Het nieuwe jaar weer vol belangrijke onderwerpen voor Gilze en Rijen

Gemeentebelang: ook dit jaar weer een eindejaarsgroet

Het jaar loopt weer in rap tempo ten einde. De laatste raadsvergadering is net achter de rug. Nu er een paar vrije dagen aankomen hebben we even tijd om alvast vooruit te blikken op wat het nieuwe jaar gaat brengen. Want er staan veel onderwerpen op de agenda die heel belangrijk zijn voor onze gemeente.

In 2020 zullen de centrumplannen voor Gilze en Rijen vorm krijgen. Het drukt een stempel op de beide kernen. Maar ook de bouwplannen nabij de OOR-zone, de spooronderdoorgangen Stationsstraat en Vijf Eikenweg, de problematiek rondom het luchthavenbesluit maakt dat er veel beeldbepalende en indringende onderwerpen komend jaar op de agenda staan. Daarbij moeten de doelstellingen uit het koersdocument ‘’Duurzaam Gilze en Rijen” het uitgangspunt zijn.

De eindejaarsgroet wordt bezorgd

Gelukkig zijn er ook onderwerpen waarmee gestart is en die in 2020 al gereed zullen zijn. De modernisering van de bibliotheek bijvoorbeeld als stralend nieuw ontmoetingspunt in De Boodschap. En als we wethouder Ariane Zwarts mogen geloven wordt het heel mooi, zodat het een aanwinst is voor onze inwoners. Ook de nieuwbouw van basisschool De Wildschut is afgelopen week dan eindelijk gestart. Niet gereed maar wel geheel voorbereid in 2020 is de herinrichting van het gebied Tropical/Margriethal met de nieuwe sporthal. Samen met de sporthal in Gilze, zijn dan alle sportaccommodaties up to date. Ook hier kijkt Gemeentebelang naar uit.

In het nieuwe jaar wordt ook uitvoering gegeven aan de motie “verbeteren werkwijze en bespreken omgangsvormen gemeenteraad”. De raad wil hiermee werken aan een beter politiek klimaat omdat verharding, polarisatie en activisme ook hier opdoemt. Helaas wordt dit niet door alle partijen onderschreven. Gemeentebelang is van mening dat het beste resultaat wordt bereikt door goed en open debat. Naar elkaar luisteren, de ruimte geven op inhoud, standpunten transparant afwegen, dat is de stijl die Gemeentebelang al sinds jaar en dag hanteert. Daar hebben wij geen motie voor nodig.

Een mooie traditie die Gemeentebelang elk jaar heeft is het rondbrengen van een nieuwjaarskaart. We willen iedereen zo persoonlijk mogelijk onze beste wensen overbrengen. Op deze manier willen we onze betrokkenheid tonen en laten weten dat Gemeentebelang voor jou aan de slag is. Dus weet Gemeentebelang te vinden, ook in het nieuwe jaar, via mail, facebook of internet. En persoonlijk tijdens onze maandelijkse praat op straat sessies. We wensen al onze inwoners dan ook langs deze weg alvast fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling.

Gemeentebelang verwelkomt Guido Koenen als commissielid

Gemeentebelang verwelkomt een nieuw commissielid. In de laatste raadsvergadering is Guido Koenen beëdigd. We zijn verheugd dat hij zich voor Gemeentebelang wil gaan inzetten en Guido stelt zichzelf dan ook graag aan je voor:

In 2005 ben ik voor het eerst in Rijen komen wonen. In de periode van 2015 tot en met 2018 hebben we vier jaren in Italië een appartementencomplex gehad. Toen we besloten om weer terug naar Nederland te gaan was het voor ons helder dat we weer terug wilden naar Rijen. Samen met mijn vrouw en twee dochters voelde de terugkeer naar Rijen weer als een warme deken.In het dagelijks leven ben ik actief als Commercieel Technisch adviseur voor plaatmaterialen. Ik houd van de omgang met mensen, luisteren en betrokken zijn bij hetgeen er reilt en zeilt in mijn directe omgeving.

Maud van der Meer speldt het GB speldje op bij Guido Koenen

De jaren in het buitenland hebben mij helder gemaakt dat het gras altijd groener lijkt bij de buren, maar dat ook daar dorre plekjes inzitten. Dit is voor mij de drijfveer om als commissielid actief te zijn. Niet aan de zijlijn staan maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren en meewerken aan onze samenleving.Ik heb bij Gemeentebelang vanaf het eerste moment een goed gevoel gehad. Ik vind dat gemeentepolitiek los staat van landelijke partijprogramma’s en dicht bij de mensen moet staan. Zichtbaar en aanspreekbaar moet zijn en bovendien helder en duidelijk moet communiceren. Dit vind ik bij Gemeentebelang.

Guido gaat zich namens Gemeentebelang inzetten voor de commissie Middelen. Maar zoals hij zelf ook al vertelt, Guido is een echt mensen-mens dus spreek hem gerust aan als je hem tegenkomt. Heb jij ook zin om een bijdrage te leveren aan via een commissie? Het is leuk om op deze wijze betrokken te zijn bij alles wat er in onze gemeente gebeurd en er ook iets mee kunnen doen. Mail dan gerust naar info@gemeentebelang.org.

Van het aardgas af is een hele nieuwe opgave voor gemeente

Gemeentebelang: warmtenet bespreekbaar, biomassa niet

Als je het ergens niet mee eens bent dan wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet op grote woorden, harde taal of opgeblazen beeldvorming. Zo ook in het geval van een mogelijke komst van een warmtenet gevoed door biomassa in Gilze. Wil je in het kort werkelijk weten waar het nu over gaat? Lees dan even verder.

De voorgestelde biomassaketel in een container

In het voorjaar is aan de gemeente een verzoek gedaan om medewerking te verlenen aan een kleinschalig plan om een drietal lokale bedrijven met een warmtenet aan elkaar te verbinden. De warmte zou opgewekt worden met een biomassaketel op eigen terrein van een bedrijf in Gilze. De ketel staat dan in een container en wordt gevoed met snoei-/A-hout uit de omgeving. De drie bedrijven konden hiermee hun afgeschreven oude cv-installatie omzetten in een concept zonder aardgas. Gemeentebelang waardeert hun streven om dit te willen doen.

Een pilot met een warmtesysteem tussen alleen deze bedrijven, en uitdrukkelijk niet voor particulieren, kon voor Gemeentebelang best verder uitgezocht worden door middel van een haalbaarheidsonderzoek. Het probleem zat echter in de aansturing door biomassa. Ook Gemeentebelang vindt biomassacentrales gestookt op geïmporteerd hout van de zotte. Ondanks dat de pilot niet te vergelijken is met de grote installaties delen wij de zorgen wat biomassa betekent voor de volksgezondheid en omvorming naar duurzame alternatieven. Wij vinden biomassa geen goed alternatief voor fossiele brandstoffen.

De energie- en warmtetransitie brengen grote veranderingen met zich mee. We zullen dan ook meer met dit soort vraagstukken te maken krijgen. Gemeentebelang is dan ook juist erg tevreden dat het college, op verzoek van wethouder Ariane Zwarts, de commissie- en raadsleden vanaf het begin heeft betrokken. Zij heeft een onderzoek laten uitvoeren en een speciale raadsinformatieavond georganiseerd om dit plan met elkaar te bespreken. De zoektocht naar een haalbare en betaalbare warmtebronnen voor onze inwoners is voor Gemeentebelang het allerbelangrijkste. Gemeentebelang vindt dat ieder initiatief zorgvuldig beoordeeld moet worden, ook al is de warmtekansenkaart voor onze gemeente nog niet gereed. We moeten de voor- en nadelen, met de kennis en mogelijkheden die we op dat moment hebben, met elkaar afwegen om te komen tot weloverwogen keuzes. In dit geval betekent het dat Gemeentebelang vindt dat we dit initiatief aan ons voorbij moeten laten gaan.

Het college is verplicht om op een instemmingsverzoek formeel te reageren. Gemeentebelang gaat ervan uit dat het college de argumenten en ons advies dan ook zwaar meeweegt in het besluit of zij medewerking wil verlenen aan deze pilot.

Want “waar je woont, moet het goed zijn”. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Werkbezoek aan Sociaal Team indrukwekkend

Gemeentebelang: integrale aanpak is het beste

Afgelopen vrijdag waren fractievoorzitter Johan Manders en raadslid Maud van der Meer al om half 8 aanwezig op een werkbezoek aan het Sociaal Team van de gemeente Gilze en Rijen. Het Sociaal Team had commissie- en raadsleden uitgenodigd om meer te weten te komen over de werkwijze maar ook met welke problematiek het team te maken krijgt.

De gemeente heeft met de overdracht van diverse taken in het sociaal domein, zoals jeugdzorg, gekozen om te gaan werken met een Sociaal Team. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat bij complexe hulpvragen waarbij vaak ook specialistische kennis en kunde nodig is, te zorgen dat dit zo goed mogelijk ingezet wordt. Voorkomen moet worden dat allerlei instanties met hetzelfde probleem bezig zijn, dat men het overzicht kwijtraakt en dat daarmee het gezin of degene met de hulpvraag niet goed geholpen kan worden. De gemeente werkt dus vanuit de opzet: één gezin, één plan, één regisseur.

Het Sociaal Team bestaat uit diverse professionals van verschillende organisaties, die samenwerken op het gebied van zorg als er sprake is van een complexe hulpvraag. De bedoeling is om te kijken wat het beste voor het gezin zou kunnen zijn. Samen met de hulpvrager en de regisseur wordt het probleem verder in kaart gebracht en wordt er besproken welke mogelijkheden er zijn om tot goede oplossingen te komen. Er wordt ook gekeken welke andere partijen betrokken moeten worden zoals Leystromen, Schuldhulpverlening of huisarts.

Johan en Maud waren onder de indruk van de enorme betrokkenheid van de professionals in het Sociaal Team. De werkdruk is enorm hoog en zowel de hoeveelheid hulpvragen als de complexiteit ervan neemt toe. Toch zetten zij hun schouders eronder, zodat iedereen wordt voorzien van de juiste hulp of de weg ernaartoe. Voor onze raadsleden werd het duidelijk dat het zorglandschap zelf ook complex is geworden. De bezuinigingen, tekorten op Jeugdzorg, personeelsgebrek en het verbinden van ingewikkelde vraagstukken maakt dat het werken in het Sociaal Team niet gemakkelijk is.

Voor Johan en Maud was de ontbijtsessie een verhelderend bezoek omdat zij hierdoor meer inzicht kregen in wat en waar het Sociaal Team mee te maken heeft. Met deze input kan Gemeentebelang kijken waarmee we het Sociaal Team kunnen ondersteunen om te zorgen dat onze inwoners hiermee zo optimaal mogelijk geholpen worden. Heb je een hulpvraag? Mail dan naar sociaaldomein@abg.nl of bel naar 140161. Maar je kunt ook eens kijken op de website https://www.zorgklikgilzerijen.nl/. Op deze nieuwe website staan heel veel instellingen, organisaties, hulpverleners of lokale instanties die in onze gemeente onze inwoners helpen als ze ondersteuning nodig hebben.

Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Aandacht voor vrouwenkiesrecht blijft actueel

Gemeentebelang: van oudsher een partij met veel actieve vrouwen

De werkgroep Vrouw in Vrijheid heeft samen met de dames uit de Gemeenteraad diverse activiteiten georganiseerd rondom het thema 100 jaar Vrouwenkiesrecht. Tijdens de Kunstweek zijn er diverse mooie activiteiten georganiseerd. Maar het begon al eerder met een lezing van voormalig Eerste Kamerlid Sophie van Bijsterveld. Met de invoering van het vrouwenkiesrecht werd een begin gemaakt met een toekomst van gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen. Gemeentebelang wil daarom aangeven waarom het belangrijk is hierbij stil te staan.

Nog steeds actueel

Voorafgaand aan de lezing van Sofie van Bijsterveld, vroeg onze wethouder Ariane Zwarts zich hardop af hoe actueel een wet uit 1919 nog kan zijn. En wat is dan de link tussen vrouwenrechten en het vrouwenkiesrecht? Ariane stelde in haar betoog dat vrouwenrechten nog steeds onder druk staan. Politici doen uitspraken over vrouwen en hun positie in de samenleving. Denk maar aan abortus of het glazen plafond. En ze vervolgt:“we moeten waken dat er besluiten worden genomen die vrouwen aangaan in een door mannen gedomineerd politiek spectrum. Dat kan alleen als we het evenwicht vinden die gaat over vrijheden, rechten en toekomstperspectief van vrouwen. Dat vrouwen niet alleen gebruik maken van hun kiesrecht maar ook hiermee een actieve bijdrage leveren aan de positie van vrouwen, voor hun dochters en de samenleving.”

Kiesrecht actief

Ariane Zwarts bij de portretten van Hanneke van Heusen

Nog sterker zouden vrouwen staan als dit evenwicht ook zichtbaar werd, in Den Haag, de Provincie maar ook hier, in dit gemeentehuis. Daar hebben we nu ook een Aletta Jacobs bij nodig, een Mathilde Wibaut of een Wilhelmina Drucker, vrouwen die aan de wieg hebben gestaan van het vrouwenkiesrecht. Het is daarom goed om dit te vieren in het besef dat niets vanzelfsprekend is, ook niet na 100 jaar. Gemeentebelang is altijd een partij geweest met een sterke vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke arena. Dat willen we graag zo houden want een goede vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, geeft een evenwichtig debat en besluitvorming. Dus heb je zin om mee te doen? Laat het ons weten dan nemen we gauw contact met je op.

Tot slot willen we de werkgroep Vrouw in Vrijheid bedanken voor hun ideeën, inzet en uitvoeren van alle mooie activiteiten. Activiteiten die door veel kunstenaars, betrokken vrouwen en anderen niet mogelijke was geweest. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.

Rijense jaarmarkt met mooi weer en veel bezoekers

Gemeentebelang: altijd op een gezellige manier aanwezig

Afgelopen week was het weer de jaarlijks terugkerende jaarmarkt in Rijen. En dit keer onder mooie weersomstandigheden. Daarom waren er ook veel bezoekers en heerste er en gezellige herfstsfeer. Dit keer had Gemeentebelang geen kraam maar liep het team met de drukte mee.

En dat is goed bevallen. Het team was door de blauwe jassen duidelijk zichtbaar en daardoor werd het maken van een praatje heel makkelijk. En we hebben weer veel gehoord en besproken met inwoners uit onze gemeente. Van korte opmerkingen, vragen, suggesties tot een levendige discussie. Over het algemeen kunnen we concluderen dat onze inwoners behoorlijk tevreden zijn over het wonen in de gemeente Gilze en Rijen. En dat is goed om te horen en te weten. Maar er werden ook zorgen geuit over de toekomst zoals de betaalbaarheid van de zorg en het behouden van voorzieningen. Ook hebben we met inwoners gesproken over de voortgang van het centrumplan van Rijen en over de onderdoorgang van het spoor, waarbij zowel plussen als minnen geopperd werden.

Gemeentebelang op de Rijense jaarmarkt met Francesco, Ariane, Kees, Jan en Maud

Het is logisch dat juist deze thema’s gespreksonderwerp waren. De zorgen gaan ook over het landelijk beleid dat het ons als gemeente niet makkelijk maakt, door de verschuiving van taken naar gemeentes terwijl we daar elk jaar steeds minder geld voor krijgen. Ook zijn er zorgen over de grote problemen waardoor we nu niet kunnen bouwen of wegen kunnen aanleggen. Gemeentebelang wil hier op een positieve manier de schouders onder zetten en ondanks de moeilijkheden die op ons pad komen te zorgen dat bouw, zorg en investeren in de toekomst niet op slot gaat. We nemen daarbij de input van de jaarmarktbezoekers zeker mee. Als extraatje deelde Gemeentebelang dit jaar een nieuwe sticker van Rijen uit. Met de skyline van Rijen en een knipoog naar de “oude” sticker. De sticker was erg herkenbaar en werd dan ook erg leuk gevonden. Het team heeft er dan ook veel mogen uitdelen. Wil jij er ook één, of meer? Laat het ons even weten want we hebben nog een beperkt stapeltje over. En mocht je het ook leuk vinden om meer met ons op te trekken? Dan horen we dat ook graag! Mail dan naar secretariaat@gemeentebelang.org of laat en berichtje achter op onze facebook pagina.

Grote opkomst informatieavond ‘aardgasvrij wonen’

Gemeentebelang: investeren in energie besparen is de eerste stap

Het kan niemand zijn ontgaan, klimaat en energie spelen een hoofdrol in de samenleving, ook hier in onze gemeente. Het nationale Klimaatakkoord heeft in gang gezet dat we landelijk de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 gaan terugdringen. Dat is een hele grote opgave, maar dat doen we niet alleen. Met de regio Hart van Brabant, de provincie Noord Brabant, lokale partners en straks ook met onze inwoners gaan we deze verandering vorm geven.

Regionale Energie en Klimaat Strategie

Met negen gemeenten in de regio zijn we in kaart aan het brengen welke kansen en mogelijkheden er zijn om niet alleen onze woningen en bedrijven in de toekomst zonder aardgas te verwarmen, ook moet onderzocht worden waar en hoe we elektriciteit kunnen gaan opwekken. Een plan daarvoor, de Regionale Energie Klimaat Strategie (REKS) zal medio 2020 aangeboden worden aan de provincie. Dat is een afspraak die het gevolg is van het Klimaatakkoord. Maar zover is het nog niet. Veel inwoners vragen zich af wat dit voor hen betekent en wat nu al gedaan kan worden.

Informatie avond ‘aardgasvrij wonen’

Op 9 oktober is een eerste bijeenkomst georganiseerd voor inwoners die geïnteresseerd zijn of vragen hebben over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot aardgasvrij wonen. Door het Energieloket en Energie Gilze Rijen werden twee presentaties gegeven en vragen beantwoord. Gelet op de opkomst was deze eerste bijeenkomst volgens onze wethouder Ariane Zwarts een groot succes. Het voorziet in de behoefte om meer te weten te komen over de energie- en warmtetransitie.

Isoleren en energie besparen

De belangrijkste boodschap van de avond was dat iedereen kan beginnen met isoleren om zodoende energie te besparen. Energie besparen loont, de meeste maatregelen verdien je binnen een paar jaar terug en verhogen bovendien het wooncomfort. Tijdens de avond kwamen veel energiebesparende maatregelen aan bod, van eenvoudige kierdichting tot complexe aanpassingen zoals het verwarmen middels een warmtepomp, zodat alle aanwezigen zelf een goed idee hadden welke zaken voor hem of haar interessant zouden kunnen zijn.

Meer informatie

Heb je de avond gemist? Geen nood, op 12 november om 19:00 uur is er een tweede informatie avond in de Hooikar in Gilze. Je kunt ook eens kijken op de website van het energieloket Gilze en Rijen of Energie Gilze Rijen. Daar vind je allerhande tips over energie besparen, subsidiemogelijkheden en kun je je vraag ook stellen. Gemeentebelang is dan ook tevreden met dit soort informatieve bijeenkomsten en wil dat onze inwoners periodiek bijgepraat en geïnformeerd worden over alle veranderingen die ons te wachten staan. Energie besparen doen we samen, want “waar je woont moet het goed zijn”.

Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.