der Meer en Maarten van Haperen vinden het te gek voor woorden dat dit college met 2 lokale partijen, Kern75 en GroenGilzeRijen, aan het roer de toekomst van ons VIPvoorElkaar zo op het spel zet zet. En de PvdA, meestal erg begaan met vrijwilligers gaf ook weinig reactie. Sterker nog, hun wethouder Marielle Doremalen bewoog geen centimeter richting de zorgen van diverse partijen en de aanwezige toehoorders.

Raadslid Maarten van Haperen stelde meermaals de vraag ‘wat er nu eigenlijk niet goed zou zijn bij VIPvoorElkaar’ dat deze verandering nodig maakte. Na aandringen kwam het antwoord van wethouder Doremalen dat er bij VIPvoorElkaar niks verkeerd gaat. Gemeentebelang vraagt zich dus nog steeds af wat echte reden is om dit “winning team” uit het lokale hart van onze gemeente te halen.

De coalitiepartijen leken doof voor het aanwezige publiek in de raadszaal. Kern75, GroenGilzeRijen en de PvdA gaan volledig voorbij aan de weerstand van dit slechte idee terwijl zij als coalitiepartijen met hun wethouders bij machte zijn om dit te keren. En om ze daarbij te helpen zal er de eerstkomende raadsvergadering een motie worden ingediend. Wordt vervolgd! Reageren? Mail naar secretariaat@gemeentebelang.org