Algemene beschouwing Gemeentebelang bij perspectiefnota

Voorzitter dankuwel,

Dit is de eerste keer dat de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling vergadert over de Perspectiefnota en de Turap. Het college heeft na de bespreking van het coalitieakkoord de kans om aan ons als gemeenteraad, en aan de inwoners te laten zien wat het waard is. Hoe gaan we als gemeente met ons geld om, en wat gaan de inwoners daarvan merken.

We beginnen vandaag bij de inwoners, want dat is waar we het allemaal voor doen. Dit college heeft 2 knoppen gevonden om aan te draaien als het gaat om het verhogen van de gemeentelijke inkomsten. De OZB gaat omhoog, inwoners met een eigen woning gaan meer betalen om de ambities van het college mogelijk te maken. Over wat die ambities dan zijn komen wij later terug.

De énige andere inkomstenbron in de lijst met maatregelen is tot onze verbazing het kosten dekkend maken van de leges voor een gehandicaptenparkeerplaats. 

Wij dachten dat dit college inclusiviteit hoog in het vaandel had staan, maar toch lezen wij hier een voorstel waarin zinnen staan als ‘wildgroei tegengaan’ en ‘de parkeerplaatsen gaan ten koste van openbare parkeerplaatsen’. Van dit soort woorden schrikken wij, je persoonlijke behoefte als gevolg van wat voor beperking dan ook zal maar zo omschreven worden.

Daarom de vraag aan het college: Hoe gaat u ervoor zorgen dat onze inwoners zich onbelemmerd voelen in het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats, zowel met betrekking tot de kosten als tot de bejegening. 

Dan de Turap. Door middel van de tussentijdse rapportage kan de raad gedurende het jaar bijsturen op de vastgestelde begroting.

In de eerste TURAP vraagt het college om een aantal kredieten goed te keuren.

Allereerst de gevraagde 910.000 euro voor verdere planuitwerking spoorzone. De beschrijving in de TURAP is een uitleg, waar de reactie van de wethouder in de commissie ruimte niet mee overeenkomt. 

Voor de duidelijkheid: het wijzigen van de opdracht aan het college en een inhoudelijk debat over de spoorzone heeft nog niet plaatsgevonden. Ook het verkrijgen van informatie over wat er nu gebeurt gaat niet soepel – simpele documenten aanleveren duurt weken, de wethouder wil wel uitleggen, maar dan buiten de raadszaal, vragen worden niet of onvolledig beantwoord en afgelopen week blijkt dat de wethouder zich niet richt op een gecommuniceerde lijst onderzoeken, maar zonder onderliggend raadsbesluit ook al aan de slag is met het uitwerken van een andere variant onderdoorgang.

Voorzitter, laat duidelijk zijn: Gemeentebelang wil dat de spoorzone herontwikkeld wordt en wij willen vooral ook betrokken zijn bij wat zich voor en achter de schermen afspeelt. Wij willen het gesprek voortzetten zoals we dat de afgelopen 4 jaar ook hebben gedaan – door partijen en inwoners de ruimte te geven zich voor en tegen de verschillende documenten, onderzoeken en standpunten uit spreken. Daar zijn de plannen beter van geworden. Maar terwijl de wethouder vanavond om 910.000 euro vraagt, lijkt de raad op een wachtspoor gezet: de wethouder is inhoudelijk aan de slag, maar de raad kan en mag daar geen inhoudelijk gesprek over voeren. Wij vonden dit gezien het belang van zorgvuldigheid, transparantie en duidelijkheid een apart debat waard los van de brede discussie van vanavond. Dat de andere partijen dit anders zien bevreemd ons. Wij zullen ons beraden op hoe we dit onderwerp binnen de raad bespreekbaar maken.

Wat betreft de storting: Omdat het totale bedrag van de storting over alle jaren heen niet veranderd gaat het enkel en alleen om een signaal aan partners. Op zich een sympathiek idee, maar het is verre van sympathiek om inwoners hiervoor op te laten draaien in de huidige dure en onzekere tijd. Wij dienen het amendement van de VVD hierover mede in.

In de TURAP vinden wij ook het verzoek tot het reserveren van middelen voor de zaken opwaarderen schorsstraat, en “paden aan de warande”. 

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat we als raad dit soort voorstellen bespreken en kaders stellen, dus ook kaders voor het opwaarderen van de Schorsstraat naar hoofdfietsroute, en de inrichting van de Warande. Dit soort voorstellen hoort niet zonder planuitwerking, tekening en onderbouwing thuis in de TURAP. Wij dienen dan ook een amendement in om deze kredieten te schrappen en te komen met aparte raadsvoorstellen. Overigens staan wij als partij niet per se onwelwillend tegenover deze voorstellen, het amendement richt zich enkel op de manier waarop.

Voorzitter in de TURAP vinden we echter ook de reconstructie van de Aalstraat terug. 

Voor eenmiljoendriehonderdvijftigduizend euro 1.350.000 gaan we een stukje straat opknappen en het riool loskoppelen.

Deze investering is voor ons een complete verrassing en na bezoek aan de Aalstraat is nog steeds volstrekt onduidelijk waarom deze straat gereconstrueerd moet worden.

Bomen en groen zijn goed en in vergelijking met andere locaties modern te noemen en het wegdek is in prima staat.

Zoekwerk in oude raadsstukken leverde niks op. De Aalstraat staat niet genoemd in de meerjarenonderhoudsplanning of het verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Als raad hebben we natuurlijk de kans gehad om over de Turap technische vragen te stellen aan het ambtelijk apparaat maar ook daar kwam er geen antwoord op de vraag waarom de Aalstraat opgenomen is.

Uiteraard hebben wij ook gesproken met aan en omwonenden van de Aalstraat, werkelijk niemand gaf aan dat reconstructie wenselijk was.

Wij komen daarom tot de voorzichtige conclusie dat dit enkel een keuze is van het college, maar waarom?

De aanvankelijke verrassing sloeg echter om in ongeloof na nogmaals ‘reconstructie Aalstraat’ ingevoerd te hebben bij google. Ineens blijkt er op de website van de gemeente al een aparte pagina te zijn voor deze reconstructie. Op deze pagina stapelen de tegenstrijdigheden zich verder op. Los van dat er al gesproken wordt alsof de gemeenteraad het benodigde budget al heeft goedgekeurd. Staat er in de inleiding ‘we gaan samen met bewoners en belanghebbenden de Aalstraat opnieuw inrichten’, later lezen we dat er al een ontwerp is gemaakt met bewoners en NLGR, en dat bewoners zelfs al een brief hebben gekregen om hierop te reageren. Ook is blijkbaar de planning al klaar, zonder dat wij een raadsvoorstel hebben gezien of krediet gevoteerd, start het college in september.

Ook leren we van deze webpagina dat de reconstructie gaat om een stukje straat en dat verder een straat die er fantastisch bij ligt onnodig opengebroken wordt voor een nieuw riool.

Voorzitter, u zult begrijpen dat wij een aantal vragen voor het college hebben:

 • Wat is de noodzaak van de reconstructie van de Aalstraat?
 • Als er een noodzaak aanwezig is, waarom is de Aalstraat dan niet terug te vinden in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
 • Kunt u het proces van totstandkoming van de wens om de Aalstraat te reconstrueren van begin tot eind beschrijven?
 • Door wie zijn de brieven naar de bewoners verzonden?
 • Wat staat er in die brief?
 • Hoe kan u al een planning communiceren zonder dat er zicht op beschikbaar geld is?
 • Vindt u dat u de raad en inwoners op de juiste manier heeft betrokken?

Voorzitter, de manier van de raad betrekken bij besluitvorming van dit college stemt ons niet gerust. Zie de voorbeelden spoorzone en de Aalstraat.

Voorzitter ik ga verder met de perspectiefnota. 

Voorzitter, bij de bespreking van het coalitieakkoord was al duidelijk dat voor echt belangrijke zaken de lasten voor onze inwoners zouden kunnen gaan stijgen.

Maar wat zijn dan die echt belangrijke zaken? Het college noemt in de inleiding uiteraard alle actuele thema’s die overal in Nederland spelen. De woningmarkt, duurzaamheid, energietransitie, klimaat, circulaire economie en het betaalbaar houden van de zorg en ondersteuning.

De echt concrete veranderende maatregelen zien we helaas vrijwel alleen bij het groen, we gaan meer planten, beter schoffelen en de wandelpaden beter bijhouden – het elektrisch laden van auto’s daarentegen lijkt ontmoedigd te gaan worden. Het college lijkt een vrij smalle focus te hebben wat betreft het zorgen voor onze planeet en gemeente in het bijzonder. Uiteraard zijn wij blij dat er ook extra geld beschikbaar wordt gesteld voor duurzaamheid, maar wij missen daarbij wel de urgentie en een plan. 

Op het gebied van het sociaal domein zijn wij opgelucht om te lezen dat vooral het ingezette beleid voort wordt gezet, een beleid waar Gemeentebelang zich al jaren voor inspant.

Voorzitter wij zijn benieuwd naar de resultaten van het opstellen van een actieplan lokaal sportakkoord en de verbeteringen aangaande het Wolfsweidepark.

Omdat sporten in de buitenlucht bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners, en het belangrijk is dat we voorzieningen hebben die openbaar toegankelijk zijn. 

hebben wij deze beide elementen samengebracht in de motie openbaar beweegparcours Wolfsweide. Wij dienen deze in samen met D66, VVD en het CDA.

Dan burgerparticipatie, het college en coalitiepartijen willen graag dingen samen met inwoners oppakken, maar hoe dat blijft onduidelijk. Het onderwerp burgerparticipatie is in de perspectiefnota gekoppeld aan het sociaal domein. Een uitgebreidere toelichting daarop is welkom, maar wij zijn ook op zoek hoe en waar inwoners concreet terecht kunnen met ideeën voor de gemeente.

Wij hebben verschillende inwoners gesproken, die zich bijvoorbeeld met buurtbewoners inspannen voor een fijne straat of buurt, keer op keer krijgen zei ‘nee’ te horen, ‘geen capaciteit’, of ‘maak maar 6 meldingen in de buitenbeterapp’. Daarom de concrete vragen aan het college:

Op welke manier gaat u de inwoners meer betrekken bij het tot stand komen van beleid en concrete plannen? En hoe gaat u inwoners beter ondersteunen bij eigen plannen?

Omdat wij het als Gemeentebelang belangrijk vinden om aan de slag te gaan met onze inwoners dienen wij de motie aan de slag met biodiversiteit in samen met D66 en de VVD.

Voorzitter, het college schrijft in de perspectiefnota uit te kijken naar het debat in de gemeenteraad, en graag te horen wat we als gemeenteraad echt belangrijk vinden. Ook tijdens de bespreking van het coalitieakkoord is er de nadruk op samenwerking tussen alle partijen gelegd. Dhr. van Iersel  namens Kern 75 gaf toen aan: we gaan door middel van raadsvoorstellen samen op zoek naar de antwoorden op zaken die nog niet specifiek gemaakt zijn. Dhr. van Seters namens GGR sloot daar mooi bij aan met: ‘het coalitieprogramma is een handreiking naar alle 21 raadsleden’ en ‘we staan open voor gesprekken en input’.  

Gemeentebelang neemt deze uitgestoken hand graag aan. Als we terugkijken op de eerste  maanden met elkaar samenwerken in combinatie met de voorstellen in de TURAP moeten we helaas concluderen dat het in stelling brengen van de raad niet altijd het eerste is waar het college aan denkt bij het maken van plannen.

Voorzitter concluderend: waar voortgeborduurd wordt op bestaand beleid zijn wij tevreden, als het gaat om de beloofde nieuwe ambities zien wij niet concreet wat deze dan zijn. Wij hopen dan ook dat het college ons betoog ter harte neemt en de komende maanden gebruikt om te komen tot een begroting die duidelijker en concreter is.

Voorzitter wij kijken uit naar het onderlinge debat in 2e termijn, om daadwerkelijk naar elkaar te luisteren en samen te bepalen wat belangrijk is voor onze gemeente.

Dan nu onze amendementen en moties:

Amendement schorsstraat warande

Het besluit te wijzigen in:

3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:

 • Reconstr. Bisschop de Vetplein € 100.000 dekking voorziening riolering
 • Planuitwerking spoorzone € 910.000 dekking bestemmingsreserve spoorzone;

Motie beweegparcour

Verzoekt het college om:

 • In alle kernen de mogelijkheid voor een openbaar beweegparcours te onderzoeken;
 • Specifiek voor de kern Rijen, het realiseren van een openbaar beweegparcours mee te nemen in het raadsvoorstel verbeteringen Wolfsweidepark;
 • De raad hierover te informeren voor de begrotingsbehandeling 2023;

Motie aan de slag met biodiversiteit

Verzoekt het college om:

 • In 2023 op ten minste vier locaties samen actief met bewoners aan de slag te gaan om groenvakken danwel grasvelden biodiverser in te richten;
 • Hiertoe in 2022 voorbereidende activiteiten op te starten, zoals inwoners uit te nodigen locaties aan te dragen en hieruit geschikte locaties te identificeren en selecteren;
 • Een proef te doen met het afplaggen van een breed plantsoen en het materiaal te verwerken in keverrolletjes en bloemen te planten en zaaien (b.v. zoals in de Statenlaan);
 • Na realisatie de projecten te evalueren en de raad hierover te informeren.
 • De kosten hiervoor in 2023 ten laste te brengen van punt 16 “Kwaliteitsimpuls groen” en punt 17 “Programma biodiversiteit” zoals nu vermeld in de perspectiefnota;

Tot zover in eerste termijn, dankuwel.