Bomen doen er toe

Gemeentebelang: zorg om tekorten op jeugdzorg.

In de media is veel geschreven over de enorme tekorten in de jeugdzorg. Bijna elke gemeente heeft ermee te maken. Ook in onze gemeente worden we nu geconfronteerd met bedragen die bijna onbeheersbaar lijken te zijn. Waarom is dat?

Daar waar we in 2017 € 120.000,- in de plus bleven komen we, hoogstwaarschijnlijk, nu € 1.100.000,- tekort. Dat is een enorm verschil. De inzet van jeugdzorg is een financieel complex verhaal en te verdelen in drie elementen:

De middelen voor de Wet Langdurige Zorg wordt vanuit de Rijksoverheid beschikbaar gesteld. Als gemeente ben je afhankelijk hoeveel je daarvan krijgt toebedeeld. Daarnaast wordt de basiszorg betaald door de zorgverzekeraars. En tot slot: alles wat niet onder een of twee valt, komt bij de gemeente terecht. En hier wordt ieder jaar fors op bezuinigd terwijl de vraag naar zorg juist toeneemt!

In de gemeente Gilze en Rijen worden aanvragen voor jeugdzorg behandeld door een gespecialiseerd team, het Sociaal Team. De zorg kan gegeven worden in de vorm van ‘zorg in natura’. Hierbij heeft de gemeente de regie over de zorgverlening. Er zijn ook hulpvragers die zelf de benodigde zorg willen regelen met een Persoons Gebonden Budget. Daar waar de gemeente de regie heeft, wordt kostenbewust goede zorg ingekocht. Door monitoren en bijsturen geven we hier invulling aan. Ook wordt door data-analyse getracht meer grip te krijgen op kosten. Daar waar hulpvragers zelf de regie voeren is dat niet eenvoudig in kaart te brengen. Daarnaast is het verkrijgen van inzicht in het kostenverloop nog lastiger omdat verschillende zorgverleners meer dan een jaar gewacht hebben met het indienen van hun declaraties. Dat is niet bevorderlijk voor een inzicht in de actuele stand van zaken.

Verder constateren we in 2018 een verandering in het verwijzen naar de jeugdhulp. We zien een terugloop bij het Sociaal Team en een groei bij het verwijzen door de huisarts. Ook hier zijn we als Gemeentebelang bezorgd over. Want als gemeente hebben we hier geen inzicht over deze inzet, die vaak direct overgaat naar gespecialiseerde, en daarmee zeer dure, zorg. Maar als gemeente betalen we wel de rekening. Ook dit leidt tot een toename van de kosten. Als gemeente Gilze en Rijen zijn we verantwoordelijk voor een goede jeugdzorg, ook Gemeentebelang staat daar volledig achter. Wat nodig is moet ingezet worden. Maar wij vinden ook dat alle zorgaanbieders een aandeel hebben om de kosten beheersbaar te houden. Gemeentebelang maakt zich daarom grote zorgen over de betaalbaarheid van de jeugdzorg en het voortdurend bezuinigen door de landelijke partijen in Den Haag op de jeugdzorg. Mocht je opmerkingen hebben, dan gaan wij graag met je in gesprek. Want, waar je woont moet het goed zijn.

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org. Heeft u vragen of opmerkingen nav dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.

Bomen in onze gemeente, zoeken naar de balans


‘Gilze en Rijen, gemeente in het groen’, je hoeft maar door de gemeente te lopen en je ziet waar deze slogan vandaan komt. In onze gemeente staan veel bomen: fraai, van belang voor de kwaliteit van de lucht die je inademt en voor de verkoeling van de gebouwde omgeving op hete dagen. Maar veel bomen kunnen ook zorgen met zich mee brengen, denk aan overlast door worteldruk zoals slecht begaanbare trottoirs.

Het is zoeken naar de balans tussen de voordelen van bomen, en de nadelen die ze met zich mee kunnen brengen. Bomen kappen alleen omdat deze blaadjes laten vallen vindt Gemeentebelang niet aan de orde. Maar als parkeerplekken niet meer gebruikt worden omdat niemand de auto onder plakkerig spul vandaan wil halen, hebben de bomen een negatief effect op de leefbaarheid in de wijk. Wanneer dat het geval is zal er gezocht moeten worden naar een oplossing. Naast kappen kan ook beter onderhoud een oplossing zijn.

Verschillende bewoners(groepen) vinden hun weg naar ‘de politiek’ en dus ook naar Gemeentebelang. Zelf zien wij ook voorbeelden van prachtige bomen op misschien de verkeerde plek, en plaatsen zonder groen waar wel een boompje bij kan. Ons doel is het behouden van een mooie en groene gemeente, zonder ernstige overlast voor de buurt. Daar zal het herplant-, onderhouds- en kapbeleid op afgestemd moeten worden.

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org. Heeft u vragen of opmerkingen nav dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.

Duurzaamheidsvisie krijgt vorm samen met inwoners

Het ligt niet alleen aan het nieuwe Klimaatakkoord dat eraan zit te komen. De huidige duurzaamheidsvisie liep tot en met 2018 en inmiddels is er al veel veranderd. Een nieuwe visie geeft koers en richting in wat we met elkaar in onze gemeente willen bereiken op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie.

Deze drie onderwerpen zijn de pijlers waarop de nieuwe duurzaamheidsvisie gebaseerd wordt. Gemeentebelang is van mening dat deze drie onderwerpen een goed fundament vormen om op verschillende belangrijke terreinen aan de slag te gaan. En vooral, om resultaat te boeken!

De nieuwe visie komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Onze wethouder Ariane Zwarts is aan de slag gegaan om voor de komende duurzaamheidsvisie van zoveel mogelijk kanten input te krijgen. Afgelopen maandag hebben de raads- en commissieleden hun mening en visie gegeven. Tijdens een informatieve avond werd duidelijk wat er van ons als gemeente vanuit het Klimaatakkoord gevraagd gaat worden. Maar ook taken als klimaat en circulaire economie vragen om aandacht  en actie. Daarnaast werd toegelicht wat er de afgelopen tijd al in gang is gezet om een ambitieuze duurzaamheidsvisie aan de Raad aan te bieden. Er is gesproken met veel partijen die milieu en duurzaamheid nastreven of een warm hart toedragen. Te denken valt aan NLGR, EGR, ZLTO. Maar ook diverse bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan onze ambities en opgave zijn gehoord.

En natuurlijk onze inwoners. Wat vinden zij belangrijk waar wij ons de komende jaren op moeten focussen? Waar maken zij zich zorgen om? Wat vinden hun kinderen belangrijk? Daarvoor is een enquête uitgezet om iedereen de kans te geven om op een makkelijke manier je mening te geven. Daarnaast is er op 29 januari een thema-avond waar Ariane graag persoonlijk van je hoort en met je in gesprek wil gaan. Op deze manier wordt veel informatie verzameld vanuit de diverse invalshoeken in onze gemeente,  en kunnen de verzamelde gegevens verwerkt worden in de nieuwe duurzaamheidsvisie. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar het eindresultaat. Maar ziet je ook graag op de duurzaamheidsbijeenkomst op dinsdag 29 januari 2019 in De Boodschap in Rijen. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom. Kom ook en denk en praat mee. Voor een duurzame toekomst die haalbaar en betaalbaar is.