Perspectiefnota 2022; Gilze en Rijen blijft aan zet met mooie plannen

Gemeentebelang: duurzaamheid en menselijke maat als thema

Op 12 juli heeft de Gemeenteraad de Perspectiefnota 2022 vastgesteld. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting en geeft dus richting aan waar we in 2022 geld aan willen en kunnen uitgeven in onze gemeente.

Bij het behandelen van onderwerpen die een lange doorlooptijd hebben is het ook goed terug te blikken op de afgelopen periode. Daarom heeft onze fractievoorzitter Maud van der Meer de behandeling van de Perspectiefnota aangegrepen om onder andere terug te kijken op de duurzame dossiers van onze gemeente.

Bij de begrotingsraad van november 2019 dienden we raadsbreed een motie in waarin stond dat grootschalige opwek van zonne- energie op daken, gevels of land, kansen kon bieden voor onze inwoners. Nu, anderhalf jaar verder, ligt er een handreiking zon op land ter inzage voor onze inwoners, waarin het grootschalige geen uitgangspunt meer is. Juist de passendheid van met name zon op land staat voor onze gemeente voorop. Ook het vraagstuk hoe we als gemeente van het gas af gaan heeft een zelfde ontwikkeling doorgemaakt. Ook hier hebben we na onderzoeken en moties uit de raad duidelijk gekregen wat er mogelijk is, en daarop kunnen onze inwoners nu inhaken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Vorig jaar heeft Gemeentebelang vragen aan het college gesteld op welke manier er voorzien was in een nieuwe skatebaan in Rijen. De huidige skatebaan aan de Monseigneur Ariënsstraat kan daar niet blijven vanwege de herontwikkeling van dat gebied. Aanvankelijk was er een veel te laag bedrag opgenomen om een nieuwe skatebaan van hetzelfde niveau te kunnen realiseren. Gemeentebelang vindt dat we juist voorzieningen voor onze jongeren in stand moeten houden, en zijn dan ook blij dat alle partijen het hier mee eens zijn. In de Perspectiefnota is de wens en een bijbehorend budget opgenomen om een nieuwe skatebaan te realiseren. Een werkgroep met daarin het jongerenwerk, de coördinator van de Cultuurplaats en jongeren zelf is aan de slag om tot een mooie nieuwe skatebaan te komen. Gemeentebelang is in ieder geval erg benieuwd naar het vervolg!

Door een motie van Gemeentebelang samen met PvdA gaat het college aan de slag met het onderzoeken naar het hanteren van de menselijke maat binnen het sociaal domein. Gemeentebelang constateert dat de sociale voorzieningen binnen onze gemeente op dit moment goed zijn. Door landelijk beleid is er echter veel leed ontstaan door het gebrek aan menselijke maat, zoals bij de toeslagen-affaire. Gemeentebelang wil hier lokaal van leren. Daarom zijn we blij dat het college dit uitgangspunt ondersteunt en hiermee aan de slag gaat. “Want waar je woont, moet het goed zijn”. Meer Informatie? Mail naar info@gemeentebelang.org

Nu aan de slag met de Transitievisie Warmte

Gemeentebelang: goede start gemaakt met raadsinformatieavond

De stappen die voortkomen uit het Klimaatakkoord worden steeds meer zichtbaar in onze gemeente. Gemeentebelang heeft eerder geschreven over de Regionale Energie Strategie (REKS). Hierin staat hoeveel duurzame energie we regionaal kunnen opwekken en hoe we dat willen gaan doen.

Afgelopen week berichtten we over de handreiking zon op land. Hierin staan de lokale mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. We zetten in op zoveel mogelijk zon op daken en zon op land. Dat laatste alleen op kleinschalige, verstedelijkt terrein. Je kunt zelf ook je mening geven omdat de handreiking voor iedereen ter inzage ligt. In september wordt de handreiking dan definitief gemaakt.

Als derde schakel in de keten op weg naar aardgasloze gebouwen, is de Transitievisie Warmte aan de beurt. In deze visie moeten we als gemeente aangeven hoe we onze inwoners helpen om los te komen van het aardgas. Hier is een heel proces aan voorafgegaan met onderzoeken om te kijken welke mogelijkheden er in onze gemeente nu beschikbaar zijn.

Afgelopen week heeft wethouder Ariane Zwarts in een speciale raadsinformatiebijeenkomst de raads- en commissieleden meegenomen hoe we de warmtetransitie in onze gemeente vorm kunnen geven. In een heldere presentatie werden twee opties besproken: een wijkgerichte aanpak of een gefaseerde aanpak gemeente breed. Het ziet ernaar uit dat het beter is gefaseerd van start te gaan. Door eerst in te zetten op isoleren en energiebesparing en om van daaruit stap voor stap te gaan voor een aardgasvrije woning. Deze methode is al beproefd met het project SMILE in Molenschot.

Francesco Beterams, Ariane Zwarts, Maud van der Meer en Johan Manders

Alle politieke partijen hebben aangegeven de gefaseerde aanpak de beste te vinden voor onze gemeente. Daarnaast hebben ze ook allemaal aangegeven dat de voorgestelde wijze van burgerparticipatie goed past bij deze aanpak in plaats van een burgerforum. De meerderheid ziet kansen voor een burgerforum, maar erkende ook dat dit niet het moment is omdat onze gemeente nu niet veel keuze heeft om van het gas af te gaan. Een burgerforum heeft dan niet veel inhoud om te bespreken. Met verbazing lazen we dan ook in het weekblad dat verschillende partijen anders schreven dan dat in de vergadering was gezegd.

We gaan als gemeente niet als een gek van start, maar kiezen voor een proces dat past bij onze gemeente. Dat is volgens Gemeentebelang belangrijker dan persé een specifieke manier van burgerparticipatie te willen. Het roeptoeteren, afgeven op alles en iedereen en voorbarige conclusies trekken helpt onze inwoners niet verder. Gemeentebelang  gaat voor de inhoud en stappen zetten met belanghebbenden, inwoners en gemeenteraad. Hierbij volgen we het proces zoals dat wordt verlangd door de rijksoverheid. Voor meer informatie, kijk op onze FB pagina of de website van de gemeente!

Gilze en Rijen gaat voor meer zon op dak en minder op land

Gemeentebelang: lokale handreiking zon op land ter inzage

Gemeentebelang heeft in een eerder artikel al geschreven over de Regionale Energie en Klimaat Strategie, afgekort de REKS. De REKS is uitkomst van de landelijke opgave om regionaal de plannen te maken hoe we aan de nieuwe energie-opgave kunnen voldoen. Nu de REKS klaar is gaan we door met hoe we lokaal met zonne-energie willen omgaan. Daarvoor heeft de gemeente een lokale handreiking zon op land opgesteld.

Met de lokale handreiking kunnen initiatieven beoordeeld worden die nu en in de toekomst worden aangevraagd. Als gemeente kiezen we voor maximaal opwekkenvan zonne-energie door de ruimte op daken te benutten. Maar zelfs met deze inzet op dak kunnen we een groot gedeelte van de energievraag in de gemeente niet invullen. Daarnaast hebben we als gemeente beleid nodig over hoe wij wensen om te gaan met initiatieven voor zonne-energie anders dan op daken. De lokale handreiking geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers wat we wel willen en wat niet, maar ook onder welke omstandigheden iets wel of niet kan.

Met deze handreiking worden vier zaken bereikt: duidelijk maken wat onze eigen ambitie is, waar het opwekken van zonne-energie in bepaalde gebieden wél voorstelbaar is, regels over hoe plannen en initiatieven getoetst worden en tot slot wordt aangegeven waar we zonne-energie niet vinden passen. In het kort houdt dit in dat we behoudender zijn dan de regionale afspraken in de REKS. Voor de komende 2 jaar worden locaties in de wacht gezet in agrarisch landschap. De gemeente wil hiermee een pas op de plaats maken door eerst te zien hoeveel zon op dak gerealiseerd kan worden en versnippering van het landschap door zonneweides tegen te gaan.

zonne-energie opwekking op daken

Er zijn locaties waar zonneweides minder impact hebben op het landschap. Je kunt dan denken aan verstedelijkte plekken zoals naast grote (snel)wegen, op/naast bedrijventerreinen of bij de waterzuivering. Onder voorwaarden kunnen daar wel zonneweides aangelegd worden. Op deze manier dragen we bij aan de gigantische opgave die we in Nederland hebben om samen duurzame energie op te wekken zonder het landschap teveel aan te tasten. Want Gemeentebelang is van mening dat we allemaal moeten doen wat mogelijk is. Dus zon op alle daken zowel op particuliere woonhuizen als bedrijfsmatige gebouwen. Maak daarom gebruik van de duurzaamheidslening of van de expertise die de gemeente inzet om ondernemers te helpen bij het energievraagstuk.

Je kunt de handreiking vinden op de website van de gemeente onder concept handreiking of via de link https://www.gilzerijen.nl/nieuws/actueel/archief/2021/06/artikel/de-concepthandreiking-zon-gilze-en-rijen-ligt-ter-inzage-796.html.Je kunt dan ook een reactie geven op de handreiking. “Want waar je woont, moet het goed zijn”, nu en in de toekomst! Meer Informatie? Mail naar info@gemeentebelang.org

Gemeentebelang: gesprekjes met inwoners erg gemist

Iedereen heeft er reikhalzend naar uitgekeken. Het moment dat het corona-virus zo ver is teruggedrongen dat er versoepelingen mogelijk zijn. Zoveel zelfs dat we elkaar weer onbeperkt in de openbare ruimte kunnen ontmoeten. Dat geldt natuurlijk ook voor Gemeentebelang.

Praat op Straat, Ariane, Johan en Maud

Want een van de belangrijkste dingen voor Gemeentebelang viel door corona weg: onze maandelijkse praat op straat-actie. Al jaren staan wij, met wethouder Ariane, raadsleden en commissieleden elke eerste zaterdag van de maand op het Wilhelminaplein. GB-ers willen namelijk het liefst zelf met onze inwoners contact hebben en in gesprek gaan over onderwerpen die bij hen leven. Om ideeën op te doen, tips te krijgen en ook om te horen waarom je het ergens niet mee eens bent of vindt dat het beter anders kan. Want je kunt wel van alles roeptoeteren in het weekblad, er gaat niets boven echt contact. En daar zijn wij van!

Daarbij zijn er nogal wat onderwerpen aan de orde geweest in de afgelopen anderhalf jaar waar we graag met je over gediscussieerd zouden hebben. De Spoorzone bijvoorbeeld. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat er geen tweedeling komt in Rijen. En ook de inwoners in Rijen-Zuid hebben recht op goede bereikbaarheid van hulpdiensten. Elke minuut telt want het zal jouw huis maar zijn die in brand staat. De gemeenteraad en dus ook Gemeentebelang heeft daarom een besluit genomen waar wij achter kunnen staan. Ondanks Facebook en andere digitale mogelijkheden hadden we daar dus graag meer live met iedereen over gesproken.

Andere onderwerpen waar we graag met je over in gesprek gaan zijn de omschakeling van gas naar andere warmtebronnen, klimaatmaatregelen, woningbouw-oplossingen, de perikelen rondom de centrale huisvesting van de ABG-gemeenten en natuurlijk hoe we door kunnen groeien naar een volledig  inclusieve gemeente. En andersom horen we ook graag wat jij belangrijk vindt!

Maar zoals gezegd: het kan weer. En daarom gaan we snel van start, net voor de zomervakantie. Zaterdag 5 juli zijn we weer present op het Wilhelminaplein van 10.30 tot 12.30. En omdat het shoppen weer leuk is krijg je als je even langskomt om een praatje te maken onze leuke I love Rijen-tas cadeau (op is op). Dus tot dan!

Wil je alvast weten waar wij voor staan? Kijk dan op onze facebook pagina of website of mail naar info@gemeentebelang.org