De weg kwijt in Rijen!

Het is een puinhoop in Rijen! Als je van de ene naar de andere kant van het dorp wil, heb je meteen een probleem.  Hoofdstraat, Spoorlaan-Noord, Marijkestraat, Beatrixstraat, Constance Gerlingstraat. Je kunt er niet door! Vage omleidingen, verbodsborden, pijlen. Je kunt beter even via de Rijksweg of de Oostelijke Rondweg naar de andere kant gaan…

Daar heeft Gemeentebelang vragen over gesteld. En de antwoorden zijn binnen. Het blijkt dat men bij de gemeente niet wist dat er straten werden afgesloten wegens werkzaamheden. Men zit bij de gemeente met de handen in het haar en probeert er een mouw aan te passen.

Dit had beter georganiseerd moeten worden, vindt Gemeentebelang.

Het antwoord van de gemeente:

Verkeersoverlast

 

Samen werken aan een nieuw verkiezingsprogramma

Gemeentebelang is achter de schermen al druk bezig met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daar hoort een nieuw Partijprogramma voor de periode 2018-2022 bij en dat is een hele klus. Een echt lokale partij als Gemeentebelang bepaalt namelijk zelf wat erin moet staan. Waar willen we naar toe? En hoe willen we dat bereiken? En daar heeft Gemeentebelang jou bij nodig.

De afgelopen ledenvergadering is er flink gebrainstormd: wat voor ideeën hebben de leden van Gemeentebelang? Maar we willen ook graag van inwoners horen wat belangrijk is. Wat houdt jou bezig? Wat vind jij belangrijk voor ons dorp, voor onze gemeente? Groen, spelen, zorg, samenleven, cultuur, sport, geld, scholen, verkeer? Noem het maar op. Er is zoveel om over na te denken. Denk je met ons mee?

Bekijk om ideeën voor de toekomst te krijgen ook eens het huidige programma.  En geef je reactie op Facebook of via e-mail.

Bijdrage Gemeentebelang Programmabegroting 2017

Geachte voorzitter, college, beste collega’s van de raad,

Na de kantelingen van de afgelopen jaren waaronder jeugd en WMO is nu de beurt aan de kanteling van de begroting.

Voor ons ligt een nieuwe opzet zoals deze is voorgeschreven door het rijk. Een van de doelen is om deze begroting vergelijkbaarder te maken, transparanter en dus werkbaarder. We danken voor de totstandkoming van deze begroting en de daarmee gepaard gaande inspanningen. U hebt echter aan de vragen van GB kunnen opmaken dat wij zoekende zijn. Zoekende naar wat deze cijfers nou eigenlijk betekenen en op welke manier zij in de (nabije) toekomst kunnen bijdragen aan het uitvoeren van onze taak als raad. Met andere woorden op welke manier stellen wij kaders vanuit deze begroting, op welke manier controleren wij dat?
Om tot die taakvervulling te kunnen komen hebben wij ons bezig gehouden met de betekenis van deze begroting. Zoals reeds eerder gezegd is deze begroting van een nieuwe opzet voorzien. Het is er ons inziens echter niet direct transparanter op geworden doordat direct de septembercirculaire is verwerkt in de begroting. Mogelijk is het wel te begrijpen als we zonder de septembercirculaire tot de slotsom zouden komen dat we onze ambities niet zouden kunnen verwezenlijken zonder iets extra’s te doen. Ik breng in herinnering dat tijdens de perspectiefnota is ook al uitgesproken dat zo nodig de OZB boventrend-matig verhoogd zou moeten kunnen worden. Door de toevoeging van de (gunstige) septembercirculaire is deze mogelijke maatregel niet nodig. In die zin begrijpelijk dat de septembercirculaire is toegevoegd.
Het maakt er ons werk als raad niet gemakkelijker op. Je wilt namelijk volgend jaar weer terugkijken naar het vorige jaar als orienteringspunt, zeker als dat orienteringspunt nieuw is. De kans dat we volgend jaar een begroting krijgen waar de septembercirculaire niet is verwerkt is vele malen groter. Dit jaar is een uitzondering te noemen. Vraag is dan ook hoe nu met deze begroting om te gaan?
Weer terugkomend op onze vragen mbt begroting 2017 was het onze behoefte om zicht te krijgen op de betekenis van de wijzigingen en zicht te krijgen op cijfermatige ontwikkelingen in de komende jaren.
Ik noem enkele dilemma’s: In welke verhouding staat het eigen vermogen van de gemeente tot de ambities die zijn uitgesproken in de coalitie en oppositie? We praten steeds over weerstandsvermogen maar ook daarvan bestaat de vraag wat nou de betekenis van weerstandsvermogen is en hoe de veranderde opzet van begroting dit mogelijk veranderd. De geruststellende woorden op onze vragen zijn in die zin niet voldoende. We hebben niet behoefte aan geruststellende woorden maar behoefte aan objectieve info die ons voedt en aan de hand waarvan we kaders kunnen stellen, controleren enz.
Als Gb zou ik de collega’s van de andere fracties willen vragen met ons mee te denken over de wijze waarop we in het komende jaar stappen kunnen zetten om cijfers objectief te krijgen aan de hand waarvan we verder kunnen. Ook om helder te krijgen wat nu een werkbaar eigen vermogen is?
Of bovenstaande direct te maken heeft met het gegeven dat we voor het eerst in een begroting niet werken met PM posten, zoals in motie was verzocht, maar met onderbouwde bedragen. Het gevolg is dat er nu bedragen in staan die, zoals ook omschreven zijn, een aanname zijn en niet, zoals bijvoorbeeld in ons coalitie-accoord is vastgelegd, goed onderbouwd en beargumenteerd. Als GB erkennen we de spagaat die er zo ontstaat. We willen duidelijkheid maar creëren mogelijk meer onduidelijkheid. Onze behoefte is om in de aankomende periode de discussie aan te gaan op welke manier we dit kunnen oppakken. Daarbij ga ik er van uit dat iedereen die hier aanwezig is zo goed mogelijk geïnformeerd wil worden om een zorgvuldig mogelijk afgewogen mogelijk besluit te kunnen nemen. Let op: Dit is geen verwijt of afschuiven van verantwoordelijkheid maar een basale vraag naar duidelijkheid/samenwerking. GB wil niet dat op basis van aannames belangrijke begrotingsbesluiten worden genomen.
Nog als afsluiting terug naar dit voorbeeld: De impact van de cijfers is groot: Er worden bedragen aan gekoppeld, bijv: Margriethal van 2 milj. Dat bedrag gaat van weerstandsvermogen af, zo ook de andere bedragen. Je kunt ook besluiten dat het minder is, betekent een beter weerstandsvermogen, ook meer geld wat weer betekent slechter weerstandsvermogen. Ik wil het college verzoeken initiatieven te ondernemen om hierover duidelijkheid te creëren. Voor nu zal GB nadenken over het standpunt mbt bedragen die genoemd worden en mogelijk met voorstellen te komen hoe er mee om te gaan.

Voorzitter, in ons coalitieprogramma hebben we aangegeven dat we straten aanpakken waar de doorstroming of de verkeersveiligheid in het geding is. We maken ons op dit moment dan ook grote zorgen over de kruising Hannie Schaftlaan met de Mosstraat. Een kruising waar, als we het goed hebben geteld, inmiddels 13 aanrijdingen hebben plaats gevonden met minimaal 14 gewonden in de afgelopen vijf jaar. Ons inziens voldoet hij daarmee aan de zogenaamde blackspot-criteria en indien u onze mening niet deelt, laat het dan helder zijn dat deze kruising aandacht verdiend van ons. We zijn het met iedereen eens dat verkeersdeelnemers ook zelfstandig een aandeel hebben in het verkeer, tegelijkertijd willen we ook dat wegen infrastructureel dusdanig zijn aangepakt, dat het daaraan niet kan liggen. We dienen dan ook om een amendement in voor deze kruising, waarbij de nu gevoteerde gelden van de bochten van de Mary Zeldenrustlaan en het bedrag dat overblijft van het fietspad aan de Tilburgsebaan over te hevelen naar deze kruising zodat er een rotonde kan worden gerealiseerd.
Wat ons betreft heeft de situatie aan de Mosstraat een grotere prioriteit dan Mary Zeldenrustlaan en ook een groter maatschappelijk belang. Door overheveling van deze bedragen zullen er middels ons voorstel voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de rotonde te realiseren. Dat een rotonde meer tijd kost weegt niet op tegen het rendement. Daarnaast is de effectiviteit van de bajonetkruising eveneens een traject wat langer duurt en waarvan het effect aantoonbaar aanmerkelijk kleiner zal zijn.
In combinatie veiligheid en prioriteit wil ik ook gebruik maken om ons standpunt te verhelderen aangaande de aanpak van het Raadhuisplein. Wij zijn het eens om de plannen in de ijskast te stoppen tot helder is wat de impact is van de ondertunneling van de Oosterhoutseweg. Liever later geld uitgeven dan nu geld weggooien.

Voorzitter, Na het verdrag van Kyoto en vorig jaar Parijs, zijn er vorige week afspraken gemaakt in Rotterdam bij de klimaattop. We hebben prima ambities gehoord waarbij overheden, bedrijven en instellingen de handen in 1 slaan en willen gaan voor een duurzame wereld. Doelstelling van dit alles is om ervoor te zorgen dat de aarde maximaal 1.5 graden opwarmt. Voorzitter, wij vroegen onszelf af wat wij als gemeente Gilze en Rijen gaan betekenen voor het klimaat. Met de toevoeging van duurzaamheid in elk raadsvoorstel, staan we er elke keer bij stil. Met de vervanging van de straatverlichting voor LED, hebben we een goede stap gemaakt, maar als Gemeentebelang zouden we het toejuichen dat wij als raad dit onderwerp nu eens als raads-overstijgend gaan zien. Rondom het onderwerp duurzaamheid en klimaat zouden we de politieke richtingen los moeten laten en er gewoon voor moeten gaan…. Als voorbeelden wil ik nu al noemen wijken waar geen gas meer wordt aangelegd en centrumplannen die voorzien worden van groene daken met zonnepanelen, misschien is zelfs twee centrumplannen met 0 op de meter….. Wij horen graag hoe de collega fracties hiernaar kijken en hoe het college dit wilt zien…

Voorzitter,

bij aanvang van mijn betoog heb ik het woord kanteling genoemd. Het is tijd voor een kanteling als het gaat om de begroting: Ik heb u meegenomen naar de vragen waar wij volgens GB voor staan, welke behoeftes wij daarbij hebben en welke overdenkingen we daarbij hebben. DE oplossing hebben we niet, maar we hebben wel een betrokken raad. Ik verzoek collega’s mee te denken en samen met GB stappen te zetten die onbekend zijn maar ons zullen helpen onze taak naar best vermogen uit te voeren.
Voorzitter we hebben u ook laten horen welke verkeersveilige prioriteit wij willen stellen en wij hebben u laten horen welke rol wij duurzaamheid geven in de komende periode.
Mogelijk niet voldoende benadrukt is het gegeven dat we als GB trots zijn een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde gemeente. Stappen zijn opbouwend maar zoeken naar een volgende fase, zoals eerder genoemd aanvullende kanteling.

Voor nu dank ik u allen voor uw aandacht.

Winnaar Ingrid Sluijk gaat de zweefvlucht maken!

Desirée Willems-van der Avoird, voorzitter van Gemeentebelang, ging naar Ingrid Sluijk om de hoofdprijs van de zomeractie I love Rijenair te overhandigen. Ingrid plaatste een foto op facebook van zoon Quin met zijn opa. Samen waren die aan het genieten in het zwembad van Recreatiepark d’n Mastendol.

Ingrid Sluijk: “Mijn schoonouders wonen in Bladel en die helpen ons ontzettend door op te passen op onze zevenjarige zoon Quin. Ik werk bij Amarant in de Reeshof. In de zomervakantie kwamen ze daarvoor een week naar Rijen. Ze hadden hun caravan op Camping d’n Mastendol gezet en Quin mocht bij hen logeren. Het was een enorm feest voor hem, met opa en oma. Toen ik hem woensdagavond op ging halen, wilde hij niet mee. Zo fijn vond hij het.

Deze zomer was het fantastisch weer. Het was de week van de hittegolf en dan is het zwembad van het recreatiepark een enorme uitkomst. Daar nam ik de foto. Ik had de flyer van Gemeentebelang gelezen en ik stuurde de foto in, met een toelichting. Ik deed het voor het T-shirt met I-love-Rijen erop, maar toen bleek ik ineens de zweefvlucht te hebben gewonnen.

Ik heb zo’n vlucht ooit eens aan mijn man cadeau willen doen. Maar die durfde niet. Ik? Ja, ik ga het wel doen. Ik heb hoogtevrees, maar ik heb de prijs gewonnen en ik ga die zweefvlucht zeker maken! Het seizoen is nu afgelopen, dus dat wordt volgend jaar. Ik las dat er laatst eentje een noodlanding heeft moeten maken. Ik reken erop dat zoiets mij niet zal overkomen. Nee, natuurlijk niet. Ik ga het doen!

Gemeentebelang? Daar weet ik weinig van. Politiek interesseert me niet zo. Maar van Rijen houden we allemaal!”

Houd je ook van Rijen en wil je meer weten over Gemeentebelang? Lees dan op deze website over wat we doen en wat we van plan zijn. Want waar je woont, moet het goed zijn!

 

Algemene Beschouwing Gemeentebegroting 2016

Woensdag 28 oktober 2015

Geachte voorzitter, college en collega raadsleden,

Inleiding

Het jaar 2016 komt snel dichterbij. Een nieuw jaar met ongetwijfeld vele nieuwe Mondiale, Europese en Nederlandse uitdagingen. De problemen die we nu zien in de wereld zetten de Gemeentelijke politiek geregeld in een ander perspectief.

Collega raadsleden in Nederland worden onder druk gezet en in een aantal gemeenten zelfs bedreigd. We willen als Gemeentebelang met kracht afstand nemen van deze praktijken en vragen dan ook aan iedereen, maar vooral aan de inwoners van onze gemeente, met elkaar in gesprek te blijven met respect voor ieders mening, ideeën en zorgen….

Voorzitter, als u me toestaat wil ik nu overstappen naar de begroting voor het jaar 2016 en nader ingaan op vijf punten;

(1)  Financieel

U kent Gemeentebelang als een partij die altijd kritisch heeft gekeken naar de financiën. In de begroting 2016 lezen we en constateren we dat het weerstandsvermogen voor 2016 op 111% zit en in 2017 nog net boven de 100%.  In tegenstelling tot andere jaren willen we nu hier niet dieper op ingaan maar de werkvorm weerstandsvermogen zal het komende jaar zeker onze aandacht gaan krijgen. We vragen het college wel om de ingeslagen weg voort te zetten en vast te houden. De uitkomsten van de stresstest zien we uiteraard met belangstelling tegemoet.

Positief is het om te lezen dat we als gemeente Gilze en Rijen van alle 393 gemeenten op plaats nummer 16 staan. We voldoen hiermee aan het coalitieakkoord om te behoren tot de 25% goedkoopste gemeenten. Dit is in onze ogen ook een uitstekende prestatie. Gelet op de resultaten en doelstellingen die we als gemeente nog steeds kunnen behalen en uitvoeren. Onze kwetsbare inwoners kunnen nog steeds een beroep doen op de huishoudelijke hulp terwijl die in veel gemeenten inmiddels is wegbezuinigd. Maar ook dat we gekozen hebben voor de bouw van een nieuw zwembad en sporthal is een voorbeeld dat we mogelijkheden benutten. Deze bouw biedt optimale kansen om toekomstgericht te anticiperen op sportgebied, vooral in combinatie met  het vitaal houden van onze inwoners. Een belangrijke combinatie gelet op de kantelingsgedachte.

Als gemeente zijn we op veel fronten innovatief bezig als laatste bijvoorbeeld de Groeituin Floralia. In dit licht lijkt het ons een goed moment om te kijken waar we ook op andere terreinen innovatief en eigentijds veranderingen kunnen doorvoeren. De financiële cyclus en verantwoording bijvoorbeeld.

Gemeentebelang heeft met interesse gezien hoe de gemeente Leeuwarden de gemeentelijke begroting op een actieve, snelle en grafische manier weergeeft. Is het mogelijk dat ook wij dit op een dergelijke manier kunnen gaan doen zodat inwoners die inzicht willen in de financiën van de gemeente deze ook snel en op eenvoudige wijze kunnen zien?

De regels voor het opstellen van de gemeentebegroting zijn ook aan vernieuwing toe. De begroting moet voor meer mensen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Iedereen moet de begroting en prestaties van zijn gemeente kunnen vergelijken met die van andere gemeenten. Dat stelt de commissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die op verzoek van de VNG in kaart heeft gebracht hoe het BBV kan worden verbeterd om de kaderstellende en controlerende rollen van de gemeenteraad te versterken. De commissie onder leiding van Staf Depla pleit hiervoor zodat het makkelijker wordt om de prestaties van gemeenten onderling te vergelijken. Zo krijgen gemeenteraden beter zicht op wat andere gemeenten doen en kunnen ze het beleid beter sturen.

Depla zelf zegt hierover: “Elke inwoner moet in de begroting en de jaarrekening kunnen terugvinden waaraan de gemeente zijn geld besteedt. Maar in de praktijk zijn de gemeentefinanciën nu nog vaak het werkterrein van specialisten. Dat moet anders, want daarvoor zijn de gemeentefinanciën te belangrijk. Raadsleden moeten de financiële kaders stellen.” Gemeentebelang onderschrijft deze uitgangspunten en wil graag dat het college onderzoekt hoe wij kunnen aansluiten op de adviezen die gegeven zijn door de commissie in opdracht van de VNG.

(2) De ABG

Als Gemeentebelang willen we alle medewerkers veel succes wensen in hun nieuwe werkomgeving die het samenwerkingsverband tussen de drie gemeenten gaat geven. We kunnen constateren dat er het afgelopen jaar met man en macht aan de ABG is gewerkt. We gaan ervan uit dat we hier de komende jaren ook de vruchten gaan plukken, binnen de door de raden vastgestelde kaders, door de positieve aspecten van de fusie met name in het bundelen van onze krachten om samen sterk te zijn voor de toekomst. “Groot worden door klein te blijven” Maar ook door een efficiëntere en effectievere organisatie welke ons op termijn ook financiële besparingen kan gaan opleveren.

Vorig jaar hebben wij als Gemeentebelang onze zorgen geuit met betrekking tot de btw die we dienen te betalen als gemeente aan het samenwerkingsverband. We willen graag weten wat het college met deze zorgen tot op heden heeft gedaan? Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat er een landelijke voorziening is voor samenwerkingsverbanden en hun btw-problematiek. We vragen aan het college of ze hiervan op de hoogte zijn en wat er bekend is over deze kwestie.

(3) Drie decentralisaties

Met betrekking tot de drie decentralisaties kunnen we vaststellen dat dit goed is verlopen en geïmplementeerd. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen zo goed mogelijk om te kijken en horen of ook onze inwoners tevreden zijn met de wijze waarop we onze verantwoordelijkheid hebben genomen en hoe we hier uitvoering aan geven. Op het gebied van de WMO en participatie zijn we binnen de financiële kaders gebleven. Door de ondoorzichtige constructies en de noodgedwongen vele aannames geeft de jeugdzorg een ander beeld. We begrijpen dat dit niet te voorkomen was maar we maken ons wel zorgen hierover. Het gaat immers om grote bedragen. Wij hopen dan ook dat we snel duidelijkheid krijgen over juiste uitgangspunten zodat er een goede calculatie kan worden gemaakt.

(4) Veiligheid en verkeer

Tijdens de jaarmarkt hebben we de inwoners wederom gevraagd naar de beste en slechtste plekken van Rijen. Het kruispunt Spoorlaan Noord – Constance Gerlingstraat is in dit verband vaak genoemd. We willen het college daarom voorstellen om deze kruising aan te gaan pakken en onderdeel te laten zijn van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Qua spoorveiligheid is er in het jaar 2015 veel te doen geweest. Door het spoor-ongeluk met gevaarlijke stoffen in Tilburg is het duidelijk dat spoorveiligheid een onderwerp dient te zijn dat ook in 2016 weer zijn aandacht gaat krijgen. We vragen aan het college wat de stand van zaken is rondom vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor dat door de kern Rijen loopt en de vraag of dit nog steeds veilig is.

Met een spoor door Rijen, een vliegbasis tussen de dorpskernen en een snelweg langs Gilze is het belangrijk op de hoogte te zijn van de luchtkwaliteit in onze gemeente. We meten onder andere het geluid maar ook luchtkwaliteit is van belang om, gelet op de eerder genoemde luchtvervuilende factoren, te weten hoe het in onze gemeente gesteld is met de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij namelijk over ons leefklimaat en gezondheid van onze inwoners. We zullen hierover een voorstel doen aan het college.

(5) Duurzaamheid

Tot slot willen wij graag nog het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht brengen. Voor 2016 heeft de verantwoordelijk wethouder een bescheiden bedrag 25.000 Euro gevraagd om hier een start mee te maken. We kijken uit naar de uitkomsten van de energie ambitie die beschreven staat in het coalitieprogramma want er zijn ons al een paar opmerkelijke zaken opgevallen. Zo is het vreemd dat de energiekosten van de gemeente fors zijn gestegen in 2015. Vele aanpassingen zijn gedaan in het kader van energiebesparing en toch zien we een forse stijging. We nemen aan dat dit ook meegenomen wordt in de plannen. Graag uw reactie hierop. Wat Gemeentebelang betreft mogen er grotere stappen worden gezet om duurzaamheid een beter podium te geven. Betrokkenheid met en tussen inwoners en instanties en andere participanten mogen hier een duidelijke plaats krijgen. Samen bereiken we meer als het gaat over een duurzame toekomst. We horen graag van het college welke plannen en ambities er zijn.

Voorzitter, ik heb het gehad over de gemeentelijke financiën, de ABG, de drie decentralisaties, de veiligheid van onze leefomgeving en het onderwerp duurzaamheid. Het zijn uiteraard van de vele onderwerpen die passeren, een aantal onderwerpen die we extra onder de aandacht hebben willen brengen in deze begrotingsraad. Gelukkig zijn we een dynamische gemeente en daarom zullen we als Gemeentebelang alle kansen benutten en een bijdrage leveren aan onze slogan, want…. waar je woont, moet het goed zijn….

Dank voor uw aandacht.

Fractie Gemeentebelang,
Namens deze,
Johan Manders
Fractievoorzitter

Lees hier de door Gemeentebelang (mede-) ingediende amendementen en moties behorende bij de  programmabegroting 2016

Groeten uit Benalmadena van Yurien!

“Rijen Reist!” Laat zien waar je bent op vakantie!

Nog een paar weken en dan breekt ook in de gemeentepolitiek een rustige periode aan. Onze Gemeentebelang-raadsleden kunnen dan na een jaar hard werken even bijkomen en genieten van mooie vakantiedagen. Nu is het natuurlijk prima vertoeven in Rijen, maar soms wil je wel eens even wat anders, toch? En dus trek je er op uit.

Ben jij een trotse Rijenaar die deze zomer ons mooie dorp tijdelijk verlaat en ergens anders een mooie plek opzoekt? Of ga je nog een bijzondere dagtripje maken? Neem dan onze I-love-Rijensticker of het I-love-Rijen-T-shirt mee, maak een foto en laat zo zien waar jij uithangt. Wie weet, win jij een leuke prijs met deze “Rijen reist!”-actie.

Schermafbeelding 2015-07-03 om 13.57.55

Ben je niet in het bezit van zo’n sticker? Op zaterdag 11 juli delen we stickers uit bij de Jumbo en de Laverije. Kun je daarop niet wachten? Stuur ons dan snel een e-mail met je adres en je ontvangt een sticker in de bus. Onder die aanvragers worden bovendien tien gratis T-shirts verloot!

De foto’s kunnen uiterlijk tot 1 september gepost worden op onze facebookpagina of naar ons gemaild worden. De leukste of meest originele inzending krijgt van ons een leuke prijs! Voor de actieflyer van “Rijen reist!” klik hier. Waar je op vakantie gaat, moet het goed zijn. Maar waar je woont, het allerbest!

Je kunt natuurlijk ook de volgende afbeelding downloaden en printen. En die gebruiken…

iloveRijenv02

 

Groep actieve leden van Gemeentebelang

Ben jij er ook zo een?

Ben jij er ook zo een, die vindt dat politici maar domme besluiten nemen? Dat ze gewoon bijna alles doen uit eigenbelang? Dat ze eigenlijk maar zakkenvullers zijn? Dat, als jij het voor het zeggen had, er veel betere besluiten genomen zouden worden? Maar dat jij ook denkt dat niemand naar jou luistert? Nou, dat kan best, want wij van Gemeentebelang horen dit vaak, op een verjaardagsvisite, op het sportveld, ach op veel plekken…

Als je aan de kant blijft staan, dan zal je die mening wel houden. Gemeentebelang wil echter dat je meedenkt, meepraat met één doel: een steeds betere, leukere, duurzame, aangename gemeente. Volgens ons heb jij de meeste invloed op onze besluitvorming als je naar onze openbare commissievoorbereidingsvergadering komt. Want daar vormen we onze mening, daar horen we graag dingen die van belang zijn, zaken die onze mening kunnen veranderen, kunnen bijstellen of misschien ondersteunen. Het kunnen dingen zijn die jij weet, omdat het over jouw woonomgeving gaat. Misschien weet jij zoveel over een bepaald onderwerp dat je die kennis met ons wilt delen om samen een nog beter besluit te nemen. Maar het kan ook zijn dat jij een bepaald idee hebt en van ons hoort waarom het niet kan. Bijvoorbeeld omdat de wet andere dingen voorschrijft, of omdat er in het verleden andere dingen over afgesproken zijn. Ook dat is prettig, dat je snapt waarom iets niet kan.

Drie à vier weken voor elke raadsvergadering hebben we zo’n voorbereidende commissievergadering. Dat doen we op een woensdagavond vanaf 20.00 uur in De Boodschap. De volgende is na de vakantie op 2 september. Zet maar vast in je agenda! Jij bent van harte welkom om daar met ons mee te denken, te overleggen.

Op deze website kun je de data zien onder onze agenda. Je vindt hier verder veel informatie over ons: wie we zijn en wat we zeker belangrijk vinden. Maar Gemeentebelang heeft daarbij jouw inbreng nodig om onze leus  – Waar je woont, moet het goed zijn! – waar te kunnen maken!

IMG_6706

Weekblad Gilze en Rijen 24 juni 2015