Dag 2014! En hallo 2015!

 

 

Voor Gemeentebelang was 2014 een mooi jaar. We gingen van drie naar vijf zetels, we leverden een wethouder en daarmee kregen we meer verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in onze mooie gemeente.

Onze campagne “I love Rijen” bleef niet ongezien, de stickers doken overal op en onze banners kon je vanuit alle windstreken tegenkomen. Inmiddels hebben we er negen maanden op zitten. Een periode waarin we als fractie zijn gegroeid, onze draai hebben gevonden en waarin al pittige dossiers langs zijn gekomen zoals het zwembad, de Van der Valk appartementen en de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente. Tijdens de begrotingsonderhandelingen hebben we ingestemd met de meerjarenbegroting. Gemeentebelang verkondigde de afgelopen jaren om het vooral rustig aan te doen met het geld en goede keuzes te maken. Dat is inmiddels een breed gedragen begrip geworden binnen de gemeente Gilze en Rijen. Goed om te zien.

Het jaar 2015 zal, zoals het er nu naar uitziet, in het teken staan van het continue blijven volgen van de onderwerpen Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Loopt op deze drie domeinen alles zoals het bedacht is? Zijn en blijven de burgers tevreden en wordt er bijgestuurd op die momenten dat het nodig is?

Verder gaan in 2015 de ambtenaren van de drie gemeenten Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze en Rijen nog meer met elkaar optrekken, zodat er in 2016 een goede degelijke ambtelijke organisatie staat. De burgers moeten gaan merken dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Meegenomen is dat de ambtelijke organisatie efficiënter moet gaan werken en dat kan ons geld gaan besparen zodat we tot de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland kunnen blijven behoren.

Onderwerpen die ongetwijfeld ook binnenkort aan bod komen in de raad: de spoorzone, het zwembad en het luchthavenbesluit. Als je meer wilt weten over de standpunten en de werkwijze van Gemeentebelang, kijk dan op www.gemeentebelang.org.

In 2015 blijft Gemeentebelang vooral werken aan de verwezenlijking van onze slogan: Want waar je woont, moet het goed zijn! We wensen alle bewoners van Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen een mooi 2015, met veel plezier, geluk en voorspoed!

Locatiekeuze zwembad/sporthal is helder

Johan Manders, fractieleider Gemeentebelang

Johan Manders, fractieleider Gemeentebelang

Op de agenda van de raadsvergadering van 3 november stond een voor Gemeentebelang belangrijk onderwerp: de locatiekeuze voor het zwembad met de daaraan gekoppelde sporthal. Het college had een onderzoek gedaan en stelde voor om het sportcomplex te bouwen aan Den Butter in de wijk Vliegende vennen.

Voor Gemeentebelang was al eerder duidelijk dat de locatie Den Butter de voorkeur moest krijgen en dat daar een combinatie van zwembad en sporthal gerealiseerd zou moeten worden. De combinatie is goedkoper uit te voeren en maakt de exploitatie van het geheel haalbaar en aantrekkelijk. In het Toekomstplan binnensportaccommodaties werd al aangegeven dat er behoefte is aan een dergelijke voorziening. Toekomstige gebruikers zijn daarom ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

De nieuwe sporthal gaat gebruikt worden door basisschool De Kring. Daar moet die dus in de buurt komen. Daarom zouden alle drie de geopperde locaties in aanmerking kunnen komen. Gemeentebelang vindt veiligheid voor alle kinderen heel belangrijk, dus ook voor de kinderen van De Kring. Mede daarom heeft de locatie aan Den Butter de voorkeur van Gemeentebelang. De locatie aan de Moerstraat bij de rotonde aan de Margrieten is onwenselijk, omdat het een flink eind lopen is (waardoor sportlessen dreigen uit te vallen) én omdat er rondom deze rotonde te veel verkeer is.

Gemeentebelang vindt met de andere partijen dat het Toekomstplan binnensportaccommodaties opnieuw bekeken moet worden. Klopt alles nog wel? En voldoet het plan aan de huidige behoefte? We denken niet dat het plan erg gaat veranderen. Misschien moeten er meer of minder sportzaal-delen gepland worden. Daarbij is van belang welke rol de Margriethal blijft spelen in het voorzieningenpakket. Maar voor Gemeentebelang blijft de keuze aan Den Butter overeind. Deze locatie moet nu als enige locatie uitgewerkt worden in een projectplan. In dat projectplan moet de voortgang steeds getoetst kunnen worden op haalbaarheid. Hierbij spelen ook de financiële kaders een rol.

Gemeentebelang wil dat de buurtbewoners actief worden betrokken bij de totstandkoming van het zwembad/sportcomplex. Wij begrijpen hun vrees voor verkeersoverlast en hebben wethouder Ariane Zwarts gevraagd goed te onderzoeken, samen met de buurt, op welke manier een veilige woonomgeving gewaarborgd kan worden.

Wilt u over bovenstaand onderwerp met ons van gedachten wisselen of hebt u ideeën over onderwerpen die u aangepakt wilt zien? Neem dan contact op met een van onze raadsleden. Klik op Contact en reageer! Want waar je woont, moet het goed zijn…

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Over geld, geld en nog eens geld…

In de afgelopen weken waren er kort na elkaar drie raadsvergaderingen. Twee waren gericht op de begroting over 2015 en volgende jaren. En een was een reguliere (gewone) vergadering.

Tijdens de vergaderingen over de begroting, op 29 oktober en 6 november, stond Gemeentebelang stil bij enkele belangrijke punten: de begrotingstechniek, de verbreding van de N282, de drie decentralisaties en glasvezel voor het buitengebied.

Positieve begroting

Begrotingstechnisch hebben we een gezonde begroting voor 2015. Dat is uitstekend en dat zorgt ervoor dat we samen met onze coalitiepartners kunnen werken aan de uitvoering van ons coalitieprogramma. We hebben wel stilgestaan bij de vooruitblik op de daaropvolgende jaren en in het bijzonder hebben we gekeken naar het weerstandsvermogen van de gemeente. U kent Gemeentebelang als een kritische partij die besteding uit de algemene reserves afgedekt wil zien door het weerstandsvermogen. Omdat dit weerstandsvermogen terugloopt, hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd. De coalitie heeft vastgesteld dat we het weerstandsvermogen minimaal 100% willen hebben en houden. We kregen de toezegging van wethouder Rolph Dols om hierop toe te zien, en daar vertrouwen we dus op.

De verbreding van de N282

Vorig jaar is het besluit gevallen om de N282 te gaan verbreden en is hiervoor een post van 1,9 miljoen gereserveerd. Dit voorjaar hebben we vernomen dat de provincie hiervan een groot deel voor zijn rekening neemt. We hebben wethouder Willem Starreveld verzocht om die toezegging verder te concretiseren. Zodra dat helder is, kan namelijk een groot gedeelte van de gereserveerde 1,9 miljoen terugvloeien in de algemene reserves van de gemeente. Voor voorzieningen als verkeerslichten op nieuwe kruispunten e.d. is ongeveer 400.000 euro nodig. Dus 1,5 miljoen in de algemene reserve!

De drie decentralisaties

Uitvoerig heeft Gemeentebelang stilgestaan bij de drie decentralisaties. Een ingewikkeld verhaal. Voor de inwoners van de gemeente is het heel belangrijk is dit goed gebeurt. Ook moet helder zijn wat wel en niet wordt aangepakt bij de uitvoering van de Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet. Gemeentebelang hecht grote waarde aan zorgvuldigheid in de uitvoering hiervan. We weten echter ook dat zeker jeugdzorg en de participatiewet nieuwe onderdelen zijn. Dus hebben wij het college verzocht hier uitgebreid bij stil te staan in de tussenrapportages voor de raad. Het college denkt er ook zo over en heeft toegezegd de raad uitvoerig te informeren via de tussenrapportages.

Glasvezel voor buitengebied

We zijn blij dat het college zich steeds meer en actief inspant om te zorgen dat burgers zaken via sociale media (internet) kunnen regelen. Invoering van app’s (er is er bijvoorbeeld eentje die waarschuwt wanneer welke container buitengezet moet worden) of aanvragen regelen via mail, dat kan en gebeurt steeds vaker. Die ontwikkeling zet zich voort. Daarom heeft Gemeentebelang een motie ingediend om te bekijken of de buitengebieden van onze gemeente ook voorzien kunnen worden van glasvezel. Alle partijen hebben deze motie ondersteund en het college gaat onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn.

Mocht u over bovenstaande zaken met ons van gedachten willen wisselen of hebt u ideeën over onderwerpen die u aangepakt wilt zien, neem dan contact op met een van onze raadsleden. Dat kan via www.gemeentebelang.org.  Even elkaar informeren, want waar je woont, moet het goed zijn…

Johan Manders, fractievoorzitter Gemeentebelang

Op de jaarmarkt: storm, nat en koud… en toch gezellig!

 

Op de jaarmarkt kon u bij Gemeentebelang op het ‘pluche’ plaatsnemen en vertellen wat u zou veranderen als u wethouder zou zijn. Hoewel het bijzonder slecht weer was, kwamen er mensen voor de camera vertellen wat ze zouden doen. Niet iedereen wilde in beeld, maar ook buiten beeld waren er goede gesprekken.

Men kon op een kaart aangegeven waar het goed is in Rijen. Daar werden hartjes geplakt. En men kon vertellen waar verbeteringen nodig zijn. Daar kwamen de bloemetjes, want daar kan alsnog iets moois opbloeien.

Al die voorstellen gaven genoeg stof tot discussie, En daardoor werd het bij Gemeentebelang erg gezellig. Veel Rijenaren bezochten doelbewust de kraam van Gemeentebelang en spraken met onze raads- en commissieleden en met onze wethouder over allerlei actuele politieke zaken. Het bleek maar weer eens, dat mensen lokaal erg betrokken zijn bij wat er allemaal in het dorp speelt.

De onderwerpen waren zeer divers. Het ging bijvoorbeeld over de locatie van het zwembad, over stenen op een uitlaatplaats voor honden, over onveiligheidsgevoel in de eigen straat en in gangpaden, over bange Boa, over financiële problemen en het kappen van bomen.

Alle gesprekken zullen worden geëvalueerd en Gemeentebelang gaat daarna bekijken wat er met uw inbreng gedaan kan worden. Via deze krant en op onze website www.gemeentebelang.org houden we iedereen op de hoogte, zodat u weet wat Gemeentebelang met uw input doet.

Voor Gemeentebelang is het echt belangrijk om uw mening te horen, want wij zijn ervan overtuigd dat we met uw inbreng samen iets kunnen doen om onze leefomgeving te verbeteren. Gemeentebelang dankt dan ook iedereen die op de “Rijense mart” met ons het gesprek wilde aangaan. Zo kunnen we samen werken aan een nog beter Rijen. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Gemeentebelang en de plaats voor het nieuwe zwembad

De voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad met sporthal in Rijen is en blijft Vliegende Vennen (Den Butter). Gemeentebelang heeft er geen doekjes om gewonden: de locatie Den Butter is gewoon de beste. We staan dan ook pal achter onze wethouder  die, vinden wij, de plannen voortvarend heeft opgepakt.

Wethouder Ariane Zwarts heeft daarbij niet klakkeloos alles overgenomen wat er lag om tot een besluitvorming te komen. Ze heeft nieuwe afwegingen gemaakt en haar voorstel aan het college gepresenteerd. Unaniem is het college akkoord gegaan met de locatiekeuze Vliegende Vennen.

Dat er nadien nog veel vragen in de commissie kwamen, is natuurlijk logisch. De keuzes voor zo’n gebouw worden voor jaren gemaakt. Ook Gemeentebelang heeft de vragen bekeken, maar die hebben er niet toe geleid dat de plannen aangepast zouden moeten worden. Het gaat inderdaad om een paar zaken die goed afgewogen moeten worden zoals:

  • Ligt de nieuwe sportaccommodatie  op een haalbare afstand voor de school die er het meeste gebruik van moet maken?
  • Is de sportaccommodatie voor alle gebruikers veilig te bereiken?
  • Is er voldoende parkeergelegenheid?
  • Kan de accommodatie mooi ingepast worden met behoud van het groen?

De antwoorden waren voor alle drie de locaties of hetzelfde of in het voordeel van Den Butter. Gemeentebelang was dan ook blij dat basisschool De Kring de proef op de som nam en het gewoon eens uitprobeerde om van de locatie van de nieuwe school naar de locatie aan de Moerstraat te lopen. Wettelijk was het allemaal in orde. Maar de GB’ers die meegelopen hebben ondervonden het toen zelf ook: de afstand was wel erg groot en de route niet echt veilig.

Ook De Kring hoopt dat iedereen zich achter de locatie Den Butter schaart. Bovendien is het veel prettiger als er unaniem voor de locatie Vliegende Vennen wordt gekozen.

Gemeentebelang vindt dat ook, want voor het vervolg van het traject, de bouw van zwembad en sporthal, is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang.

kring-wandeling4kring-wandeling2

Wat vindt U dat er moet veranderen??

Heeft u ooit met de gedachte gespeeld om wethouder te worden om dingen in onze gemeente te kunnen verbeteren? Heeft u goede ideeën voor onze gemeente en voor Rijen in het bijzonder? Dan krijgt u op de “Rijense mart” de kans om daar iets mee te gaan doen…

Op dinsdag 21 oktober staat Gemeentebelang op de jaarmarkt. U kunt in onze stand volgens de “man-bijt-hondmethode” voor de camera vertellen wat u in Rijen zou veranderen als u wethouder zou zijn. De beste en origineelste presentaties en ideeën worden beloond met een echt “I love Rijen” T-shirt.

Kom dus naar de stand van Gemeentebelang, neem plaats op het “pluche” en vertel uw ideeën. Geen zin om voor de camera te staan? Dan vertelt u ons uw plannen zonder camera. Bovendien kunt u op een grote kaart van Rijen aangeven welke plekken goed zijn en welke plekken aandacht verdienen.

Voor Gemeentebelang is het belangrijk om uw mening te horen, want onze lokale partij vindt: Waar je woont, moet het goed zijn! Alleen met uw inbreng kunnen we daaraan werken. Van u kunnen we horen wat we moeten koesteren en wat we moeten veranderen of verbeteren. Dat is een van de redenen waarom we elk jaar op de jaarmarkt zijn. Daar bent u toch en dus kunnen we uw mening horen.

We hopen u te ontmoeten op de jaarmarkt op dinsdag 21 oktober. Zo kunnen we samen werken aan een nog beter Rijen. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Scouting Rijen werkt duurzaam en heeft uw stem nodig!

Duurzaamheid is voor Gemeentebelang een belangrijk aandachtspunt. Want waar je woont, moet het goed zijn! En iedereen is er nu wel van overtuigd dat het hier nog beter wordt als we op een duurzame manier werken.

Zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op. De Stichting Natuur & Milieu startte met steun van de ASN-bank een actie: alle scoutinggroepen in Nederland mogen, als ze het goede dak hebben, meedingen naar een set van tien zonnepanelen. Laat nu scouting Rijen een goed dak hebben en actief meedingen naar die set zonnepanelen! Om te winnen hebben ze gewoon heel veel stemmen nodig.

U KUNT HIER STEMMEN!

Gemeentebelang ondersteunt deze strijd van harte, want bij scouting is een grote club vrijwilligers uit ons dorp actief die de jeugd spelenderwijs attendeert op zorgvuldig en dus duurzaam omgaan met wat we hebben, met onze leefomgeving, met de beschikbare energie. Allemaal punten waar we als Gemeentebelang voor staan en dus zouden we het fantastisch vinden als het Scouting lukt om voldoende stemmen te krijgen en daarmee te winnen.

Als je een duurzaam Gilze en Rijen wilt, gun je de Rijense scouts die panelen! Steun de vrijwilligers in hun werk voor de jeugd en breng je stem uit voor onze scoutinggroep op www.stemoprijen.nl.