Roeien met de riemen die we hebben

Gemeentebelang: perspectiefnota, dit resultaat mag er zijn! 

Vorige week is in de raad de perspectiefnota voor 2019-2023 besproken. Een perspectiefnota die naast een nieuwe opzet en werkwijze ook een aanpak van de groeiende tekorten laat zien. Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld, we hebben tijdens een extra avond in carrouselvorm vragen aan de desbetreffende ambtenaren kunnen stellen. Voor wat GB betreft is dit experiment geslaagd.

Inhoudelijk gezien hebben we opgemerkt dat:

  • Wij het uitermate belangrijk vinden dat bij de gemaakte keuzes onze inwoners zoveel mogelijk worden ontzien als het gaat om lastenverzwaring. Het is vervelend dat de lasten omhoog gaan maar ondanks deze lastenverzwaring is onze gemeente nog steeds een van de goedkopere gemeenten is Nederland. En dan is nog niet meegenomen dat er vele gemeenten zijn die nog met bezuinigingen moeten beginnen. Het voorstel in de raad om onze inwoners een nog hogere OZB voor te schotelen ten gunste van een minder stijgende toeristenbelasting hebben wij niet ondersteund.
  • Deze perspectiefnota realistisch van aard is en daar waar nodig conservatief. Neem bijvoorbeeld de besparingen op de jeugdzorg: De voorgestelde verlaging van 10% is aangepast naar 5%. Zeker nu we pas geleden hebben gehoord dat de kosten wederom met €400.000 stijgen, lijkt dat het maximaal haalbare.
  • Pijn is er natuurlijk door het uitstellen van activiteiten, denk aan het IPV, het integraal verkeersplan. De toekomst zal moeten leren of we voldoende middelen hebben om ze alsnog naar voren te halen of dat we aan dit schema moeten vasthouden.
  • Naast dit alles voorziet deze perspectiefnota ons ook van de mogelijkheid om toekomstige tegenvallers of onvoorziene uitgaven op te vangen. Dat is wederom een wijze van werken waar wij ons als GB uitstekend in kunnen vinden. 

Bij de bespreking van de perspectiefnota in de commissie middelen zijn verschillende opties door andere partijen naar voren gekomen waarop ik op een tweetal wil reageren:

  • Er is voorgesteld om leningen niet over te sluiten en het bedrag van 2,5 miljoen dat daarvoor nodig is, te gebruiken voor andere zaken. Ik wil er op wijzen dat het vrijgekomen bedrag enkel gebruikt mag worden voor incidentele uitgaven.
  • Bezuinigen op ambtelijke formatie is ook een slecht voorstel. We hebben namelijk op verschillende fronten medewerkers ingehuurd die van essentieel belang zijn voor het slagen van de projecten zoals groen, spoorzone, centrumplannen en duurzaamheid. De ABG heeft zichzelf een bezuinigingsdoelstelling opgelegd voor de komende jaren. N.a.v. het rapport Beerenschot hebben we juist besloten om nu te investeren om straks goedkoper uit te kunnen zijn.

Tot slot vinden wij dan ook voor nu dat deze perspectiefnota die voor ons ligt de basis moet zijn om de begroting 2020 en de daarop volgende jaren te gaan maken. Dit allemaal met als doel: “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.