Bekijk het met een ‘open mind’

Wandelt u vanuit het centrum van Rijen wel eens naar Rijen-Zuid? Wat valt u dan op? De woningboulevard, de bedrijvigheid, de smalle Hoofdstraat, het lint of het erfgoed, of het station dat al sinds 1863 op de grens Stationsstraat en Julianastraat ligt? Leden van Gemeentebelang hebben al talloze malen bij de spoorwegovergang staan debatteren. Moet hier die tunnel komen? Wat is de sociale impact?

De Spoorzone is een echt knooppunt van verkeer, altijd al geweest, en voor Gilze en Rijen een economische welvaartsbron. Zou u het station ‘Gilze-Rijen’ willen missen? Het is een vraag die nauwelijks gesteld wordt, toch is dat een van de beweegredenen waar het om ging in de commissie Ruimte van 25 oktober 2018.

In de nota RailTechniek van ProRail van 31 mei 2018 stond te lezen dat we maar moesten kiezen voor een ‘auto te gast-tunnel’. ProRail schreef het volgende:

“de inpassing van een tunnel tussen de bebouwing aan de Stationsstraat en de Julianastraat is problematischer naarmate de tunnel breder is. De inpasbaarheid van zowel bij de langzaam verkeerstunnel als de auto te gast-tunnel tussen de bestaande bebouwing is problematisch. Voor de toerit aan de zuidzijde in de Julianastraat is het noodzakelijk bebouwing aan de west-of de oostzijde (deels) te amoveren. Voor de autotunnel is het noodzakelijk zowel aan de Stationsstraat als aan de Julianastraat aanliggende bebouwing te amoveren (= slopen). De inpassing van de autotunnel is dus ingrijpender dan van de auto te gast-tunnel.”

In bovengenoemd stukje staat: een tunnel inpassen is ‘problematisch’.Dan is nadenken, overwegen, met de betrokken burgers spreken aan de orde. En dat hebben wij als raads-en commissieleden van alle partijen dan ook gedaan. Op 10 september 2018 hebben we als GB in de raad aangegeven, dat onze voorkeur uitgaat naar de ‘kleinst mogelijke ondertunneling’, want de Noord-Zuid-verbinding in Rijen is belangrijk. We vroegen naar een integrale visie op de Spoorzone, en niet dat we iedere keer geconfronteerd zouden worden met gefaseerde besluitvorming (deelbeslissingen). De gemeente vroeg eerst toestemming om aan de zuidzijde de WVG-aanschrijving toe te passen, dat betekent dat de Wet voorkeursrecht Gemeenten in het kader van het algemene belang rechtsbescherming zou bieden. Voor betrokken burgers en bedrijven is dat een belangrijk besluit. In de commissievergadering van donderdag 25 oktober 2018 werd weer een stap gevraagd, weer WVG-aanwijzingen, maar nu ook met het verzoek te kiezen tussen een west of oost-variant. Nu komt het individuele belang om de hoek kijken. Dat gaat Gemeentebelang wat te snel.

We willen eerst een gedegen onderbouwing, eerst weten of de Vijf Eiken-tunnel er komt, en of de financiële ‘businesscase’ wel rond te krijgen is, want we missen op dat punt nog veel informatie. De bewoners uit de Spoorzone, onder andere verenigd in ‘Rijen Ontspoort’, hebben de toezegging om nog niet te slopen binnen. Blijft de raad op de hoogte?, was een van onze vragen, want wethouder Dols wilde nu in stilte gaan werken om te kijken of een tunnel haalbaar is. Gemeentebelang wil vooral gedegen vergelijkend onderzoek op alle terreinen, en de allerhoogste waarborgen voor voetgangers en fietsers.