Begroting van de gemeente Gilze Rijen

Algemene beschouwingen 2013

Algemene beschouwingen van november 2013, de laatste voor de verkiezingen en met een zeer bijzondere aanloop naar de begroting 2014 vanwege de enorme meevaller die onze gemeente mocht ontvangen. De ruim 1 miljoen euro die de Wet werk en bijstand ons alsnog doet toekomen, haalt een enorme druk van de begrotingsketel. Want werden we eerst geconfronteerd met alleen een sluitende begroting voor 2014, nu zijn zelfs een aantal jaren na 2014 gevrijwaard van tekorten. Dat maakt nogal een verschil. Kortom, het lijkt erop dat we er echt goed voor staan.

Maar voor we verder gaan willen wij graag nog het volgende kwijt. Wethouder Dols, u wordt erg moe van Gemeentebelang en noemde ons in de diezelfde bijeenkomst “somberaars”. Maar laatst las ik dat een politicus in Den Haag de oppositie beschuldigde van zogenaamde “hangmatpolitiek”. Dat stempel kunt u ons gelukkig niet geven. Gemeentebelang heeft, net zoals iedereen hier, het beste met onze gemeente voor. En steekt daar, ook als oppositiepartij, veel energie in. We hebben gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken aan eventuele bezuinigingsmogelijkheden toen de begroting er nog heel anders voorstond. En wij steunen voorstellen van de raad of het college indien ons dat ook werkelijk een goed plan lijkt. Wij willen u vragen om het van een andere, positieve kant te bekijken; maakt het u niet scherper en besluitvaardiger als beleid onder de loep genomen wordt? Als er kritische vragen zijn? Kortom, in deze dunne spoeling van partijen in de raad, is het niet klakkeloos meedeinen van GB in de politieke arena daarom toch eerder een plus dan een min.

Ariane ZwartsTerug naar de stukken waar wij ons nu over mogen buigen. De begroting ziet er goed uit, de financiële doorkijk laat zien dat de mogelijkheden voor de wensen en verkenningen zijn benoemd en de bezuinigingen zijn voorgesteld. Waarom hebben wij dan toch moeite met de voorliggende stukken? Een paar redenen is daar de oorzaak van. In de financiële doorkijk worden veel aannames/voorspellingen over opbrengsten en besparingen gedaan en er zijn veel onzekerheden zoals de grootte van het beroep op de WMO en wet werk en bijstand. Ons inziens wordt nu teveel uitgegaan van een ideale uitgangspositie zonder genoeg rekening te houden met tegenvallers, minder opbrengsten grondbedrijf en de Algemene uitkering van het Rijk, wat immers het principe trap op trap af huldigt, en andere invloeden die grote financiële consequenties kunnen hebben zoals de decentralisatie, de kanteling en de uitwerking van samenwerkingsverbanden.

Verder zien we dat de wensen en verkenningen geheel opgenomen zijn om uitgevoerd te kunnen worden. Een deel daarvan zijn echter geen vrijblijvende keuzes maar zaken die nu eenmaal bij de uitvoerende taak als gemeente horen en zijn dus terecht verwerkt. De wensen waar wel keuzes in gemaakt kunnen worden zijn al aan ons voorgelegd. Toch is dat wat ons betreft geen kwestie van doorslikken. Wij kunnen aangeven dat wij geen behoefte hebben aan de verbreding van de N282 en dat wij het aanleggen van een Speelbos in Gilze in deze periode niet opportuun vinden, dat de nieuwbouw De Wildschut teveel onzekerheden met zich meebrengt en dat we deze planvorming graag anders uitgevoerd willen zien. Gemeentebelang kan wel instemmen met een nieuwe kunststofbaan voor Spiridon waarbij wij wel een optimale bijdrage van de vereniging zelf verwachten en opteren voor het onderzoeken naar zoveel mogelijk subsidiemogelijkheden.

Dit betekent ondermeer dat, indien we diverse grote uitgaven anders of niet gaan uitvoeren, de OZB bijvoorbeeld niet verhoogd hoeft te worden. U geeft verder aan dat er op het gebied van subsidies keuzes gemaakt dienen te worden. Daar zijn we het mee eens. Maar ook het wegwerken van het verschil van subsidies tussen gelijkwaardige organisaties zoals tussen de Schakel en de Boodschap kan helpen het subsidiebeleid aan te passen aan de huidige omstandigheden. Ook kan er gekeken worden of er subsidies zijn die bijvoorbeeld als gewoonte elk jaar gegeven wordt. Op deze wijze kunnen andere subsidieontvangers die de komende jaren hard nodig zullen zijn voor de kwetsbaarste groepen in onze gemeente, zoals de voedselbank of stichting leergeld er misschien wat bij krijgen i.p.v. eraf.

Een andere reden waarom we kritisch zijn is dat Gemeentebelang verder kijkt en ziet dat het venijn hem in de staart zit, de staart die reserve heet. Gemeentebelang had graag gezien dat er veel eerder was bijgestuurd om ons te wapenen. De reservepositie en de investeringsruimte op vullen door de stille reserves verder op te voeren waardoor het weerstandsvermogen verruimd wordt, is slechts een boekhoudkundige constructie. En het idee om, als we toch door de bodem dreigen te zakken de rekening bij de burger neer leggen omdat we als gemeente een inschattingsfout hebben gemaakt, is in onze ogen niet te verkopen. Daarom is Gemeentebelang van mening dat we op een andere wijze de reserve moeten zien te stabiliseren en te voeden. Door uitgaven te beperken, verkoop van gronden te activeren en onze wensenlijst te minimaliseren kunnen we mogelijk wel middelen toevoegen aan onze reserve.

Gemeentebelang stelt daarom vast dat wij een slechts andere kijk hebben op de gepresenteerde voorstellen en onderbouwingen dan het college. Er zijn teveel onzekerheden, er is geen rekening gehouden met tegenvallers, de reserve bereikt de komende jaren een dieptepunt en wij missen de oplossing hoe deze aan te vullen. En ja, als betrokken en integere partij maken wij ons zorgen over deze ontwikkelingen. En wij kunnen alleen maar hopen dat onze inzet, hoe goed of slecht deze dan ook wordt ontvangen, een bijdrage levert aan de toekomst van onze gemeente.

Tot slot willen wij u een drietal moties indienen.

Motie zwembad. Gelet op de stormachtige ontwikkelingen rondom het zwembad zijn wij van mening dat de besluitvorming moet worden stilgelegd tot dat er meer duidelijkheid is. Daarnaast is het streven van onze gemeente om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij zaken die in hun leefomgeving plaatsvinden. We hebben al meerdere succesvolle projecten gezien met klankbordgroepen of bewonerscommissies. Nu het zwembad een grote impact blijkt te hebben in de samenleving lijkt het ons niet meer dan logisch dat ook hier burgers betrokken worden in het besluitvormingsproces. De motie luidt als volgt:

Motie Centrumplan Oost. Binnenkort wordt de rapportage van de klankbordgroep verwacht over de ontwikkeling van Centrumplan Oost. Nu dit plan al jaren in de ijskast ligt willen wij met deze motie het college verzoeken met deze rapportage voortvarend te werk te gaan zodat het centrum van Rijen op korte termijn vervolmaakt kan worden. De motie luidt als volgt:
Motie vrachtverkeer Mon. Nolensstraat. Na meer dan tien jaar is de Mons. Nolensstraat dan eindelijk heringericht. Een van de doelen was om het doorgaande vrachtverkeer te weren. Mede door de inzet van de verkeerskundige, is het gelukt om een verbod op doorgaand vrachtverkeer te realiseren. Na jarenlange overlast van denderend vrachtverkeer leek het probleem na de reconstructie beheersbaar te zijn geworden. Helaas blijkt dat dit niet het geval is en wij zijn van mening dat nu de reconstructie voltooid is, dat het negeren van het verbod betreffende doorgaand vrachtverkeer adequaat aangepakt moet worden. De motie luidt als volgt:

Reserves van gemeente zorgelijk

Ariane Zwarts

Fractieleider Ariane Zwarts: “Gilze en Rijen staat er niet goed voor!”

“Terugblikken op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en de financiële impact hiervan.” Dat is volgens B en W de bedoeling van de Jaarstukken 2012. In het voorwoord staan volgens Gemeentebelang de kernwoorden waar wij ons juist grote zorgen over maken: financiële onzekerheid, besparingen en gevolgen.

Stel, u heeft geheel onverwacht een erfenis gehad van 1800 euro. Dat voelt goed, een oppepper voor uw spaarsaldo. Een dag later gaat uw wasmachine kapot en moet de auto naar de garage voor een reparatie: samen 1800 euro. Wat vindt u? Is dit een positief resultaat of heeft u gewoon geluk gehad met die erfenis om de onverwachte kosten te dekken? Het huidige college is er tevreden mee. Wethouder Dols (CDA) steekt over deze meevaller de loftrompet. Hij beweert “We staan er goed voor” en hij vindt dat de incidentele meevaller de gemeente een positief resultaat heeft opgeleverd in 2012. Gemeentebelang is echter van mening dat we er helemaal niet goed voor staan. Dat komt omdat Gemeentebelang niet alleen kijkt naar een incidentele meevaller. Er is meer aan de hand.

Reserve gehalveerd: coalitie tevreden
Onze algemene reserve staat er niet goed voor. Die is in een jaar tijd gedaald met maar liefst 2 miljoen. De reserve van de gemeente wordt gevoed door de opbrengsten van grond. Maar nu de nieuwbouwprojecten niet meer zoveel opbrengen als waar we in goede tijden op konden rekenen, wordt de reserve kleiner. Dit gaat hard: in anderhalf jaar tijd is de reserve grondexploitatie nagenoeg gehalveerd: van naar 19 naar 10 miljoen. En als de malaise in de woningbouw nog even doorgaat, lopen de reserves de komende jaren nog verder terug.
De coalitie meldt vol trots in de aanbiedingsbrief dat de voorgenomen ambities zijn gerealiseerd. “Ondanks de aanhoudende financiële onzekerheid kwam de uitvoering van het coalitieprogramma niet in gevaar” en “het geeft vertrouwen naar de toekomst’’ zegt wethouder Dols in de media. Met welk vertrouwen gaat dit college de toekomst in?

Koerswijziging is nodig
Er zijn aanzienlijke tekorten in Meerjarenperspectief, de algemene reserve kan feitelijk niets meer hebben en de grondbedrijfreserves zullen hard nodig zijn om de risico’s op te vangen. Toch ging en gaat dit college met oogkleppen op dóór met het realiseren van dure coalitieplannetjes. Men doet alsof de wereld niet fundamenteel veranderd is. De gemeente is nu pas begonnen de organisatie en de begroting toekomstbestendig te maken. Maar er is nog geen oplossing voor de grote tekorten in het meerjarenperspectief en voor de onzekerheden van de grote decentralisaties die nog op ons afkomen. Het college zet de infrastructuur nu op een wensenlijstje samen met een nog nader te bepalen bedrag voor de MOP. Spiridon en de initiatiefnemers van de kinderboerderij kunnen er waarschijnlijk naar fluiten dat de gemeente een bijdrage aan hun plannen gaat leveren. Maar de verkeersproblemen zijn volgens het college zo groot dat de verbreding van de N282 er koste wat kost moet komen. En dat met een reserve van 4,7 miljoen…

GemeentebelangVisie ontbreekt
Wat onze gemeente nodig heeft, is een visie om de komende jaren adequaat zijn werk te kunnen te doen zonder afhankelijk te zijn van incidentele meevallers of van bezuinigingen, De gemeente moet accepteren dat de grondposities ons geen miljoenen meer gaan opleveren en ze moet nee durven zeggen tegen ambities die niet meer passen in tijden van financiële onzekerheid. Een sober beleid kan er aan meewerken dat de beschikbare middelen voor de juiste zaken worden ingezet.
De gemeente moet de dure coalitieplannen maar even uitstellen. Niet vasthouden aan afspraken uit het verleden want de ontwikkelingen gaan sneller dan welke coalitie dan ook in 4 jaar kan bijhouden. Het boekjaar 2012 is afgesloten. Gemeentebelang is geschrokken van de cijfers en van de toekomstvisie op financieel gebied. Gemeentebelang heeft er al vroegtijdig op gehamerd dat het zo niet verder kan.
Binnenkort zal in de gemeenteraad het Meerjarenperspectief worden besproken. Wij vinden dat er een duurzame oplossing moet worden gevonden voor de grote tekorten. De gemeente staat bovendien voor enorme taken als gevolg van veranderingen die er aan komen. De veranderingen in het maatschappelijk domein, in de gemeentelijke organisatie en in de samenwerking (misschien zelfs fusie) met andere gemeenten.

Laat uw mening horen!
Koers houden in onzekere tijden luidt het motto van deze coalitie. De koers wijzigen was beter geweest. We vrezen dat de gemeente met dit oogkleppenbeleid op ramkoers komt te liggen. Gemeentebelang wil dat voorkomen. U toch ook? Laat ons weten hoe u erover denkt Dat kan via deze site of met een mailtje aan onze fractieleider ariane@gemeentebelang.org.
Perscommissie Gemeentebelang

Begrotingsraad

Uit het weekblad van 7 november 2012:Jan de Wee
Gemeentebelang
Begrotingsraad. Financiële toekomst van de gemeente ziet er niet goed uit.

Bij de begrotingsbehandeling waarschuwt Gemeentebelang het college voor een veel te groot optimisme en schetst een groot aantal veranderingen die in een sneltrein vaart op gemeentes afkomen en waarop de gemeente ook snel moet anticiperen. De financiële situatie staat er voor de nabije toekomst niet goed voor.

In de Begrotingsraad van woensdag 31 oktober zegt Gemeentebelang dat de gemeente er voor de nabije toekomst niet goed voor staat. De financiële crisis drukt zijn stempel ook zwaar op de gemeentes. Dat betekent dat er heel goed gekeken moet worden welke zaken nog wel en welke niet worden opgepakt. Bezuinigingen zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen. Het gebruiken van reserves houd je niet lang vol als er minder inkomsten zijn.
Gilze en Rijen voerde jarenlang een actieve grondpolitiek en daar voer de gemeente wel bij. Gronden kopen en met winst verkopen leverde de gemeente kas goed op. Maar helaas, deze tijd is voorbij en zal niet meer terug komen. Gilze en Rijen heeft nu heel veel grond waar geen belangstelling meer voor is. Gronden worden minder waard en daar schrijft het college ook voor af, maar men denkt nog steeds dat alle gronden voor 2020 zullen worden verkocht. Gemeentebelang is van mening dat dat absoluut niet zo zal zijn. Er zijn gemeenten in ons land die waarden van een aantal gronden tot nul hebben teruggebracht.

Het is tijd dat men inziet dat dromen over goede toekomstige resultaten voorbij is. Er staat heel veel en ook heel snel veel te veranderen. Daar kun je op anticiperen als je een goede financiële basis hebt. Die had veel beter kunnen zijn als de laatste jaren zuiniger was om gegaan met gemeente financiën. Met realisme, een beleid van goed is goed, had de gemeente er beter voor gestaan. De tijd van “ons kan niets gebeuren” is echt voorbij.

De plannen van het nieuwe kabinet vermelden o.a. dat gewerkt moet worden naar gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Ook dat zal heel veel van de gemeente vergen; ook financieel. Die fusie zal toch nog wel even op zich laten wachten maar daaraan voorafgaand zullen stappen moeten worden genomen om met andere gemeenten samen te werken. Nu de poging om samen te werken met Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Goirle is mislukt is het goed om samenwerking te zoeken met Dongen. De uitgestoken hand van de Burgemeester van Dongen moeten we zeker aannemen.Begrotingsraad 2012

Het college wil de OZB sterk verhogen en zegt daarbij dat de verhoging voor de inwoners heel erg mee zal vallen, omdat rioolbelasting op het oude niveau blijft en de afvalstoffenheffing wordt verlaagd. Gemeentebelang is van mening dat deze koppeling niet terecht is, omdat de OZB de inflatie dient te volgen (max.2%) en de heffingen de werkelijke kosten volgen. Wij zullen daar in de Begrotingsraad van 8 november op terug komen.

Verder heeft Gemeentebelang nog aangedrongen op een snelle aanpak van de bouw van de nieuwe basisschool De Kring in de Vliegende Vennen. De locatie is nu bekend, dus is er geen reden meer om nog langer te wachten.
Gemeentebelang is verontrust over de cijfers van te veel alcohol gebruik door jongeren in onze gemeente. Is het percentage in de regio 5%, in Gilze en Rijen drinken 9% van de jongeren te veel. Zij vraagt zich af of het project ”Think before you drink” wel voldoende is om het percentage voldoende te laten zakken.

Gemeentebelang is voorstander van vrije winkelopeningstijden en vraagt het college snel met een nieuw voorstel te komen. Dat is mogelijk nu de tweede kamer akkoord is gegaan met het door de gemeente zelf regelen van winkelopeningstijden en de eerste kamer dit binnenkort ook zal besluiten.

Gemeentebelang staat voor uw belang …………wat waar je woont moet het goed zijn.

Lees hier het hele weekblad.

Zie ook onze agenda voor zaken die de komende tijd spelen.