Grootschalige zonnevelden niet gewenst

Gemeentebelang: lokaal en participatie is het uitgangspunt

De energietransitie krijgt steeds meer vorm. Nu de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) in concept naar het Rijk gaat, willen we ook kijken hoe we dit in onze gemeente gaan doen. We gaan niet alleen van het aardgas af, ook moet het aanbod groene elektriciteit omhoog. Welke keuzes liggen dan voor de hand in Gilze en Rijen als we het hebben over het opwekken van duurzame energie?

In de REKS is door het Rijk aan regio’s opgedragen wat ons aandeel is om bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot met 49% in 2030. Hierbij hebben we zonne-energie hard nodig. Gekozen is om te kijken naar de beste landschappelijke inpassing met o.a. de zonneladder, waar technisch gezien de beste mogelijkheden zijn, hoe het financieel zo gunstig mogelijk gerealiseerd kan worden, etc. Dat heeft geleid tot een concept- REKS waarbij aan al deze punten tegemoet is gekomen: geen versnipperd landschap, wind waar dat inpasbaar is, zon met energiehubs nabij stedelijke bebouwing of verkeersaders, niet in natuurgebieden en lokale participatie zijn de uitgangspunten.

Maarten van Haperen, commissielid Gemeentebelang: “duurzame energie zo goed mogelijk benutten”

Door de vliegbasis is windenergie in onze gemeente niet mogelijk. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat alle mogelijkheden worden benut om zonne-energie op te wekken. Daarom vinden wij het project zon-op-bedrijfsdaken dat nu van start gaat een goede aanvulling. Met woningeigenaren willen we met diverse subsidies, informatiebijeenkomsten, het Energieloket en Energie Gilze Rijen de doelstelling om 25 % van de besparing met zon-op-daken bereiken. Nu de hoofdlijnen vastgelegd zijn in de concept-REKS is het van belang om te gaan bepalen wat we gewenst vinden voor zonnevelden. Want er zijn allerlei initiatiefnemers die een zonneveld willen gaan aanleggen. Hiervoor hebben we lokale kaders nodig. Aan de hand hiervan kunnen we sturen op wat we wel en niet willen.

Het college heeft een denkrichting voorgelegd die besproken wordt in de commissie Ruimte. Gemeentebelang kan zich vinden in deze denkrichting die, als de raad hiermee instemt, verder uitgewerkt gaat worden in een zogenaamde “lokale handreiking zonnevelden”. Gemeentebelang vindt het van groot belang om, na de kaders die opgesteld zijn in de REKS, ook te zorgen dat er lokale sturing is. Dit om te zorgen dat er geen ongewenste ontwikkeling met betrekking tot zonnevelden gaat plaatsvinden. We willen sturen op kleinschalige zonnevelden, een goede landschappelijke inpassing en lokale participatie.

Gemeentebelang is van mening dat alle kleinschalige initiatieven voor duurzame stroom opwekking, helpen onze klimaatdoelen te realiseren. Door met elkaar te werken aan goede kaders geven we lokale initiatieven kansen die ten goede komen aan onze gemeente en houden we ongewenste ontwikkelingen buiten de deur. “Want waar je woont, moet het goed zijn.” Meer weten? Kijk op www.gemeentebelang.org