Raadslid Nicole Trum (GB): "In september opnieuw praten over aanpassing van de eigen bijdrage."

Hoogte eigen bijdrage Wmo ter discussie

In diverse media is afgelopen tijd discussie ontstaan over de verschillen rondom de eigen bijdrage in de Wmo. die gemeenten hanteren. Ook in onze gemeente is in de vorige commissievergadering daar uitgebreid over gesproken. Gemeentebelang heeft naar aanleiding daarvan dit onderwerp, door middel van een motie in de Raad, weer op de agenda gezet.

De voorzieningen en de begeleiding in de Wmo worden belast met een eigen bijdrage die afhankelijk is van onder andere inkomen, vermogen en gezinssituatie. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. De gemeente heeft de mogelijkheid om de maximale kostprijs niet door te berek

Raadslid Nicole Trum (GB): "In september opnieuw praten over aanpassing van de eigen bijdrage."

Raadslid Nicole Trum (GB): “In september opnieuw praten over aanpassing van de eigen bijdrage.”

enen. In Gilze en Rijen gebeurt dat echter wel.

De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat de sterkste financiële schouders ook een hogere eigen bijdrage kunnen betalen dan inwoners die minder te besteden hebben. Daardoor wordt de grootste groep die een beroep doet op Wmo-voorzieningen ook het minst belast. Er is een kleinere groep midden- en hogere inkomens die door een hoge eigen bijdrage toch moeite hebben om deze te betalen.

Gemeentebelang heeft in de motie gepleit voor een verlaging van de kostprijs voor dagbesteding en begeleiding. Door het zo toegankelijk mogelijk maken van deze voorzieningen, onafhankelijk van inkomen, kan duurdere zorg langer uitgesteld worden en krijgen professionals sneller zicht in de ontwikkeling van de zorgbehoefte. Maar ook heel belangrijk: de mantelzorgers worden meer ontlast als meer mensen van deze voorziening gebruik gaan maken. Daarom denkt Gemeentebelang dat niet alleen gekeken moet worden naar inkomen maar vooral naar wat je wilt bereiken met een aanpassing van de eigen bijdrage.

De motie Eigen bijdrage kreeg helaas geen meerderheid in de Raad. Wel hebben we bereikt dat dit onderwerp in september weer in de commissie besproken zal worden. Wij hopen dan dat, na nieuwe beraadslaging, deze twee voorzieningen nog beter (financieel) toegankelijk worden in onze gemeente. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Wil je reageren op dit artikel? Klik op Contact en lucht je hart.