Nu aan de slag met de Transitievisie Warmte

Gemeentebelang: goede start gemaakt met raadsinformatieavond

De stappen die voortkomen uit het Klimaatakkoord worden steeds meer zichtbaar in onze gemeente. Gemeentebelang heeft eerder geschreven over de Regionale Energie Strategie (REKS). Hierin staat hoeveel duurzame energie we regionaal kunnen opwekken en hoe we dat willen gaan doen.

Afgelopen week berichtten we over de handreiking zon op land. Hierin staan de lokale mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. We zetten in op zoveel mogelijk zon op daken en zon op land. Dat laatste alleen op kleinschalige, verstedelijkt terrein. Je kunt zelf ook je mening geven omdat de handreiking voor iedereen ter inzage ligt. In september wordt de handreiking dan definitief gemaakt.

Als derde schakel in de keten op weg naar aardgasloze gebouwen, is de Transitievisie Warmte aan de beurt. In deze visie moeten we als gemeente aangeven hoe we onze inwoners helpen om los te komen van het aardgas. Hier is een heel proces aan voorafgegaan met onderzoeken om te kijken welke mogelijkheden er in onze gemeente nu beschikbaar zijn.

Afgelopen week heeft wethouder Ariane Zwarts in een speciale raadsinformatiebijeenkomst de raads- en commissieleden meegenomen hoe we de warmtetransitie in onze gemeente vorm kunnen geven. In een heldere presentatie werden twee opties besproken: een wijkgerichte aanpak of een gefaseerde aanpak gemeente breed. Het ziet ernaar uit dat het beter is gefaseerd van start te gaan. Door eerst in te zetten op isoleren en energiebesparing en om van daaruit stap voor stap te gaan voor een aardgasvrije woning. Deze methode is al beproefd met het project SMILE in Molenschot.

Francesco Beterams, Ariane Zwarts, Maud van der Meer en Johan Manders

Alle politieke partijen hebben aangegeven de gefaseerde aanpak de beste te vinden voor onze gemeente. Daarnaast hebben ze ook allemaal aangegeven dat de voorgestelde wijze van burgerparticipatie goed past bij deze aanpak in plaats van een burgerforum. De meerderheid ziet kansen voor een burgerforum, maar erkende ook dat dit niet het moment is omdat onze gemeente nu niet veel keuze heeft om van het gas af te gaan. Een burgerforum heeft dan niet veel inhoud om te bespreken. Met verbazing lazen we dan ook in het weekblad dat verschillende partijen anders schreven dan dat in de vergadering was gezegd.

We gaan als gemeente niet als een gek van start, maar kiezen voor een proces dat past bij onze gemeente. Dat is volgens Gemeentebelang belangrijker dan persé een specifieke manier van burgerparticipatie te willen. Het roeptoeteren, afgeven op alles en iedereen en voorbarige conclusies trekken helpt onze inwoners niet verder. Gemeentebelang  gaat voor de inhoud en stappen zetten met belanghebbenden, inwoners en gemeenteraad. Hierbij volgen we het proces zoals dat wordt verlangd door de rijksoverheid. Voor meer informatie, kijk op onze FB pagina of de website van de gemeente!