Gemeentebelang stemt tegen Begroting 2014

Gemeentebelangfractie wil beter financieel beleid

Gemeentebelangfractie wil beter financieel beleid

In de raadsvergadering van de Algemene Beschouwingen heeft Gemeentebelang maar liefst drie moties ingediend over onderwerpen die velen in Rijen bezighouden: het doorgaand vrachtverkeer, het Centrumplan Oost en het zwembad Tropical. Alleen de laatste motie werd door de raad aangenomen, en wel unaniem.

Motie klankbordgroep zwembad aangenomen
De discussie over renovatie of verplaatsing van het zwembad in Rijen maakt veel los. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden en Gemeentebelang vindt dat er rekening gehouden moet worden met de verschillende standpunten. Door een klankbordgroep in te stellen kan op een formele en gestructureerde wijze met betrokkenen gesproken worden. Op deze wijze is hun inbreng gewaarborgd. Gemeentebelang is dan ook blij dat deze motie door de hele gemeenteraad werd aangenomen.

Centrumplan
weekblad2Naast de motie over het zwembad diende Gemeentebelang ook een motie in om de plan- en besluitvorming rondom het Centrumplan Oost te versnellen. De plek tegenover het Wilhelminaplein ligt er al jaren armzalig bij. Onlangs is er een kwalitatief goed en haalbaar plan uitgewerkt dat de afronding van het centrum van Rijen kan betekenen. Helaas werd deze motie door de andere partijen in de raad niet overgenomen.

Vrachtverkeer
Onze derde motie betrof het vrachtverkeer richting Monseigneur Nolensstraat. Die straat wordt nog steeds als sluiproute gebruikt. Met onze motie wilden we bereiken dat het verbod op doorgaand vrachtverkeer sterker gehandhaafd wordt. Toen de wethouder vertelde dat hij hier werk van maakt, konden we deze motie terugnemen.

Slecht financieel beleid
In deze raadsvergadering heeft Gemeentebelang tegen de Begroting 2014 en de Meerjarenbegroting gestemd. Dat is bijzonder, want Gemeentebelang doet dat voor het eerst in haar bestaan. Onze gemotiveerde reden hiervoor is, dat er nog steeds teveel wensen op de agenda van het college en de coalitiepartijen staan. En dat doet dit college terwijl er grote financiële risico’s op ons af komen, zoals de overdracht van taken naar de gemeente, de nieuwe manier van werken met de Wmo en de samenwerking met andere gemeenten. Het college vindt, met de coalitie, dat men – als de zaken toch tegenvallen – met slimme interpretaties van begrotingsmogelijkheden, zoals belastingverhogingen of door het ophogen van stille reserves alle wensen (zoals een onnodige verbreding van de N282 van € 1,9 miljoen, of een prachtig maar in crisistijd minder opportuun plan van € 80.000 voor een Speelbos) toch kan uitvoeren.

Met de halvering van onze reserves tot een minimum had Gemeentebelang liever gezien dat de gemeente een pas op de plaats maakt, minder uitgeeft en de reserves weer wat aanvult. De gemeente zou weer een buffer moeten opbouwen voor toekomstige tegenvallers, zodat we de meest kwetsbaren in onze gemeente kunnen blijven ondersteunen. Immers: de Wmo, de Jeugdzorg en de Bijzondere bijstand komen straks voor rekening van de gemeente.

Helaas is Gemeentebelang de enige partij die hier de noodzaak van inziet. Gelukkig is de motie over het zwembad aangenomen, maar we blijven alert op alle andere zaken die ook belangrijk zijn. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Op werkbezoek bij een varkensboer

Alle zintuigen worden ingezet bij een werkbezoek.

Alle zintuigen worden ingezet bij een werkbezoek.

Gemeentebelang ging op werkbezoek bij boer Richard van den Brand. Boer Richard is een vleesvarkensboer aan de Rielsebaan in Gilze. Gemeentebelang ging eerder dit jaar ook al op werkbezoek bij een melkkoeienboer, maar dit is duidelijk weer een hele andere tak van sport. Goed om te zien en om kennis uit te wisselen.

Wij zijn bij boer Richard op visite omdat hij zijn stal graag wil uitbreiden. Daarvoor heeft hij stukken in behandeling bij de gemeente en de provincie. Als lid van de Commissie Ruimte zijn we geconfronteerd met rapporten van tig pagina’s. Bij dat soort gortdroge documenten is het goed om te weten wie er nou achter de plannen zit, wat de boer drijft en hoe hij zijn zaken aanpakt. Dat laat een rapport niet zo goed zien, dus zijn wij van Gemeentebelang eens met eigen ogen gaan kijken.

Boer Richard heeft de professionalisering hoog in het vaandel. Door ontzettend goed te optimaliseren met voeren, verwarmen en het dierenwelzijn goed in de gaten te houden, zorgt hij ervoor dat hij kan blijven concurreren met lagelonenlanden. Inmiddels is zijn bedrijf al zeer vergevorderd computergestuurd. Verlichting en voeren gaat volautomatisch en schoonmaakrobots doen hun werk. Een biologische waterwas-installatie zorgt voor een helemaal schone luchtuitlaat en in de stallen ruikt het al niet meer erg naar varkens.

Artikel in het Weekblad

Artikel in het Weekblad

Boer Richard gaat voorzichtig om met antibiotica. De dieren hebben het goed bij hem. Ze krijgen zelfs speeltjes om zich bezig te houden. De nieuwe stal zal er voor zorgen dat de dieren alleen nog op transport hoeven, als ze naar de slacht gaan. Minder vervoer is niet alleen goed voor de dieren, maar ook het aantal verkeersbewegingen met vrachtwagens neemt erdoor af. En doordat er minder heen en weer gesleept wordt met de dieren is er minder risico’s voor ziektes.

Wij zijn zeer benieuwd naar het uiteindelijke resultaat van de nieuwe stal en komen graag nog een keer kijken als alles voltooid is. Begin 2014 al, als alles voorspoedig verloopt. Bij boer Richard is het al goed, maar het zal er nog beter worden. En dat moet ook!

Zwembad

Zwembad

BN de Stem – 8 november 2013

Ariane Zwarts lijsttrekker

Artikel BNdeStem 5 november 2013

Artikel BNdeStem 5 november 2013

Zorgen over minimale reserves

De Gemeentebelangfractie

De Gemeentebelangfractie

Gemeentebelang gaf bij de Algemene beschouwingen haar visie op de begroting en de financiële toekomst. Er bleek ineens een meevaller van ruim 1 miljoen. Was eerst alleen de begroting voor 2014 sluitend, nu lijkt er ook na 2014 geen tekort te zijn. Dat maakt nogal verschil. Toch is Gemeentebelang bezorgd.

Waarom heeft Gemeentebelang zo’n moeite met het huishoudboekje van het college? Er zijn een paar redenen: er worden veel aannames gedaan en er zijn veel onzekerheden. Men gaat uit van de ideale situatie zonder voldoende rekening te houden met tegenvallers en andere invloeden met financiële consequenties: de nieuwe gemeentetaken, de veranderende Wmo-kosten en het toenemend beroep op de bijstand.

Verder heeft dit college erg veel wensen. Gemeentebelang heeft geen behoefte aan verbreding van de N282 en vindt een Speelbos in Gilze in crisistijd niet nodig. Bovendien willen we dat de nieuwbouwplannen van De Wildschut veranderen. Gemeentebelang wil wel een nieuwe kunststofbaan voor Spiridon. De vereniging moet natuurlijk een behoorlijke bijdrage leveren en er moet subsidie binnengehaald worden. Dan hoeft de OZB niet verhoogd te worden en is bezuiniging op verenigingssubsidies niet nodig. Organisaties die kwetsbare groepen in onze gemeente helpen, kunnen dan zelfs wat meer krijgen.

Artikel in het weekblad van 6 nov.

Een andere reden waarom we kritisch zijn, is dat Gemeentebelang verder kijkt. We zien bijvoorbeeld dat de reserves van de gemeente opraken, terwijl de woningmarkt niet meer voor aanvulling zorgt. Gemeentebelang had graag gezien dat de gemeente eerder had bijgestuurd. Het huidige college wil, als we toch door de bodem zakken, de belastingen verhogen. Dat is in onze ogen onverkoopbaar. Gemeentebelang vindt dat reserves moeten worden aangevuld door uitgaven te beperken, grond te verkopen en de wensenlijst te minimaliseren. Sparen heet dat, iets wat onze gemeente al jarenlang niet meer heeft gedaan.

Gemeentebelang is het dus niet eens met de voorstellen van het college. Wij hopen dat onze inbreng ergens een belletje doet rinkelen. Gemeentebelang heeft drie moties ingediend. Een voor het snel ontwikkelen van Centrumplan Oost, een tweede voor het oprichten van een klankbordgroep, zodat betrokkenen kunnen meedenken over de toekomst van het zwembad en een derde om het verbod op doorgaand vrachtverkeer in de Nolensstraat te handhaven. Gemeentebelang hoopt op steun van andere fracties. Ze gaan immers over uw en onze leefomgeving of zoals Gemeentebelang het altijd zegt: “want waar je woont, moet het goed zijn!”