Gemeentebelang: zorg om tekorten op jeugdzorg.

In de media is veel geschreven over de enorme tekorten in de jeugdzorg. Bijna elke gemeente heeft ermee te maken. Ook in onze gemeente worden we nu geconfronteerd met bedragen die bijna onbeheersbaar lijken te zijn. Waarom is dat?

Daar waar we in 2017 € 120.000,- in de plus bleven komen we, hoogstwaarschijnlijk, nu € 1.100.000,- tekort. Dat is een enorm verschil. De inzet van jeugdzorg is een financieel complex verhaal en te verdelen in drie elementen:

De middelen voor de Wet Langdurige Zorg wordt vanuit de Rijksoverheid beschikbaar gesteld. Als gemeente ben je afhankelijk hoeveel je daarvan krijgt toebedeeld. Daarnaast wordt de basiszorg betaald door de zorgverzekeraars. En tot slot: alles wat niet onder een of twee valt, komt bij de gemeente terecht. En hier wordt ieder jaar fors op bezuinigd terwijl de vraag naar zorg juist toeneemt!

In de gemeente Gilze en Rijen worden aanvragen voor jeugdzorg behandeld door een gespecialiseerd team, het Sociaal Team. De zorg kan gegeven worden in de vorm van ‘zorg in natura’. Hierbij heeft de gemeente de regie over de zorgverlening. Er zijn ook hulpvragers die zelf de benodigde zorg willen regelen met een Persoons Gebonden Budget. Daar waar de gemeente de regie heeft, wordt kostenbewust goede zorg ingekocht. Door monitoren en bijsturen geven we hier invulling aan. Ook wordt door data-analyse getracht meer grip te krijgen op kosten. Daar waar hulpvragers zelf de regie voeren is dat niet eenvoudig in kaart te brengen. Daarnaast is het verkrijgen van inzicht in het kostenverloop nog lastiger omdat verschillende zorgverleners meer dan een jaar gewacht hebben met het indienen van hun declaraties. Dat is niet bevorderlijk voor een inzicht in de actuele stand van zaken.

Verder constateren we in 2018 een verandering in het verwijzen naar de jeugdhulp. We zien een terugloop bij het Sociaal Team en een groei bij het verwijzen door de huisarts. Ook hier zijn we als Gemeentebelang bezorgd over. Want als gemeente hebben we hier geen inzicht over deze inzet, die vaak direct overgaat naar gespecialiseerde, en daarmee zeer dure, zorg. Maar als gemeente betalen we wel de rekening. Ook dit leidt tot een toename van de kosten. Als gemeente Gilze en Rijen zijn we verantwoordelijk voor een goede jeugdzorg, ook Gemeentebelang staat daar volledig achter. Wat nodig is moet ingezet worden. Maar wij vinden ook dat alle zorgaanbieders een aandeel hebben om de kosten beheersbaar te houden. Gemeentebelang maakt zich daarom grote zorgen over de betaalbaarheid van de jeugdzorg en het voortdurend bezuinigen door de landelijke partijen in Den Haag op de jeugdzorg. Mocht je opmerkingen hebben, dan gaan wij graag met je in gesprek. Want, waar je woont moet het goed zijn.

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org. Heeft u vragen of opmerkingen nav dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.