De Spoorzone is meer dan alleen de ondertunneling

Gemeentebelang: veel verbeteringen maar ook financiële zorgen

De ontwikkeling van de Spoorzone in Rijen is een groot en ingrijpend project dat Gemeentebelang op de voet volgt. Tijdens een speciale raadsinformatiebijeenkomst is de raad ingelicht over de actuele stand van zaken.

Een paar onderdelen van de presentatie trokken de aandacht. Door een bouwkundige aanpassing is het mogelijk om de onderdoorgang een halve meter minder diep te maken en daardoor kan de rijbaan ook korter worden. Dat betekent meer comfort voor de fietsers. Deze aanpassing past bij het uitgangspunt van Gemeentebelang dat de onderdoorgang zo klein mogelijk wordt. Ook is in het ontwerp een voetgangersbrug toegevoegd. Hierdoor kunnen de bewoners van Rijen-zuid het station en de onderdoorgang veel beter bereiken.

Het project behelst niet alleen de ondertunneling. Zo zagen we dat er overal meer groen is aangebracht. Op het perron worden geluidswerende maatregelen “ingepakt” in beukenhagen die de veiligheid niet in de weg staan. Nu het gevaarlijke middenperron weggaat wordt er ook geluiddempende middengeleiding aan het ontwerp toegevoegd. Ook is er veel aandacht voor de trillingen, een punt dat Gemeentebelang van groot belang vindt. Verder zijn er ook aanpassingen gedaan aan toegankelijkheid door middel van de twee liften en de trappen. Verbeteringen die passen in de uitgangspunten die Gemeentebelang vanaf het begin gesteld heeft.

Een andere nieuwe ontwikkeling is de inrichting van de Julianastraat. Deze wordt ingrijpend veranderd met twee rijbanen en het opheffen van de ventweg. Hierdoor wordt de straat verkeersluw en zal het doorgaande verkeer richting de Ericssonstraat geleid worden. Daarnaast wordt de straat veel groener dan het nu is, met betere parkeerplaatsen.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

De ontwikkeling van de spoorzone is een groot en intensief project en kost veel geld. Zoals bekend is er een tekort van 15 miljoen. Dit geprognotiseerde tekort komt niet zomaar op het bordje van de gemeente. Er zijn gesprekken gaande met de andere partners in dit project, de Provincie en het Rijk, over hoe het ontbrekende bedrag kan worden opgevangen. Gemeentebelang vindt dat een eventuele bijdrage voor de gemeente nul of zo klein mogelijk moet zijn. Het is aan wethouder Stienenbosch om een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor onze gemeente. Hiermee komen we tegemoet aan een ander uitgangspunt van Gemeentebelang: het project moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Een dergelijk project is er een van voortdurend voortschrijdend inzicht waarbij mee- en tegenvallers een rol spelen. Maar laten we niet uit het oog verliezen waar het allemaal om begonnen is: het behoud van ons station, de stremmingen in het dorp door het toenemende treinverkeer opheffen en de veiligheid en leefbaarheid vergroten. Het vergt een grote verantwoordelijkheid om dit alles in het belang van de gemeente af te wegen. We staan dan ook open voor alle opmerkingen, zorgen en suggesties: secretariaat@gemeentebelang.org