Begroting 2021 staat weer in teken van tekorten in zorg

Gemeentebelang: ook nu de schouders er onder zetten

Binnenkort wordt in de gemeenteraad de begroting 2021 besproken.” Van deze begroting worden we bij Gemeentebelang niet gelukkig” aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang. ‘’Dat komt niet door de gepresenteerde plannen maar door de wijze waarop het Rijk omgaat met hun verantwoordelijkheid.”

‘’Vanuit Den Haag schuift men steeds meer taken vanuit jeugdzorg en wmo door naar de gemeenten maar geven dan onvoldoende geld mee. Een verkapte bezuiniging dus. De ene activiteit na de andere komt op ons af en wij als gemeenten komen jaar op jaar flink te kort als het gaat om de financiën. Volgend jaar gaat ook beschermd wonen richting de gemeenten, daarna de omgevingswet en later nog meer. Ook in deze begroting kunnen we zien dat het steeds meer moeite kost om de tekorten op te lossen. De brandbrief vanuit onze regio Hart van Brabant richting Den Haag om gemeenten voldoende te compenseren steunen we dan ook van harte. Al jaren geven wij in onze begrotingsrede aan dat De Haag ons te kort doet. Laten ze dat nu eens erkennen!”

fractievoorzitter Johan Manders

Als Gemeentebelang willen we blijven vasthouden aan het realiseren van plannen voor onze gemeente en inwoners. Denk daarbij aan de grote projecten als het centrumplan Gilze en het centrumplan Rijen, renovatie van sporthal Achter de Tuintjes en de nieuwbouw van de Margriethal. Ook de zorg voor onze inwoners moet intact blijven evenals de projecten rondom klimaat, armoede en laaggeletterdheid.  Om de tekorten op te vangen en om onze reserves een klein beetje te versterken wordt voorgesteld om de onroerendezaakbelasting enigszins te verhogen. Naast de indexering komt er dan nog 1,4 % bij. Johan: “Het is niet veel maar toch had ik liever gezien dat deze extra verhoging niet nodig was geweest. Met deze bescheiden verhoging kunnen we het nivo van voorzieningen, die voor alle kernen van belang zijn, behouden”

Overigens is in de begroting ook te lezen dat gemeenten een compensatie hebben gekregen voor de extra kosten die gemaakt zijn of inkomsten die misgelopen zijn door de corona crisis. Johan vervolgt: “Ik zie dat meer als een doekje voor het bloeden want het dekt niet eens alle kosten. Het is prettig om te krijgen maar helpt ons lang niet genoeg. En het komt zeker niet tegemoet aan onze oproep om de tekorten die niets met corona te maken hebben te compenseren.”

Als Gemeentebelang zetten we onze schouders eronder en zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze gemeente in balans is en dat we blijven behoren tot de 20% goedkoopste gemeente. Want bij Gemeentebelang zeggen we niet voor niets “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Verplaatsen skatebaan De Kring naar goede nieuwe plek

Gemeentebelang: jongeren betrekken bij keuze.

Basisschool De King is al een paar jaar gehuisvest in de Vliegende Vennen. Sindsdien zijn er plannen gemaakt om het oude Kring-gebouw en de omgeving een andere bestemming te geven. Nu de plannen in een vergevorderd stadium gekomen zijn moet ook goed gekeken worden naar een nieuwe locatie voor de skatebaan naast de gymzaal.

Gemeentebelang is ingelicht over de nieuwe invulling die het gebied gaat krijgen. Het hoofdgebouw van De Kring worden appartementen. In de rest van het gebied komen huur- en koopwoningen wat een welkome toevoeging is aan ons woningaanbod. Gelukkig is er ook ruimte voor groen. Toen deze plannen bekend werden hebben we aandacht gevraagd voor het monumentale glas-in-lood raam in de oude school. Gelukkig wordt deze behouden. Nu vragen we aandacht voor de jongeren die gebruik maken van de skatebaan.

De huidige skatebaan aan de Mgr. Ariënsstraat

De veelgebruikte skatebaan moet voor deze woningbouw wijken. We moeten dus goed nadenken over een nieuwe geschikte plek. Want bijna elke dag zijn er jongeren van allerlei leeftijden daar aan het skaten. Ook is het een fijne ontmoetingsplek om met elkaar op te trekken en te socializen. Ze zijn daar niemand tot last en het ligt ook niet ver weg of weggestopt. Gemeentebelang is van mening dat dat ook niet moet. De nieuwe locatie moet een gelijkwaardige plek voor ze zijn. En omdat er zoveel gebruik van wordt gemaakt moet er ook gekozen worden voor een mooie nieuwe baan en inrichting. We vinden buiten sporten en ontmoeten belangrijk voor de wat oudere jeugd.

Daarom hebben we een oproep gedaan op Facebook om te vragen wat goede ideeën zijn voor de nieuwe locatie voor de skatebaan. We willen graag zoveel mogelijk reacties van jongeren. Nu praat op straat even stilligt door corona gaan we binnenkort ook eens ter plaatse met de jongeren in gesprek. Een eerste uitnodiging hebben we al ontvangen en ook op Facebook zijn al diverse suggesties gedaan. Gemeentebelang wil graag meedenken en onze input meegeven aan de wethouder die dit project ontwikkelt. Met deze informatie van gebruikers en andere betrokken inwoners zijn we ervan overtuigd dat een nieuwe skatebaan op een andere plek straks net zo vertrouwd zal zijn als de huidige. Dus, ken je de plek van vroeger of kom je er juist nu heel vaak? Laat het ons weten wat jouw ideeën zijn. Kijk op de Facebook, Instagram of mail naar info@gemeentebelang.org! We horen je graag.

Vliegend historisch erfgoed is welkom in onze gemeente

Gemeentebelang steunt petitie.

Wonen in de gemeente Gilze en Rijen betekent wonen bij een militair vliegveld. Hoe verweven deze 2 zaken zijn, is prachtig belicht door de heemkring met de film ‘overleven in de schaduw van het vliegveld’, gemaakt ter ere van 75 jaar vrijheid. Op verschillende plaatsen in en om onze gemeente zijn na en tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegtuigresten gevonden.

Ook nu zien onze inwoners dagelijks de helikopters van defensie vliegen over onze dorpen. Wat minder frequent maar ook zeker regelmatig zijn de vliegtuigen van Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht te zien en horen.

Waar we als gemeente via het ontwerp luchthavenbesluit al lange tijd met defensie in overleg zijn over de gevolgen voor onze gemeente waar het gaat om vliegbewegingen en bijvoorbeeld bouwbeperkingen, is de afgelopen tijd overlast door historische vliegtuigen ook in het nieuws gekomen. Inwoners hebben geklaagd over het geluid, en opgeroepen om de historische vliegtuigen aan de grond te houden.

Deze maand heeft defensie gereageerd op de meer dan 800 zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerp-luchthavenbesluit. In deze reactie wordt ook aandacht besteed aan de overlast die het vliegen met historische vliegtuigen kan veroorzaken in onze dorpen. Defensie geeft aan dat het aantal vlieguren niet verder wordt uitgebreid, er 1 zondag in de maand niet mag worden gevlogen, de dorpskernen zo veel mogelijk gemeden moeten worden en dat er aanvullend overleg is met de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

Gemeentebelang vindt het historisch erfgoed in de vorm van deze oude vliegtuigen bij onze gemeente horen. Door het mogelijk te maken dat deze vliegtuigen kunnen blijven vliegen dragen we als gemeente bij aan het behoud van dit erfgoed. De kaders die defensie stelt aan de vliegbewegingen zijn wat Gemeentebelang betreft voldoende om te zorgen dat de overlast zo veel mogelijk beperkt blijft.

Ook inwoners van onze dorpen (en verder) zouden het jammer vinden als dit vliegende museum uit onze gemeente zou verdwijnen. Een petitie met de bedoeling om ook deze stem te laten horen is al meer dan 2500 getekend. Ook Gemeentebelang steunt deze petitie.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.