Begroting 2019 doet recht aan het coalitieakkoord

Begroting 2019 doet recht aan het coalitieakkoord
Gemeentebelang maakt zich zorgen over “beloften” uit Den Haag

De begroting voor het jaar 2019 is afgelopen week besproken in de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter Johan Manders, heeft hierop positief gereageerd maar begon met het benoemen van een groot punt van zorg dat ons allemaal raakt.

Dat zorgenpunt gaat over de onbetrouwbaarheid van de landelijke politiek. In de troonrede wordt het volgende gezegd: “De groei van het gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren.” En met hen worden de gemeenten bedoeld. Maar wat is de realiteit? We krijgen er de komende jaren nog meer taken bij, we krijgen geen mogelijkheden om de kosten in toom te houden en in plaats van geld erbij, zoals beloofd in de troonrede, worden we als gemeente juist weer flink gekort! Eind september kreeg onze gemeente dan ook het onbegrijpelijke bericht dat we weer voor vele tonnen gekort werden. Het college stond voor de keus te kiezen: een pas op de plaats maken of de OZB iets meer dan trendmatig te verhogen. Omdat we willen blijven investeren in de centrumplannen, scholen, sport en spoor en we daarnaast willen zorgen dat het in onze gemeente goed wonen is, wordt voor het laatste gekozen.

Vervolgens zijn een aantal speerpunten door Johan benoemd. Over de centrumplannen zegt Johan: “Het zou mooi zijn geweest als beide centrumplannen er al letterlijk hadden gestaan, maar we hebben het idee dat deze goed lopen. In Gilze is er een contract gesloten met de projectontwikkelaar om binnen een jaar met een goed plan te komen. In Rijen hebben we ook ons verlies genomen, zodat we door kunnen stappen naar realisatie.”

Het volgende grote project is de Spoorzone. De spreekwoordelijke stoomlocomotief is op gang gekomen, geeft de fractievoorzitter aan, er is een aanvang gemaakt van een lang en ingewikkeld traject. Als Gemeentebelang blijven we het proces op de voet volgen. En hij vervolgt: “We pleiten voor een grote mate van zorgvuldigheid. De effecten zijn groot, als gemeenteraad hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid omdat we keuzes maken voor onze bewoners, maar ook voor de middenstand, de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de spoorzone in het totaal. Een spoorzone waar veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid met betrekking tot geluid en trillingen belangrijke factoren zijn.” Kortom, er is nog veel te onderzoeken voordat er een definitief besluit door de Raad kan worden genomen.

Een ander voor Gemeentebelang zeer belangrijk speerpunt is en blijft duurzaamheid. Uiteraard kunnen we als gemeente maar beperkt bijdragen aan zo’n groot onderwerp, maar aangezien alles helpt, is het goed om hier in 2019 weer flink op in te zetten. Als Gemeentebelang kijken we positief naar de nieuwe manier van inzamelen, maar hebben ook begrip voor de vele vragen en opmerkingen die er zijn geweest. Dit heeft het hele proces scherper gemaakt waardoor er een beter resultaat bereikt kan worden. We spreken de wens uit dat de opgelegde landelijke doelstellingen gehaald gaan worden en we meer grondstoffen ophalen en minder restafval gaan krijgen. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar de, door onze wethouder Ariane Zwarts, nieuw te ontwikkelen duurzaamheidsvisie met daarin de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Het laatste onderwerp dat door Johan werd aangehaald betrof onze leefomgeving. Of zoals hij dit verwoord, “we hebben een mooie groene infrastructuur, welke we vooral willen behouden en versterken. De impact van de leefomgeving gaat wel steeds meer vragen. Dorpskernen worden groter waardoor woongebieden kunnen gaan botsen met gezondheid en leefbaarheid. Tot slot spreekt hij de wens uit om met de Gemeenteraad en het college op een respectvolle manier te werken aan onze gemeente. Waar we in een mooie en duurzame omgeving kunnen blijven wonen, werken en ons veilig kunnen verplaatsen, “…want waar je woont moet het goed zijn!”

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org of mail naar secretariaat@gemeentebelang.org