Onderwerpen uit de Commissie Samenleving

Gemeentebelang is er altijd vroeg bij!

Gemeentebelang zit nooit stil. Afgelopen tijd is maar weer gebleken dat Gemeentebelang een goed gevoel heeft voor wat er in onze gemeente speelt. De partij voelt al in een vroeg stadium zaken aankomen die de inwoners zorgen baren. We geven u hiervan vier voorbeelden.

Overlastrapportage

De fractie van Gemeentebelang

De fractie van Gemeentebelang

Gemeentebelang heeft naar aanleiding van uw meldingen over overlast een helder rapport opgesteld. De bedoeling was om een bijdrage te leveren aan een betere aanpak van gemelde problemen. Een van die aanbevelingen was om een ambtenaar aan te stellen die hierin coacht en aanstuurt. Helaas vonden we bij zowel het college als bij de andere politieke partijen geen steun voor onze voorstellen. Integendeel, ondanks de vaak schrijnend langdurige probleemgevallen, zoals hangjongeren op diverse plaatsen in Rijen, vond men dat het eigenlijk best goed ging. Onze verbazing was dan ook groot toen we in Elsevier (2 maart 2013, pag. 22/23) een uitgebreid artikel lazen over de aanpak van de hangjongeren in en rond winkelcentrum D’Laverije. Uiteraard is Gemeentebelang zeer te spreken over het feit dat onze burgemeester dit probleem zo adequaat te lijf gaat en dat de resultaten zo positief zijn. Maar Gemeentebelang heeft al jaren geleden de problemen van de buurtbewoners aangekaart die enorme hinder van de overlast hadden. Als het probleem eerder in kaart gebracht was en serieus aangepakt, dan was dat artikel in Elsevier nooit geschreven. Er zijn gewoon jaren verspild! En daarom pleit Gemeentebelang nog steeds voor een aanspreekpunt binnen onze gemeente dat ervoor kan zorgen dat een gemelde overlast, op welk gebied dan ook, in de kiem wordt gesmoord.

De Leemput

Die vooruitziende blik had Gemeentebelang ook met het probleem rondom de overkapping van het paviljoen op sportpark De Leemput. Dat probleem speelt al sinds het voorjaar van 2011. Vanaf het eerste moment heeft Gemeentebelang ervoor gepleit dat De Leemput en de gemeente samen een oplossing zouden zoeken. Nu, bijna twee jaar later, lijkt het erop dat dit gaat gebeuren. Ook hier heeft Gemeentebelang het vanaf het begin bij het juiste eind gehad door te stellen dat je meer en sneller iets bereikt met het samen zoeken naar een oplossing dan te kiezen voor een harde opstelling.

Provinciale weg N282 (Breda-Tilburg)

Zoals u misschien weet, is de provincie van plan om de N282 te verbreden. Dit betreft onder andere het stuk weg vanaf het kruispunt van de Oosterhoutseweg dat dan al voor Hulten zal afbuigen naar de Burgemeester Ballingsweg. Gemeentebelang heeft in de eerste fase al laten weten het nut van deze verbreding niet te zien. De verbreding zal na de kruising een fuikwerking hebben waardoor het verkeersprobleem alleen maar wordt verlegd, zeker in combinatie met de spoorwegovergang. Daarnaast zijn wij bang dat het verkeer van de A58 de weg langs Rijen als sluiproute gaat gebruiken waardoor er juist meer verkeer naar deze nieuwe dubbelbaansweg wordt getrokken. De weg heeft een lokale functie en dat moet in onze ogen ook zo blijven. Er moet op basis van deze lokale functie gekeken worden naar het verbeteren van de verkeersafwikkeling. Dat kan mogelijk ook door het aanpassen van uitvoegstroken, een goede afstelling van de verkeerslichten en andere maatregelen. Gemeentebelang heeft zelf een variant voorgesteld om Hulten autoluw te maken: een 2×2 baans weg aan de zijde van Tilburg, maar een 1×2 weg aan de zijde van Rijen. Deze variant werd, u raadt het al, niet serieusgenomen door zowel de andere politieke partijen als wethouder Starreveld. Maar nu blijkt dat een adviescommissie naar aanleiding van de MER (Milieu Effect Rapportage) opdracht heeft gegeven om een variant te onderzoeken die erg op lijkt op de variant die Gemeentebelang voorstelde. De adviescommissie vond dat ‘er mogelijk alternatieven buiten beschouwing zijn gebleven’… Het voorstel van Gemeentebelang was dus zo gek nog niet! De commissie heeft een variant laten onderzoeken die bijzonder veel op ons voorstel lijkt. Momenteel bestuderen wij de rapportages om naar aanleiding van de andere onderzochte, nieuwe varianten al of niet een nieuw standpunt in te nemen.

Geluidsoverlast door helikopters

Tot slot de overlast van de helikopters. Kern’75 geeft in haar stuk van afgelopen week aan dat op haar initiatief, in november 2011, ‘de Gemeenteraad gesteld heeft dat de overlast onaanvaardbaar is’. Het is spijtig dat Kern’75 vergeten is dat het juist Gemeentebelang is geweest die de problematiek van de geluidsoverlast door de vliegbasis als eerste op de politieke agenda heeft weten te krijgen. Ook hier liepen wij op alle partijen vooruit om te erkennen dat bewoners binnen onze gemeente daadwerkelijk beperkt werden in hun woongenot door het heli-lawaai. Al in april 2009 hebben wij door middel van een enquête inwoners gevraagd naar hun mening hierover. Daarna heeft Gemeentebelang geen moment voorbij laten gaan zowel in de commissie Ruimte als in de Raad om deze problematiek bespreekbaar te krijgen. Ook dit werd in deze periode door alle andere partijen, ook Kern ’75, weggewuifd met de instelling dat je weet, als je hier woont, dat de basis er nu eenmaal is. Gemeentebelang heeft ervoor geijverd om in de milieurapportage niet alleen te spreken over de geluidshinder van het spoor maar ook de geluidshinder van de vliegbasis permanent op te nemen. Dit is voor het eerst gebeurd in maart 2011 en pas vanaf dat moment heeft de overlast van de helikopters aandacht gekregen van zowel andere partijen als het college.

Ook hier blijkt nogmaals dat Gemeentebelang nadenkt over wat goed is voor Rijen, onze gemeente en onze inwoners. Het is bijzonder jammer dat wij vaak een juiste en tijdige inschatting maken van bepaalde zaken die in onze gemeente spelen terwijl het vaak in de coalitie wordt afgedaan als alleen maar ‘oppositie voeren’. Ons doel is echter alleen dat waar wij al jaren voor staan: ’…want waar je woont moet het goed zijn!’ Meer weten? Reageren? Ga naar www.gemeentebelang.org of bel een van onze raadsleden 0161-230470, 0161-227680 of 06-45306246.

Perscommissie Gemeentebelang

Fracties overtuigd van de noodzaak nieuwe atletiekbaan AV Spiridon

Het laatste nieuws over Spiridon, uit het weekblad van 20 februari 2013:

Spiridon voorpagina weekblad week 8 2013

Klik op het artikel voor een grotere versie

Klik op het artikel voor een grotere versie

Lees hier het hele Weekblad van 20 februari 2013

Gemeenteraad vindt betere aanpak van overlast niet nodig

Overlastrapport van Gemeentebelang:

Ariane Zwarts, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Ariane Zwarts, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Gemeentebelang maakte een rapport naar aanleiding van overlastklachten van onze inwoners. In enkele weken ontving de partij meer dan 30 inzendingen naar aanleiding van een oproep in het weekblad Gilze en Rijen. En dat is dan voor die korte tijd best een groot aantal. Helaas gaat het college geen enkele aanbeveling van Gemeentebelang overnemen. De andere partijen, zelfs die in de oppositie, hadden bezwaren tegen het rapport.

Volgens Kern’75 hebben wij met het rapport een grens overschreden door te suggereren dat wij ons een oordeel vormden over de betrokken ambtenaren. Als het rapport goed bestudeerd was, had Kern’75 kunnen lezen dat het doel van het rapport was om een bijdrage te leveren aan een oplossing of betere communicatie tussen partijen. Het ging er dus niet om te oordelen over de inzet van betrokkenen. Een gemiste kans.

De PvdA vindt, ondanks een “chapeau” voor onze inzet, dat het rapport een politieke lading heeft door de vorm en presentatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verwijzing naar het coalitieprogramma. Ons verweer: een rapportage begint met een onderzoek naar de huidige afspraken en regels over het onderwerp van het rapport. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of de zaken lopen zoals gewenst en beschreven. Dit is in onze gemeente terug te vinden in het kwaliteitshandvest, in de interne servicenormen die zijn vastgelegd en inderdaad, ook in het coalitieprogramma. Hierin staat dat de coalitie wil streven naar een uitnodigende en open communicatie met onze inwoners. Gemeentebelang stelt dat dit juist goed aansluit bij het proces “Wij zijn Gilze en Rijen”. Vanuit die visie zouden de betrokken partijen juist meer geïnteresseerd moeten zijn in de rapportage om te kijken hoe dit gehele proces beter opgepakt kan worden.

Het CDA stelde, met waardering voor het initiatief, dat het eigenlijk erg goed gaat. Ook het CDA meent, net als het college, dat eigen inzet, zoals het aanspreken van de overlastveroorzaker, het belangrijkste is en dat de overlast niet zomaar in de schoenen van bijvoorbeeld de boa’s kan worden geschoven.

Artikel Weekblad 6-2-2013

Artikel Weekblad 6-2-2013

Hiermee gaat men er steeds vanuit dat veel klachten subjectief zijn en dat de bewoner zelf meer moet doen om aan de overlast een einde te maken. Dit herkennen wij niet in de door de bewoners aangedragen klachten. Bewoners doen er vaak al veel aan voordat zij uiteindelijk naar de gemeente stappen.

Het is aan de gemeente om te beoordelen of de klacht terecht is en of er mogelijkheden zijn om het probleem, eventueel samen, op te lossen. Nu blijkt dat dit niet altijd soepel verloopt, stelde Gemeentebelang onder andere voor om een specifieke ambtenaar voor dit proces aan te stellen zodat er een vast aanspreekpunt is dat de melding kan begeleiden. Niet alleen intern maar ook richting jongerenwerk, boa’s en eventueel politie. Maar ook om u te helpen met het zoeken naar een oplossing waaraan u zelf een bijdrage kunt leveren.

Het is jammer dat de andere partijen en het college lak hebben aan onze voorstellen om de klachtenafhandeling te verbeteren. Er komen geen extra maatregelen. Volgens de anderen zouden wij daarmee een politiek spel willen spelen. Het is echter aan u om erover te oordelen of uw klachten serieus worden behandeld.

U mag ons natuurlijk altijd op de hoogte blijven houden over alles wat er speelt in uw woonomgeving. Gemeentebelang blijft van mening dat de gemeentelijke klachtenafhandeling beter kan en beter moet, “want waar je woont, moet het goed zijn”.

Perscommissie Gemeentebelang

Lees hier het hele Weekblad van 6-2-2013

Update: de bouwplannen van de gemeente

Francesco Beterams, lid van de commissie Ruimte voor Gemeentebelang

Francesco Beterams, lid van de commissie Ruimte voor Gemeentebelang

Het nieuwe jaar is begonnen en er zijn al diverse zaken in de raadscommissievergaderingen aan de orde geweest. Gemeentebelang wil u over een aantal van die zaken informeren: het nieuwe kapbeleid, het nieuwe algemene bestemmingsplan voor Rijen, de ontwikkelingen in de woningbouw en het Integraal Huisvestingsplan voor onze basisscholen.

Kapbeleid

Vorig jaar oktober vond de gemeenteraad het collegevoorstel voor een nieuw kapbeleid niet acceptabel. Wethouder Starreveld moest het opnieuw doen. Het kappen was te vrij en de commissie had vooral veel moeite met het feit dat de gemeente zelf helemaal geen toestemming hoefde te vragen voor het kappen van bomen. Daarnaast had men niet samengewerkt met de Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen om tot een goed plan te komen. Op 15 januari jl. kwam het aangepaste plan opnieuw in de commissie Ruimte. Er was nauwelijks iets aan het plan veranderd en er was niet samengewerkt met voornoemde vereniging, terwijl die juist goede plannen had. Opnieuw moest de wethouder het stuk terugnemen. Hij gaf aan dat er mogelijk over een paar maanden nog een voorstel komt, maar het kon zomaar zijn dat het bij het oude zou blijven.

Gemeentebelang is voor een zorgvuldig kapbeleid dat past in ons groene dorp waar wij zo trots op zijn. Een grotere kapvrijheid voor kleine particuliere tuinen zou al een heleboel meer efficiency opleveren. Het is dus nog afwachten.

Bestemmingsplan “Woongebied Rijen”

In verband met de actualisatie van bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 bood het college een voorstel aan waarin de 27 bestemmingsplannen in Rijen werden vervangen door één nieuw bestemmingsplan te weten “Woongebied Rijen”. Een flinke operatie is hiermee afgerond. De ingediende zienswijzen zijn goed behandeld. Omdat niet iedereen het Weekblad zodanig leest dat hij/zij overal van op de hoogte is, zegde wethouder Lavooij toe voortaan in de communicatie betrokkenen persoonlijk te informeren. Dat was al een oude wens van Gemeentebelang en deze wordt nu dus vervuld.

WoningbouwWeekblad

De raadscommissie kreeg een woningbouwoverzicht. Volgens dit overzicht zou in 2013 worden gestart met de bouw van 318 woningen. Gemeentebelang vroeg of de wethouder echt van mening is dat met dit aantal wordt begonnen dit jaar. Het bleek een theoretische benadering te zijn. Er zou kunnen worden begonnen. Wij weten allemaal dat het economisch niet zo goed gaat en zeker niet in de bouw. Gemeentebelang heeft gevraagd om een meer reële opgave. De wethouder gaf aan alles nog eens goed tegen het licht te houden en erop te gaan bestuderen. Wij zijn benieuwd naar de volgende opgave.

Basisscholen

Onze gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting van alle basisscholen in onze gemeente. Hier zijn vele miljoenen euro’s mee gemoeid zodat er zorgvuldig gekeken moet worden naar niet alleen de kosten maar ook naar de verdeling van deze gelden tussen alle basisscholen onderling. Dat gebeurt door middel van het integraal huisvestingsplan (IHP). Op basis van dit plan worden gelden gereserveerd zodat onderhoud, renovatie en nieuwbouw in de toekomst plaats kunnen vinden. Gemeentebelang heeft erop gewezen dat in dit plan veel minder kosten waren gepland dan nu het geval lijkt. Daarnaast komt het IHP behoorlijk onder druk te staan door andere ambities dan gepland. Bij het begin van het plan leek alles nog niet goed te overzien. In het IHP staat dat De Brakken wordt gerenoveerd, maar op dit moment wordt ook gesproken over nieuwbouw. Dit gaat vele miljoenen extra kosten waarvoor in het IHP geen gelden gereserveerd zijn. Daarnaast is gesteld dat de basisschool De Wildschut met een renovatie jaren vooruit zou kunnen, maar nu blijkt dat nieuwbouw ook voor deze school gewenst is.

Het IHP is dus blijkbaar geen goede grondlegger geweest en het college moet gaan zoeken naar middelen om deze miljoenen bij elkaar te krijgen. Gemeentebelang is bezorgd dat dit ten koste zal gaan van de, ook in het IHP, geplande verhuizing van De Kring naar de nieuwe woonwijk De Vliegende Vennen. Gemeentebelang heeft nog eens aan gegeven dat De Kring niet de dupe mag worden van de aanpassingen van de andere scholen. Wethouder Lavooij gaf aan dat wij geen zorgen hoefden te hebben: de nieuwbouw van De Kring in de Vliegende Vennen gaat zeker door. Gemeentebelang zal deze toezegging zeer goed onthouden. Voor onze basisschoolleerlingen geldt immers ook: want waar je woont, moet het goed zijn!

Perscommissie Gemeentebelang

Lees hier het hele weekblad.

Zie ook onze agenda voor zaken die de komende tijd spelen.

 

‘Een ambtenaar om overlastproblemen op te lossen’

“RIJEN – Een specifieke ambtenaar moet zich in de gemeente Gilze en Rijen bezig gaan houden met klachten over overlast en problemen van burgers.”
Lees hier het nieuwsbericht in BNdeStem

Overlastrapportage

Overlast geeft ergernis, maar ook de afhandeling

Veel inwoners in onze gemeente hebben gereageerd op de oproep van Gemeentebelang in het weekblad Gilze en Rijen om hun ervaringen met overlast in hun woonomgeving aan ons te melden. Gemeentebelang heeft de ervaringen van de burgers verwerkt in een rapportage. Uit de rapportage blijkt dat veel mensen overlast ervaren, maar dat ook de melding en de afhandeling ervan problematisch is.

De meldingen zijn door Gemeentebelang allemaal gelezen en voor zover mogelijk gerubriceerd. Met sommige bewoners zijn gesprekken geweest om meer helderheid te krijgen of omdat er al contacten waren. Vrijwel alle overlastmeldingen zijn verwerkt in een rapportage. Dit rapport is overhandigd aan burgemeester Boelhouwer. De wethouders, raads-/ en commissieleden en de pers hebben een digitale versie ontvangen.

Het rapport gaat in op de aard van de klachten en beschrijft hoe deze zijn behandeld. De gemeente heeft procedures en doelstellingen voor de omgang met klachten en meldingen. Uit de rapportage blijkt dat in veel gevallen geen oplossingen bereikt worden, dat communicatie in vooral complexe gevallen niet altijd goed verloopt en dat dit leidt tot veel onbegrip en ergernissen.

Gemeentebelang heeft een aantal aanbevelingen gedaan waarvan wij hopen dat het gemeentebestuur deze wil overnemen. Dit zal niet alleen de communicatie tussen bewoners en gemeente bevorderen maar ook bijdragen aan een efficiënte oplossing bij overlastproblemen.

Gemeentebelang is van mening dat het belangrijk is om dit rapport toe te lichten en te bespreken in de openbare vergadering van de commissie Samenleving op 16 januari a.s. Gemeentebelang hoopt dat door de reacties, die gebundeld zijn in de rapportage, een proces op gang komt om een bijdrage te leveren aan een betere communicatie en afhandeling van overlastklachten van bewoners. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Voor nadere informatie, reacties of een digitale versie van het rapport kunt u mailen naar: secretariaat@gemeentebelang.org
Perscommissie Gemeentebelang