Gemeenteraad vindt betere aanpak van overlast niet nodig

Overlastrapport van Gemeentebelang:

Ariane Zwarts, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Ariane Zwarts, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Gemeentebelang maakte een rapport naar aanleiding van overlastklachten van onze inwoners. In enkele weken ontving de partij meer dan 30 inzendingen naar aanleiding van een oproep in het weekblad Gilze en Rijen. En dat is dan voor die korte tijd best een groot aantal. Helaas gaat het college geen enkele aanbeveling van Gemeentebelang overnemen. De andere partijen, zelfs die in de oppositie, hadden bezwaren tegen het rapport.

Volgens Kern’75 hebben wij met het rapport een grens overschreden door te suggereren dat wij ons een oordeel vormden over de betrokken ambtenaren. Als het rapport goed bestudeerd was, had Kern’75 kunnen lezen dat het doel van het rapport was om een bijdrage te leveren aan een oplossing of betere communicatie tussen partijen. Het ging er dus niet om te oordelen over de inzet van betrokkenen. Een gemiste kans.

De PvdA vindt, ondanks een “chapeau” voor onze inzet, dat het rapport een politieke lading heeft door de vorm en presentatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verwijzing naar het coalitieprogramma. Ons verweer: een rapportage begint met een onderzoek naar de huidige afspraken en regels over het onderwerp van het rapport. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of de zaken lopen zoals gewenst en beschreven. Dit is in onze gemeente terug te vinden in het kwaliteitshandvest, in de interne servicenormen die zijn vastgelegd en inderdaad, ook in het coalitieprogramma. Hierin staat dat de coalitie wil streven naar een uitnodigende en open communicatie met onze inwoners. Gemeentebelang stelt dat dit juist goed aansluit bij het proces “Wij zijn Gilze en Rijen”. Vanuit die visie zouden de betrokken partijen juist meer geïnteresseerd moeten zijn in de rapportage om te kijken hoe dit gehele proces beter opgepakt kan worden.

Het CDA stelde, met waardering voor het initiatief, dat het eigenlijk erg goed gaat. Ook het CDA meent, net als het college, dat eigen inzet, zoals het aanspreken van de overlastveroorzaker, het belangrijkste is en dat de overlast niet zomaar in de schoenen van bijvoorbeeld de boa’s kan worden geschoven.

Artikel Weekblad 6-2-2013

Artikel Weekblad 6-2-2013

Hiermee gaat men er steeds vanuit dat veel klachten subjectief zijn en dat de bewoner zelf meer moet doen om aan de overlast een einde te maken. Dit herkennen wij niet in de door de bewoners aangedragen klachten. Bewoners doen er vaak al veel aan voordat zij uiteindelijk naar de gemeente stappen.

Het is aan de gemeente om te beoordelen of de klacht terecht is en of er mogelijkheden zijn om het probleem, eventueel samen, op te lossen. Nu blijkt dat dit niet altijd soepel verloopt, stelde Gemeentebelang onder andere voor om een specifieke ambtenaar voor dit proces aan te stellen zodat er een vast aanspreekpunt is dat de melding kan begeleiden. Niet alleen intern maar ook richting jongerenwerk, boa’s en eventueel politie. Maar ook om u te helpen met het zoeken naar een oplossing waaraan u zelf een bijdrage kunt leveren.

Het is jammer dat de andere partijen en het college lak hebben aan onze voorstellen om de klachtenafhandeling te verbeteren. Er komen geen extra maatregelen. Volgens de anderen zouden wij daarmee een politiek spel willen spelen. Het is echter aan u om erover te oordelen of uw klachten serieus worden behandeld.

U mag ons natuurlijk altijd op de hoogte blijven houden over alles wat er speelt in uw woonomgeving. Gemeentebelang blijft van mening dat de gemeentelijke klachtenafhandeling beter kan en beter moet, “want waar je woont, moet het goed zijn”.

Perscommissie Gemeentebelang

Lees hier het hele Weekblad van 6-2-2013

Update: de bouwplannen van de gemeente

Francesco Beterams, lid van de commissie Ruimte voor Gemeentebelang

Francesco Beterams, lid van de commissie Ruimte voor Gemeentebelang

Het nieuwe jaar is begonnen en er zijn al diverse zaken in de raadscommissievergaderingen aan de orde geweest. Gemeentebelang wil u over een aantal van die zaken informeren: het nieuwe kapbeleid, het nieuwe algemene bestemmingsplan voor Rijen, de ontwikkelingen in de woningbouw en het Integraal Huisvestingsplan voor onze basisscholen.

Kapbeleid

Vorig jaar oktober vond de gemeenteraad het collegevoorstel voor een nieuw kapbeleid niet acceptabel. Wethouder Starreveld moest het opnieuw doen. Het kappen was te vrij en de commissie had vooral veel moeite met het feit dat de gemeente zelf helemaal geen toestemming hoefde te vragen voor het kappen van bomen. Daarnaast had men niet samengewerkt met de Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen om tot een goed plan te komen. Op 15 januari jl. kwam het aangepaste plan opnieuw in de commissie Ruimte. Er was nauwelijks iets aan het plan veranderd en er was niet samengewerkt met voornoemde vereniging, terwijl die juist goede plannen had. Opnieuw moest de wethouder het stuk terugnemen. Hij gaf aan dat er mogelijk over een paar maanden nog een voorstel komt, maar het kon zomaar zijn dat het bij het oude zou blijven.

Gemeentebelang is voor een zorgvuldig kapbeleid dat past in ons groene dorp waar wij zo trots op zijn. Een grotere kapvrijheid voor kleine particuliere tuinen zou al een heleboel meer efficiency opleveren. Het is dus nog afwachten.

Bestemmingsplan “Woongebied Rijen”

In verband met de actualisatie van bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 bood het college een voorstel aan waarin de 27 bestemmingsplannen in Rijen werden vervangen door één nieuw bestemmingsplan te weten “Woongebied Rijen”. Een flinke operatie is hiermee afgerond. De ingediende zienswijzen zijn goed behandeld. Omdat niet iedereen het Weekblad zodanig leest dat hij/zij overal van op de hoogte is, zegde wethouder Lavooij toe voortaan in de communicatie betrokkenen persoonlijk te informeren. Dat was al een oude wens van Gemeentebelang en deze wordt nu dus vervuld.

WoningbouwWeekblad

De raadscommissie kreeg een woningbouwoverzicht. Volgens dit overzicht zou in 2013 worden gestart met de bouw van 318 woningen. Gemeentebelang vroeg of de wethouder echt van mening is dat met dit aantal wordt begonnen dit jaar. Het bleek een theoretische benadering te zijn. Er zou kunnen worden begonnen. Wij weten allemaal dat het economisch niet zo goed gaat en zeker niet in de bouw. Gemeentebelang heeft gevraagd om een meer reële opgave. De wethouder gaf aan alles nog eens goed tegen het licht te houden en erop te gaan bestuderen. Wij zijn benieuwd naar de volgende opgave.

Basisscholen

Onze gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting van alle basisscholen in onze gemeente. Hier zijn vele miljoenen euro’s mee gemoeid zodat er zorgvuldig gekeken moet worden naar niet alleen de kosten maar ook naar de verdeling van deze gelden tussen alle basisscholen onderling. Dat gebeurt door middel van het integraal huisvestingsplan (IHP). Op basis van dit plan worden gelden gereserveerd zodat onderhoud, renovatie en nieuwbouw in de toekomst plaats kunnen vinden. Gemeentebelang heeft erop gewezen dat in dit plan veel minder kosten waren gepland dan nu het geval lijkt. Daarnaast komt het IHP behoorlijk onder druk te staan door andere ambities dan gepland. Bij het begin van het plan leek alles nog niet goed te overzien. In het IHP staat dat De Brakken wordt gerenoveerd, maar op dit moment wordt ook gesproken over nieuwbouw. Dit gaat vele miljoenen extra kosten waarvoor in het IHP geen gelden gereserveerd zijn. Daarnaast is gesteld dat de basisschool De Wildschut met een renovatie jaren vooruit zou kunnen, maar nu blijkt dat nieuwbouw ook voor deze school gewenst is.

Het IHP is dus blijkbaar geen goede grondlegger geweest en het college moet gaan zoeken naar middelen om deze miljoenen bij elkaar te krijgen. Gemeentebelang is bezorgd dat dit ten koste zal gaan van de, ook in het IHP, geplande verhuizing van De Kring naar de nieuwe woonwijk De Vliegende Vennen. Gemeentebelang heeft nog eens aan gegeven dat De Kring niet de dupe mag worden van de aanpassingen van de andere scholen. Wethouder Lavooij gaf aan dat wij geen zorgen hoefden te hebben: de nieuwbouw van De Kring in de Vliegende Vennen gaat zeker door. Gemeentebelang zal deze toezegging zeer goed onthouden. Voor onze basisschoolleerlingen geldt immers ook: want waar je woont, moet het goed zijn!

Perscommissie Gemeentebelang

Lees hier het hele weekblad.

Zie ook onze agenda voor zaken die de komende tijd spelen.

 

AED daar red je levens mee

AED daar red je levens mee

Vorige week donderdagavond was ik aanwezig bij de ledenvergadering van mijn partij Gemeentebelang in De Boodschap. Net na de aftrap werd John AartsMarieke onwel en dat zag er zeer ernstig uit. Onmiddellijk werd 112 gebeld. Tegelijkertijd ontvingen alle aangemelde burgerhulpverleners, wonend in de directe omgeving via sms een AED-alert. In dit sms staat vermeld waar de dichtsbijzijnde AED (Automatische Externe Defibrillator) hangt en met een code kan deze meegenomen worden.

Werkelijk waar van alle kanten kwamen de burgerhulpverleners aangesneld om bijstand te verlenen. Ondertussen was de AED, die bij de ingang van De Boodschap hangt, al opgehaald en door twee van onze eigen leden met EHBO kennis ter plaatse met succes ingezet.

Na een aantal minuten arriveerde ambulancepersoneel en namen zij de reanimatie over. Dankzij het adequate optreden van de diverse hulpverleners en de beschikbaarheid van een AED kon het slachtoffer bij bewustzijn met de ambulance richting het ziekenhuis vertrekken.

Graag wil ik de Stichting Het Rijens Hart, bij u onder de aandacht brengen. Deze stichting is niet alleen druk doende om geïnteresseerden te trainen voor het gebruik van een AED apparaat of het geven van reanimatiecursussen, tevens droeg zij mede zorg voor een goede verspreiding van de beschikbare AED apparaten binnen Rijen. Ook roept Het Rijens Hart inwoners op om zich aan te melden voor een AED-alert. Dan ontvang je dus bovengenoemde sms en kun je het verschil tussen leven en dood maken.AED daar red je levens mee

Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is dat de AED’s wijdverspreid beschikbaar zijn, dat ze gebruikt worden en dat er niet genoeg burgerhulpverleners ter plekke kunnen zijn. Tenslotte weet je nooit wie van de geïnformeerden in de gelegenheid zijn om daadwerkelijk te gaan. Petje af voor deze mensen.

Marieke Slink-Bosscher

Ga hier naar de website van de Stichting Rijens Hart
Lees hier het hele weekblad.

Begrotingsraad

Uit het weekblad van 7 november 2012:Jan de Wee
Gemeentebelang
Begrotingsraad. Financiële toekomst van de gemeente ziet er niet goed uit.

Bij de begrotingsbehandeling waarschuwt Gemeentebelang het college voor een veel te groot optimisme en schetst een groot aantal veranderingen die in een sneltrein vaart op gemeentes afkomen en waarop de gemeente ook snel moet anticiperen. De financiële situatie staat er voor de nabije toekomst niet goed voor.

In de Begrotingsraad van woensdag 31 oktober zegt Gemeentebelang dat de gemeente er voor de nabije toekomst niet goed voor staat. De financiële crisis drukt zijn stempel ook zwaar op de gemeentes. Dat betekent dat er heel goed gekeken moet worden welke zaken nog wel en welke niet worden opgepakt. Bezuinigingen zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen. Het gebruiken van reserves houd je niet lang vol als er minder inkomsten zijn.
Gilze en Rijen voerde jarenlang een actieve grondpolitiek en daar voer de gemeente wel bij. Gronden kopen en met winst verkopen leverde de gemeente kas goed op. Maar helaas, deze tijd is voorbij en zal niet meer terug komen. Gilze en Rijen heeft nu heel veel grond waar geen belangstelling meer voor is. Gronden worden minder waard en daar schrijft het college ook voor af, maar men denkt nog steeds dat alle gronden voor 2020 zullen worden verkocht. Gemeentebelang is van mening dat dat absoluut niet zo zal zijn. Er zijn gemeenten in ons land die waarden van een aantal gronden tot nul hebben teruggebracht.

Het is tijd dat men inziet dat dromen over goede toekomstige resultaten voorbij is. Er staat heel veel en ook heel snel veel te veranderen. Daar kun je op anticiperen als je een goede financiële basis hebt. Die had veel beter kunnen zijn als de laatste jaren zuiniger was om gegaan met gemeente financiën. Met realisme, een beleid van goed is goed, had de gemeente er beter voor gestaan. De tijd van “ons kan niets gebeuren” is echt voorbij.

De plannen van het nieuwe kabinet vermelden o.a. dat gewerkt moet worden naar gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Ook dat zal heel veel van de gemeente vergen; ook financieel. Die fusie zal toch nog wel even op zich laten wachten maar daaraan voorafgaand zullen stappen moeten worden genomen om met andere gemeenten samen te werken. Nu de poging om samen te werken met Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Goirle is mislukt is het goed om samenwerking te zoeken met Dongen. De uitgestoken hand van de Burgemeester van Dongen moeten we zeker aannemen.Begrotingsraad 2012

Het college wil de OZB sterk verhogen en zegt daarbij dat de verhoging voor de inwoners heel erg mee zal vallen, omdat rioolbelasting op het oude niveau blijft en de afvalstoffenheffing wordt verlaagd. Gemeentebelang is van mening dat deze koppeling niet terecht is, omdat de OZB de inflatie dient te volgen (max.2%) en de heffingen de werkelijke kosten volgen. Wij zullen daar in de Begrotingsraad van 8 november op terug komen.

Verder heeft Gemeentebelang nog aangedrongen op een snelle aanpak van de bouw van de nieuwe basisschool De Kring in de Vliegende Vennen. De locatie is nu bekend, dus is er geen reden meer om nog langer te wachten.
Gemeentebelang is verontrust over de cijfers van te veel alcohol gebruik door jongeren in onze gemeente. Is het percentage in de regio 5%, in Gilze en Rijen drinken 9% van de jongeren te veel. Zij vraagt zich af of het project ”Think before you drink” wel voldoende is om het percentage voldoende te laten zakken.

Gemeentebelang is voorstander van vrije winkelopeningstijden en vraagt het college snel met een nieuw voorstel te komen. Dat is mogelijk nu de tweede kamer akkoord is gegaan met het door de gemeente zelf regelen van winkelopeningstijden en de eerste kamer dit binnenkort ook zal besluiten.

Gemeentebelang staat voor uw belang …………wat waar je woont moet het goed zijn.

Lees hier het hele weekblad.

Zie ook onze agenda voor zaken die de komende tijd spelen.

 

Een drukke stand op de Jaarmarkt

De jaarmarkt van 2012 was een groot succes voor inwoners én kraamhouders. Ook voor Gemeentebelang. De sfeer was prima, de kraam werd goed bezocht en onze jonge actieve Gemeentebelangers hebben hun beste beentje voorgezet.

Prijswinnaar jaarmarkt 2012

Pieter de Bruijn van GB reikt de prijs uit aan de jonge dorpskenner Ugurcan.

Afgelopen dinsdag was het weer Jaarmarkt in Rijen. Het weer was goed en dat beloofde een grote opkomst. Met een kraam vol activiteiten hoopten we dat het druk zou worden. En dat werd het!

Ook de kraam van Gemeentebelang, waar kersverse jonge actieve leden de belangstellenden ontvingen en te woord stonden, werd heel goed bezocht.

Onze slogan, “… want waar je woont, moet het goed zijn!”, werd uitgedrukt door vijf foto’s van mooie plekken in Rijen waaraan Gemeentebelang zijn steentje heeft bijgedragen. Bezoekers konden raden waar deze plekken zijn en voor de winnaar was er een mooie grote schaal met streekproducten van eigen gemeentebodem geschonken door “Groenten en Fruit Peeters”. Afgelopen weekend heeft Pieter de Bruijn, actief lid van Gemeentebelang, aan de kleine prijswinnaar Ugurcan de mand overhandigd (foto). De vijf foto’s waren van Sportpark Vijf Eiken, Buurtsportplek Brabantpark, het nieuwe wooncomplex van voorheen Goudsmit Hoff, de rotonde aan de Oostelijke rondweg en het sport- en ontmoetingspunt De Leemput.

Inwoners van Rijen konden hun ideeën kwijt in de “Gouden Doos”. Uw idee is “Goud Waard” en van het aanbod dát idee met ons te delen heeft u volop gebruik gemaakt. Met het oog op de samenstelling van ons verkiezingsprogramma 2014–2018 wil Gemeentebelang graag voortdurend weten wat er in ons dorp speelt Wij hopen zo een voor iedereen herkenbaar verkiezingsprogramma op te stellen. Natuurlijk blijven we openstaan voor nog meer onderwerpen en ideeën.

Het artikel uit het weekblad van 31 oktober 2012

Het artikel uit het weekblad van 31 oktober 2012

Er was veel interesse voor het lidmaatschap van Gemeentebelang, actief of als volger. Hieruit blijkt dat inwoners willen weten wat er op politiek gebied gebeurt in ons dorp. Een aantal van u heeft zich dan ook al direct gemeld voor ontvangst van de GB-nieuwsbrief.

Heeft u óók een onderwerp of idee of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief laat dat dan weten via info@gemeentebelang.org. U kunt ook telefonisch met een van onze fractieleden contact op nemen. Bel met Jan de Wee 0162-227680, Ariane Zwarts 0161-230470 of Marieke Slink 06-4530624.

De website van Gemeentebelang is momenteel onder constructie. Standaardinformatie valt er wel te lezen. Vanaf februari zal de site weer volop in bedrijf zijn. Gemeentebelang is uw belang! “Want waar je woont, moet het goed zijn!

Perscommissie Gemeentebelang

Lees hier het hele weekblad.

Zie ook onze agenda voor zaken die de komende tijd spelen.